حراج!

پاورپوینت “اصول مدیریت و تئوری سازمان” ۲۲۴ اسلاید

تومان10,000

اصول مدیریت و تئوری سازمان

تعداد واحد درسی: ۲

منبع:

رابینز، استیفن پی. و سنزو، دیوید ای.دی.، مبانی مدیریت، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ترجمه سید محمد اعرابی،

 مدیریت و مدیران

 مبانی برنامه ریزی

 مبانی تصمیم گیری

 مبانی طراحی ساختار

 مدیریت منابع انسانی

 مبانی رفتار فردی و گروهی

 انگیزش و پاداش

 رهبری و سرپرستی

جایگاه درس در رشته مهندسی صنایع

مدیریت مهمترین مقوله ای است که باید برای رشد و تعالی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد.

طی سالهای اخیر مباحث مدیریتی در حوزه مهندسی صنایع اهمیت قابل توجهی یافته است.

مهندس صنایع نمی تواند تخصص خود را صرفا در بخشهای تولیدی و بدون توجه به شاخصهای کنترلی و مدیریتی و داشتن یک دید جامع و کل نگر از مسائل مربوط به حوزه مدیریت و اصول سازماندهی بکار گیرد.

نگرش اقتضایی در مطالعه مدیریت چیست؟

نگرش اقتضایی (که گاهی نگرش موقعیتی هم نامیده میشود) در سال های اخیر به جای اصول سادهگرای مدیریت و برای در هم آمیختن تئوریهای مدیریتی مورد استفاده قرار میگیرد.

چهار متغیر اقتضایی عبارتند از:

  اندازه سازمان؛

  عادی بودن تکنولوژی کار؛

  عدم اطمینان محیطی؛

  تفاوت فردی.

چگونه برنامههای استراتژیک و عملیاتی متمایز میشوند؟

 برنامههایی که برای کل سازمان طراحی می شوند، اهداف کلی را ترسیم میکنند و به دنبال تعیین وضعیت سازمان در محیط میباشند، برنامههای استراتژیک نامیده میشوند.

 برنامههای عملیاتی جزئیات دستیابی به اهداف کلی را بیان میکنند.

تصمیمات غیر برنامهای

چنین تصمیماتی منحصر به فرد بوده و به صورت موردی پیش میآید. وقتی مدیری با یک مشکل با ساختار بد مواجه است هیچ راه حل حاضر و آمادهای وجود ندارد. لذا تصمیمات غیر برنامهای و سفارش برای این امر مورد نیاز است.

 

 مثال: ایجاد استراتژی بازاریابی برای محصولات جدید، یا تصمیم برای فروش بخشی از شرکت، نمونههایی از تصمیمات برنامهریزی نشده میباشند.

و…….

دکمه بازگشت به بالا