اسباب بازی، کودک و نوزادکلیپ های جذاب و دیدنی

مدل های زیبای تفنگ اسباب بازی

نکات مهم در انتخاب اسباب بازی برای کودکان

اسباب بازی ها نیز در زندگی و رشد کودک نقش مهمی دارند و سرگرمی خوبی برای کودک است. کودکان با اسباب بازی دنیای اطراف خود را کاوش می کنند ، مهارت های جدید و لازم را می آموزند ، بنابراین انتخاب اسباب بازی برای کودکان برای سلامت روان کودک بسیار مهم است و باید با توجه به توانایی های مختلف کودک با دقت انتخاب شود.
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121498377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی مدل M35

تفنگ بازی مدل M35
تفنگ بازی مدل M35
۷۸,۰۰۰
٪۲۱
۶۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121924185.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی طرح کلت مدل M-11

تفنگ بازی طرح کلت مدل M-11
تفنگ بازی طرح کلت مدل M-11
۸,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3394873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی مدل کلت فلزی M22

تفنگ بازی مدل کلت فلزی M22
تفنگ بازی مدل کلت فلزی M22
۵۴۰,۰۰۰
٪۱۹
۴۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/55e77f9832d527f0cf6e0485f6ec5bb4384abd53_1605728409.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی مدل وینچستر دولول

تفنگ بازی مدل وینچستر دولول
تفنگ بازی مدل وینچستر دولول
۲۲,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2716985.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ اسباب بازی سی دا مدل توپولی کد Na1002

تفنگ اسباب بازی سی دا مدل توپولی کد Na1002
تفنگ اسباب بازی سی دا مدل توپولی کد Na1002
۱۰,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1659f001be30f764a9cc36421d6bafcd5fb5c70a_1605646955.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسباب بازی جنگی مدل پادگان مجموعه 23 عددی

اسباب بازی جنگی مدل پادگان مجموعه 23 عددی
اسباب بازی جنگی مدل پادگان مجموعه 23 عددی
۶۴,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112943282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی گانهر کد ۴۵

تفنگ بازی گانهر کد ۴۵
تفنگ بازی گانهر کد ۴۵
۴۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6f26ff7f64dfa4349dfecebdc9d1f65322e2b76d_1607530569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی گلدن گان مدل naabsell-PA11 مجموعه 11 عددی

تفنگ بازی گلدن گان مدل naabsell-PA11 مجموعه 11 عددی
تفنگ بازی گلدن گان مدل naabsell-PA11 مجموعه 11 عددی
۲۶۲,۰۰۰
٪۱۰
۲۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5376023.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ اسباب بازی مدل RPG Missile

تفنگ اسباب بازی مدل RPG Missile
تفنگ اسباب بازی مدل RPG Missile
۳۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f06bc2fe691f8bb5597c181d9e131f317504d18a_1603990388.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی کد 7650A

تفنگ بازی کد 7650A
تفنگ بازی کد 7650A
۸۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6fc9e903225318922dcf51bbeafde306d1d09289_1615234818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی مدل اسنایپر 98

تفنگ بازی مدل اسنایپر 98
تفنگ بازی مدل اسنایپر 98
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5510774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ اسباب بازی گلدن گان مدل AK-47

تفنگ اسباب بازی گلدن گان مدل AK-47
تفنگ اسباب بازی گلدن گان مدل AK-47
۶۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b70602a1e079642ccbc83aaf290b3a4d1e692912_1610362802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی مدل m35

تفنگ بازی مدل m35
تفنگ بازی مدل m35
۶۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3107140.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ اسباب بازی مدل کلت

تفنگ اسباب بازی مدل کلت
تفنگ اسباب بازی مدل کلت
۱۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2035468.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ اسباب بازی ایر سافت گان مدل A-007 کد KTT-043

تفنگ اسباب بازی ایر سافت گان مدل A-007 کد KTT-043
تفنگ اسباب بازی ایر سافت گان مدل A-007 کد KTT-043
۴۳۹,۰۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3ac79c11b6b3be56a68eadc8ad2a855ed2309d2c_1606727633.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی کد 580

تفنگ بازی کد 580
تفنگ بازی کد 580
۲۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121956493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی زورو سری X-Shot مدل Regenerator

تفنگ بازی زورو سری X-Shot مدل Regenerator
تفنگ بازی زورو سری X-Shot مدل Regenerator
۳,۳۹۰,۰۰۰
٪۱۲
۲,۹۸۳,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c514232b8b8c444c38a826729d0aa480405e16f_1604484635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی طرح کلت کد K17

تفنگ بازی طرح کلت کد K17
تفنگ بازی طرح کلت کد K17
۵۳,۵۰۰
٪۱۲
۴۷,۰۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121600406.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی زورو سری X-Shot مدل Turbo Advance

تفنگ بازی زورو سری X-Shot مدل Turbo Advance
تفنگ بازی زورو سری X-Shot مدل Turbo Advance
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7bc26257eeb64a6dec09b71bbddb228a1fe361e0_1606899383.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسباب بازی جنگی مدل سرباز کد 0160 مجموعه 21 عددی

اسباب بازی جنگی مدل سرباز کد 0160 مجموعه 21 عددی
اسباب بازی جنگی مدل سرباز کد 0160 مجموعه 21 عددی
۲۳۰,۰۰۰
٪۳۵
۱۴۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1fa3a1fa5de70db002d5230a6d24bd4ddb3a369_1597223836.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست اسباب بازی تفنگ مدل Combat Force 34140

ست اسباب بازی تفنگ مدل Combat Force 34140
ست اسباب بازی تفنگ مدل Combat Force 34140
۲۳۵,۸۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af30017a60d10662004d31c183e73786e99e5375_1599396651.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی طرح لوک خوش شانس

تفنگ بازی طرح لوک خوش شانس
تفنگ بازی طرح لوک خوش شانس
۱۰۰,۰۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121367577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیر و کمان اسباب بازی طرح بن تن

تیر و کمان اسباب بازی طرح بن تن
تیر و کمان اسباب بازی طرح بن تن
۹,۳۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/103f741b033c7d6f0127d36c2bf11ced81f5174d_1597506978.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیر و کمان دنیای سرگرمی های کمیاب طرح بت من به همراه ماسک

تیر و کمان دنیای سرگرمی های کمیاب طرح بت من به همراه ماسک
تیر و کمان دنیای سرگرمی های کمیاب طرح بت من به همراه ماسک
۸۴,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba36fff3edae4a7f7a74626ae7e05a57dfb4ccb7_1594877929.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسباب بازی جنگی مدل شمشیر و تبر

اسباب بازی جنگی مدل شمشیر و تبر
اسباب بازی جنگی مدل شمشیر و تبر
۲۹,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/127b52245d0fe500f2cb708ac26b48f00c91f6c2_1600172689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شمشیر مدل لاک پشت های نینجا مجموعه 5 عددی

شمشیر مدل لاک پشت های نینجا مجموعه 5 عددی
شمشیر مدل لاک پشت های نینجا مجموعه 5 عددی
۳۶,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121807747.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بیسیم اسباب بازی آوا مدل AMT-3059

بیسیم اسباب بازی آوا مدل AMT-3059
بیسیم اسباب بازی آوا مدل AMT-3059
۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2065192.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسباب بازی تفنگ مدل فانتزی

اسباب بازی تفنگ مدل فانتزی
اسباب بازی تفنگ مدل فانتزی
۱۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/572e80caa7acaf6f8d3b38557cb4a27bc70ce731_1599416408.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی مدل پلیس کد p1 مجموعه 11 عددی

تفنگ بازی مدل پلیس کد p1 مجموعه 11 عددی
تفنگ بازی مدل پلیس کد p1 مجموعه 11 عددی
۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/27c585e35723bfa85e4d9eee05daf627a51eadc4_1599420007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسباب بازی جنگی مدل سرباز کد SJ1 مجموعه 17 عددی

اسباب بازی جنگی مدل سرباز کد SJ1 مجموعه 17 عددی
اسباب بازی جنگی مدل سرباز کد SJ1 مجموعه 17 عددی
۲۷,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f70b429ad87d0555d80f42f287e24514e1d92c91_1609760563.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی مدل UZI کد 0024

تفنگ بازی مدل UZI کد 0024
تفنگ بازی مدل UZI کد 0024
۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/523ce7510b3294964f42cfedeada07ff6aee440e_1597824956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی نرف مدل Fortnite E7522EU40

تفنگ بازی نرف مدل Fortnite E7522EU40
تفنگ بازی نرف مدل Fortnite E7522EU40
۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/561874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ آبپاش ساعدی سیمبا کد 0135

تفنگ آبپاش ساعدی سیمبا کد 0135
تفنگ آبپاش ساعدی سیمبا کد 0135
۷۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3825603.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی دیانا مدل DN

تفنگ بازی دیانا مدل DN
تفنگ بازی دیانا مدل DN
۳۶,۷۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e73e9549add49fb8ed8a717faafbb8b952053210_1601067171.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی جی ای تویز طرح کلت پلیس کد 64837

تفنگ بازی جی ای تویز طرح کلت پلیس کد 64837
تفنگ بازی جی ای تویز طرح کلت پلیس کد 64837
۱۵۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ac1317b5d3ca0b3246f9a7afa3040b8fde7bf360_1605612963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تفنگ بازی مدل M-387

تفنگ بازی مدل M-387
تفنگ بازی مدل M-387
۲۸,۵۰۰ تومان
در این بخش از داناکده ، به این موضوع پرداخته ایم که چه نوع اسباب بازی هایی را انتخاب کنیم تا کودک ما استعدادهای خود را رشد دهد؟
به طور خلاصه ، مفیدترین اسباب بازی هایی هستند که در قسمت کودکی به بیشترین عملکرد نیاز دارند. هرچه کودکان از ذهن و بدن خود بیشتر استفاده کنند ، بیشتر یاد می گیرند.
آیا اسباب بازی ها می توانند “کودک را دقیق تر کنند” زیرا بسته بندی و تبلیغات آنها اغلب این ادعا را مطرح می کند؟
12٪
84000 74000
5 (1 نظر)
35000 33000
36٪
3 (2 نظر)
199000 127400
3 (1 نظر)
50000
33٪
5 (2 نظر)
40000 27000
29000 27000
مراقب باش. بیشتر محصولاتی که ادعا می کنند هوش کودکان را افزایش نمی دهند. در حقیقت ، وسایل خانگی ایمن (کاسه های پلاستیکی برای پر کردن و دفن کردن ، بالش برای کوهنوردی و ساخت غارها ، لباس های خاص برای پوشیدن). ) اغلب بهترین ابزارهای یادگیری هستند. به یاد داشته باشید ، هرچه کودک شما بیشتر از ذهن و بدن خود برای حل مشکلات و ایده پردازی استفاده کند ، بیشتر یاد می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا