خرید و معرفی پلوپز، تخم مرغ پز، زودپز،هواپز و نان پز

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114935271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز میگل مدل GRC 830

پلوپز میگل مدل GRC 830
پلوپز میگل مدل GRC 830
۱,۵۰۰,۰۰۰
٪۱۴
۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰۰۰
٪۱۴
۳۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RC-101TSP

پلوپز پارس خزر مدل RC-101TSP
پلوپز پارس خزر مدل RC-101TSP
۸۷۵,۸۰۰
٪۵
۸۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW

پلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW
پلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW
۱,۸۲۲,۳۰۰
٪۵
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۱۸۲۲۳۰۰۰
٪۵
۷۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/154025.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RC-101 TYAN

پلوپز پارس خزر مدل RC-101 TYAN
پلوپز پارس خزر مدل RC-101 TYAN
۱,۱۰۰,۰۰۰
٪۶
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰۰۰۰۰۰
٪۶
۰۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/906cd1539a0e2f242da126bb9e33fcdbaad2184a_1606031390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز میگل مدل GRC 700

پلوپز میگل مدل GRC 700
پلوپز میگل مدل GRC 700
۱,۲۷۰,۰۰۰
٪۱۶
۱,۰۶۴,۰۰۰ تومان
۱۲۷۰۰۰۰۰
٪۱۶
۰۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114934678.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز میگل مدل GRC 850

پلوپز میگل مدل GRC 850
پلوپز میگل مدل GRC 850
۱,۷۹۰,۰۰۰
٪۱۱
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۹۰۰۰۰۰
٪۱۱
۵۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3191781.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RC-61 Tyan

پلوپز پارس خزر مدل RC-61 Tyan
پلوپز پارس خزر مدل RC-61 Tyan
۱,۰۸۰,۰۰۰
٪۶
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۸۰۰۰۰۰
٪۶
۰۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/72df7af904e397d8d368046f86afcb04408f3706_1610525798.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل 101 کندوج

پلوپز پارس خزر مدل 101 کندوج
پلوپز پارس خزر مدل 101 کندوج
۸۶۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/131655.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RC181TSP Candoj

پلوپز پارس خزر مدل RC181TSP Candoj
پلوپز پارس خزر مدل RC181TSP Candoj
۱,۰۴۷,۰۰۰
٪۶
۹۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112181078.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز میگل مدل GRC860

پلوپز میگل مدل GRC860
پلوپز میگل مدل GRC860
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2814888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RC271 TYAN

پلوپز پارس خزر مدل RC271 TYAN
پلوپز پارس خزر مدل RC271 TYAN
۱,۵۰۲,۶۰۰
٪۵
۱,۴۳۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰۲۶۰۰۰
٪۵
۴۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/200962.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RC-61TS

پلوپز پارس خزر مدل RC-61TS
پلوپز پارس خزر مدل RC-61TS
۱,۰۸۰,۰۰۰
٪۷
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۸۰۰۰۰۰
٪۷
۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3110312.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RC-101TS

پلوپز پارس خزر مدل RC-101TS
پلوپز پارس خزر مدل RC-101TS
۱,۱۰۰,۰۰۰
٪۸
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
۱۱۰۰۰۰۰۰
٪۸
۰۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4982a55488db542834b09108113d7e237f0780a6_1630917160.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز هاردستون مدل RCM1151W

پلوپز هاردستون مدل RCM1151W
پلوپز هاردستون مدل RCM1151W
۷۵۰,۰۰۰
٪۷
۶۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fdf68b045e49e9e26e86c744fe9acb1d146a3969_1601724265.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز و آرام پز پارس خزر مدل RCSC101

پلوپز و آرام پز پارس خزر مدل RCSC101
پلوپز و آرام پز پارس خزر مدل RCSC101
۱,۰۷۲,۰۰۰
٪۷
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۷۲۰۰۰۰
٪۷
۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/106108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل DMC-181P

پلوپز پارس خزر مدل DMC-181P
پلوپز پارس خزر مدل DMC-181P
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/447291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RC-181 TYAN

پلوپز پارس خزر مدل RC-181 TYAN
پلوپز پارس خزر مدل RC-181 TYAN
۱,۲۸۰,۸۰۰
٪۶
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۸۰۸۰۰۰
٪۶
۲۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1239366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز و مولتی کوکر پارس خزر مدل 101 تفتان

پلوپز و مولتی کوکر پارس خزر مدل 101 تفتان
پلوپز و مولتی کوکر پارس خزر مدل 101 تفتان
۱,۳۲۲,۹۰۰
٪۵
۱,۲۶۳,۰۰۰ تومان
۱۳۲۲۹۰۰۰
٪۵
۲۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2814760.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RC271TSP Candoj

پلوپز پارس خزر مدل RC271TSP Candoj
پلوپز پارس خزر مدل RC271TSP Candoj
۱,۱۸۹,۱۰۰
٪۷
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۸۹۱۰۰۰
٪۷
۱۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/812704.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل Taftan 61

پلوپز پارس خزر مدل Taftan 61
پلوپز پارس خزر مدل Taftan 61
۱,۳۰۵,۰۰۰
٪۴
۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان
۱۳۰۵۰۰۰۰
٪۴
۲۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111694663.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل 101TS

پلوپز پارس خزر مدل 101TS
پلوپز پارس خزر مدل 101TS
۱,۰۳۵,۰۰۰
٪۳
۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112262846.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل 271 TS

پلوپز پارس خزر مدل 271 TS
پلوپز پارس خزر مدل 271 TS
۱,۴۱۸,۰۰۰ تومان
۴۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fac3c8dc0d8663cf014b3bbd2fa6bcdf73609f37_1608206490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RCW-101TS

پلوپز پارس خزر مدل RCW-101TS
پلوپز پارس خزر مدل RCW-101TS
۱,۱۳۰,۰۰۰
٪۶
۱,۰۶۵,۵۰۰ تومان
۱۱۳۰۰۰۰۰
٪۶
۰۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/44506.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز دیجیتالی پارس خزر DMC-101P

پلوپز دیجیتالی پارس خزر DMC-101P
پلوپز دیجیتالی پارس خزر DMC-101P
۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۶۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bde34dd6e7f84cb22ab5d4de914e8564adcd896b_1619934912.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز تکنو مدل TE-606

پلوپز تکنو مدل TE-606
پلوپز تکنو مدل TE-606
۲,۱۰۰,۰۰۰
٪۸
۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان
۲۱۰۰۰۰۰۰
٪۸
۹۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b2f795a44834b619a2e2bb3cd3c3048146c49765_1606913969.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز میگل مدل GRC-850

پلوپز میگل مدل GRC-850
پلوپز میگل مدل GRC-850
۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان
۶۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4084922.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز مولینکس مدل RC1108

پلوپز مولینکس مدل RC1108
پلوپز مولینکس مدل RC1108
۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
۳۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3013532d4b73f4959fe6189e134c9b7c16763e72_1599374950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز هاردستون مدل RCM4310W

پلوپز هاردستون مدل RCM4310W
پلوپز هاردستون مدل RCM4310W
۷۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb5fafea41ea18e0d232369f20669c4697759046_1603049461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاور پلوپز مدل الماس کد46

کاور پلوپز مدل الماس کد46
کاور پلوپز مدل الماس کد46
۱۸,۰۰۰
٪۱۰
۱۶,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3b930eb93be1db2d6c07522b39e8e3398bbee09e_1608206357.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RCW-181

پلوپز پارس خزر مدل RCW-181
پلوپز پارس خزر مدل RCW-181
۱,۲۵۰,۰۰۰
٪۵
۱,۱۸۹,۰۰۰ تومان
۱۲۵۰۰۰۰۰
٪۵
۱۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/61918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز-آرام پز پارس خزر مدل RCSC271

پلوپز-آرام پز پارس خزر مدل RCSC271
پلوپز-آرام پز پارس خزر مدل RCSC271
۱,۵۳۶,۰۰۰
٪۳
۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵۳۶۰۰۰۰
٪۳
۵۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b1e81885bc30493f760863111e0eb9b23ae0f310_1608206219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RCW-271TS

پلوپز پارس خزر مدل RCW-271TS
پلوپز پارس خزر مدل RCW-271TS
۱,۶۰۰,۰۰۰
٪۱۳
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰۰۰
٪۱۳
۴۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/da119bc87dc6b4b1aae0db5910ed516b859adb9b_1594796655.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز و آرام پز پارس خزر مدل 271

پلوپز و آرام پز پارس خزر مدل 271
پلوپز و آرام پز پارس خزر مدل 271
۱,۷۸۲,۰۰۰
٪۵
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷۸۲۰۰۰۰
٪۵
۷۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120478736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RCSC181

پلوپز پارس خزر مدل RCSC181
پلوپز پارس خزر مدل RCSC181
۱,۲۸۱,۶۰۰
٪۹
۱,۱۶۹,۰۰۰ تومان
۱۲۸۱۶۰۰۰
٪۹
۱۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3584584.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز و مولتی کوکر همیلتون کد191

پلوپز و مولتی کوکر همیلتون کد191
پلوپز و مولتی کوکر همیلتون کد191
۲,۴۲۹,۰۰۰
٪۵
۲,۲۹۹,۰۰۰ تومان
۲۴۲۹۰۰۰۰
٪۵
۳۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114495.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پلوپز پارس خزر مدل RCW181

پلوپز پارس خزر مدل RCW181
پلوپز پارس خزر مدل RCW181
۱,۳۰۵,۰۰۰
٪۲
۱,۲۷۸,۰۰۰ تومان
۱۳۰۵۰۰۰۰
٪۲
۲۸.۱میلیونتومان

زودپز قابلمه ای است که غذا را تحت فشار بخار و برای مدت کوتاهی می پزد. این قابلمه های معمولی می توانند غذا را در زمان بسیار کمتری نسبت به قابلمه های معمولی بپزند.

نکاتی برای خرید زودپز

در اینجا چند نکته برای خرید زودپز خوب آورده شده است.

• ایمنی زودپزها:

اولین نکته در مورد ایمنی است. به دلیل خطر آتش سوزی ، اجاق گاز فشار را به شدت با رعایت تمام دستورالعمل های ایمنی تهیه کنید. شامل شیر اطمینان است.

• یک علامت استاندارد وجود دارد.

• با یک کتابچه راهنمای دستور زودپز بخرید.

• یک زودپز تضمینی انتخاب کنید.

• یک زودپز با شیر خروج بخار اضطراری انتخاب کنید.

• جنس بدنه:

یک زودپز با بدنه ساخته شده از آلیاژ سنگین ، ترجیحاً از فولاد ضد زنگ انتخاب کنید تا به مواد نچسبد و طعم کامل غذا در حین پخت و پز حفظ نشود.

• ویژگی های زودپز:

  • توصیه می کنیم از زودپز مجهز به دریچه خروج بخار اضطراری استفاده کنید. موارد ایمنی در این زودپزها در نظر گرفته شده است و در صورت افزایش فشار بخار ، درب زودپز برداشته نمی شود و محتوای ظرف در آشپزخانه سرریز نمی شود.

تخم مرغ پز مدل My Dream

۲۴۰,۰۰۰ تومان

تخم مرغ پز مدل WTR-601-2

۲۴۵,۰۰۰ تومان

تخم مرغ پز هانوور مدل 1103

۴۱۰,۰۰۰
٪۳
۳۹۹,۰۰۰ تومان

تخم مرغ پز مدل HARCO H2

۱۳۵,۰۰۰ تومان

تخم مرغ پز مدل CFXZBOB-Q1

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۵میلیونتومان

تخم مرغ پز دبلیو ام اف مدل KN

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۲میلیونتومان

تخم مرغ پز دبلیو ام اف مدل KN

۱,۳۰۳,۰۰۰ تومان
۳۰.۱میلیونتومان

تخم مرغ پز مدل MA-3506

۹۰۰,۰۰۰
٪۱۱
۷۹۹,۰۰۰ تومان

تخم مرغ پز مدل EGG 200

۶۹۹,۰۰۰ تومان

تخم مرغ پز مدل safine

۲۷۰,۰۰۰ تومان

تخم مرغ پز یس مدل PR-EG01

۲۶۰,۰۰۰ تومان

تخم مرغ پز کد TKH730

۲۴۷,۸۹۰ تومان

زودپز پارس استیل کد 600 گنجایش 6 لیتر

۱,۴۳۷,۵۰۰ تومان
۴۴.۱میلیونتومان

زودپز برقی ۴ کاره جی پاس مدل GPC307-6L

۱,۰۶۰,۷۸۰ تومان
۰۶.۱میلیونتومان

زودپز میگل مدل GPC 106

۲,۵۰۰,۰۰۰
٪۲
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰۰۰۰۰۰
٪۲
۴۵.۲میلیونتومان

زودپز تفال مدل MF10 گنجایش 7 لیتر

۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۸۷.۱میلیونتومان

زودپز پارس استیل کد 2-451 - گنجایش 4.5 لیتر

۱,۲۵۳,۵۰۰ تومان
۲۵.۱میلیونتومان

ست زودپز و قابلمه پارس استیل مدل Twin

۲,۲۹۷,۰۰۰ تومان
۳۰.۲میلیونتومان

واشر زودپز مدل پارس

۲۱,۹۹۰ تومان

زودپز برقی جی پاس مدل GPC307-6L

۱,۱۷۴,۹۹۰ تومان
۱۷.۱میلیونتومان

زودپز پارس استیل کد 300 - گنجایش 3 لیتر

۱,۱۷۰,۷۰۰ تومان
۱۷.۱میلیونتومان

زودپز پارس استیل کد 001 گنجایش 7 لیتر

۱,۵۸۶,۹۰۰ تومان
۵۹.۱میلیونتومان

زودپز تفال مدل inox گنجایش 6 لیتر

۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۷۶.۱میلیونتومان

زودپز پارس استیل کد 601 - گنجایش 6 لیتر

۱,۵۲۷,۶۰۰ تومان
۵۳.۱میلیونتومان

زودپز دو قلو ماتریکس مدل 02

۶,۹۸۰,۰۰۰
٪۳۳
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸۰۰۰۰۰
٪۳۳
۷۰.۴میلیونتومان

زودپز دسینی مدل BTR-01 گنجایش 6.5 لیتر

۲,۲۰۰,۰۰۰
٪۲
۲,۱۵۶,۰۰۰ تومان
۲۲۰۰۰۰۰۰
٪۲
۱۶.۲میلیونتومان

واشر زودپز مدل پروانه

۲۸,۵۰۰
٪۷۲
۸,۰۰۰ تومان

ست زودپز پارس استیل کد 451 - گنجایش 4.5 لیتر

۱,۳۴۳,۶۰۰ تومان
۳۴.۱میلیونتومان

زودپز تفال مدل MF10 گنجایش 9 لیتر

۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۰۶.۲میلیونتومان

زودپز ویوالدی مدل Orde2022 گنجایش 10 لیتر

۳,۸۷۰,۰۰۰
٪۶۴
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳۸۷۰۰۰۰۰
٪۶۴
۳۹.۱میلیونتومان

زودپز ویوالدی مدل Orde گنجایش 8 لیتر

۳,۶۸۹,۰۰۰
٪۶۲
۱,۳۸۶,۰۰۰ تومان
۳۶۸۹۰۰۰۰
٪۶۲
۳۹.۱میلیونتومان

زودپز میگل مدل GPC 163

۳,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۱۰.۳میلیونتومان

زودپز هافمن مدل 0045 گنجایش 6 لیتر

۳,۲۹۰,۰۰۰
٪۵۹
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۲۹۰۰۰۰۰
٪۵۹
۳۵.۱میلیونتومان

ست زودپز پارس استیل کد 018 گنجایش 7 لیتر

۱,۶۷۷,۰۰۰ تومان
۶۸.۱میلیونتومان

زودپز برقی فوما مدل FU _ 1200

۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳.۲میلیونتومان

زودپز فوما مدل FU-1100

۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۸۶.۱میلیونتومان

زودپز برقی دسینی مدل 6006

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵.۲میلیونتومان

هواپز دسینی مدل توربو

۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان
۱۹.۱میلیونتومان

هواپز رومانتیک هوم مدل KP80

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۱میلیونتومان

هواپز درما مدل DEM-KZ200

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵.۲میلیونتومان

هواپز رومانتیک هوم مدل 01

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲۳.۱میلیونتومان

هواپز رومانتیک هوم مدل KP70

۱,۴۹۹,۹۶۰ تومان
۵۰.۱میلیونتومان

هواپز بیم مدل Aft1001

۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۸۲.۵میلیونتومان

لوستر سقفی چشمه نور 4 شعله کد C2533/4

۱,۳۷۱,۶۰۰
٪۴۷
۷۳۰,۰۰۰ تومان

ست 4 تکه لباس پسرانه مدل 1731

۱,۸۹۸,۰۰۰
٪۷۰
۵۶۹,۴۰۰ تومان

لوستر سقفی 4 شعله آرتا کد 107/4

۲۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۱۶۴,۰۰۰ تومان

بازی Farcry 4 مخصوص PC

۲۶,۰۰۰
٪۸
۲۴,۰۰۰ تومان

گیفت کارت 10 دلاری پلی‌استیشن

۳۳۹,۰۰۰
٪۱۰
۳۰۵,۰۰۰ تومان
کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *