ریاضیات
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت جامع درباره مبحث تناسب در ریاضیبخشی از متن پاورپوینت:تناسب مستقیم / تناسب معکوستدریس مباحث فوق به روش ساده و همراه با حل مسئله های مختلف
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان هابخشی از متن پاورپوینت:عناوین کارگاه:تعریف شاخص هامعیارهای ارزیابی شاخص هاشاخص های بیمارستانی و کاربرد آن هاپاره ای از شاخص های بیمارستانیآشنایی با ماده ۱۹۳ و ۸۹ در برنامه سوم و چهارم توسعهمنابع ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپئینت در مورد راهبردهای حل مسئله در ریاضیات(ریاضی هفتم تحقیق دانش آموزی)فرمت فایل : power point (قابل ویرایش) تعداد اسلایدها ۳۳ اسلایدبخشی از متن اسلاید ها : راهبرد الگوسازیدو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آنها ۲۴ و حاصل ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد راهبردهای حل مسئله- روشهای نمادین(فصل اول ریاضی هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد راهبردهای حل مسئله- روشهای نمادین(فصل اول ریاضی هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۷قسمتی از پاورپوینتمراحل حل مسالهدر حل هر مساله ۴ مرحله وجود دارد: ۱- فهمیدن مساله انتخاب ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت انواع راهبردها (فصل اول ریاضی هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت انواع راهبردها (فصل اول ریاضی هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۴۹قسمتی از پاورپوینتانواع راهبردها :۱-راهبرد در رسم شکل :در برخی از مسائل با رسم یک شکل ساده می توان به پاسخ درست ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت راهبردهای حل مسئله روشهای نمادین(فصل اول ریاضی هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت راهبردهای حل مسئله روشهای نمادین(فصل اول ریاضی هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۳مطابق با آخرین تغیرات کتاب درسیتوجه: غیر قابل ویرایش
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت حجم های منشوری (فصل ششم ریاضی سال هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت حجم های منشوری (فصل ششم ریاضی سال هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:۱۵این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت عبارت های جبری( فصل سوم ریاضی هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت عبارت های جبری( فصل سوم ریاضی هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۳جمله جبری هریک از عبارت های بالا را یک جمله جبری می نامیم.هر جمله جبری از دو قسمت تشکیل می ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد معادله(ریاضی سوم فصل هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد معادله(ریاضی سوم فصل هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۲معادله یک تساوی جبری که به ازای بعضی از عددها به تساوی عددی تبدیل شود، یک معادله نامیده میشود. هدف از حل معادله به ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت الگویابی(فصل سوم ریاضی هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت الگویابی(فصل سوم ریاضی هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۵عبارت های جبری :الگوهای عددی :با توجه به شکل های زیر و الگویی که مشاهده می کنید ابتدا شکل پنجم را رسم و سپس جدول را ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت عددهای صحیح(فصل دوم ریاصی هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت عددهای صحیح(فصل دوم ریاصی هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۸عدد های صحیحعددهای صحیح سه دسته اند: عددهای صحیح مثبت (همان عددهای طبیعی هستند) صفر عددهای صحیح منفیاین پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت عدد صحیح – ضرب و تقسیم(فصل دوم ریاضی هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت عدد صحیح – ضرب و تقسیم(فصل دوم ریاضی هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۲این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت اعداد صحیح (فصل دوم ریاضی هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت اعداد صحیح فصل دوم ریاضی هفتمقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۸قسمتی از پاورپوینتاعداد صحیح :مجموع اعداد صحیح که شامل اعداد صحیح مثبت و منفی و عدد صفر استنکته : قرینه یک عدد ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد احتمال یا اندازه گیری شانس(فصل نهم ریاضی سال هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد احتمال یا اندازه گیری شانس(فصل نهم ریاضی سال هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۶این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت جمع آوری و نمایش داده ها (فصل نهم ریاضی سال هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت جمع آوری و نمایش داده ها (فصل نهم ریاضی سال هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۲این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت مساحت جانبی و کل(فصل ششم ریاضی سال هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مساحت جانبی و کل(فصل ششم ریاضی سال هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۲به مجموع مساحت های وجه های جانبی یک منشور ، مساحت جانبی آن منشور می گوییم .مساحت جانبی ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت محاسبه حجم های منشوری(فصل ششم ریاضی سال هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت محاسبه حجم های منشوری(فصل ششم ریاضی سال هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۹این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد حجم و سطح(فصل ششم ریاضی سال هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد حجم و سطح(فصل ششم ریاضی سال هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:۹این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت حجم های هندسی (فصل ششم سال هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت حجم های هندسی (فصل ششم سال هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۱این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:۱۱این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و ...
1 2 3
توسط
تومان