خانه و آشپزخانه

معرفی و خرید ۴۶ مدل قهوه ساز پرفروش

خرید انواع مدل های قهوه ساز

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33f6442342a7489bac271abb9a06d4dd3b1573a7_1597214634.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز مدل موکل کد Inx

قهوه ساز مدل موکل کد Inx
قهوه ساز مدل موکل کد Inx
۲۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113862170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسوساز مباشی مدل ECM2009

اسپرسوساز مباشی مدل ECM2009
اسپرسوساز مباشی مدل ECM2009
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a4e7f388cb803c44ced4f46f44addcdc492d8892_1603355209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز فلاویا مدل FL_200W

قهوه ساز فلاویا مدل FL_200W
قهوه ساز فلاویا مدل FL_200W
۴۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1591857.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز بایترون مدل BKF-50

قهوه ساز بایترون مدل BKF-50
قهوه ساز بایترون مدل BKF-50
۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/438456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز فلاویا مدل FL-200

قهوه ساز فلاویا مدل FL-200
قهوه ساز فلاویا مدل FL-200
۴۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4605562.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز اپکس مدل ACM-420

قهوه ساز اپکس مدل ACM-420
قهوه ساز اپکس مدل ACM-420
۸۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/838713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز گوسونیک مدل GCM 861

قهوه ساز گوسونیک مدل GCM 861
قهوه ساز گوسونیک مدل GCM 861
۷۱۰,۰۰۰
٪۸
۶۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ebc22417723c3586349b016adee7b86fd711a3bc_1611344590.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز کیپر مدل KPR115

قهوه ساز کیپر مدل KPR115
قهوه ساز کیپر مدل KPR115
۵۳۵,۰۰۰
٪۴
۵۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/987bd0d23d8dff457be2e0bbc2835d62b5a273f6_1611474492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز کالوات مدل HA120

قهوه ساز کالوات مدل HA120
قهوه ساز کالوات مدل HA120
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113968452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز سام مدل BF-3313 به همراه توستر و کتری برقی

قهوه ساز سام مدل BF-3313 به همراه توستر و کتری برقی
قهوه ساز سام مدل BF-3313 به همراه توستر و کتری برقی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/92479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز فیلیپس مدل HD7457

قهوه ساز فیلیپس مدل HD7457
قهوه ساز فیلیپس مدل HD7457
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2061298.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز فکر مدل Kaave

قهوه ساز فکر مدل Kaave
قهوه ساز فکر مدل Kaave
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110386708.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز فلاویا مدل FL-200W

قهوه ساز فلاویا مدل FL-200W
قهوه ساز فلاویا مدل FL-200W
۴۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5e90a0ccebbfaf9e144ec0e1f9f68e616005f8a_1597500314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز مارادو مدل MD-1628

قهوه ساز مارادو مدل MD-1628
قهوه ساز مارادو مدل MD-1628
۴۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119961795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آسیاب دستی قهوه کد GR01

آسیاب دستی قهوه کد GR01
آسیاب دستی قهوه کد GR01
۲۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1393432.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز متئو مدل MCM 60

قهوه ساز متئو مدل MCM 60
قهوه ساز متئو مدل MCM 60
۷۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a7d8b1bfe8db4d2f0c75eedaaa4109902eca995_1603687644.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز سام مدل CM-713 GM

قهوه ساز سام مدل CM-713 GM
قهوه ساز سام مدل CM-713 GM
۶۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/168105.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز فیلیپس مدل HD7447

قهوه ساز فیلیپس مدل HD7447
قهوه ساز فیلیپس مدل HD7447
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33f6442342a7489bac271abb9a06d4dd3b1573a7_1597214065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز  کد luwak01

قهوه ساز  کد luwak01
قهوه ساز  کد luwak01
۲۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1df97cafb99e75df56d4f1721acf77d3a16b5408_1614033078.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز بوش مدل TKA6A043

قهوه ساز بوش مدل TKA6A043
قهوه ساز بوش مدل TKA6A043
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120373222.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آسیاب قهوه کد ۳۰۲۱

آسیاب قهوه کد ۳۰۲۱
آسیاب قهوه کد ۳۰۲۱
۳,۷۰۰,۰۰۰
٪۳
۳,۵۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1893735.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آسیاب قهوه پروفی کوک مدل PC-KSW 1021

آسیاب قهوه پروفی کوک مدل PC-KSW 1021
آسیاب قهوه پروفی کوک مدل PC-KSW 1021
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb37bd4136a833969d2c007b0d76ab4b95f7a6f9_1606833527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز برقی سینبو مدل 2943

قهوه ساز برقی سینبو مدل 2943
قهوه ساز برقی سینبو مدل 2943
۸۵۰,۰۰۰
٪۱۸
۶۹۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/623243.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز بایترون مدل BKF-60

قهوه ساز بایترون مدل BKF-60
قهوه ساز بایترون مدل BKF-60
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119705181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز رومانتیک هوم مدل pres3b

قهوه ساز رومانتیک هوم مدل pres3b
قهوه ساز رومانتیک هوم مدل pres3b
۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/447fdc7a30b828b0f4657162aabcf85efdd2aa42_1612023833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز آواکس مدل 6782

قهوه ساز آواکس مدل 6782
قهوه ساز آواکس مدل 6782
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2842789.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز جنوا مدل AQ 2 Cups

قهوه ساز جنوا مدل AQ 2 Cups
قهوه ساز جنوا مدل AQ 2 Cups
۲۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110939485.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز بوش مدل TKA8013

قهوه ساز بوش مدل TKA8013
قهوه ساز بوش مدل TKA8013
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119399363.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آسیاب قهوه  مدل sn-04

آسیاب قهوه  مدل sn-04
آسیاب قهوه  مدل sn-04
۳۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120760813.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز برقی سینبو مدل 2928

قهوه ساز برقی سینبو مدل 2928
قهوه ساز برقی سینبو مدل 2928
۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e0578172f0bf1e3664b8776f032be7698ae21f7c_1617056623.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز سینبو مدل SCM 2956

قهوه ساز سینبو مدل SCM 2956
قهوه ساز سینبو مدل SCM 2956
۸۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/336290.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز آیروبی آیروپرس

قهوه ساز آیروبی آیروپرس
قهوه ساز آیروبی آیروپرس
۶۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/741510.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز بایترون مدل BKF-40

قهوه ساز بایترون مدل BKF-40
قهوه ساز بایترون مدل BKF-40
۹۶۰,۰۰۰
٪۵
۹۱۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112606120.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز کرکماز مدل AS-A860

قهوه ساز کرکماز مدل AS-A860
قهوه ساز کرکماز مدل AS-A860
۱,۸۹۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1175436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز فلر مدل CMT 90

قهوه ساز فلر مدل CMT 90
قهوه ساز فلر مدل CMT 90
۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2861728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز جنوا مدل AQ 1 Cups

قهوه ساز جنوا مدل AQ 1 Cups
قهوه ساز جنوا مدل AQ 1 Cups
۲۱۷,۰۰۰ تومان

برای مشاهده مدل های دیگر قهوه ساز کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر قهوه ساز کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر قهوه ساز کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر قهوه ساز کلیک کنید

راهنمای خرید کامل قهوه ساز

خرید دستگاه های قهوه این روزها طرفداران زیادی در سراسر جهان داشته است. قهوه نوشیدنی است که با این دستگاه تهیه می شود. پس از آنکه چای (چای ساز) در ایران چنان محبوب شد که برای بسیاری از افراد قهوه خور به یک عادت تبدیل شد. البته ، قهوه به روش های مختلفی درست می شود و روش های مختلف طعم های مختلفی ایجاد می کند. اما این نوشیدنی به هر طریقی و از هر طریقی طعم و آرامش بی نظیری به شما می بخشد. بنابراین با خرید یک قهوه ساز و استفاده از آن در خانه ، کمتر به کافی شاپ می روید و … قهوه مورد علاقه خود را می خورید.

شاید بسیاری از مردم نحوه تهیه این نوشیدنی را نمی دانند. در این مقاله ، ما می خواهیم وسیله ای را برای این دسته از افراد که می توانند بدون هیچ دردسری فقط با پودر قهوه و آب ، نوشیدن یک فنجان قهوه خوشمزه را تجربه کنند ، توصیه کنیم. دستگاه قهوه ساز خانگی شما ابزاری است که به شما کمک می کند تا روند کار را با سهولت انجام دهید.

در این جا سعی داریم به شما یادآوری کنیم که هنگام خرید دستگاه قهوه ساز می توانید انتخاب درستی داشته باشید.

مانند هر محصول دیگر ، باید چند نکته را هنگام خرید دستگاه قهوه ساز بخاطر بسپارید.

قهوه مورد علاقه شما چیست؟
چقدر قهوه میخوری؟
چه زمانی به قهوه احتیاج دارید؟
قیمت و بودجه خرید دستگاه قهوه ساز شما چقدر است؟
و سوالاتی از این قبیل ، با مشاهده پاسخ آنها ، می توانید گزینه صحیحی را برای خرید دستگاه قهوه ساز انتخاب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا