خانه / مطالب خواندنی و دیدنی / چگونه سینه سفت و بزرگی داشته باشید؟
کد مطلب:8108

چگونه سینه سفت و بزرگی داشته باشید؟

ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ)

آیا از اینکه سینه‌هایتان آویزان است احساس بدی دارید؟

آیا از دانستن اینکه کدام حرکت ارزش این را دارند که شما به سینه هائی سفت تر برسید ناامید شده‌اید؟

اگر شما نیز به دنبال جواب همهٔ این سوالات هستید مقاله درستی‌ را انتخاب کرده‌اید.سینه‌ها در اندازه و شکل مناسب باعث زیباتر شدن بدن و ایجاد اعتماد به نفس بیشتری در شما می شود.

سفت کردن سینه ها به کمک داروهای خانگی,شل شدن پستان یک فرایند طبیعی است که با افزایش سن اتفاق می افتد زمانی که سینه ها نرم شده و قابلیت ارتجاعی خود را از دست  می دهد.

بعد از  ۴۰  سالگی معمولا سینه ها شل می شود،  به غیر از سن، عوامل دیگری که باعثافتادگی سینه  می شود  تغذیه با شیر مادر، بارداری، یائسگی،  کاهش سریع وزن و یا افزایش وزن، ورزش شدید، کمبودهای تغذیه ای و پوشیدن سینه بند نامناسب است

برخی از بیماری هایی مانند سرطان پستان و یا بیماری تنفسی مانند سل نیز می تواندسینه را افتاده کند.

?????????
★۱- ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ : (ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﺪ‏) ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﭼﭗ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺪﻥ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺷﺐ ۱۰ ﺍﻟﯽ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ (نتیجه: ۶ ﻣﺎﻩ بعد)

★ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﯽ : ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﻥ ‏(ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ‏) ﺭﺍ ﻧﺮﻣﺶ ﺩﻫﯿﺪ.

★ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ: ﻧﻮﺭ ﺷﺪﯾﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺧﻨﮏ ﻣﺎﻟﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﮔﻬﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ . ﯾﮏ ﺩﻭﺵ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺳﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰﺭﮒ

★ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺳﯿــﻨﻪ ﻫﺎ : ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺭﻧﺞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﻔﻞ ﮐﻨﯿﺪ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺁﺭﻧﺞ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺁﺭﻧﺞ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﻌﺪ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻭ ﺗﺎ‌۶۰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﯾﺪ! ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺍﮔﺮ ﺗﺎ ۱۵ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ۲۰ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ (نتیجه: بعد از ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ )

★ﻫﺮ ﺩﻭﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭﻋﻀﻼﺕ ﺯﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﻭ ﺳﯿــﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﻨﯿﺪﺗﺎ ۶۰ ﺑﺸﻤﺎﺭﯾﺪ ﻭ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ.ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺭﻭﺯﯼ ۱۵ ﺗﺎ ۲۰ ﺑﺎﺭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

★ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺎﺗﺮ ﻓﻼﯼ: ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦﺳﯿــﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ

★ﺷﻨﺎ: ﭘﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻒ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻭﺭﯾﺪ. ۱۰ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ.

★ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ:
۱ -ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻠﻤﯽ
۲-ﻫﯿﺪﺭﻭﺗﺮﺍﭘﯽ ﺳﺮﺩ ‏(ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺑﺎ
ﺁﺏ ﺳﺮﺩ)
۳ – ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺑﺎ رﻭﻏﻨﻬﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ
۴ -ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻮﺗﯿﻦ ‏(ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﻨد

همیشه راست بنشینید و صاف راه بروید
پوشیدن سینه بند ورزشی در  انجام تمرینات هوازی، بازی تنیس، دویدن و یا انجام هر نوعتمرین الزامی است
اگر اضافه وزن و کاهش وزن دارید سینه ها افتاده میشود
همچنین می توانیدبا یوگا سینه های خود را سفت کنید
غذاهای سالم با مواد مغذی ضروری مانند پروتئین ها، ویتامین ها، کلسیم، مواد معدنی، کربوهیدرات و چربی ضروری است
 ?
ارسال به هم میهنهم میهن

درباره ی کلیپ سرا

کانال تلگرام سایت: https://telegram.me/danakadeh

2 دیدگاه

 1. ✅ ✅ چند تغییر رایج که با تغییر سن در سینه زنان ایجاد می شود

  ? تورم سینه : دوران پیری معمولا با افت و خیز هورمون ها همراه است و معمولاً سینه در دوره بلوغ یائسگی و بارداری گاهش متورم می شود.

  ? سفتی سینه : بین سنین ۲۰ تا ۳۰ که بهار جوانی است یعنی در این دوران از سلامت بیشتری برخوردار هستیدسینه سفت تر پر و گردتراست.

  ? تغییرات نوک پستان : بارداری چون با تغییرات هورمون همراه است شکل و اندازه نوک پستان تغییر میکند که کاملا طبیعی است.

  ? تغییرات هاله : به دلیل افت و خیز هرمون ها رنگ هاله سینه ممکن تیره تر یا روشن تر شود که جای نگرانی نیست.

  ? نرم شدن سینه :بعد از سن ۳۰ سالگی چون سلول ها رو به انحطاط می روند سینه ها نرم تر و ضعیف تر میشوند.

  ? ناراحتی پوستی :سینه خشک تروخاصیت ارتجاعی آن کمتر می شود همچنین ضعیف ترو شل میگردد.

  ? حساسیت کمتر : وقتی پیر می شوید ممکن است نوک پستان حساسیت اش را از دست بدهد به همین دلیل روی معاشقه های جنسی تاثیرمیگذاردh

 2. ?❤️???❤️???
  ❤️?❤️
  ??

  #نقش_سایز_سینه_در_ازدواج و #سرنوشت_زنان

  #ذهنیت_زنان در مورد اندازه سینه خودشان با نظر مردان در مورد اندازه سینه آنها بسیار متفاوت است. برخی از زنان فکر می کنند که اندازه سینه آنها بسیار بزرگ است و عده زیادی نیز فکر می کنند که سایز سینه های شان بسیار کوچک است. این بهترین دلیل برای اینست که چرا سالانه حدود ۳ میلیون زن در جهان زیر تیغ جراحی زیبایی سینه می روند که از این بین حدود ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ نفر به دنبال افزایش سایز سینه خود هستند که البته آمار افرادی که تمایل به کوچک کردن سایز سینه خود دارند، بسیار پایین تر است.

  به وضوح تمایل به افزایش سایز سینه در زنان دیده می شود اما چرا چنین تمایلی در زنان وجود دارد. جواب این سوال را باید در مردان و دیدگاه شان نسبت به زنان پیدا کرد.

  زنان اغلب دوست دارند که سینه های شان را از نقطه نظر میزان جذابیت و اینکه مردان چگونه به آنها نگاه می کنند و چه نظری درباره سینه های شان دارند، مورد سنجش و قضاوت قرار دهند.

  آمار به خوبی نشان می دهد که زنان فکر می کنند که مردان سینه های بزرگتر را بیشتر ترجیح می دهند. این بهترین دلیل برای اینست که چرا اغلب زنان پول زیادی برای افزایش سایز سینه های شان خرج می کنند و حتی سلامتی شان را برای این کار به خطر می اندازند.

  اما آیا این طرز تفکر زنان در مورد مردان واقعا درست است؟ آمار و شواهد زیادی برای ارزیابی دیدگاه مردان در مورد اندازه سینه زنان و اینکه بیشتر چه سایزی از سینه را می پسندند وجود دارد.

  ارتباط بین جذابیت یک زن و سایز سینه

  چه چیزی باعث جذب مردان به سینه زنان می شود؟ یکی از پاسخ های محتمل اینست که چون مردان سینه ای با این شکل و شمایل ندارند. از زمان های بسیار دور سینه زنان یکی از نقاط جاذبه برای مردان بوده است. البته این کشش و تمایل به صورت کلی و در مورد تمام سایزها وجود دارد و مشخص کردن اینکه کدام سایز سینه برای مردان جذابیت بیشتری دارد، بسیار سخت است. این قضیه در بین مردان سلیقه ای می باشد و مردان مختلف نظرات مختلفی در این زمینه دارند. عده ای از مردان نظرات عجیب و غریبی در این زمینه دارند، برخی نظرات منطقی و معقولی دارند و برای بعضی از مردان هم سایز سینه اصلا اهمیتی ندارد.

  جذابیت زنان برای مردان

  زنانی وجود دارند که دوست دارند بفهمند ایده آل ترین سایز سینه برای مردان چه سایزی است؛ در خطاب به این گونه زنان باید گفت که به میزان کشش خودشان به سینه مردان فکر کنند و از خودشان بپرسند که آیا سینه مردان باعث کشش بیشتر زنان به آنها می شود.در واقع کشش مردان به سینه زنان به همان اندازه کشش زنان به سینه مردان است؛ تنها تفاوتی که وجود دارد اینست که سینه زنان برجسته تر و مشهود تر است.

  یکی از نکاتی که بر روی سلیقه و علاقه مرد به اندازه سینه زنان تاثیر گذار است، مجرد یا متاهل بودن او می باشد. بررسی ها نشان می دهد که مردان مجرد سینه های بزرگ را به سینه های کوچک ترجیح می دهند. دلیل این پدیده هنوز ناشناخته است ولی نتایج بررسی های علمی این موضوع را به خوبی اثبات کرده است.

  منبع :تنظیم خانواده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *