آشپزیمواد غذایی

معرفی و خرید پرفروش ترین انواع چای و دمنوش ها و قهوه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

انواع چای پرفروش با کیفیت

بهترین چای خارجی در ایران؟
چای خارجی در ایران مشتری و مصرف کننده زیادی دارد و به طور کلی چای در فرهنگ کشور ما جایگاه ویژه ای دارد ، بنابراین همه بدنبال بهترین چای خارجی در بازار هستند. چای خارجی انواع مختلفی دارد و از آنجا که طعم و رایحه چای برای همه متفاوت است ، می توان هر یک از این چای ها را بهترین چای خارجی دانست.

خرید و مشاهده انواع چای

هنوز بسیاری از افراد با این دیدگاه که این نوع چای دارای روغنهای اساسی و رنگهای مصنوعی است ، به چای خارجی نگاه می کنند

اما اینگونه نیست و شرکتهای معتبری که چای را وارد و بسته بندی می کنند دارای واحدهای کنترل کیفیت مجهز هستند. آنها چای وارداتی را کاملاً بررسی می کنند و سعی می کنند چای خارجی را به مشتریان خود ارائه دهند.

خرید و معرفی انواع دمنوش ها
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d16f2e0c59a2384dc8e8193c229ccf7ea93fb82c_1625896099.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 190

چای ساز میگل مدل GTS 190
چای ساز میگل مدل GTS 190
۸۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aa052dac85fd977c526266d0f73ac0d5e8503c49_1630218162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 220

چای ساز میگل مدل GTS 220
چای ساز میگل مدل GTS 220
۹۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111035514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل TTA2201

چای ساز بوش مدل TTA2201
چای ساز بوش مدل TTA2201
۱,۷۰۵,۰۰۰ تومان
۷۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4039c39f7ff75a89a94b808538fd0d927cc8ad31_1625891149.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 301

چای ساز میگل مدل GTS 301
چای ساز میگل مدل GTS 301
۱,۶۰۰,۰۰۰
٪۲
۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰۰۰
٪۲
۵۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/146721.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فلر مدل TS 070

چای ساز فلر مدل TS 070
چای ساز فلر مدل TS 070
۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121371697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز اونیک مدل J-V 220

چای ساز اونیک مدل J-V 220
چای ساز اونیک مدل J-V 220
۱,۱۳۰,۰۰۰
٪۲۷
۸۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d8d2b00fc4aeb468200af72d85e8c8c9a38e1dd_1609770039.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز کرکماز مدل A353-06

چای ساز کرکماز مدل A353-06
چای ساز کرکماز مدل A353-06
۲,۵۸۹,۱۳۰ تومان
۵۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/745814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل TTA5603

چای ساز بوش مدل TTA5603
چای ساز بوش مدل TTA5603
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119458147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 070

چای ساز میگل مدل GTS 070
چای ساز میگل مدل GTS 070
۱,۶۰۰,۰۰۰
٪۳
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰۰۰
٪۳
۵۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/458a61730a690080a3bbcad95cdd47098187f513_1611329382.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز تکنو مدل 985

چای ساز تکنو مدل 985
چای ساز تکنو مدل 985
۹۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63bbb8b585e71b787ee88f958c89d6febb0a8d90_1615756452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فلر مدل TS_117

چای ساز فلر مدل TS_117
چای ساز فلر مدل TS_117
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed1f32852c1aedafd7df6bf7aa6342bd59ed6aae_1615812242.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز پارس خزر مدل چاینوش

چای ساز پارس خزر مدل چاینوش
چای ساز پارس خزر مدل چاینوش
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/143491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز پارس خزر مدل TM-3500SP

چای ساز پارس خزر مدل TM-3500SP
چای ساز پارس خزر مدل TM-3500SP
۱,۱۷۴,۱۰۰ تومان
۱۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119584857.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز اونیک مدل J-V 110

چای ساز اونیک مدل J-V 110
چای ساز اونیک مدل J-V 110
۷۶۰,۰۰۰
٪۸
۶۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0ebed85cae3829b0ae92c3a9afda573ddb256ad0_1611382487.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز پارس خزر مدل گرمنوش

چای ساز پارس خزر مدل گرمنوش
چای ساز پارس خزر مدل گرمنوش
۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/294efc5e482d688fa35d419ea7cf2d82f020a5f6_1599911405.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بیم مدل TM2801MST

چای ساز بیم مدل TM2801MST
چای ساز بیم مدل TM2801MST
۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۶.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/157950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل TTA2010

چای ساز بوش مدل TTA2010
چای ساز بوش مدل TTA2010
۱,۷۰۵,۰۰۰ تومان
۷۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a525a2a7a95591391594bc161fa3ea8a59db96eb_1602755157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز کرکماز مدل A331-02

چای ساز کرکماز مدل A331-02
چای ساز کرکماز مدل A331-02
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c079e9d8cb92f47fe9bacd0eff255e0b40a2c94a_1595410699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 302۱

چای ساز میگل مدل GTS 302۱
چای ساز میگل مدل GTS 302۱
۲,۷۷۰,۳۰۰ تومان
۷۷.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22e26e89d6eab3e62f2ba93de362174a8afedf44_1608198415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فلر مدل TS-113

چای ساز فلر مدل TS-113
چای ساز فلر مدل TS-113
۵,۳۹۹,۷۰۰
٪۳
۵,۲۳۷,۷۰۰ تومان
۵۳۹۹۷۰۰۰
٪۳
۲۴.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119515797.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز تکنو مدل Te-910

چای ساز تکنو مدل Te-910
چای ساز تکنو مدل Te-910
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/143874ece31f979a16b0a4c076e25cced1c4b80a_1626257587.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز تکنو مدل Te-986

چای ساز تکنو مدل Te-986
چای ساز تکنو مدل Te-986
۱,۳۱۱,۰۰۰ تومان
۳۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b2f2a7623cf206a3cc9716964c7d06a82c2618a_1631895050.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل 2689

چای ساز بوش مدل 2689
چای ساز بوش مدل 2689
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0e502a02c0e35d20d6b2b5eaa32a2c8dc1ce1f4e_1608660877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز کرکماز مدل A359

چای ساز کرکماز مدل A359
چای ساز کرکماز مدل A359
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2045283.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل TTA5883

چای ساز بوش مدل TTA5883
چای ساز بوش مدل TTA5883
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114a385061f82d36f9bafa0b60c6fbef7191c543_1613287998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بیم مدل TM2802

چای ساز بیم مدل TM2802
چای ساز بیم مدل TM2802
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/215313.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز پارس خزر مدل چای نوش

چای ساز پارس خزر مدل چای نوش
چای ساز پارس خزر مدل چای نوش
۱,۳۳۲,۰۰۰ تومان
۳۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bbf9458271b77035c05d4558052316c81928e0e7_1612357300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 070 - A به همراه قوری پیرکس هدیه

چای ساز میگل مدل GTS 070 - A به همراه قوری پیرکس هدیه
چای ساز میگل مدل GTS 070 - A به همراه قوری پیرکس هدیه
۲,۰۵۵,۰۰۰ تومان
۰۶.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6f7112332d90f1e2bdd7407e22af3addb6288f77_1604824896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز تولیپس مدل TM-459 GG

چای ساز تولیپس مدل TM-459 GG
چای ساز تولیپس مدل TM-459 GG
۱,۹۲۰,۰۰۰
٪۵
۱,۸۲۹,۰۰۰ تومان
۱۹۲۰۰۰۰۰
٪۵
۸۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119377923.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز تاچ لایف مدل TAC-7805

چای ساز تاچ لایف مدل TAC-7805
چای ساز تاچ لایف مدل TAC-7805
۳,۳۲۰,۰۰۰
٪۱۵
۲,۸۲۲,۰۰۰ تومان
۳۳۲۰۰۰۰۰
٪۱۵
۸۲.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f88090ffc09ff015bf6a31d71fa7d60ad2ab63d2_1602484091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز پارس‌ خزر مدل IEAEXPERT

چای ساز پارس‌ خزر مدل IEAEXPERT
چای ساز پارس‌ خزر مدل IEAEXPERT
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۸۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114743244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز سیماران مدل STM166

چای ساز سیماران مدل STM166
چای ساز سیماران مدل STM166
۱,۵۶۰,۰۰۰
٪۴
۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵۶۰۰۰۰۰
٪۴
۵۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ca23f33ed722a879e850c5da0149b05730f6d414_1621972628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز ویداس مدل VIR-2120

چای ساز ویداس مدل VIR-2120
چای ساز ویداس مدل VIR-2120
۳,۹۰۰,۰۰۰
٪۱۵
۳,۳۱۵,۰۰۰ تومان
۳۹۰۰۰۰۰۰
٪۱۵
۳۲.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dcde256c503d8e7c91d7401aa823ddc808bda6b5_1609743541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فلر مدل ts-260

چای ساز فلر مدل ts-260
چای ساز فلر مدل ts-260
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/86942d731b3bff15e9dd753253be99c74ad9e78c_1595687563.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز کرکماز مدل A369

چای ساز کرکماز مدل A369
چای ساز کرکماز مدل A369
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۹۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e8ac1d6f86bb2a3afe90ee7c85d5b91f7d23d60_1615194627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز تولیپس مدل TM-452 GG

چای ساز تولیپس مدل TM-452 GG
چای ساز تولیپس مدل TM-452 GG
۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان
۸۴.۱میلیونتومان

[BASALAM81617070519]

برای خرید انواع دمنوش ساز کلیک کنید

برای خرید انواع دمنوش ساز کلیک کنید

بهترین چای در جهان چیست؟
انواع چای از گیاه Camellia sinusis تهیه می شود. دو گونه Camellia sinicis وجود دارد: Sinusis و Asamia. چای سینسیس در چین کشت می شود و به دلیل هوای سرد دارای برگهای کوچکتری است و چای آسامیا که در هند رشد می کند برگهای بزرگتری دارد که به دلیل گرمتر بودن هوا در هند بزرگتر است.

چای در سراسر دنیا از جمله ایالات متحده در مناطقی مانند هاوایی و کارولینای جنوبی کشت می شود ، اما کشورهای اصلی تولید کننده چای که بیشترین و بهترین چای را در جهان تولید می کنند چین ، هند ، سریلانکا ، ژاپن و تایوان است. چین به عنوان منشا گیاه چای شناخته می شود. چای در سریلانکا و هند توسط انگلیسی ها تاسیس شد.

چای از نظر نوع به ۵ دسته تقسیم می شود: سیاه ، پوره ، سبز ، سفید ، اولانگ. همه این انواع مختلف چای از یک گیاه ساخته می شوند و از نظر فرآوری و اکسیداسیون متفاوت هستند

خرید انواع دمنوش های زیر با بهترین کیفیت

خرید دمنوش نیوشا
خرید دمنوش
خرید دمنوش لاغری نیوشا
خرید دمنوش مهرگیاه
خرید دمنوش بابونه
خرید دمنوش ساز
خرید دمنوش بلوبری
خرید دمنوش جو
خرید دمنوش خارجی
خرید دمنوش گل ساعتی

و……….

دمنوش های گیاهی مفید و معجزه آسایی که به راحتی می توانید در خانه تهیه کنید و با خواص فراوان خود لذت ببرید ، همان چای گیاهی با انواع گل ها ، برگ ها ، دانه ها ، ریشه ها ، ساقه ها و گلبرگ های بسیاری از گیاهان مطمئناً یکی از آنها در زندگی شما خورده است .

انواع مختلف دمنوش ها و دم کرده های گیاهی صدها نوع مختلف دارند ، برخی از آنها رایج و برخی دیگر مبهم هستند و بسته به محل زندگی شما انواع مختلفی از چای های گیاهی در دسترس خواهد بود.

خرید و معرفی انواع دمنوش ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا