اسرار خانه داریخانه و آشپزخانهمحصولات پرفروش

خرید و معرفی ۶۳ مدل پمپ مایع دستشویی و ظرفشویی پرفروش

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/531c7ed3429c4a260577fa2bd3a46dbc93e30817_1615237870.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع ظرفشویی بهریز مدل ارگونومیک

پمپ مایع ظرفشویی بهریز مدل ارگونومیک
پمپ مایع ظرفشویی بهریز مدل ارگونومیک
۱۴۰,۰۰۰
٪۶۸
۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3324849.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی ایمن آب طرح رویان

پمپ مایع دستشویی ایمن آب طرح رویان
پمپ مایع دستشویی ایمن آب طرح رویان
۸۱,۰۰۰
٪۹
۷۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/762843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی ایکیا مدل Tackan

پمپ مایع دستشویی ایکیا مدل Tackan
پمپ مایع دستشویی ایکیا مدل Tackan
۳۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aee6a06915a281377fe06dfd566c3511008a11b7_1595319738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل royan

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل royan
پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل royan
۷۶,۰۰۰
٪۷
۷۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114929223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی سپیدار مدل Dhanak

پمپ مایع دستشویی سپیدار مدل Dhanak
پمپ مایع دستشویی سپیدار مدل Dhanak
۲۷,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115024833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جا اسکاج و پمپ مایع ظرفشویی مدل VAN 01

جا اسکاج و پمپ مایع ظرفشویی مدل VAN 01
جا اسکاج و پمپ مایع ظرفشویی مدل VAN 01
۳۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116961396.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع ظرفشویی مدل At2G

پمپ مایع ظرفشویی مدل At2G
پمپ مایع ظرفشویی مدل At2G
۱۱۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1982314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع ظرفشویی دنیلیه مدل DB70169

پمپ مایع ظرفشویی دنیلیه مدل DB70169
پمپ مایع ظرفشویی دنیلیه مدل DB70169
۶۱,۰۰۰
٪۱۲
۵۳,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ce2d5f5915fe6a02adb2c4ecc89be8431e6d4e52_1603027627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل کنزو

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل کنزو
پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل کنزو
۶۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b1302e22fc6f1e18327b0ecf21f90d29c30333d1_1611049876.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی اتوماتیک یوسمز مدل ZB174

پمپ مایع دستشویی اتوماتیک یوسمز مدل ZB174
پمپ مایع دستشویی اتوماتیک یوسمز مدل ZB174
۳۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c435e69ad551af55ebf2c3a8e2c88000906777f1_1594106922.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع ظرفشویی سکار مدل SH-333

پمپ مایع ظرفشویی سکار مدل SH-333
پمپ مایع ظرفشویی سکار مدل SH-333
۶۷,۵۴۰
٪۴۲
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110263465.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع ظرفشویی خورشید مدل modern

پمپ مایع ظرفشویی خورشید مدل modern
پمپ مایع ظرفشویی خورشید مدل modern
۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110634.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی همارا مدل New

پمپ مایع دستشویی همارا مدل New
پمپ مایع دستشویی همارا مدل New
۲۶,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112588857.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل KENZO

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل KENZO
پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل KENZO
۶۷,۳۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118710047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع ظرفشویی سنجاقک کد 106

پمپ مایع ظرفشویی سنجاقک کد 106
پمپ مایع ظرفشویی سنجاقک کد 106
۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112340315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع ظرفشویی ایکیا کد 22665

پمپ مایع ظرفشویی ایکیا کد 22665
پمپ مایع ظرفشویی ایکیا کد 22665
۱۶۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/08650bd9a7fe95f44c47475253bbd169f0197478_1599891521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

یدک پمپ مایع دستشویی مدل آسپتین 101

یدک پمپ مایع دستشویی مدل آسپتین 101
یدک پمپ مایع دستشویی مدل آسپتین 101
۲۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3305152.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل Gloria

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل Gloria
پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل Gloria
۵۶,۰۰۰
٪۶
۵۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/41bbc4ad0eaf24a34da431a340c53dfde0fab639_1599480002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل ایما

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل ایما
پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل ایما
۱۱۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120327162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع ظرفشویی ایمن آب مدل HI SINK کد HS1901

پمپ مایع ظرفشویی ایمن آب مدل HI SINK کد HS1901
پمپ مایع ظرفشویی ایمن آب مدل HI SINK کد HS1901
۴۴۸,۰۰۰
٪۱۱
۳۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fbed212421c106a9223afcd282fd8dd6f8ada194_1621162473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی لیمون مدل 666892

پمپ مایع دستشویی لیمون مدل 666892
پمپ مایع دستشویی لیمون مدل 666892
۱۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4205852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل IMAA

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل IMAA
پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل IMAA
۱۲۵,۰۰۰
٪۵
۱۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120802131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع ظرفشویی کنتراست کد 600

پمپ مایع ظرفشویی کنتراست کد 600
پمپ مایع ظرفشویی کنتراست کد 600
۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3845691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی و ظرفشویی مدل 150

پمپ مایع دستشویی و ظرفشویی مدل 150
پمپ مایع دستشویی و ظرفشویی مدل 150
۲۵۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34b36109fb181b7f436fc07db9742eb5e8a0403d_1614886463.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی اتوماتیک مدل BEH123

پمپ مایع دستشویی اتوماتیک مدل BEH123
پمپ مایع دستشویی اتوماتیک مدل BEH123
۲۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/99338af66aa92f2dc92ecee7211367d6ca3f21de_1618818429.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مخزن مایع دستشویی شیائومی مدل MJXSJ03XW

مخزن مایع دستشویی شیائومی مدل MJXSJ03XW
مخزن مایع دستشویی شیائومی مدل MJXSJ03XW
۲۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0d62dd82a3cabaa0738333b9fac5d5fb5ef46401_1603267703.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی اتوماتیک مدل SWAN

پمپ مایع دستشویی اتوماتیک مدل SWAN
پمپ مایع دستشویی اتوماتیک مدل SWAN
۲۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1960953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی ونکو مدل Ovada

پمپ مایع دستشویی ونکو مدل Ovada
پمپ مایع دستشویی ونکو مدل Ovada
۱۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1338522b17c606950ea7621902a1daf2ba9438c2_1607766544.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مخزن مایع دستشویی ایمن آب مدل ایما

مخزن مایع دستشویی ایمن آب مدل ایما
مخزن مایع دستشویی ایمن آب مدل ایما
۱۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/37c3db7d6f4caa46971e0a2f3b83ef6e236548d8_1608815067.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مخزن مایع ظرفشویی لیمون مدل 051

مخزن مایع ظرفشویی لیمون مدل 051
مخزن مایع ظرفشویی لیمون مدل 051
۱۷۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3009845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع سنی پلاستیک مدل Sun

پمپ مایع سنی پلاستیک مدل Sun
پمپ مایع سنی پلاستیک مدل Sun
۷۷,۵۷۰
٪۳۷
۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/62569e0028204afa82d240f11405754847e8ff04_1602870850.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع سنی پلاستیک مدل Helena 2021

پمپ مایع سنی پلاستیک مدل Helena 2021
پمپ مایع سنی پلاستیک مدل Helena 2021
۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/96af03e75110130c4cc9d7b23fe5f9c28e0aba5c_1613981255.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی مدل ukl-87

پمپ مایع دستشویی مدل ukl-87
پمپ مایع دستشویی مدل ukl-87
۲۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/368795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع ظرفشویی یزدگل کد 530

پمپ مایع ظرفشویی یزدگل کد 530
پمپ مایع ظرفشویی یزدگل کد 530
۶۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112589696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی کد 001

پمپ مایع دستشویی کد 001
پمپ مایع دستشویی کد 001
۲۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/beb43a697aae5d03d65635a5c8843ac7b5785e27_1594098526.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل گلوریا

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل گلوریا
پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل گلوریا
۵۱,۰۰۰ تومان

پمپ مایع دستشویی کد ANAS01

۱۵,۹۰۰
٪۶
۱۵,۰۰۰ تومان

مخزن مایع دستشویی ایمن آب مدل Royan

۱۸۵,۰۰۰
٪۶۱
۷۲,۰۰۰ تومان

پمپ مایع دستشویی مدل IMA LUX

۱۲۵,۰۰۰
٪۴
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پمپ مایع دستشویی کنتراست مدل CUBE

۱۴۱,۰۰۰
٪۳۲
۹۵,۸۸۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی کنتراست کد 601

۹۵,۰۰۰
٪۱۴
۸۲,۰۰۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی مدل SWM

۲۲۵,۰۰۰
٪۷
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی مدل E4

۱۵,۹۰۰
٪۲۵
۱۲,۰۰۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی دنیلیه مدل DB70169

۶۱,۰۰۰
٪۱۲
۵۳,۹۰۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی سکار مدل SH-333

۶۷,۵۴۰
٪۴۲
۳۹,۰۰۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی مدل E4

۱۵,۹۰۰
٪۲۵
۱۲,۰۰۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی مدل SWM

۲۲۵,۰۰۰
٪۷
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی کنتراست کد 601

۹۵,۰۰۰
٪۱۴
۸۲,۰۰۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی آسمان کد 148ST

۴۶۱,۰۰۰
٪۳۷
۲۹۰,۰۰۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی خورشید مدلn35

۳۰,۵۰۰
٪۲
۲۹,۸۹۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی فلورا مدل F338

۳۶,۰۰۰
٪۱۹
۲۹,۰۰۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی کیان تک مدل PM

۱۸۷,۸۰۰
٪۵۵
۸۴,۰۰۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی کیان تک مدل P119

۲۵۰,۱۰۰
٪۶۶
۸۴,۰۰۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی مدل LP472

۱۴۵,۰۰۰
٪۳۰
۱۰۱,۵۰۰ تومان

پمپ مایع ظرفشویی آسمان کد 148SM

۴۰۷,۰۰۰
٪۳۱
۲۸۰,۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا