خانه و آشپزخانهمحصولات پرفروش

خرید و معرفی ۵۶ مدل ترازوی دیجیتال پرفروش

مدل های متنوع ترازوی دیجیتال

ترازو وسیله ای برای تعیین وزن اجسامی است که سالها توسط انسان استفاده شده است.
 
در بعضی موارد ، علاوه بر کل جرم اشیا ، جرم ترکیبی اشیا also نیز متعادل است ، تعادل طلا ، همچنین به عنوان تعادل جواهرات شناخته می شود.
 
در زمان توزین ، ترازو برای توزین و تعیین جرم طلای استفاده شده در یک جسم عمل می کند ، در مثال دیگر می توان جرم و ترکیب جرم آلیاژ فلز را نام برد.
ترازو یکی از قدیمی ترین ابزارهای اندازه گیری جرم اجسام است.
 
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112119964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال کمری فیت مدل B Wave

ترازو دیجیتال کمری فیت مدل B Wave
ترازو دیجیتال کمری فیت مدل B Wave
۲۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4729757.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال افق مدل 2003D

ترازو دیجیتال افق مدل 2003D
ترازو دیجیتال افق مدل 2003D
۲۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2196110.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال جیبی200 گرمی مدل Scale MH

ترازو دیجیتال جیبی200 گرمی مدل Scale MH
ترازو دیجیتال جیبی200 گرمی مدل Scale MH
۷۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112896963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال آشپزخانه محک کد 400

ترازو دیجیتال آشپزخانه محک کد 400
ترازو دیجیتال آشپزخانه محک کد 400
۷۹,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63dad8e8f5df7f449dae6a6e50525b21606f6611_1594033111.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003A کد 2020

ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003A کد 2020
ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003A کد 2020
۲۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2437404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل 180 KG

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل 180 KG
ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل 180 KG
۲۳۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2559596.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل NOTEBOOK

ترازو دیجیتال مدل NOTEBOOK
ترازو دیجیتال مدل NOTEBOOK
۱۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1939531.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل Business counting

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل Business counting
ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل Business counting
۲۳۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/806874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مسافرتی ویهنگ مدل 50kg

ترازو دیجیتال مسافرتی ویهنگ مدل 50kg
ترازو دیجیتال مسافرتی ویهنگ مدل 50kg
۶۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d62ad4547b70f0409dd8c5cde4ebf81b073b6653_1604959807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال افق مدل گلبرگ

ترازو دیجیتال افق مدل گلبرگ
ترازو دیجیتال افق مدل گلبرگ
۲۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3008934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل نوتبوکی 500 گرمی

ترازو دیجیتال مدل نوتبوکی 500 گرمی
ترازو دیجیتال مدل نوتبوکی 500 گرمی
۱۴۵,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9590761b0fdc8e84a46e6fbdc616acb5e3e92e8_1611122164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل Pushu

ترازو دیجیتال مدل Pushu
ترازو دیجیتال مدل Pushu
۳۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3428262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل WH-A08

ترازو دیجیتال مدل WH-A08
ترازو دیجیتال مدل WH-A08
۸۸,۴۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e651657a230f612c05d7d9080a83373a4cc40275_1602502036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال افق مدل 2003D

ترازو دیجیتال افق مدل 2003D
ترازو دیجیتال افق مدل 2003D
۲۴۱,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fd54d2a1a7ffee1e88705cca5b76109c77380dc6_1608803318.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال آنر مدل Smart Scale 2

ترازو دیجیتال آنر مدل Smart Scale 2
ترازو دیجیتال آنر مدل Smart Scale 2
۵۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9089871ad5775aa8dd0992282d89e076825c9d37_1617687122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال شیائومی مدل Mi scale2 xmtzc04hm

ترازو دیجیتال شیائومی مدل Mi scale2 xmtzc04hm
ترازو دیجیتال شیائومی مدل Mi scale2 xmtzc04hm
۴۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120341149.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003A کد 1001

ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003A کد 1001
ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003A کد 1001
۲۵۹,۰۰۰
٪۸
۲۳۸,۲۸۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110962430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003D کد 8001

ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003D کد 8001
ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003D کد 8001
۲۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a6ef1d7387007e004c3017ef1b4feb58e1dacaea_1610462051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال شیائومی مدل Mi body composition scale

ترازو دیجیتال شیائومی مدل Mi body composition scale
ترازو دیجیتال شیائومی مدل Mi body composition scale
۶۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/14ae7ac30ce9cac930e0aa95ef3747b604903ea1_1610009852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل Intelligent Scale

ترازو دیجیتال مدل Intelligent Scale
ترازو دیجیتال مدل Intelligent Scale
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/afc28ab441fa83c454da0a9c97fe0c4794214533_1610369541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال جامپر مدل JPD-710

ترازو دیجیتال جامپر مدل JPD-710
ترازو دیجیتال جامپر مدل JPD-710
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5485207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازوی دیجیتال مدل bama111

ترازوی دیجیتال مدل bama111
ترازوی دیجیتال مدل bama111
۱۴۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120735141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل TR-004

ترازو دیجیتال مدل TR-004
ترازو دیجیتال مدل TR-004
۶۷,۰۰۰
٪۱۰
۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113384074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل MI-3245

ترازو دیجیتال مدل MI-3245
ترازو دیجیتال مدل MI-3245
۶۱,۸۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1987869.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال نوت بوک مدل ATG

ترازو دیجیتال نوت بوک مدل ATG
ترازو دیجیتال نوت بوک مدل ATG
۱۵۶,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e0a1411f150c9ef76478df48975007ad7bf84f3_1600171813.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003A کد 6500

ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003A کد 6500
ترازو دیجیتال سان سان مدل 2003A کد 6500
۲۶۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/985666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286

ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286
ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286
۷۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1483977.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو جیبی دیجیتال مدل Diamond A04

ترازو جیبی دیجیتال مدل Diamond A04
ترازو جیبی دیجیتال مدل Diamond A04
۱۴۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111541073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال مدل TB PC

ترازو دیجیتال مدل TB PC
ترازو دیجیتال مدل TB PC
۲۲۵,۸۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112936464.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال افق کد 2

ترازو دیجیتال افق کد 2
ترازو دیجیتال افق کد 2
۲۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3690949.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال نوت بوک مدل14192-33

ترازو دیجیتال نوت بوک مدل14192-33
ترازو دیجیتال نوت بوک مدل14192-33
۱۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/669108e80a9fdc41ba1898977d23e61464f88c02_1600498305.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال لنوو مدل HS10

ترازو دیجیتال لنوو مدل HS10
ترازو دیجیتال لنوو مدل HS10
۷۳۵,۰۰۰
٪۹
۶۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a18d09e0197f34d556eaf4a9c0bbbca7721b16e_1611840994.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال اسپرینت مدل EBS-12

ترازو دیجیتال اسپرینت مدل EBS-12
ترازو دیجیتال اسپرینت مدل EBS-12
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112873526.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال افق مدل سفید

ترازو دیجیتال افق مدل سفید
ترازو دیجیتال افق مدل سفید
۲۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/390601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال صامو پرشین مدل G 943

ترازو دیجیتال صامو پرشین مدل G 943
ترازو دیجیتال صامو پرشین مدل G 943
۹۳,۰۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/28ba0e24263f5dca17e0318a97b7421f06e9839f_1602425630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ترازو دیجیتال افق مدل جاپا

ترازو دیجیتال افق مدل جاپا
ترازو دیجیتال افق مدل جاپا
۲۳۵,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل WY-2018E

۳۱۵,۰۰۰
٪۱۲
۲۷۷,۲۰۰ تومان

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل WY-2018B

۳۱۵,۰۰۰
٪۱۲
۲۷۷,۲۰۰ تومان

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل WY-2018D

۳۱۵,۰۰۰
٪۱۲
۲۷۷,۲۰۰ تومان

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل WY-2018A

۳۱۵,۰۰۰
٪۱۲
۲۷۷,۲۰۰ تومان

ترازو دیجیتال پرسونال اسکیل مدل WY-2018C

۳۱۵,۰۰۰
٪۱۲
۲۷۷,۲۰۰ تومان

ترازو دیجیتال نوا مدل NBS-1732BD

۳۷۰,۰۰۰
٪۶
۳۴۸,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال مدل B21

۷۰۰,۰۰۰
٪۲۹
۴۹۹,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال شیائومی مدل Smart scale2

۶۱۰,۰۰۰
٪۶
۵۷۳,۴۰۰ تومان

ترازو دیجیتال آزمد مدل AZ IF1090D

۱,۲۰۰,۰۰۰
٪۲۶
۸۸۸,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال کمری مدل CAM5

۴۰۰,۰۰۰
٪۱۴
۳۴۴,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال کمری مدل CAM29

۴۰۰,۰۰۰
٪۱۴
۳۴۴,۰۰۰ تومان

ترازو دیجیتال کمری مدل CAM30

۴۰۰,۰۰۰
٪۱۴
۳۴۴,۰۰۰ تومان
34٪
4.7 (26 نظر)
150000 99000
5 (7 نظر)
120000 110000
4.9 (7 نظر)
110000 105000
25٪
4.4 (9 نظر)
136000 102000
4.5 (19 نظر)
170000 165000
4.6 (5 نظر)
299000 285000
 
در زبان عربی ، نام مقیاس میزان است که در قرآن کریم ، با این نام ، به عنوان دارنده عدالت و ابزاری برای اندازه گیری و اندازه گیری معرفی شده است.
مقیاس ها با اندازه ها و نسبت های مختلف کاربردهای زیادی در زندگی بشر دارند.
 
از ترازو و ترازوی کامیون بسیار بزرگ گرفته تا خریدهای روزمره ما از سوپرمارکت ها و کامیون ها گرفته تا تجارت طلا با ترازوهای فوق العاده حساس و دیجیتالی.
ترازو انواع مختلفی دارد: ترازوی خانگی ، ترازوی فروشگاهی ، ترازوی صنعتی ، ترازوی فروشگاهی ، ترازوی فنجان ، ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی پا و ترازوی دیجیتال.
ترازوی دیجیتال
مقیاس های دیجیتال در اصل همان مقیاس های قدیمی ، مقیاس های مکانیکی هستند. این دقیق تر و البته آسان تر می شود.
 
مقیاس دیجیتال مقیاس مدار الکترونیکی است که از مجموعه ای از بردها و اجزای دیجیتال تشکیل شده است.
 
مقیاس های دیجیتال پس از قرارگیری کالاها روی ترازو به طور خودکار وزن می گیرند و صفحه مقیاس نیز نتایج را پس از توزین نمایش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا