معرفی و خرید پرفروش ترین انواع چای و دمنوش ها و قهوه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

خرید بهترین چای

بهترین چای خارجی در ایران؟
چای خارجی در ایران مشتری و مصرف کننده زیادی دارد و به طور کلی چای در فرهنگ کشور ما جایگاه ویژه ای دارد ، بنابراین همه بدنبال بهترین چای خارجی در بازار هستند. چای خارجی انواع مختلفی دارد و از آنجا که طعم و رایحه چای برای همه متفاوت است ، می توان هر یک از این چای ها را بهترین چای خارجی دانست.

خرید و مشاهده انواع چای

هنوز بسیاری از افراد با این دیدگاه که این نوع چای دارای روغنهای اساسی و رنگهای مصنوعی است ، به چای خارجی نگاه می کنند

اما اینگونه نیست و شرکتهای معتبری که چای را وارد و بسته بندی می کنند دارای واحدهای کنترل کیفیت مجهز هستند. آنها چای وارداتی را کاملاً بررسی می کنند و سعی می کنند چای خارجی را به مشتریان خود ارائه دهند.

خرید و معرفی انواع دمنوش ها
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aa052dac85fd977c526266d0f73ac0d5e8503c49_1630218162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 220

چای ساز میگل مدل GTS 220
چای ساز میگل مدل GTS 220
۹۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121371697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز اونیک مدل J-V 220

چای ساز اونیک مدل J-V 220
چای ساز اونیک مدل J-V 220
۱,۱۳۰,۰۰۰
٪۳۱
۷۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111035514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل TTA2201

چای ساز بوش مدل TTA2201
چای ساز بوش مدل TTA2201
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۶۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4039c39f7ff75a89a94b808538fd0d927cc8ad31_1625891149.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 301

چای ساز میگل مدل GTS 301
چای ساز میگل مدل GTS 301
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/146721.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فلر مدل TS 070

چای ساز فلر مدل TS 070
چای ساز فلر مدل TS 070
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119458147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 070

چای ساز میگل مدل GTS 070
چای ساز میگل مدل GTS 070
۱,۴۳۹,۰۰۰ تومان
۴۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/745814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل TTA5603

چای ساز بوش مدل TTA5603
چای ساز بوش مدل TTA5603
۲,۲۴۳,۰۰۰ تومان
۲۴.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d8d2b00fc4aeb468200af72d85e8c8c9a38e1dd_1609770039.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز کرکماز مدل A353-06

چای ساز کرکماز مدل A353-06
چای ساز کرکماز مدل A353-06
۲,۵۹۲,۰۰۰ تومان
۵۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119584857.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز اونیک مدل J-V 110

چای ساز اونیک مدل J-V 110
چای ساز اونیک مدل J-V 110
۹۵۰,۰۰۰
٪۲۸
۶۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/157950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل TTA2010

چای ساز بوش مدل TTA2010
چای ساز بوش مدل TTA2010
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a525a2a7a95591391594bc161fa3ea8a59db96eb_1602755157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز کرکماز مدل A331-02

چای ساز کرکماز مدل A331-02
چای ساز کرکماز مدل A331-02
۲,۰۳۳,۰۰۰
٪۷
۱,۸۹۴,۰۰۰ تومان
۲۰۳۳۰۰۰۰
٪۷
۸۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63bbb8b585e71b787ee88f958c89d6febb0a8d90_1615756452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فلر مدل TS_117

چای ساز فلر مدل TS_117
چای ساز فلر مدل TS_117
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2113963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فلر مدل TS 286

چای ساز فلر مدل TS 286
چای ساز فلر مدل TS 286
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۸میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed1f32852c1aedafd7df6bf7aa6342bd59ed6aae_1615812242.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز پارس خزر مدل Chaeenoosh

چای ساز پارس خزر مدل Chaeenoosh
چای ساز پارس خزر مدل Chaeenoosh
۱,۲۸۲,۰۰۰ تومان
۲۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/294efc5e482d688fa35d419ea7cf2d82f020a5f6_1599911405.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بیم مدل TM2801MST

چای ساز بیم مدل TM2801MST
چای ساز بیم مدل TM2801MST
۲,۳۸۷,۰۰۰ تومان
۳۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0ebed85cae3829b0ae92c3a9afda573ddb256ad0_1611382487.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز پارس خزر مدل گرمنوش

چای ساز پارس خزر مدل گرمنوش
چای ساز پارس خزر مدل گرمنوش
۲,۰۹۲,۰۰۰ تومان
۰۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c079e9d8cb92f47fe9bacd0eff255e0b40a2c94a_1595410699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 302۱

چای ساز میگل مدل GTS 302۱
چای ساز میگل مدل GTS 302۱
۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان
۵۳.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/263301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فلر مدل TS 070 WP

چای ساز فلر مدل TS 070 WP
چای ساز فلر مدل TS 070 WP
۸,۱۰۰,۰۰۰
٪۲
۷,۹۳۸,۰۰۰ تومان
۸۱۰۰۰۰۰۰
٪۲
۹۴.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2045283.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل TTA5883

چای ساز بوش مدل TTA5883
چای ساز بوش مدل TTA5883
۲,۲۲۸,۰۰۰ تومان
۲۳.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/08da64cb552198010cd21895819a8f9efdd16520_1627282010.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز ویداس مدل VIR_2110

چای ساز ویداس مدل VIR_2110
چای ساز ویداس مدل VIR_2110
۱,۴۵۱,۰۰۰ تومان
۴۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e359b2a7ff1a2752210bcfc44fdf781502525c9a_1633850377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 301 WP/BKP

چای ساز میگل مدل GTS 301 WP/BKP
چای ساز میگل مدل GTS 301 WP/BKP
۱,۶۰۰,۰۰۰
٪۳
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰۰۰
٪۳
۵۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/287fc3242d49b4cd9f603408f1e18e6c5ba6b82a_1638884706.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز پارس پیدن مدل PPCHAL4

چای ساز پارس پیدن مدل PPCHAL4
چای ساز پارس پیدن مدل PPCHAL4
۹۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/557bfbeec5db26a302d063c808f8027dfad39681_1595861670.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فیلیپس مدل HD7301

چای ساز فیلیپس مدل HD7301
چای ساز فیلیپس مدل HD7301
۴,۳۶۰,۰۰۰
٪۱۵
۳,۷۰۶,۰۰۰ تومان
۴۳۶۰۰۰۰۰
٪۱۵
۷۱.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e47175538120e3a6059c458336be92e58ea5ee8_1634220470.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز سیماران مدل STM-815

چای ساز سیماران مدل STM-815
چای ساز سیماران مدل STM-815
۱,۱۵۰,۰۰۰
٪۱۶
۹۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6f7112332d90f1e2bdd7407e22af3addb6288f77_1604824896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز تولیپس مدل TM-459 GG

چای ساز تولیپس مدل TM-459 GG
چای ساز تولیپس مدل TM-459 GG
۱,۹۸۳,۰۰۰ تومان
۹۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b29916f4b1695ec8e9cc771591f9c53ee90e13da_1633948207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل GTS 070 - WP

چای ساز میگل مدل GTS 070 - WP
چای ساز میگل مدل GTS 070 - WP
۱,۶۰۰,۰۰۰
٪۵
۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰۰۰
٪۵
۵۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c720aa8c5bbfbef1bf3846ef517874941ed06e17_1634553115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز گوسونیک مدل GST-766

چای ساز گوسونیک مدل GST-766
چای ساز گوسونیک مدل GST-766
۲,۷۷۰,۰۰۰
٪۳۲
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲۷۷۰۰۰۰۰
٪۳۲
۸۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114435039.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز ویداس مدل VIR-2083

چای ساز ویداس مدل VIR-2083
چای ساز ویداس مدل VIR-2083
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22e26e89d6eab3e62f2ba93de362174a8afedf44_1608198415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فلر مدل TS-113

چای ساز فلر مدل TS-113
چای ساز فلر مدل TS-113
۶,۱۶۵,۰۰۰
٪۸
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۱۶۵۰۰۰۰
٪۸
۶۵.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/86942d731b3bff15e9dd753253be99c74ad9e78c_1595687563.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز کرکماز مدل A369

چای ساز کرکماز مدل A369
چای ساز کرکماز مدل A369
۱,۶۹۲,۹۷۰ تومان
۶۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/215313.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز پارس خزر مدل چای نوش

چای ساز پارس خزر مدل چای نوش
چای ساز پارس خزر مدل چای نوش
۱,۲۸۴,۰۰۰ تومان
۲۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114a385061f82d36f9bafa0b60c6fbef7191c543_1613287998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بیم مدل TM2802

چای ساز بیم مدل TM2802
چای ساز بیم مدل TM2802
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/143874ece31f979a16b0a4c076e25cced1c4b80a_1626257587.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز تکنو مدل Te-986

چای ساز تکنو مدل Te-986
چای ساز تکنو مدل Te-986
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e941bd5ba3f1a0fbdd1ab030ff78ddd2ebd6005_1626246692.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز تکنو مدل Te-987

چای ساز تکنو مدل Te-987
چای ساز تکنو مدل Te-987
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۵۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110729035.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00

چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00
چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00
۷,۰۷۰,۰۰۰
٪۵۷
۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
۷۰۷۰۰۰۰۰
٪۵۷
۰۱.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0592c8ad62e39630fa7cd394e744fa3522ab399e_1604976872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز دسینی مدل 8008

چای ساز دسینی مدل 8008
چای ساز دسینی مدل 8008
۱,۶۰۰,۰۰۰
٪۱۷
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰۰۰
٪۱۷
۳۳.۱میلیونتومان

[BASALAM81617070519]

برای خرید انواع دمنوش ساز کلیک کنید

برای خرید انواع دمنوش ساز کلیک کنید

بهترین چای در جهان چیست؟
انواع چای از گیاه Camellia sinusis تهیه می شود. دو گونه Camellia sinicis وجود دارد: Sinusis و Asamia. چای سینسیس در چین کشت می شود و به دلیل هوای سرد دارای برگهای کوچکتری است و چای آسامیا که در هند رشد می کند برگهای بزرگتری دارد که به دلیل گرمتر بودن هوا در هند بزرگتر است.

چای در سراسر دنیا از جمله ایالات متحده در مناطقی مانند هاوایی و کارولینای جنوبی کشت می شود ، اما کشورهای اصلی تولید کننده چای که بیشترین و بهترین چای را در جهان تولید می کنند چین ، هند ، سریلانکا ، ژاپن و تایوان است. چین به عنوان منشا گیاه چای شناخته می شود. چای در سریلانکا و هند توسط انگلیسی ها تاسیس شد.

چای از نظر نوع به ۵ دسته تقسیم می شود: سیاه ، پوره ، سبز ، سفید ، اولانگ. همه این انواع مختلف چای از یک گیاه ساخته می شوند و از نظر فرآوری و اکسیداسیون متفاوت هستند

خرید انواع دمنوش های زیر با بهترین کیفیت

خرید دمنوش نیوشا
خرید دمنوش
خرید دمنوش لاغری نیوشا
خرید دمنوش مهرگیاه
خرید دمنوش بابونه
خرید دمنوش ساز
خرید دمنوش بلوبری
خرید دمنوش جو
خرید دمنوش خارجی
خرید دمنوش گل ساعتی

و……….

دمنوش های گیاهی مفید و معجزه آسایی که به راحتی می توانید در خانه تهیه کنید و با خواص فراوان خود لذت ببرید ، همان چای گیاهی با انواع گل ها ، برگ ها ، دانه ها ، ریشه ها ، ساقه ها و گلبرگ های بسیاری از گیاهان مطمئناً یکی از آنها در زندگی شما خورده است .

انواع مختلف دمنوش ها و دم کرده های گیاهی صدها نوع مختلف دارند ، برخی از آنها رایج و برخی دیگر مبهم هستند و بسته به محل زندگی شما انواع مختلفی از چای های گیاهی در دسترس خواهد بود.

خرید و معرفی انواع دمنوش ها

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *