معرفی و خرید ۴۵ مدل پرفروش ساندویچ ساز

خرید ساندویچ ساز
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113777536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز نیکووا مدل NSM-59

ساندویچ ساز نیکووا مدل NSM-59
ساندویچ ساز نیکووا مدل NSM-59
۶۴۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116900721.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080

ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۴۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/100519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850P

ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850P
ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850P
۷۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9bceef96049f72c8a041644316c3d32afc80bdde_1614845853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز کنوود مدل SM642

ساندویچ ساز کنوود مدل SM642
ساندویچ ساز کنوود مدل SM642
۳۷۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/81465804a901f937566dcf6041c42ec626bbd229_1634159742.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وافل ساز سانیز مدل مینی سانی

وافل ساز سانیز مدل مینی سانی
وافل ساز سانیز مدل مینی سانی
۶۲۰,۰۰۰
٪۳
۵۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5108ff23b7b8d538dc2ba1d89cfe9b86e898e3be_1598514259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز دسینی مدل 400

ساندویچ ساز دسینی مدل 400
ساندویچ ساز دسینی مدل 400
۶۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cdc25c29ca462a7616a986308c8037e70f2d60ef_1607378704.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز دسینی مدل DS-417

ساندویچ ساز دسینی مدل DS-417
ساندویچ ساز دسینی مدل DS-417
۳۷۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/20ea27f83d8bc17c54771646215e5202ca1879c1_1634996162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز المپیا مدل OE-700

ساندویچ ساز المپیا مدل OE-700
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-700
۱,۵۰۰,۰۰۰
٪۵۴
۶۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113619654.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز دی اس پی مدل KC1051

ساندویچ ساز دی اس پی مدل KC1051
ساندویچ ساز دی اس پی مدل KC1051
۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۲۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/64540305df28fc11bdf2844b9962ac39bb4dfa8d_1634461274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز دلونگی مدل SW12AB.S

ساندویچ ساز دلونگی مدل SW12AB.S
ساندویچ ساز دلونگی مدل SW12AB.S
۲,۷۰۰,۰۰۰
٪۱۹
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰۰۰
٪۱۹
۲۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a391956cd9a092c4d8c1f2b929050ab3f33a9103_1615307664.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز کنوود مدل SM-642

ساندویچ ساز کنوود مدل SM-642
ساندویچ ساز کنوود مدل SM-642
۳۹۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115013201.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز و وافل ساز دی اس پی مدل KC1049

ساندویچ ساز و وافل ساز دی اس پی مدل KC1049
ساندویچ ساز و وافل ساز دی اس پی مدل KC1049
۱,۱۲۰,۰۰۰
٪۲۰
۸۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba67961bfbf19a4be1c75c02561b512889f1e163_1595835921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز دنور مدل SM-2020G

ساندویچ ساز دنور مدل SM-2020G
ساندویچ ساز دنور مدل SM-2020G
۱,۷۹۹,۰۰۰
٪۲۸
۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹۹۰۰۰۰
٪۲۸
۳۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/723778873ffd6cb009a5e2e7e606227e5f6cc286_1604421021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز میگل مدل GSM 400

ساندویچ ساز میگل مدل GSM 400
ساندویچ ساز میگل مدل GSM 400
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3c9d6ab9259b290841fcfa003bf99aec6a679d9e_1627650223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز کنوود مدل sm642

ساندویچ ساز کنوود مدل sm642
ساندویچ ساز کنوود مدل sm642
۳۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e82c2688037857362e7642b8b89509b05af0856_1614170507.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز میگل مدل GSM 200

ساندویچ ساز میگل مدل GSM 200
ساندویچ ساز میگل مدل GSM 200
۸۲۰,۰۰۰
٪۱۰
۷۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a55091f9fc9fa38b9a2ad8bbe6ac6b4e32f64e3e_1596441862.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز فوما مدل FU _ 451

ساندویچ ساز فوما مدل FU _ 451
ساندویچ ساز فوما مدل FU _ 451
۱,۱۹۲,۰۰۰ تومان
۱۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/907167.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز کنوود مدل SM740

ساندویچ ساز کنوود مدل SM740
ساندویچ ساز کنوود مدل SM740
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9bceef96049f72c8a041644316c3d32afc80bdde_1615034399.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز مدل SM642

ساندویچ ساز مدل SM642
ساندویچ ساز مدل SM642
۳۷۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e6e40b75e77f96a2648fba19339745502c3996bb_1625052335.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز دنور مدل SM-2018 SNACK9

ساندویچ ساز دنور مدل SM-2018 SNACK9
ساندویچ ساز دنور مدل SM-2018 SNACK9
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9cffb78e9bad1a8a93c9d39f13a9190cace0ff84_1633029890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وافل ساز جی پاس مدل GWM5417

وافل ساز جی پاس مدل GWM5417
وافل ساز جی پاس مدل GWM5417
۲,۲۰۰,۰۰۰
٪۵
۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰۰۰۰۰۰
٪۵
۰۸.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112443772.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز المپیا مدل K1-OE-504

ساندویچ ساز المپیا مدل K1-OE-504
ساندویچ ساز المپیا مدل K1-OE-504
۵۴۵,۰۰۰
٪۲۹
۳۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0e2e36434edc07aa3654011e537846566950ff9f_1602271473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز دسینی مدل ۵۰۰

ساندویچ ساز دسینی مدل ۵۰۰
ساندویچ ساز دسینی مدل ۵۰۰
۷۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/08a8aed33ca954da1d361995ce69108d9a4f17f8_1614172630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز میگل مدل GSM 401

ساندویچ ساز میگل مدل GSM 401
ساندویچ ساز میگل مدل GSM 401
۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۹۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ec93346efab230cbd934a3375132c93a01884d26_1624187544.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز تلیونیکس مدل TGT1300

ساندویچ ساز تلیونیکس مدل TGT1300
ساندویچ ساز تلیونیکس مدل TGT1300
۴۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121302494.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز هانوور مدل 1131

ساندویچ ساز هانوور مدل 1131
ساندویچ ساز هانوور مدل 1131
۴۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4ad6e6edd68a5f41c9c070a540871fc331b7a68_1631513976.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ سازبوش مدل bh-326

ساندویچ سازبوش مدل bh-326
ساندویچ سازبوش مدل bh-326
۱,۸۴۹,۰۰۰
٪۳
۱,۷۹۳,۵۳۰ تومان
۱۸۴۹۰۰۰۰
٪۳
۷۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1196bf88ad22998e049c8f671931861fb86364d4_1638522035.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز مدل YG-6088

ساندویچ ساز مدل YG-6088
ساندویچ ساز مدل YG-6088
۵,۷۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰۰۰۰۰۰
٪۳۰
۹۹.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34beee06218b0231d02d0426858b91d5ec60a4d4_1612767105.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز جورج فورمن مدل 22160GCC

ساندویچ ساز جورج فورمن مدل 22160GCC
ساندویچ ساز جورج فورمن مدل 22160GCC
۶,۰۰۰,۰۰۰
٪۷
۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۰۰۰۰
٪۷
۵۸.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/317960.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز فلر مدل SM275

ساندویچ ساز فلر مدل SM275
ساندویچ ساز فلر مدل SM275
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/228636a0b411608d5724a9f2bb1a78cece62fc35_1629976875.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وافل ساز ساچی مدل NL-WM-1551

وافل ساز ساچی مدل NL-WM-1551
وافل ساز ساچی مدل NL-WM-1551
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6b8005c18e6952d02f85017570f2b866e8c7a44_1617076568.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز ساچی مدل NL-7M-1533

ساندویچ ساز ساچی مدل NL-7M-1533
ساندویچ ساز ساچی مدل NL-7M-1533
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110959629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز المپیا مدل K1-OE-503

ساندویچ ساز المپیا مدل K1-OE-503
ساندویچ ساز المپیا مدل K1-OE-503
۵۴۵,۰۰۰
٪۲۹
۳۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121764274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز هانوور مدل 1010

ساندویچ ساز هانوور مدل 1010
ساندویچ ساز هانوور مدل 1010
۶۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/453cf4560b8218ce29440e829490a459a3248ac6_1606763284.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساندویچ ساز دسینی مدل 900

ساندویچ ساز دسینی مدل 900
ساندویچ ساز دسینی مدل 900
۴۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/70fd8727daeb1479177fe2d7cbef9002941080df_1611217132.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وافل ساز مدل kp-7

وافل ساز مدل kp-7
وافل ساز مدل kp-7
۱۹۶,۰۰۰ تومان

[BASALAM31620116641]

ساندویچ ساز بلک اند دکر
ساندویچ ساز کنوود
ساندویچ ساز پارس خزر
ساندویچ ساز دیجی کالا
ساندویچ ساز دسینی
ساندویچ ساز فلر
ساندویچ ساز بوش
ساندویچ ساز چه مارکی خوبه
ساندویچ ساز هفت کاره ساچی
ساندویچ ساز فیلیپس

امروزه ، به دلیل عوامل سازنده ای مانند تغییر سبک زندگی از سنتی به مدرن ، مشاغل متنوع مانند چند شغلی ، ترافیک شلوغ ، فاصله از محل کار تا محل سکونت ، فشارها ، استرس در خارج از روز مواجه با مردم و سایر مواردی که باعث خوش شانسی شده است. افزایش وعده های غذایی آماده در تمام سنین ، به ویژه بزرگسالان ، نوجوانان و کودکان.

وقتی از کار خسته هستید ، تهیه ناهار و شام می تواند دشوار باشد. ساندویچ های ساندویچی یکی از راحت ترین و در دسترس ترین گزینه ها است که خیلی سریع شما را شروع می کند.

برای این کار بهتر است از یک نان ساز ایرانی یا خارجی استفاده کنید که به شما امکان می دهد در مدت زمان کوتاهی انواع نان و تنقلات را تهیه و نوش جان کنید.

نان ساز ، تهیه نان خانگی را آسان و جذاب می کند. با استفاده از این دستگاه و کمی خلاقیت قادر خواهید بود انواع ساندویچ ها و میان وعده های سالم را به سلیقه خود و اعضای خانواده خود بسازید و از آنها لذت ببرید.

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *