سه شنبه , مرداد ۳ ۱۳۹۶
خانه / مطالب خواندنی و دیدنی / چگونه سینه سفت و بزرگی داشته باشید؟
کد مطلب:8108

چگونه سینه سفت و بزرگی داشته باشید؟

0

ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ)

آیا از اینکه سینه‌هایتان آویزان است احساس بدی دارید؟

آیا از دانستن اینکه کدام حرکت ارزش این را دارند که شما به سینه هائی سفت تر برسید ناامید شده‌اید؟

اگر شما نیز به دنبال جواب همهٔ این سوالات هستید مقاله درستی‌ را انتخاب کرده‌اید.سینه‌ها در اندازه و شکل مناسب باعث زیباتر شدن بدن و ایجاد اعتماد به نفس بیشتری در شما می شود.

سفت کردن سینه ها به کمک داروهای خانگی,شل شدن پستان یک فرایند طبیعی است که با افزایش سن اتفاق می افتد زمانی که سینه ها نرم شده و قابلیت ارتجاعی خود را از دست  می دهد.

بعد از  ۴۰  سالگی معمولا سینه ها شل می شود،  به غیر از سن، عوامل دیگری که باعثافتادگی سینه  می شود  تغذیه با شیر مادر، بارداری، یائسگی،  کاهش سریع وزن و یا افزایش وزن، ورزش شدید، کمبودهای تغذیه ای و پوشیدن سینه بند نامناسب است

برخی از بیماری هایی مانند سرطان پستان و یا بیماری تنفسی مانند سل نیز می تواندسینه را افتاده کند.

👙👙👙👙👙👙👙👙👙
★۱- ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ : (ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﺪ‏) ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﭼﭗ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺪﻥ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺷﺐ ۱۰ ﺍﻟﯽ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ (نتیجه: ۶ ﻣﺎﻩ بعد)

★ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﯽ : ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﻥ ‏(ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ‏) ﺭﺍ ﻧﺮﻣﺶ ﺩﻫﯿﺪ.

★ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ: ﻧﻮﺭ ﺷﺪﯾﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺧﻨﮏ ﻣﺎﻟﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﮔﻬﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ . ﯾﮏ ﺩﻭﺵ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺳﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰﺭﮒ

★ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺳﯿــﻨﻪ ﻫﺎ : ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺭﻧﺞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﻔﻞ ﮐﻨﯿﺪ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺁﺭﻧﺞ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺁﺭﻧﺞ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﻌﺪ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻭ ﺗﺎ‌۶۰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﯾﺪ! ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺍﮔﺮ ﺗﺎ ۱۵ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ۲۰ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ (نتیجه: بعد از ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ )

★ﻫﺮ ﺩﻭﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭﻋﻀﻼﺕ ﺯﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﻭ ﺳﯿــﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﻨﯿﺪﺗﺎ ۶۰ ﺑﺸﻤﺎﺭﯾﺪ ﻭ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ.ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺭﻭﺯﯼ ۱۵ ﺗﺎ ۲۰ ﺑﺎﺭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

★ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺎﺗﺮ ﻓﻼﯼ: ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦﺳﯿــﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ

★ﺷﻨﺎ: ﭘﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻒ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻭﺭﯾﺪ. ۱۰ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ.

★ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ:
۱ -ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻠﻤﯽ
۲-ﻫﯿﺪﺭﻭﺗﺮﺍﭘﯽ ﺳﺮﺩ ‏(ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺑﺎ
ﺁﺏ ﺳﺮﺩ)
۳ – ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺑﺎ رﻭﻏﻨﻬﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ
۴ -ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻮﺗﯿﻦ ‏(ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﻨد

همیشه راست بنشینید و صاف راه بروید
پوشیدن سینه بند ورزشی در  انجام تمرینات هوازی، بازی تنیس، دویدن و یا انجام هر نوعتمرین الزامی است
اگر اضافه وزن و کاهش وزن دارید سینه ها افتاده میشود
همچنین می توانیدبا یوگا سینه های خود را سفت کنید
غذاهای سالم با مواد مغذی ضروری مانند پروتئین ها، ویتامین ها، کلسیم، مواد معدنی، کربوهیدرات و چربی ضروری است
 💋
0

درباره ی کلیپ سرا

کانال تلگرام سایت: https://telegram.me/danakadeh

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای قرار گرفتن شکلک در نظرات روی شکلکها کلیک کنید تا nر متن قرار بگیرند.

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurse