محصولات پرفروش

خرید و معرفی ۵۹ مدل اره پرفروش با بهترین کیفیت

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113711022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمود بر ادون مدل EDL-550R

اره عمود بر ادون مدل EDL-550R
اره عمود بر ادون مدل EDL-550R
۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b8b719896383d531286ddfb353368bda84408696_1601126966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمود بر رابین مدل R2309

اره عمود بر رابین مدل R2309
اره عمود بر رابین مدل R2309
۷۱۰,۰۰۰
٪۶
۶۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/01d2ed69d4c7d92e6be9af3c43ada5a4bc6b111a_1608893547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره افقی بر آپ اسپریت مدل HK-RS01

اره افقی بر آپ اسپریت مدل HK-RS01
اره افقی بر آپ اسپریت مدل HK-RS01
۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان
۰۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d2e59941ea4b042f333116b12ed893a60ce93259_1622766800.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره افقی بر رونیکس مدل 4221

اره افقی بر رونیکس مدل 4221
اره افقی بر رونیکس مدل 4221
۱,۷۴۱,۰۰۰ تومان
۷۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/501300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر برقی رونیکس مدل 4110

اره عمودبر برقی رونیکس مدل 4110
اره عمودبر برقی رونیکس مدل 4110
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۳۴.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/092349e4b134be78d1c8d230624dffdee542900c_1610816484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر شیلدر مدل SH4328

اره عمودبر شیلدر مدل SH4328
اره عمودبر شیلدر مدل SH4328
۱,۰۵۹,۰۰۰
٪۳
۱,۰۲۶,۹۰۰ تومان
۱۰۵۹۰۰۰۰
٪۳
۰۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7229632094ee77384776b93f75c8a21028a463d_1617714765.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره فارسی بر رونیکس مدل 5302

اره فارسی بر رونیکس مدل 5302
اره فارسی بر رونیکس مدل 5302
۶,۵۱۰,۰۰۰ تومان
۵۱.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d6af0eb137ff5a00b08f4e318643e0ef6385249_1604927091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر رونیکس مدل 4150

اره عمودبر رونیکس مدل 4150
اره عمودبر رونیکس مدل 4150
۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۸۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e5423281867a2b3c717569282d5585336c5cccd_1606139366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره دیسکی رونیکس مدل 4318

اره دیسکی رونیکس مدل 4318
اره دیسکی رونیکس مدل 4318
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111601505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر توسن مدل 5093j

اره عمودبر توسن مدل 5093j
اره عمودبر توسن مدل 5093j
۱,۴۵۹,۹۵۰ تومان
۴۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113404515.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره موئی برقی درمل مدل MS20-1.5

اره موئی برقی درمل مدل MS20-1.5
اره موئی برقی درمل مدل MS20-1.5
۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان
۹۵.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/244849.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر توسن مدل 5056J

اره عمودبر توسن مدل 5056J
اره عمودبر توسن مدل 5056J
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2f36576e370fe0dd0b92ef5470409955c3ec6327_1628666043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره میزی محک مدل ts-250c

اره میزی محک مدل ts-250c
اره میزی محک مدل ts-250c
۵,۰۵۰,۰۰۰
٪۲
۴,۹۴۹,۰۰۰ تومان
۵۰۵۰۰۰۰۰
٪۲
۹۵.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ce8cfc17a7f76b8cc21b2263de6866b949672cc_1604740852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر رونیکس مدل 4120

اره عمودبر رونیکس مدل 4120
اره عمودبر رونیکس مدل 4120
۱,۵۵۸,۰۰۰ تومان
۵۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114283121.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره مویی محک مدل RSS-405L

اره مویی محک مدل RSS-405L
اره مویی محک مدل RSS-405L
۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۴.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/389194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره دیسکی رونیکس مدل 4318

اره دیسکی رونیکس مدل 4318
اره دیسکی رونیکس مدل 4318
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/173971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر ماکیتا مدل 4329

اره عمودبر ماکیتا مدل 4329
اره عمودبر ماکیتا مدل 4329
۲,۹۰۰,۰۰۰
٪۸
۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۲۹۰۰۰۰۰۰
٪۸
۶۷.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3259e4ac21e1ec758db68e83e10eee0e9331faa1_1618891631.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره افقی بر گریتک مدل GTRS-11001

اره افقی بر گریتک مدل GTRS-11001
اره افقی بر گریتک مدل GTRS-11001
۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان
۱۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/95ce598686cf8603a6d967a3860e73e7788d4a86_1630846294.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره دیسکی پارکساید مدل 1350 C2

اره دیسکی پارکساید مدل 1350 C2
اره دیسکی پارکساید مدل 1350 C2
۳,۷۰۰,۰۰۰
٪۴۱
۲,۱۸۳,۰۰۰ تومان
۳۷۰۰۰۰۰۰
٪۴۱
۱۸.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/172948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره دیسکی بوش مدل GKS 190

اره دیسکی بوش مدل GKS 190
اره دیسکی بوش مدل GKS 190
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/618166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر آاگ مدل STEP 100

اره عمودبر آاگ مدل STEP 100
اره عمودبر آاگ مدل STEP 100
۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118096168.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره دیسکی کرون مدل CT15199-185

اره دیسکی کرون مدل CT15199-185
اره دیسکی کرون مدل CT15199-185
۲,۵۴۱,۰۰۰ تومان
۵۴.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115040430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر دیوالت مدل DW349

اره عمودبر دیوالت مدل DW349
اره عمودبر دیوالت مدل DW349
۳,۲۰۰,۰۰۰
٪۵
۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۳۲۰۰۰۰۰۰
٪۵
۰۴.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112795706.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره فارسی بر محک مدل MS-210/1

اره فارسی بر محک مدل MS-210/1
اره فارسی بر محک مدل MS-210/1
۲,۸۴۶,۰۰۰ تومان
۸۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e1ac4752d622f51a54b63a6d34e359217a28988d_1614517696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شیار زن اکتیو تولز مدل AC-3415M

شیار زن اکتیو تولز مدل AC-3415M
شیار زن اکتیو تولز مدل AC-3415M
۲,۱۲۱,۸۰۰
٪۴۱
۱,۲۴۶,۰۵۰ تومان
۲۱۲۱۸۰۰۰
٪۴۱
۲۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9683128f719085df5bde1368af58eaeea502de7e_1627396267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره دیسکی گریتک مدل 185mm

اره دیسکی گریتک مدل 185mm
اره دیسکی گریتک مدل 185mm
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/270f800c065bd813ded810ed437831fc7160a558_1621357317.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر کنزاکس مدل KJS-1710

اره عمودبر کنزاکس مدل KJS-1710
اره عمودبر کنزاکس مدل KJS-1710
۱,۳۵۸,۰۰۰ تومان
۳۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113700316.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره فارسی بر کرون مدل CT15233

اره فارسی بر کرون مدل CT15233
اره فارسی بر کرون مدل CT15233
۶,۷۲۱,۰۰۰ تومان
۷۲.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9a3b1250d558700c2a4d34a41bbff3fcb3fd4f39_1612422299.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شیار زن رونیکس مدل 3411

شیار زن رونیکس مدل 3411
شیار زن رونیکس مدل 3411
۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۸۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4038188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شیار زن رونیکس مدل 3412

شیار زن رونیکس مدل 3412
شیار زن رونیکس مدل 3412
۳,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۲۲.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2276690.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمود بر دی سی ای مدل AMQ85

اره عمود بر دی سی ای مدل AMQ85
اره عمود بر دی سی ای مدل AMQ85
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f39acff4a4bd87cad0b43878060c4ff2c1bfbe1_1623696989.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر پارکساید مدل PSTD800

اره عمودبر پارکساید مدل PSTD800
اره عمودبر پارکساید مدل PSTD800
۱,۹۱۰,۰۰۰
٪۱۷
۱,۵۸۵,۳۰۰ تومان
۱۹۱۰۰۰۰۰
٪۱۷
۵۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff49a2dd86be01c40232187d507e13502d1a69c9_1619684952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره فارسی بر کرون مدل CT15235

اره فارسی بر کرون مدل CT15235
اره فارسی بر کرون مدل CT15235
۳,۹۱۷,۰۰۰ تومان
۹۲.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cf0bfb2046b039dda39aec159d8cdf9dddd02d3c_1602974195.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر رونیکس مدل 4110

اره عمودبر رونیکس مدل 4110
اره عمودبر رونیکس مدل 4110
۲,۴۰۷,۰۰۰ تومان
۴۱.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c0e18639a208d06eb43b6a62a40842ffde44f782_1628662857.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره افقی بر مدل GTRS16S

اره افقی بر مدل GTRS16S
اره افقی بر مدل GTRS16S
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/605d27cb3217732d3de2f927d2d73eaf005a6c35_1630853060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره دیسکی اپ اسپریت مدل HK-CS18502

اره دیسکی اپ اسپریت مدل HK-CS18502
اره دیسکی اپ اسپریت مدل HK-CS18502
۱,۶۹۰,۰۰۰
٪۳۵
۱,۰۹۸,۵۰۰ تومان
۱۶۹۰۰۰۰۰
٪۳۵
۱۰.۱میلیونتومان

اره دیسکی ماکیتا مدل 5007n

۴,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۵میلیونتومان

اره عمودبر بوش مدل GST 90 BE

۳,۶۲۸,۸۳۰ تومان
۶۳.۳میلیونتومان

اره عمودبر ماکیتا مدل 4327

۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۶۶.۲میلیونتومان

اره عمود بر بوش مدل GST 700

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۲میلیونتومان

اره عمودبر پارکساید مدل 18_LiB2

۱,۷۹۰,۰۰۰
٪۲۷
۱,۳۰۶,۷۰۰ تومان
۱۷۹۰۰۰۰۰
٪۲۷
۳۱.۱میلیونتومان

اره دیسکی ماکیتا مدل M5801

۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۶۱.۳میلیونتومان

اره عمودبر رونیکس مدل 4120

۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۵۶.۱میلیونتومان

اره عمود بر کرون مدل CT15189

۲,۳۵۸,۰۰۰ تومان
۳۶.۲میلیونتومان

اره عمود بر هیوندای مدل HP-6028

۱,۴۷۳,۰۰۰ تومان
۴۷.۱میلیونتومان

اره عمودبر بوش مدل GST 90 BE

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۳میلیونتومان

اره دیسکی لیزری باس مدل 185BL

۱,۹۵۱,۹۹۰ تومان
۹۵.۱میلیونتومان

اره دیسکی فارسی بر ماکیتا مدل LS1040

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۱۳میلیونتومان

اره افقی بر دیوالت مدل DWE305

۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸.۵میلیونتومان

اره فارسی بر کشویی اکتیو مدل AC2155

۶,۵۰۰,۰۰۰
٪۲
۶,۳۴۷,۲۹۰ تومان
۶۵۰۰۰۰۰۰
٪۲
۳۵.۶میلیونتومان

اره دیسکی فارسی بر دیوالت مدل DW714

۱۷,۷۰۰,۰۰۰
٪۷
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷۷۰۰۰۰۰۰
٪۷
۴۰.۱۶میلیونتومان

اره عمودبر هیوندای مدل 6028

۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۵۰.۱میلیونتومان

اره عمودبر آروا مدل 5406

۱,۹۶۵,۰۰۰ تومان
۹۷.۱میلیونتومان

اره دیسکی دی سی ای مدل AMY3185

۲,۲۲۶,۰۰۰ تومان
۲۳.۲میلیونتومان

اره فارسی بر اکتیو مدل AC2085

۴,۶۰۰,۰۰۰
٪۵
۴,۳۸۰,۶۱۰ تومان
۴۶۰۰۰۰۰۰
٪۵
۳۸.۴میلیونتومان

اره عمود بر دیوالت مدل DW331K

۹,۴۰۰,۰۰۰
٪۷
۸,۷۴۲,۰۰۰ تومان
۹۴۰۰۰۰۰۰
٪۷
۷۴.۸میلیونتومان

اره دیسکی برش تر (سنگبری) دیوالت DWC410

۶,۹۰۰,۰۰۰
٪۷
۶,۴۱۷,۰۰۰ تومان
۶۹۰۰۰۰۰۰
٪۷
۴۲.۶میلیونتومان

اره عمود بر هیوندای مدل HP7180-JS

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵.۲میلیونتومان

اره فارسی بر بوش مدل GTM 12 JL

۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۲۰میلیونتومان

اره فارسی بر بوش مدل GCM 12 SDE

۲۶,۹۵۵,۰۰۰ تومان
۹۶.۲۶میلیونتومان

اره عمودبر توسن مدل 5750J

۲,۷۹۹,۰۰۰ تومان
۸۰.۲میلیونتومان

اره فارسی بر محک مدل MS-255/340

۶,۹۵۰,۰۰۰
٪۲
۶,۸۱۱,۰۰۰ تومان
۶۹۵۰۰۰۰۰
٪۲
۸۱.۶میلیونتومان

اره افقی بر دی سی ای مدل AJF30

۲,۵۷۵,۰۰۰ تومان
۵۸.۲میلیونتومان

اره عمودبر آاگ مدل STEP 80

۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۵۸.۲میلیونتومان

اره میزی کرون مدل CT15209

۵,۹۶۹,۰۰۰ تومان
۹۷.۵میلیونتومان

اره مویی پروکسون مدل 28092

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۱۳میلیونتومان

اره دیسکی سنگ بر کرون مدل 15081

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹.۱میلیونتومان

اره دیسکی سفیر مدل 4982

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳۹.۲میلیونتومان

شیار زن مدل AC1108

۱,۲۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۹۶۰,۰۰۰ تومان

اره فلکه ای محک کد BS-205

۴,۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲۴.۴میلیونتومان

اره گردبر کرون مدل CT-F15075

۳,۴۰۰,۰۰۰
٪۹
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳۴۰۰۰۰۰۰
٪۹
۱۰.۳میلیونتومان

اره عمودبر مدل JIG SAW

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۳۴.۱میلیونتومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا