خانه و آشپزخانه

معرفی بیش از ۶۰ مدل جدید سرویس غذاخوری

انواع سرویس های غذاخوری:

 ظروف غذاخوری در نوع¬ها، سبک ها و تعداد تکه های مختلفی موجود هستند. برخی از این سرویس ها برای مهمانی های رسمی کاربرد دارند و برخی از آن ها نیز برای مهمانی های غیر رسمی مناسب تر هستند.  برای ظروف غذاخوری رسمی، سرویس چینی ظاهر بسیار خوبی خواهد داشت. این در حالیست که ظروف ساخته شده از ملامین یا  ظروف ساخته شده از سفال می تواند برای مهمانی های غیر رسمی مناسب تر باشد.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/29ac2665145cd58d2ab309c361cf32216fe952f7_1614091741.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 30 پارچه چینی پردیس کاشان مدل پاریس کد 02

سرویس غذاخوری 30 پارچه چینی پردیس کاشان مدل پاریس کد 02
سرویس غذاخوری 30 پارچه چینی پردیس کاشان مدل پاریس کد 02
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/561057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 38 پارچه لومینارک طرح Authentic

سرویس غذاخوری 38 پارچه لومینارک طرح Authentic
سرویس غذاخوری 38 پارچه لومینارک طرح Authentic
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114971604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 30 پارچه مدل A100

سرویس غذاخوری 30 پارچه مدل A100
سرویس غذاخوری 30 پارچه مدل A100
۶۵۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11380300cdcfab7a8910f878df7cfb4e3f657072_1613827315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 31 پارچه نوری تازه سری SOLO مدل 232101T

سرویس غذاخوری 31 پارچه نوری تازه سری SOLO مدل 232101T
سرویس غذاخوری 31 پارچه نوری تازه سری SOLO مدل 232101T
۴۳۵,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5174043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست صبحانه خوری 17 پارچه آی سرام طرح ریتا مدل 4025

ست صبحانه خوری 17 پارچه آی سرام طرح ریتا مدل 4025
ست صبحانه خوری 17 پارچه آی سرام طرح ریتا مدل 4025
۴۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3661906.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Bunny درجه عالی

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Bunny درجه عالی
سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Bunny درجه عالی
۱۸۵,۰۰۰
٪۱۱
۱۶۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113031133.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 8 پارچه کد 10351

سرویس غذاخوری 8 پارچه کد 10351
سرویس غذاخوری 8 پارچه کد 10351
۲۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121715683.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 600

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 600
سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال کد 600
۳۵۰,۰۰۰
٪۱۷
۲۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1763187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی
۶۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/658343.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح Pooh

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح Pooh
سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک پارس اوپال طرح Pooh
۹۷,۰۰۰
٪۴
۹۳,۱۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/854072ae952ed2ef0ef520ecaf14dea8b2e91e00_1610810714.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 38 پارچه لومینارک مدل آنتیک کد 01

سرویس غذاخوری 38 پارچه لومینارک مدل آنتیک کد 01
سرویس غذاخوری 38 پارچه لومینارک مدل آنتیک کد 01
۲,۹۵۰,۰۰۰
٪۴۳
۱,۶۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1053899.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White درجه یک

سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White درجه یک
سرویس غذاخوری 102 پارچه چینی زرین ایران سری رادیانس مدل White درجه یک
۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0611d32db35245f2e97c72c16d66e3fbc75cf692_1615390428.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل عروسکی

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل عروسکی
سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل عروسکی
۲۰۰,۰۰۰
٪۳۱
۱۳۷,۹۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111107199.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 27 پارچه آذین اوپال کد 412

سرویس غذا خوری 27 پارچه آذین اوپال کد 412
سرویس غذا خوری 27 پارچه آذین اوپال کد 412
۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1976502.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Village 2 درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Village 2 درجه یک
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Village 2 درجه یک
۷۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/989388.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چینی 28 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل سفید درجه عالی

سرویس چینی 28 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل سفید درجه عالی
سرویس چینی 28 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل سفید درجه عالی
۶۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/35777.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری کواترو مدل فلورانس درجه یک

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری کواترو مدل فلورانس درجه یک
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری کواترو مدل فلورانس درجه یک
۹۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/687958.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل White 2 درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل White 2 درجه عالی
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل White 2 درجه عالی
۵۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1354637.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل White درجه عالی

سرویس 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل White درجه عالی
سرویس 27 پارچه چینی زرین ایران سری کواترو مدل White درجه عالی
۶۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110551784.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 505

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 505
سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 505
۲۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110700983.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس صبحانه خوری 19 پارچه طرح قلب

سرویس صبحانه خوری 19 پارچه طرح قلب
سرویس صبحانه خوری 19 پارچه طرح قلب
۴۲۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/520145.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری کواترو مدل فلورانس درجه عالی

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری کواترو مدل فلورانس درجه عالی
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری کواترو مدل فلورانس درجه عالی
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff1def6aec607ed9039bb4cbeccfb710d3245d43_1610356168.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 136

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 136
سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال کد 136
۳۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/faadf9a350236143826fdc4443af3b2edcf96fd6_1605593450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Mickey Mouse درجه عالی

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Mickey Mouse درجه عالی
سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Mickey Mouse درجه عالی
۱۶۸,۰۰۰
٪۵
۱۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1149015.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Gift 2 درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Gift 2 درجه عالی
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Gift 2 درجه عالی
۱,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3342888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال مدل 590

سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال مدل 590
سرویس غذا خوری 25 پارچه آذین اوپال مدل 590
۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3661858.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Baby Pap درجه یک

سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Baby Pap درجه یک
سرویس غذا خوری 5 پارچه کودک چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Baby Pap درجه یک
۱۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114477953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال مدل 506

سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال مدل 506
سرویس غذاخوری 25 پارچه آذین اوپال مدل 506
۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4915083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Valencia درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Valencia درجه عالی
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Valencia درجه عالی
۷۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2763324.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 26 پارچه آذین اوپال - مدل 809

سرویس غذا خوری 26 پارچه آذین اوپال - مدل 809
سرویس غذا خوری 26 پارچه آذین اوپال - مدل 809
۳۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121282247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذا خوری 18 پارچه پاشاباغچه مدل HYPNO-WORKSHOP

سرویس غذا خوری 18 پارچه پاشاباغچه مدل HYPNO-WORKSHOP
سرویس غذا خوری 18 پارچه پاشاباغچه مدل HYPNO-WORKSHOP
۶۲۰,۰۰۰
٪۱۷
۵۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110022729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال طرح استیما

سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال طرح استیما
سرویس 25 پارچه غذاخوری آیروپال طرح استیما
۴۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9577f903e0214f580fe263d45deb3fd8f3b8e92c_1605558353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 26 پارچه اورینسه مدل BS-SA-Farzia

سرویس غذاخوری 26 پارچه اورینسه مدل BS-SA-Farzia
سرویس غذاخوری 26 پارچه اورینسه مدل BS-SA-Farzia
۵۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/37493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری کواترو مدل سمن درجه عالی

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری کواترو مدل سمن درجه عالی
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری چینی زرین ایران سری کواترو مدل سمن درجه عالی
۱,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1898627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 26 پارچه دسینی مدل Lorenza Violet

سرویس غذاخوری 26 پارچه دسینی مدل Lorenza Violet
سرویس غذاخوری 26 پارچه دسینی مدل Lorenza Violet
۵۸۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ab6f164e3c74d61efb4579f036f921dac5c7bd4c_1607241573.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل هدیه درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل هدیه درجه یک
سرویس غذاخوری 28 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل هدیه درجه یک
۹۸۱,۰۰۰
٪۱۷
۸۱۴,۰۰۰ تومان

ظروف غذاخوری پذیرایی معمولاً در برگیرنده رنگ سفید هستند که با طراحی زیبایی  تکمیل می شوند. ظروف غیر رسمی نیز اغلب رنگ ها و طرح های جالبی دارند و همین امر به شما اجازه می دهد گزینه های بیشتری برای انتخاب داشته باشید و آزادنه طرح مورد نظر خود را انتخاب نمائید.

 

جهت مشاهده مدل های دیگر از سرویس غذا خوری کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر از سرویس غذا خوری کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر از سرویس غذا خوری کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا