معرفی بیش از ۶۰ مدل جدید سرویس غذاخوری

سرویس غذا خوری

انواع سرویس های غذاخوری:

 ظروف غذاخوری در نوع¬ها، سبک ها و تعداد تکه های مختلفی موجود هستند. برخی از این سرویس ها برای مهمانی های رسمی کاربرد دارند و برخی از آن ها نیز برای مهمانی های غیر رسمی مناسب تر هستند.

[BASALAM81627805047]

  برای ظروف غذاخوری رسمی، سرویس چینی ظاهر بسیار خوبی خواهد داشت. این در حالیست که ظروف ساخته شده از ملامین یا  ظروف ساخته شده از سفال می تواند برای مهمانی های غیر رسمی مناسب تر باشد.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/20e2ccc8dca23f2251b42853c532a3487efe7a8b_1600580493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل ریوا درجه یک

سرویس غذاخوری 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل ریوا درجه یک
سرویس غذاخوری 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل ریوا درجه یک
۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان
۳۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1053899.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White درجه یک

سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White درجه یک
سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White درجه یک
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3990401.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229
سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229
۶۶۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/02db42d49faaee038f4e04e8ee26537cd0243ff5_1614704466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 815

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 815
سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 815
۴۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b08dce3f51281f047b04af8fbb6cc05b55e45387_1600516541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل وگاس اوریت درجه عالی

سرویس غذاخوری 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل وگاس اوریت درجه عالی
سرویس غذاخوری 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل وگاس اوریت درجه عالی
۹۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/02fce183ecc252dad151b4c0b8d739de129eaccb_1631613557.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 921

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 921
سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 921
۶۹۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Riva درجه یک

سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Riva درجه یک
سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Riva درجه یک
۴,۱۷۴,۰۰۰ تومان
۱۷.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/512502.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چینی 28 پارچه غذا خوری چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل سیلور لاینر درجه عالی

سرویس چینی 28 پارچه غذا خوری چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل سیلور لاینر درجه عالی
سرویس چینی 28 پارچه غذا خوری چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل سیلور لاینر درجه عالی
۹۴۹,۰۰۰
٪۵
۸۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56779ac695b1eacd6ae710b3e565e5fe220e4877_1600508676.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 103 پارچه چینی زرین سری نئو کلاسیک مدل نارسیس درجه یک

سرویس غذا خوری 103 پارچه چینی زرین سری نئو کلاسیک مدل نارسیس درجه یک
سرویس غذا خوری 103 پارچه چینی زرین سری نئو کلاسیک مدل نارسیس درجه یک
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4fe0a3c741d006e1d124269e05e0433332b8aaec_1614791280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 26پارچه آذین اوپال کد 822

سرویس غذاخوری 26پارچه آذین اوپال کد 822
سرویس غذاخوری 26پارچه آذین اوپال کد 822
۴۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/37493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری کواترو مدل سمن درجه عالی

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری کواترو مدل سمن درجه عالی
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری کواترو مدل سمن درجه عالی
۱,۳۱۹,۰۰۰
٪۱۰
۱,۱۸۷,۰۰۰ تومان
۱۳۱۹۰۰۰۰
٪۱۰
۱۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/454283.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چینی 102 پارچه کامل چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل فلورانس درجه یک

سرویس چینی 102 پارچه کامل چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل فلورانس درجه یک
سرویس چینی 102 پارچه کامل چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل فلورانس درجه یک
۲,۹۷۸,۰۰۰ تومان
۹۸.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110725180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال - مدل 412

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال - مدل 412
سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال - مدل 412
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78899cf5eca26fbb98619675be6f2d6fe912e41c_1597051681.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال مدل Stima

سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال مدل Stima
سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال مدل Stima
۴۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114971604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 30 پارچه مدل A100

سرویس غذاخوری 30 پارچه مدل A100
سرویس غذاخوری 30 پارچه مدل A100
۸۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113031133.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 8 پارچه کد 10351

سرویس غذاخوری 8 پارچه کد 10351
سرویس غذاخوری 8 پارچه کد 10351
۲۴۴,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4915061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Valencia درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Valencia درجه یک
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Valencia درجه یک
۹۴۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/36553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چینی 102 پارچه کامل غذا خوری چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل گلستان درجه عالی

سرویس چینی 102 پارچه کامل غذا خوری چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل گلستان درجه عالی
سرویس چینی 102 پارچه کامل غذا خوری چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل گلستان درجه عالی
۴,۶۳۷,۰۰۰ تومان
۶۴.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1140941.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 18 پارچه ایکیا مدل DINERA

سرویس غذاخوری 18 پارچه ایکیا مدل DINERA
سرویس غذاخوری 18 پارچه ایکیا مدل DINERA
۱,۸۶۲,۴۰۰ تومان
۸۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e286a504582ff0fe54781b11b403a382cc07994_1600591794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل اسپاتی درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل اسپاتی درجه یک
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل اسپاتی درجه یک
۸۰۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b0626bc6d05e86a27b7ade721c4a7a9fd150e435_1624099555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چینی ۹۸ پارچه غذاخوری چینی زرین ایران مدل Golden Monaco درجه عالی

سرویس چینی ۹۸ پارچه غذاخوری چینی زرین ایران مدل Golden Monaco درجه عالی
سرویس چینی ۹۸ پارچه غذاخوری چینی زرین ایران مدل Golden Monaco درجه عالی
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۵
۱۰,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰۰۰۰۰
٪۲۵
۸۸.۱۰میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8a594777a71883d45156a24d969904cb7dae31a6_1610356699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 139

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 139
سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 139
۳۸۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2923210.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Florance 2 درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Florance 2 درجه یک
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Florance 2 درجه یک
۹۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1118009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چینی 102 پارچه غذا خوری چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل ویلیج درجه یک

سرویس چینی 102 پارچه غذا خوری چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل ویلیج درجه یک
سرویس چینی 102 پارچه غذا خوری چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل ویلیج درجه یک
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1172798.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل سفید درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل سفید درجه یک
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل سفید درجه یک
۷۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121715683.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 600

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 600
سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 600
۳۷۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/571f9ad788f46adc204749d70676d8a57a221a38_1614791027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 812

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 812
سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 812
۳۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1763187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی
۷۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a4d172254c7d8b730dec6b156d0e9dd5d414e10_1602966021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال مدل 0814

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال مدل 0814
سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال مدل 0814
۳۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/90d0bd63f86ad09a5ebb3a3d6f6e8b45890daad1_1621724990.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 18 پارچه لومینارک مدل ویکتوریا

سرویس غذاخوری 18 پارچه لومینارک مدل ویکتوریا
سرویس غذاخوری 18 پارچه لومینارک مدل ویکتوریا
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7cb5cfea446c47b32dc806a81f6c8ea99a434c99_1610119249.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 124

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 124
سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 124
۵۶۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eba4728105ac61b72e6312c936a7bb1088c8fc25_1595143597.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229
سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229
۶۴۳,۶۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bedda23936b29469ee7f284f235e17ad595930bd_1595422148.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرويس غذاخوري ٢٨ پارچه پارس اپال كد ٢٠٧

سرويس غذاخوري ٢٨ پارچه پارس اپال كد ٢٠٧
سرويس غذاخوري ٢٨ پارچه پارس اپال كد ٢٠٧
۶۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113593092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 30 پارچه چینی پردیس کاشان سری پاریس مدل دنیا کد i190

سرویس غذاخوری 30 پارچه چینی پردیس کاشان سری پاریس مدل دنیا کد i190
سرویس غذاخوری 30 پارچه چینی پردیس کاشان سری پاریس مدل دنیا کد i190
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b08dce3f51281f047b04af8fbb6cc05b55e45387_1600517083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 98 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل وگاس اوریت درجه یک

سرویس غذاخوری 98 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل وگاس اوریت درجه یک
سرویس غذاخوری 98 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل وگاس اوریت درجه یک
۲,۹۹۸,۰۰۰
٪۹
۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹۸۰۰۰۰
٪۹
۷۴.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2637828.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال - مدل 418

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال - مدل 418
سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال - مدل 418
۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظروف غذاخوری پذیرایی معمولاً در برگیرنده رنگ سفید هستند که با طراحی زیبایی  تکمیل می شوند. ظروف غیر رسمی نیز اغلب رنگ ها و طرح های جالبی دارند و همین امر به شما اجازه می دهد گزینه های بیشتری برای انتخاب داشته باشید و آزادنه طرح مورد نظر خود را انتخاب نمائید.

 

جهت مشاهده مدل های دیگر از سرویس غذا خوری کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر از سرویس غذا خوری کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر از سرویس غذا خوری کلیک کنید

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *