زیست
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد زنگ علوم و هوای سالممشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد زنگ علوم و هوای سالمقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۰محتویاتچگونگی تهیه ی گزارش از یک بازدید و ارائه ی آن به کلاسمشاهده ی دقیق و یادداشت برداریارائه ی گزارش و گفتگوهوای ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت زندگی مورچه هااین فایل حاوی ۲۳ اسلاید درباره زندگی مورچه ها می باشدمحتوای فایل شامل:عناوین:ساختمان مورفولوژیکی مورچهوسیله نطق مورچهغذای مورچهراز خواب مورچهانواع مورچهچرخه زندگی مورچهدرسهایی اخلاقی از زندگی مورچهفلسفه زندگی مورچهقسمتی از فایل:ساختمان مورفولوژیکی مورچه:سر مورچه شامل مغز ، ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت انواع بافت های جانوریاین فایل حاوی۷ اسلاید درباره انواع بافت های جانوری می باشد..قسمتی از فایل:بافت­های اصلی مهره­ داران : پوششی : یکی از ساده­ترین بافت­های جانوری است که سطح بدن و سطوح داخلی ، حفره­ها و مجاری درون ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد فصل یازدهم سلول و سازمان بندی آن(علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد فصل یازدهم سلول و سازمان بندی آن(علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۲سلول واحد سازنده ی موجودات زنده است. غشا:لایه ایست که اطراف سلول را می پوشاند. همه ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت فصل پانزدهم تبادل با محیط(علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت فصل پانزدهم تبادل با محیط(علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۴دستگاه تنفس: این دستگاه از مجاری تنفسی و شش ها تشکیل شده است. هوا از طریق بینی وارد حنجره شده و از ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت فصل چهاردهم گردش مواد(علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت فصل چهاردهم گردش مواد(علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:۱۴vقلب به عنوان تلمبه یا پمپاژ کننده نیزمطرح می شود با آوردن گوشی پزشکی به کلاس و گوش کردن به صدای قلب می توان محل ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:۶این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت اﺗﻢﻫﺎ ، اﻟﻔﺒﺎیﻣﻮاد(علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت اﺗﻢﻫﺎ ، اﻟﻔﺒﺎیﻣﻮاد(علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۲ﻣﺎدهﭼﯿﺴﺖ؟ﺑﻪﺗﻤﺎمﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽﮐﻪدراﻃﺮافﻣﺎوﺟﻮدداردوﯾﺎﻫﺮﭼﯿﺰیﮐﻪﺟﺮم وﺣﺠﻢداردﻣﺎدهﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺜﻞﮔﭻ،ﭼﻮب،ﻓﻠﺰ،ﺷﯿﺸﻪ،ﭼﺮم،اﻧﻮاعﺧﻮراﮐﯽﻫﺎو ... ﻧﮑﺘﻪ : ﻫﺮروزﺑﺎﻣﻮادﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢﮐﻪﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻔﯽدرزﻧﺪﮔﯽروزاﻧﻪاﻋﻢازﮐﺸﺎورزی،داروﺳﺎزیﺻﻨﺎﯾﻊدﯾﮕﺮدارﻧﺪ .این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۷آب های زیر زمینیآب های زیر زمینی از اهمیت زیادی برای ما برخوردارند زیرا در حالی که یخچال ها بزرگترین ذخیره ی آب شیرین ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:۱۶فضا نوردان هنگام مشاهده ی سیاره ی زمین از فاصله های دورنام سیاره ی آبی به آن داده اند ،چرا که ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت از معدن تا خانه (علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت از معدن تا خانه (علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۱ماده ی اولیه ی مورد نیاز برای تهیه ی بسیاری از مواد و وسایل ، از معدن به دست می آید .تعداد ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم)قالب بندی : پاورپوینتتعداد اسلاید:۱۵طبیعت منبع مواد استبرخی مواد که در زندگی روزمره به آن ها نیاز داریم در طبیعت پیدا می شوند اما بیش تر مواد مورد نیاز ما ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ(علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ(علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۹vﻣﻮادی ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ، ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟ دو دﺳﺘﻪ ؛اﻟﻒ ) ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﻃﻮر ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت اتمها الفبای مواد(علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت اتمها الفبای مواد(علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۷آب در طبیعت به سه حالت جامد و مایع و بخار وجود دارد ویژگی های هر یک از این سه حالت متمایز استآب در حالت بخار ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۵۷نکته : آب ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ . ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮای اداﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت مبحث از معدن تا خانه (علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مبحث از معدن تا خانه (علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۳نکته : ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۰آب در طبیعت به هر سه شکل ماده(مایع . جامد. گاز) دیده می شود.آب کره: مجموعه آب های موجود در طبیعت آب کره گفته ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت مایعات و جامداتمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مایعات و جامداتقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۵۶قسمتی از پاورپوینتمایعات از نظر نظم ساختمانی بین جامدات و گازها هستند یعنی نه مثل گازها بی ‌نظمی کامل مولکولی مشاهده می‌شود و نه مثل جامدات ساختمان شبکه ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت شبه پتانسیلمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت شبه پتانسیلقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۴قسمتی از پاورپوینتانتخاب شعاع مغزهشعاع مغزه با توجه به نکات زیر تعیین می شود شبه پتانسیل در ضمن اینکه لازم است انتقال پذیر باشد باید دقت لازم را نیز داشته ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل اول زنگ علوممشخصات فایلعنوان: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل اول زنگ علومقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۰این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم ...
1 2
توسط
تومان