خرید و معرفی ۵۹ مدل اره پرفروش با بهترین کیفیت

خرید اره پرفروش
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b8b719896383d531286ddfb353368bda84408696_1601126966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمود بر رابین مدل R2309

اره عمود بر رابین مدل R2309
اره عمود بر رابین مدل R2309
۷۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113711022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمود بر ادون مدل EDL-550R

اره عمود بر ادون مدل EDL-550R
اره عمود بر ادون مدل EDL-550R
۵۶۲,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ac6a29231cd55a6c8ce40adb1d7f4204f6bcb50c_1637673223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر تی ای اچ مدل TJS6507

اره عمودبر تی ای اچ مدل TJS6507
اره عمودبر تی ای اچ مدل TJS6507
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ce6451bd815b5610e9869925355c2a060e31914f_1633842094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره دیسکی تی ای اچ مدل TC18515

اره دیسکی تی ای اچ مدل TC18515
اره دیسکی تی ای اچ مدل TC18515
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/01d2ed69d4c7d92e6be9af3c43ada5a4bc6b111a_1608893547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره افقی بر آپ اسپریت مدل HK-RS01

اره افقی بر آپ اسپریت مدل HK-RS01
اره افقی بر آپ اسپریت مدل HK-RS01
۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان
۰۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb07a574d09b236eadd9ea4e242eae34bd1f5aca_1638712443.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر رونیکس مدل 4101

اره عمودبر رونیکس مدل 4101
اره عمودبر رونیکس مدل 4101
۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
۴۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e6288f4551b464eccf6a7c8c81ac115926960245_1630850105.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره دیسکی اپ اسپریت مدل HK-30S18501

اره دیسکی اپ اسپریت مدل HK-30S18501
اره دیسکی اپ اسپریت مدل HK-30S18501
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111601505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر توسن مدل 5093j

اره عمودبر توسن مدل 5093j
اره عمودبر توسن مدل 5093j
۱,۵۳۳,۰۰۰ تومان
۵۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e5423281867a2b3c717569282d5585336c5cccd_1606139366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره دیسکی رونیکس مدل 4318

اره دیسکی رونیکس مدل 4318
اره دیسکی رونیکس مدل 4318
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۳۳.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb84b72e80987a4b43c8c8de03909832f83478f0_1621752603.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره افقی بر باس مدل M1W-TD-115E3

اره افقی بر باس مدل M1W-TD-115E3
اره افقی بر باس مدل M1W-TD-115E3
۱,۴۷۰,۰۰۰
٪۱۲
۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴۷۰۰۰۰۰
٪۱۲
۳۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/173971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر ماکیتا مدل 4329

اره عمودبر ماکیتا مدل 4329
اره عمودبر ماکیتا مدل 4329
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3259e4ac21e1ec758db68e83e10eee0e9331faa1_1618891631.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره افقی بر گریتک مدل GTRS-11001

اره افقی بر گریتک مدل GTRS-11001
اره افقی بر گریتک مدل GTRS-11001
۱,۰۵۵,۹۰۰ تومان
۰۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5481701.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمود بر رابین مدل 2309

اره عمود بر رابین مدل 2309
اره عمود بر رابین مدل 2309
۷۷۱,۶۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4540fae494fb409948e0d04bc275c6109f90c53b_1638003349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره فارسی بر تی ای اچ مدل TMS25518

اره فارسی بر تی ای اچ مدل TMS25518
اره فارسی بر تی ای اچ مدل TMS25518
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112795706.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره فارسی بر محک مدل MS-210/1

اره فارسی بر محک مدل MS-210/1
اره فارسی بر محک مدل MS-210/1
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120776709.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمود بر هیوندای مدل HP-6028

اره عمود بر هیوندای مدل HP-6028
اره عمود بر هیوندای مدل HP-6028
۱,۸۰۰,۰۰۰
٪۲۸
۱,۲۹۶,۶۲۰ تومان
۱۸۰۰۰۰۰۰
٪۲۸
۳۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/67b5e9dfb968f8eb37c50c47829ec808e8d1f89f_1636558195.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر باس مدل NEWBSJs 8501PLUS

اره عمودبر باس مدل NEWBSJs 8501PLUS
اره عمودبر باس مدل NEWBSJs 8501PLUS
۹۰۵,۰۰۰
٪۲۳
۶۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be357cc94024b666e9154cc840f7b4c68f3ff9be_1622112847.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره فارسی بر آپ اسپیریت مدل LG255

اره فارسی بر آپ اسپیریت مدل LG255
اره فارسی بر آپ اسپیریت مدل LG255
۳,۱۵۶,۰۰۰ تومان
۱۶.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fa4c91615cce4fa57374987c8021db660f31465e_1630430901.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر رابی مدل NEWR2309

اره عمودبر رابی مدل NEWR2309
اره عمودبر رابی مدل NEWR2309
۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7e426f1a89c6929c3721b6f1e1f54942db99ddb_1618490035.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر پوکا مدل JS1001

اره عمودبر پوکا مدل JS1001
اره عمودبر پوکا مدل JS1001
۷۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3ef0f4c77bd148ab979ee92a8b5c078c230474d4_1635932499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شیار زن آپ اسپریت مدل HK-MC-001

شیار زن آپ اسپریت مدل HK-MC-001
شیار زن آپ اسپریت مدل HK-MC-001
۹۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6937a015f69215e3f62b21e46f6d3219a1219bf9_1632548519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره افقی بر ادون مدل RS-1050

اره افقی بر ادون مدل RS-1050
اره افقی بر ادون مدل RS-1050
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/244849.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر توسن مدل 5056J

اره عمودبر توسن مدل 5056J
اره عمودبر توسن مدل 5056J
۲,۱۹۴,۰۰۰ تومان
۱۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dcf42a891e8568ad4d33186179bf6d2504794a7f_1629199214.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره میزی محک مدل TS-210S

اره میزی محک مدل TS-210S
اره میزی محک مدل TS-210S
۶,۴۴۷,۰۰۰ تومان
۴۵.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113404515.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره موئی برقی درمل مدل MS20-1.5

اره موئی برقی درمل مدل MS20-1.5
اره موئی برقی درمل مدل MS20-1.5
۴,۳۰۰,۰۰۰
٪۲
۴,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۴۳۰۰۰۰۰۰
٪۲
۲۱.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/501300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر برقی رونیکس مدل 4110

اره عمودبر برقی رونیکس مدل 4110
اره عمودبر برقی رونیکس مدل 4110
۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/099421bd3e09d7b8b56bc7771d249f3add97718b_1639028718.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره فارسی بر باس بلک مدل 1-255 Boss کد 25

اره فارسی بر باس بلک مدل 1-255 Boss کد 25
اره فارسی بر باس بلک مدل 1-255 Boss کد 25
۴,۶۰۰,۰۰۰
٪۲۸
۳,۲۹۹,۰۰۰ تومان
۴۶۰۰۰۰۰۰
٪۲۸
۳۰.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/389194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره دیسکی رونیکس مدل 4318

اره دیسکی رونیکس مدل 4318
اره دیسکی رونیکس مدل 4318
۲,۴۳۹,۰۰۰ تومان
۴۴.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be007e7c05f24eae7b694d2922af8f6ee65fb8bc_1607594151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر شارژی ادون مدل OAF21-JB

اره عمودبر شارژی ادون مدل OAF21-JB
اره عمودبر شارژی ادون مدل OAF21-JB
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
۴۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be8d6f34941d4ef5e7189ce722249eab6c289c67_1598986941.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره دیسکی ادون مدل CS-185/1650

اره دیسکی ادون مدل CS-185/1650
اره دیسکی ادون مدل CS-185/1650
۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۸۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/865480.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر ماکیتا مدل 4327

اره عمودبر ماکیتا مدل 4327
اره عمودبر ماکیتا مدل 4327
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e994cdc821d7d9a2992df8a0f799c86e08e09e20_1636550381.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره دیسکی رونیکس مدل RON-4318

اره دیسکی رونیکس مدل RON-4318
اره دیسکی رونیکس مدل RON-4318
۲,۵۷۱,۱۰۰ تومان
۵۷.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1ac32735f962ea44128bde58da617d37a70e4a9e_1603096141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمودبر هیوندای مدل 6028

اره عمودبر هیوندای مدل 6028
اره عمودبر هیوندای مدل 6028
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2f36576e370fe0dd0b92ef5470409955c3ec6327_1628666043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره میزی محک مدل ts-250c

اره میزی محک مدل ts-250c
اره میزی محک مدل ts-250c
۵,۵۳۵,۰۰۰ تومان
۵۴.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d21cecb37164e28fee040c19666a7fd31f77e811_1640590779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره مویی پارکساید مدل PMST100 B2

اره مویی پارکساید مدل PMST100 B2
اره مویی پارکساید مدل PMST100 B2
۱,۴۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰۰۰۰۰
٪۱۸
۱۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114308099.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اره عمود بر ادون مدل M1Q-ED01-100P

اره عمود بر ادون مدل M1Q-ED01-100P
اره عمود بر ادون مدل M1Q-ED01-100P
۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۸.۱میلیونتومان

اره فارسی بر هیوندای مدل HP2825-MS

۵,۶۴۹,۰۰۰ تومان
۶۵.۵میلیونتومان

اره دیسکی ماکیتا مدل HS7010

۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۶۶.۴میلیونتومان

اره عمودبر کنزاکس مدل KJS-1710

۱,۵۸۴,۱۰۰ تومان
۵۸.۱میلیونتومان

اره عمود بر هیوندای کد HP7180-JS

۲,۲۶۵,۰۰۰ تومان
۲۷.۲میلیونتومان

اره افقی بر بوش مدل PSA 700 E

۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۹۴.۳میلیونتومان

اره عمودبر توسن مدل 5093J

۱,۶۶۹,۰۰۰ تومان
۶۷.۱میلیونتومان

اره برقی محک مدل AP-20 Li

۲,۰۹۸,۰۰۰ تومان
۱۰.۲میلیونتومان

اره افقی بر مدل HK-RS01

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۰۹.۱میلیونتومان

شیار زن رونیکس مدل 3412

۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۴.۳میلیونتومان

اره عمودبر آاگ مدل STEP 80

۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۹۴.۲میلیونتومان

اره افقی بر دی سی ای مدل AJF30

۲,۵۷۵,۰۰۰ تومان
۵۸.۲میلیونتومان

اره گردبر توسن مدل 5119SC

۳,۶۰۹,۵۰۰ تومان
۶۱.۳میلیونتومان

اره عمود بر کرون مدل CT15-189

۲,۴۴۸,۰۰۰ تومان
۴۵.۲میلیونتومان

اره افقی بر توسن کد VJST-5056

۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸.۲میلیونتومان

اره افقی بر اینکو مدل RS 8008

۲,۳۰۴,۴۰۰ تومان
۳۰.۲میلیونتومان

اره عمودبر شارژی بلک اند دکر مدل BDCJS20C

۶,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۰۰۰۰
٪۱۰
۴۰.۵میلیونتومان

اره فارسی بر شپخ مدل HM110

۷,۳۸۲,۰۰۰ تومان
۳۸.۷میلیونتومان

اره عمود بر ریوبی مدل J6500V

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵.۳میلیونتومان

اره افقی بر بوش مدل GSA 120 Professional

۱۰,۳۰۰,۰۰۰
٪۵۰
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳۰۰۰۰۰۰
٪۵۰
۱۵.۵میلیونتومان

اره عمودبر ماکیتا مدل 4350CT

۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۹.۶میلیونتومان

اره فارسی بر تی ای اچ مدل TMS25519

۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۹میلیونتومان

اره افقی بر دیوالت مدل DWE305

۷,۴۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۷۴۰۰۰۰۰۰
٪۱۰
۶۷.۶میلیونتومان

اره دیسکی توسن مدل 5067SC

۲,۵۴۸,۱۵۰ تومان
۵۵.۲میلیونتومان

اره دیسکی برش تر (سنگبری) دیوالت DWC410

۷,۱۰۰,۰۰۰
٪۱۶
۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۷۱۰۰۰۰۰۰
٪۱۶
۹۸.۵میلیونتومان

اره دیسکی سفیر مدل SCS-185-1150W

۲,۴۲۰,۰۰۰
٪۲
۲,۳۷۱,۵۹۰ تومان
۲۴۲۰۰۰۰۰
٪۲
۳۷.۲میلیونتومان

اره عمود بر سفیر مدل 4961

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۱میلیونتومان

اره برش رومیزی پروکسون مدل 27150

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰.۴میلیونتومان

اره عمودبر ماکیتا مدل 4350CT

۶,۷۰۶,۶۶۰ تومان
۷۱.۶میلیونتومان

اره مویی برقی فمی مدل SS 40-562 ٍٍExtra

۲۹,۵۰۰,۰۰۰
٪۵۹
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹۵۰۰۰۰۰۰
٪۵۹
۱۲میلیونتومان

اره دیسکی تی ای اچ مدل TC23522

۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۴میلیونتومان

اره افقی بر مدل GTRS16S

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵.۱میلیونتومان

اره موئی برقی درمل مدل Moto Saw 20-1 7

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۴میلیونتومان

اره عمودبر محک مدل JS-800

۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۵۳.۱میلیونتومان

اره فارسی بر کشویی اکتیو مدل AC2155

۷,۶۵۵,۰۰۰
٪۵
۷,۲۸۴,۰۶۰ تومان
۷۶۵۵۰۰۰۰
٪۵
۲۸.۷میلیونتومان

اره فارسی بر محک مدل MS-255

۴,۶۰۹,۰۰۰ تومان
۶۱.۴میلیونتومان
کلیپ سرا وب‌سایت

‫2 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *