خانه و آشپزخانه

معرفی و خرید ۴۵ مدل پرفروش ساندویچ ساز

مدل های پرفروش ساندویچ ساز

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116900721.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080

ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080
۱,۱۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/100519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850P

ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850P
ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850P
۸۱۵,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba67961bfbf19a4be1c75c02561b512889f1e163_1595835921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز دنور مدل SM-2020G

ساندویچ ساز دنور مدل SM-2020G
ساندویچ ساز دنور مدل SM-2020G
۱,۷۵۰,۰۰۰
٪۳۱
۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115013201.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز و وافل ساز دی اس پی مدل KC1049

ساندویچ ساز و وافل ساز دی اس پی مدل KC1049
ساندویچ ساز و وافل ساز دی اس پی مدل KC1049
۹۹۰,۰۰۰
٪۹
۸۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113619654.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز دی اس پی مدل KC1051

ساندویچ ساز دی اس پی مدل KC1051
ساندویچ ساز دی اس پی مدل KC1051
۱,۵۸۰,۰۰۰
٪۲۸
۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0e2e36434edc07aa3654011e537846566950ff9f_1602271473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز دسینی مدل ۵۰۰

ساندویچ ساز دسینی مدل ۵۰۰
ساندویچ ساز دسینی مدل ۵۰۰
۶۱۰,۰۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5108ff23b7b8d538dc2ba1d89cfe9b86e898e3be_1598514259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز دسینی مدل 400

ساندویچ ساز دسینی مدل 400
ساندویچ ساز دسینی مدل 400
۵۳۹,۲۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dc8a6b9438ea5a8a8e9e11c4361f1ab02f0f448e_1602010744.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز میگل مدل GSM275

ساندویچ ساز میگل مدل GSM275
ساندویچ ساز میگل مدل GSM275
۹۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a55091f9fc9fa38b9a2ad8bbe6ac6b4e32f64e3e_1596441862.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز فوما مدل FU _ 451

ساندویچ ساز فوما مدل FU _ 451
ساندویچ ساز فوما مدل FU _ 451
۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121d6e789cac994404c723526639df78cd60c485_1611662131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز المپیا مدل 655-OE کد FF

ساندویچ ساز المپیا مدل 655-OE کد FF
ساندویچ ساز المپیا مدل 655-OE کد FF
۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/723778873ffd6cb009a5e2e7e606227e5f6cc286_1604421021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز میگل مدل GSM 400

ساندویچ ساز میگل مدل GSM 400
ساندویچ ساز میگل مدل GSM 400
۱,۱۹۵,۰۰۰
٪۵
۱,۱۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/08a8aed33ca954da1d361995ce69108d9a4f17f8_1614172630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز میگل مدل GSM 401

ساندویچ ساز میگل مدل GSM 401
ساندویچ ساز میگل مدل GSM 401
۱,۶۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113777536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز نیکووا مدل NSM-59

ساندویچ ساز نیکووا مدل NSM-59
ساندویچ ساز نیکووا مدل NSM-59
۴۸۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/453cf4560b8218ce29440e829490a459a3248ac6_1606763284.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز دسینی مدل 900

ساندویچ ساز دسینی مدل 900
ساندویچ ساز دسینی مدل 900
۴۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0cd61939865fa05ef101897aad7bb2e485d2f603_1596172030.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز کنوود مدل SM740

ساندویچ ساز کنوود مدل SM740
ساندویچ ساز کنوود مدل SM740
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/836cf2051ff5d9363aa876a582fadf2b6e53390c_1604954611.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وافل ساز کاراجا مدل Fun Day

وافل ساز کاراجا مدل Fun Day
وافل ساز کاراجا مدل Fun Day
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5467491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وافل ساز کرکماز مدل Mia کد 319

وافل ساز کرکماز مدل Mia کد 319
وافل ساز کرکماز مدل Mia کد 319
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/909469b11094d7dc0c5e6972d0144a677f215290_1595848393.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز فوما مدل 779

ساندویچ ساز فوما مدل 779
ساندویچ ساز فوما مدل 779
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5414674.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز مکسی مدل SW-44

ساندویچ ساز مکسی مدل SW-44
ساندویچ ساز مکسی مدل SW-44
۵۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a391956cd9a092c4d8c1f2b929050ab3f33a9103_1615307664.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز کنوود مدل SM-642

ساندویچ ساز کنوود مدل SM-642
ساندویچ ساز کنوود مدل SM-642
۵۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9bceef96049f72c8a041644316c3d32afc80bdde_1614845853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز کنوود مدل SM642

ساندویچ ساز کنوود مدل SM642
ساندویچ ساز کنوود مدل SM642
۴۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/907167.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز کنوود مدل SM740

ساندویچ ساز کنوود مدل SM740
ساندویچ ساز کنوود مدل SM740
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0e7b062e7bbce3f0dbc28ae58a72b118fa0c2b7f_1618147509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز سوکانی مدل ساندویچ ساز شش کاره مدل SK-908

ساندویچ ساز سوکانی مدل ساندویچ ساز شش کاره مدل SK-908
ساندویچ ساز سوکانی مدل ساندویچ ساز شش کاره مدل SK-908
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119460199.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز ساچی مدل NL-7M-1542

ساندویچ ساز ساچی مدل NL-7M-1542
ساندویچ ساز ساچی مدل NL-7M-1542
۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112896128.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز هانوور کد 1011

ساندویچ ساز هانوور کد 1011
ساندویچ ساز هانوور کد 1011
۴۲۲,۹۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3875355.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز ویداس مدل VIR-5637

ساندویچ ساز ویداس مدل VIR-5637
ساندویچ ساز ویداس مدل VIR-5637
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2a1748e3cc4a620c250f8dd1f7af40e11a02b50a_1594197130.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز فوما مدل FU _ 1786

ساندویچ ساز فوما مدل FU _ 1786
ساندویچ ساز فوما مدل FU _ 1786
۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121302494.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز هانوور مدل 1131

ساندویچ ساز هانوور مدل 1131
ساندویچ ساز هانوور مدل 1131
۴۱۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ef9e26c2c83d3854938acc6a957bda55746c5743_1610199983.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز کنوود مدل SMP94.A0

ساندویچ ساز کنوود مدل SMP94.A0
ساندویچ ساز کنوود مدل SMP94.A0
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dbee33d2712701a59e7750d57c185bdfcc5e60b5_1607972379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز کلاسی تاچ مدل CT-1835

ساندویچ ساز کلاسی تاچ مدل CT-1835
ساندویچ ساز کلاسی تاچ مدل CT-1835
۶۱۵,۰۰۰
٪۱۱
۵۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be365684e1fe0539e98d86fdcbd8b3cdade20913_1599485578.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW 49

ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW 49
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW 49
۷۸۰,۰۰۰
٪۲۵
۵۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4ab7307aca7aced0e112450d1e3b8e12e02a63cd_1611315882.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز کرکماز مدل A328-05

ساندویچ ساز کرکماز مدل A328-05
ساندویچ ساز کرکماز مدل A328-05
۲,۹۸۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/262183ab100abb393e73de48b0a14dc42b3e3982_1605447389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز مکسی مدل SW-32D

ساندویچ ساز مکسی مدل SW-32D
ساندویچ ساز مکسی مدل SW-32D
۸۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2884083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هات داگ ساز پرینسس مدل 292934

هات داگ ساز پرینسس مدل 292934
هات داگ ساز پرینسس مدل 292934
۳۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/317960.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز فلر مدل SM275

ساندویچ ساز فلر مدل SM275
ساندویچ ساز فلر مدل SM275
۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115769225.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز هاردستون مدل SMA1321W

ساندویچ ساز هاردستون مدل SMA1321W
ساندویچ ساز هاردستون مدل SMA1321W
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
13٪
799000 699000
1320000 1200000
12٪
750000 660000
10٪
1250000 1120000
13٪
1150000 999000

ساندویچ ساز بلک اند دکر
ساندویچ ساز کنوود
ساندویچ ساز پارس خزر
ساندویچ ساز دیجی کالا
ساندویچ ساز دسینی
ساندویچ ساز فلر
ساندویچ ساز بوش
ساندویچ ساز چه مارکی خوبه
ساندویچ ساز هفت کاره ساچی
ساندویچ ساز فیلیپس

امروزه ، به دلیل عوامل سازنده ای مانند تغییر سبک زندگی از سنتی به مدرن ، مشاغل متنوع مانند چند شغلی ، ترافیک شلوغ ، فاصله از محل کار تا محل سکونت ، فشارها ، استرس در خارج از روز مواجه با مردم و سایر مواردی که باعث خوش شانسی شده است. افزایش وعده های غذایی آماده در تمام سنین ، به ویژه بزرگسالان ، نوجوانان و کودکان.

وقتی از کار خسته هستید ، تهیه ناهار و شام می تواند دشوار باشد. ساندویچ های ساندویچی یکی از راحت ترین و در دسترس ترین گزینه ها است که خیلی سریع شما را شروع می کند.

برای این کار بهتر است از یک نان ساز ایرانی یا خارجی استفاده کنید که به شما امکان می دهد در مدت زمان کوتاهی انواع نان و تنقلات را تهیه و نوش جان کنید.

نان ساز ، تهیه نان خانگی را آسان و جذاب می کند. با استفاده از این دستگاه و کمی خلاقیت قادر خواهید بود انواع ساندویچ ها و میان وعده های سالم را به سلیقه خود و اعضای خانواده خود بسازید و از آنها لذت ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا