مدل های زیبای تفنگ اسباب بازی

خرید تفنگ اسباب بازی

نکات مهم در انتخاب اسباب بازی برای کودکان

اسباب بازی ها نیز در زندگی و رشد کودک نقش مهمی دارند و سرگرمی خوبی برای کودک است. کودکان با اسباب بازی دنیای اطراف خود را کاوش می کنند ، مهارت های جدید و لازم را می آموزند ، بنابراین انتخاب اسباب بازی برای کودکان برای سلامت روان کودک بسیار مهم است و باید با توجه به توانایی های مختلف کودک با دقت انتخاب شود.
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2716985.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ اسباب بازی سی دا مدل توپولی کد Na1002

تفنگ اسباب بازی سی دا مدل توپولی کد Na1002
تفنگ اسباب بازی سی دا مدل توپولی کد Na1002
۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4140124.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ اسباب بازی مدل ترقه ای به همراه یک بسته تیر

تفنگ اسباب بازی مدل ترقه ای به همراه یک بسته تیر
تفنگ اسباب بازی مدل ترقه ای به همراه یک بسته تیر
۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121498377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی مدل M35

تفنگ بازی مدل M35
تفنگ بازی مدل M35
۷۸,۰۰۰
٪۲۶
۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121367577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیر و کمان اسباب بازی طرح بن تن

تیر و کمان اسباب بازی طرح بن تن
تیر و کمان اسباب بازی طرح بن تن
۹,۸۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121924185.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی طرح کلت مدل M-11

تفنگ بازی طرح کلت مدل M-11
تفنگ بازی طرح کلت مدل M-11
۸,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4050561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ اسباب بازی گلدن گان مدل M55 PF

تفنگ اسباب بازی گلدن گان مدل M55 PF
تفنگ اسباب بازی گلدن گان مدل M55 PF
۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/55e77f9832d527f0cf6e0485f6ec5bb4384abd53_1605728409.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی مدل وینچستر دولول

تفنگ بازی مدل وینچستر دولول
تفنگ بازی مدل وینچستر دولول
۲۳,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2065192.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسباب بازی تفنگ مدل فانتزی

اسباب بازی تفنگ مدل فانتزی
اسباب بازی تفنگ مدل فانتزی
۱۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3107140.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ اسباب بازی مدل کلت

تفنگ اسباب بازی مدل کلت
تفنگ اسباب بازی مدل کلت
۱۷,۷۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112670373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستبند اسباب بازی مدل police-2

دستبند اسباب بازی مدل police-2
دستبند اسباب بازی مدل police-2
۱۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113003108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستبند اسباب بازی مدل police

دستبند اسباب بازی مدل police
دستبند اسباب بازی مدل police
۱۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a8ff2957982f61565c61e7ad5c17c8855bc5e884_1599996687.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی مدل کلانتر کد 112 مجموعه 3 عددی

تفنگ بازی مدل کلانتر کد 112 مجموعه 3 عددی
تفنگ بازی مدل کلانتر کد 112 مجموعه 3 عددی
۱۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4924093.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیر تفنگ ترقه ای مدل Firearm gun بسته 4 عددی

تیر تفنگ ترقه ای مدل Firearm gun بسته 4 عددی
تیر تفنگ ترقه ای مدل Firearm gun بسته 4 عددی
۱۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112143872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ اسباب بازی مدل OK

تفنگ اسباب بازی مدل OK
تفنگ اسباب بازی مدل OK
۱۲,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110267501.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی طرح وینچستر مدل 2vabi

تفنگ بازی طرح وینچستر مدل 2vabi
تفنگ بازی طرح وینچستر مدل 2vabi
۲۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56bca3c6aa2454899b6885ea40b53e9e1a6e2a8b_1602498662.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیر و کمان اسباب بازی طرح بن تن کد BOY002

تیر و کمان اسباب بازی طرح بن تن کد BOY002
تیر و کمان اسباب بازی طرح بن تن کد BOY002
۱۱,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5376023.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ اسباب بازی مدل RPG Missile

تفنگ اسباب بازی مدل RPG Missile
تفنگ اسباب بازی مدل RPG Missile
۴۵,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117944891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین بازی کد 77

دوربین بازی کد 77
دوربین بازی کد 77
۶,۹۶۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111178955.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین اسباب بازی کد 021

دوربین اسباب بازی کد 021
دوربین اسباب بازی کد 021
۶,۳۰۰
٪۵
۵,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110296257.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفگ اسباب بازی ترقه ای کدK1

تفگ اسباب بازی ترقه ای کدK1
تفگ اسباب بازی ترقه ای کدK1
۱۷,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/27c585e35723bfa85e4d9eee05daf627a51eadc4_1599420007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسباب بازی جنگی مدل سرباز کد SJ1 مجموعه 17 عددی

اسباب بازی جنگی مدل سرباز کد SJ1 مجموعه 17 عددی
اسباب بازی جنگی مدل سرباز کد SJ1 مجموعه 17 عددی
۱۹,۶۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c3de285b501ce434ad93c833cf8536a20c63160_1593865420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی گلدن گان مدل naabsell115

تفنگ بازی گلدن گان مدل naabsell115
تفنگ بازی گلدن گان مدل naabsell115
۲۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119966907.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تانک اسباب بازی مدل tumbling tank کد 0313

تانک اسباب بازی مدل tumbling tank کد 0313
تانک اسباب بازی مدل tumbling tank کد 0313
۳۸,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4828678.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ اسباب بازی مدل ترقه ای به همراه سه بسته تیر

تفنگ اسباب بازی مدل ترقه ای به همراه سه بسته تیر
تفنگ اسباب بازی مدل ترقه ای به همراه سه بسته تیر
۱۰,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e697ae6a5010546a95c2b893ce56a3f971367ff2_1605340690.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستبند اسباب بازی مدل beh25

دستبند اسباب بازی مدل beh25
دستبند اسباب بازی مدل beh25
۱۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cbde79edf66dfe79e093cc4db23cf997bd84d1d6_1601387641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیر تفنگ ترقه ای گلدن گان مدل naabsell76 بسته 9 عددی

تیر تفنگ ترقه ای گلدن گان مدل naabsell76 بسته 9 عددی
تیر تفنگ ترقه ای گلدن گان مدل naabsell76 بسته 9 عددی
۲۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f52745de9136b357bd50514e0d429fadc02b635_1600174106.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسباب بازی دستبند پلیس مدل SH1-158

اسباب بازی دستبند پلیس مدل SH1-158
اسباب بازی دستبند پلیس مدل SH1-158
۱۶,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120737373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسباب بازی جنگی مدل سرباز کد SOL11 مجموعه 21 عددی

اسباب بازی جنگی مدل سرباز کد SOL11 مجموعه 21 عددی
اسباب بازی جنگی مدل سرباز کد SOL11 مجموعه 21 عددی
۴۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3291cdb5465ddc71f50e1ed1363ed0c7909df817_1603533194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شمشیر اسباب بازی کد 300

شمشیر اسباب بازی کد 300
شمشیر اسباب بازی کد 300
۶,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b70602a1e079642ccbc83aaf290b3a4d1e692912_1610362802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی مدل m35

تفنگ بازی مدل m35
تفنگ بازی مدل m35
۷۰,۰۰۰
٪۱۵
۵۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a404a4359ff91e23f358b6eaacfaf110d0ba2d0_1598870671.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین شکاری اسباب بازی مدل 830

دوربین شکاری اسباب بازی مدل 830
دوربین شکاری اسباب بازی مدل 830
۲۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c4a8b3a6b6010c30c183c2fa212e574b55e0edf_1601387916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیر تفنگ ترقه ای گلدن گان مدل naabsell96 بسته 12 عددی

تیر تفنگ ترقه ای گلدن گان مدل naabsell96 بسته 12 عددی
تیر تفنگ ترقه ای گلدن گان مدل naabsell96 بسته 12 عددی
۳۰,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110060838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسباب بازی ست تفنگ کد 07

اسباب بازی ست تفنگ کد 07
اسباب بازی ست تفنگ کد 07
۱۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118265675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسباب بازی جنگی طرح سپر و شمشیر کد 1012

اسباب بازی جنگی طرح سپر و شمشیر کد 1012
اسباب بازی جنگی طرح سپر و شمشیر کد 1012
۲۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a41b92972f8217ef8fba6b6eee9657f0c642e511_1597676895.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسباب بازی دوربین شکاری کد CM2

اسباب بازی دوربین شکاری کد CM2
اسباب بازی دوربین شکاری کد CM2
۸,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119192855.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ حباب ساز کد MN-32

تفنگ حباب ساز کد MN-32
تفنگ حباب ساز کد MN-32
۲۷,۲۸۰ تومان
در این بخش از داناکده ، به این موضوع پرداخته ایم که چه نوع اسباب بازی هایی را انتخاب کنیم تا کودک ما استعدادهای خود را رشد دهد؟
به طور خلاصه ، مفیدترین اسباب بازی هایی هستند که در قسمت کودکی به بیشترین عملکرد نیاز دارند. هرچه کودکان از ذهن و بدن خود بیشتر استفاده کنند ، بیشتر یاد می گیرند.
آیا اسباب بازی ها می توانند “کودک را دقیق تر کنند” زیرا بسته بندی و تبلیغات آنها اغلب این ادعا را مطرح می کند؟
[BASALAM81614806589]
مراقب باش. بیشتر محصولاتی که ادعا می کنند هوش کودکان را افزایش نمی دهند. در حقیقت ، وسایل خانگی ایمن (کاسه های پلاستیکی برای پر کردن و دفن کردن ، بالش برای کوهنوردی و ساخت غارها ، لباس های خاص برای پوشیدن). ) اغلب بهترین ابزارهای یادگیری هستند. به یاد داشته باشید ، هرچه کودک شما بیشتر از ذهن و بدن خود برای حل مشکلات و ایده پردازی استفاده کند ، بیشتر یاد می گیرد.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان