خانه و آشپزخانه

معرفی بیش از ۶۰ مدل جدید سرویس غذاخوری

انواع سرویس های غذاخوری:

 ظروف غذاخوری در نوع¬ها، سبک ها و تعداد تکه های مختلفی موجود هستند. برخی از این سرویس ها برای مهمانی های رسمی کاربرد دارند و برخی از آن ها نیز برای مهمانی های غیر رسمی مناسب تر هستند.

[BASALAM81627805047]

  برای ظروف غذاخوری رسمی، سرویس چینی ظاهر بسیار خوبی خواهد داشت. این در حالیست که ظروف ساخته شده از ملامین یا  ظروف ساخته شده از سفال می تواند برای مهمانی های غیر رسمی مناسب تر باشد.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114971604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 30 پارچه مدل A100

سرویس غذاخوری 30 پارچه مدل A100
سرویس غذاخوری 30 پارچه مدل A100
۷۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/02db42d49faaee038f4e04e8ee26537cd0243ff5_1614704466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 815

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 815
سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 815
۴۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113031133.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 8 پارچه کد 10351

سرویس غذاخوری 8 پارچه کد 10351
سرویس غذاخوری 8 پارچه کد 10351
۲۷۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121715683.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 600

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 600
سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 600
۳۱۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fa612f912db9f29c93feb9f7b17b830cb00cade3_1623643065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 30 پارچه تقدیس مدل نفیس

سرویس غذاخوری 30 پارچه تقدیس مدل نفیس
سرویس غذاخوری 30 پارچه تقدیس مدل نفیس
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121683025.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران مدل اصفهان

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران مدل اصفهان
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران مدل اصفهان
۸۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3990401.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229
سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اوپال مدل 229
۶۰۲,۶۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3661906.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Bunny درجه عالی

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Bunny درجه عالی
سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Bunny درجه عالی
۲۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5174043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست صبحانه خوری 17 پارچه آی سرام طرح ریتا مدل 4025

ست صبحانه خوری 17 پارچه آی سرام طرح ریتا مدل 4025
ست صبحانه خوری 17 پارچه آی سرام طرح ریتا مدل 4025
۴۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b3c1a727c1a609310a6d7c19ee8c0d022918de40_1613908498.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح خرگوش

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح خرگوش
سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح خرگوش
۱۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/658343.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح Pooh

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح Pooh
سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح Pooh
۱۰۷,۰۰۰
٪۲
۱۰۴,۸۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3389934c0817a1d5e25ba3155ace8ae5a68469cb_1604829948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 400

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 400
سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 400
۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a51c12c8ec785ab97cfa087503de55a71e57da2_1610813763.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس صبحانه خوری 17 پارچه آی سرام مدل ریتا کد 100158

سرویس صبحانه خوری 17 پارچه آی سرام مدل ریتا کد 100158
سرویس صبحانه خوری 17 پارچه آی سرام مدل ریتا کد 100158
۴۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8a594777a71883d45156a24d969904cb7dae31a6_1610356699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 139

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 139
سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 139
۳۲۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1053899.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White درجه یک

سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White درجه یک
سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White درجه یک
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bbd84b6e6cbd7662ad47b2953f6a181a7cc26ba3_1606720734.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 229

سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 229
سرویس غذاخوری 28 پارچه پارس اپال کد 229
۵۸۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110725180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال - مدل 412

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال - مدل 412
سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال - مدل 412
۳۱۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/571f9ad788f46adc204749d70676d8a57a221a38_1614791027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 812

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 812
سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال کد 812
۳۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11380300cdcfab7a8910f878df7cfb4e3f657072_1613827315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 31 پارچه نوری تازه سری SOLO مدل 232101T

سرویس غذاخوری 31 پارچه نوری تازه سری SOLO مدل 232101T
سرویس غذاخوری 31 پارچه نوری تازه سری SOLO مدل 232101T
۴۳۵,۱۰۰
٪۳۰
۳۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121129757.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 418

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 418
سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 418
۳۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78899cf5eca26fbb98619675be6f2d6fe912e41c_1597051681.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال مدل Stima

سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال مدل Stima
سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال مدل Stima
۴۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1763187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی
۷۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e286a504582ff0fe54781b11b403a382cc07994_1600591794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل اسپاتی درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل اسپاتی درجه یک
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل اسپاتی درجه یک
۷۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110022729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال طرح استیما

سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال طرح استیما
سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال طرح استیما
۴۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1140941.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 18 پارچه ایکیا مدل DINERA

سرویس غذاخوری 18 پارچه ایکیا مدل DINERA
سرویس غذاخوری 18 پارچه ایکیا مدل DINERA
۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان
۵۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/923943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح Sponge Bob

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح Sponge Bob
سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح Sponge Bob
۱۱۸,۰۰۰
٪۷
۱۰۹,۷۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a4d172254c7d8b730dec6b156d0e9dd5d414e10_1602966021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال مدل 0814

سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال مدل 0814
سرویس غذاخوری 26 پارچه آذین اوپال مدل 0814
۳۱۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3747589.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Payret درجه عالی

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Payret درجه عالی
سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Payret درجه عالی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1fe36cc7b56c4e46496f220a520d2e6f96c7f48f_1615132066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 143

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 143
سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 143
۳۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2761682.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 26 پارچه آذین اوپال - مدل 808

سرویس غذا خوری 26 پارچه آذین اوپال - مدل 808
سرویس غذا خوری 26 پارچه آذین اوپال - مدل 808
۳۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2923210.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Florance 2 درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Florance 2 درجه یک
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Florance 2 درجه یک
۹۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2981293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 26 پارچه آذین اوپال مدل 590

سرویس غذا خوری 26 پارچه آذین اوپال مدل 590
سرویس غذا خوری 26 پارچه آذین اوپال مدل 590
۳۲۷,۲۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bedda23936b29469ee7f284f235e17ad595930bd_1595422148.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرويس غذاخوري ٢٨ پارچه پارس اپال كد ٢٠٧

سرويس غذاخوري ٢٨ پارچه پارس اپال كد ٢٠٧
سرويس غذاخوري ٢٨ پارچه پارس اپال كد ٢٠٧
۵۸۹,۳۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1172798.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل سفید درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل سفید درجه یک
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل سفید درجه یک
۶۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2571330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه - آذین اوپال - مدل 221

سرویس غذا خوری 25 پارچه - آذین اوپال - مدل 221
سرویس غذا خوری 25 پارچه - آذین اوپال - مدل 221
۲۹۸,۸۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1070628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح Micky Mouse

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح Micky Mouse
سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح Micky Mouse
۱۱۹,۰۰۰
٪۴
۱۱۴,۲۴۰ تومان

ظروف غذاخوری پذیرایی معمولاً در برگیرنده رنگ سفید هستند که با طراحی زیبایی  تکمیل می شوند. ظروف غیر رسمی نیز اغلب رنگ ها و طرح های جالبی دارند و همین امر به شما اجازه می دهد گزینه های بیشتری برای انتخاب داشته باشید و آزادنه طرح مورد نظر خود را انتخاب نمائید.

 

جهت مشاهده مدل های دیگر از سرویس غذا خوری کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر از سرویس غذا خوری کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر از سرویس غذا خوری کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا