حراج!

چگونه شخصیت سالمتر بیابیم صوتی

تومان12,000

توضیحات

چگونه شخصیت سالمتر بیابیم صوتی

کتاب صوتی چگونه شخصیت سالمتر بیابیم یا غلبه بر عصبیت نویسنده : دکتر وین دایر
ترجمه : خانم بدر زمان نیک فطرت
راوی : سعیده کلهر
فهرست مطالب
پیشگفتار : خود را بشناسیم
مقدمه
فصل اول : اختیار دار زندگی خود باشیم
فصل دوم : نخستین عشق
فصل سوم : نیازی به تایید دیگران نیست
فصل چهارم : رهایی از گذشته
فصل پنجم : احساسات بیهوده ، تشویش و نگران
فصل ششم : کشف ناشناخته
فصل هفتم : شکستن سد سنت ها و آیین ها
فصل هشتم : دام عدالت
فصل نهم : اهمال و…