دانلود کتاب فارسنامه ناصری( دو جلدی) pdf

دسته:
توضیحات مختصر محصول

قسمت هایی از فهرست
فهرست ۵
فارسنامه ناصری جلد ۱۷ ۱
مشخصات کتاب ۱۷
[جلد اول] ۱۷
اشاره ۱۷
فهرست مطالب جلد اول و دوم فارسنامه ناصری ۱۷
فهرست عکسها و تصویرها و نمودارهای کتاب فارسنامه ناصری و منابع آنها ۲۲
مقدمهای بر چاپ دوم ۲۷
مقدمه [مصحّح] ۲۷
زندگی و آثار میرزا حسن حسینی فسائی ۳۰
خاندان: ۳۰
نیاکان میرزا حسن: ۳۰
پدر میرزا حسن: ۳۱
مادر میرزا حسن: ۳۱
حاج میرزا حسن حسینی فسائی: ۳۲
استادان میرزا حسن: ۳۲
شاگردان میرزا حسن: ۳۲
برادران حاج میرزا حسن: ۳۳
همسران حاج میرزا حسن: ۳۴
فرزندان حاج میرزا حسن: ۳۴
بنی اعمام حاج میرزا حسن: ۳۵
بزرگان خاندان سادات دشتکی: ۳۷
املاک میرزا حسن: ۴۰
مبارزه حاج میرزا حسن برای استرداد املاک وقفی مدرسه منصوریه: ۴۱
سفرهای حاج میرزا حسن فسائی: ۴۲
دوستان و معاشران میرزا حسن: ۴۴
شاعری حاج میرزا حسن: ۴۵
مرگ میرزا حسن: ۴۷
آثار میرزا حسن فسائی ۴۹
اشاره ۴۹
الف- تفسیر حسن: ۴۹
۴۹ :«۲» ب- تحفه احتشامی
۴۹ :«۳» ج- نقشه مملکت فارس
د- فارسنامه ناصری: ۵۰
اشاره ۵۰
چاپهای فارسنامه ناصری: ۵۳
منابع فارسنامه ناصری: ۵۴
فهرست کلی منابع فارسنامه ناصری ۵۷
نثر فارسنامه ناصری ۶۲
اشاره ۶۲
الف- نمونه نثر ساده کتاب: ۶۲
ب- نثر مصنوع کتاب: ۶۷
دیوانهای شعر و شاعران مورد علاقه میرزا حسن ۸۳
خصوصیات واژگانی فارسنامه ناصری ۸۵
اشاره ۸۵
۱٫ در مورد املاء واژگان فارسی و گاهی عربی کلمات در فارسنامه: ۸۶
۲٫ معانی خاص لغات: ۸۶
۳٫ معنی کردن واژههای دور از ذهن: ۸۷
خصوصیات صرفی و نحوی فارسنامه ناصری ۹۰
اشاره ۹۰
۹۰ :« آن » به جای « او » -۱ استعمال ضمیر
-۲ استعمال یاء استمراری: ۹۰
-۳ فاصله بین اجزاء فعل مرکب: ۹۱
-۴ بکاربردن وجه وصفی: ۹۱
-۵ حذف اجزاء جمله چون فاعل، مسند الیه، مفعول، مسند، متمم فعل، حروف اضافه، نشانه و ربط: ۹۱
-۶ تقدم و تأخر اجزاء جمله: ۹۱
-۷ جملات طولانی: ۹۲
افکار اجتماعی و اندیشههای میرزا حسن ۹۲
تحلیلی از بخشهای فارسنامه ناصری ۹۳
تحلیلی از گفتار اول فارسنامه ناصری ۹۴
تحلیلی از گفتار دوم فارسنامه ۱۱۱
اشاره ۱۱۱
کدخدایان: ۱۱۶
خطاطان: ۱۱۶
تجار و کسبه: ۱۱۷
زارعان: ۱۱۷
واعظان و مذکران و نقیبان: ۱۱۷
طبیبان: ۱۱۸
قضاوت: ۱۱۸
کارگزاران دیوانی: ۱۱۸
کارمندان دیوانی: ۱۱۸
مستوفیان: ۱۱۸
کارپردازان و کارگزاران داخلی و خارجی: ۱۱۹
سرهنگان: ۱۱۹
کودکان و نوجوانان: ۱۲۰
میرابها: ۱۲۰
وکالت: ۱۲۰
میرآخور: ۱۲۰
خوانسالار: ۱۲۱
ضابطی: ۱۲۱
پهلوانان: ۱۲۱
پهلوانان: ۱۲۱
معلمان: ۱۲۱
آبلهکوب: ۱۲۱
منشیباشی: ۱۲۲
کامروایان: ۱۲۲
نامرادان: ۱۲۲
دیوانگان: ۱۲۲
دعانویسان: ۱۲۳
زبانآموزی: ۱۲۳
نوآموزی: ۱۲۳
انگلیسیدانی: ۱۲۳
فرانسهدانی: ۱۲۳
عربیدانی: ۱۲۴
حسابدانی و تحریر و سیاق: ۱۲۴
خطنویسی: ۱۲۴
رسوم رسمیه: ۱۲۴
فقه و تفسیر: ۱۲۴
خط و ربط: ۱۲۴
خط نسخنویسی: ۱۲۴
امور محاسبات و دفترداری: ۱۲۴
منشیگری: ۱۲۴
طب و نجوم: ۱۲۵
ریاضی و فقه: ۱۲۵
علوم دینیه: ۱۲۵
تاریخدانی: ۱۲۵
مهماننوازی و حسن سلوک: ۱۲۵
سازندگان بناهای عام المنفعه: ۱۲۵
فارسنامهها و منابع تاریخی و جغرافیائی درباره فارس و شیراز پیش از فارسنامه ناصری ۱۲۶
اشاره ۱۲۶
الف- کتب مستقل درباره تاریخ و جغرافیای فارس و شهرهای آن: ۱۲۶
اشاره ۱۲۶
۱٫ فارسنامه ابن بلخی: ۱۲۶
۲٫ شیرازنامه ۱۲۷
۳٫ مزارات شیراز ۱۲۷
۴٫ شد الازار فی حط الاوزار عن زوار اهل المزار: ۱۲۷
۵) آثار جعفری: ۱۲۸ )
۶) حقایق الاخبار ۱۲۸ )
۷) روزنامه میرزا محمد کلانتر فارس: ۱۲۸ )
۸) تاریخ گیتیگشا در تاریخ زندیه: ۱۲۸ )
ب- کتب جغرافیائی عمومی که فصولی درباره فارس دارند: ۱۲۹
اشاره ۱۲۹
۱٫ حدود العالم من المشرق الی المغرب: ۱۲۹
۲٫ مختصر البلدان: ۱۲۹
۳٫ البلدان: ۱۳۰
۴٫ المسالک الممالک: ۱۳۰
۵٫ احسن التقاسیم فی معرفۀ الاقالیم: ۱۳۰
۶٫ صوره الارض: ۱۳۰
۷٫ مسالک و الممالک ابن خردادبه: ۱۳۰
۸٫ معجم البلدان: ۱۳۰
۹٫ تقویم البلدان: ۱۳۰
۱۰ . نزهۀ القلوب: ۱۳۱
۱۱ . آثار البلاد قزوینی. ۱۳۱
۱۲ . جغرافیای حافظ ابرو: ۱۳۱
۱۳ . مرآت البلدان: ۱۳۱
۱۴ . ریاض السیاحه، حدائق السیاحه، بستان السیاحه شیروانی. ۱۳۱
کتابهائی درباره فارس و شهرستانهای آن از قاجاریه به بعد ۱۳۱
اشاره ۱۳۱
۱٫ آثار العجم: ۱۳۱
۲٫ حقایق الاخبار خورموجی: ۱۳۲
۳٫ رساله دلگشا: ۱۳۲
ترجمه فارسنامه ناصری ۱۳۶
پارس و شهرستانهای آن در شاهنامه ۱۳۹
تاریخ فارسنامه ناصری ۱۶۳
گفتار اول ۱۶۳
[مقدمه مؤلف] ۱۶۳
[وقایع رحلت حضرت رسول (ص)] ۱۶۷
[وقایع فارس در روزگار خلافت ابو بکر] ۱۶۹
[وقایع فارس در روزگار خلافت عمر] ۱۶۹
[وقایع فارس در روزگار خلافت عثمان] ۱۷۶
[وقایع فارس در روزگار خلافت علی بن ابیطالب (ع)] ۱۷۸
[وقایع فارس در روزگار حضرت امام حسن (ع) و معاویۀ ابن ابی سفیان و یزید] ۱۷۹
[وقایع فارس در روزگار مروان بن حکم و عبد الملک بن مروان] ۱۸۲
[وقایع فارس در روزگار ولید پسر عبد الملک و سلیمان بن عبد الملک] ۱۸۹
[وقایع فارس در روزگار عمر بن عبد العزیز] ۱۹۰
[وقایع فارس در روزگار یزید بن عبد الملک و هشام بن عبد الملک و ولید بن زید] ۱۹۲
[وقایع فارس در روزگار یزید بن ولید بن عبد الملک و ابراهیم بن ولید، مروان بن محمد بن مروان] ۱۹۳
[وقایع فارس در روزگار حکومت عباس] ۱۹۵
[وقایع فارس در روزگار عبد الله سفّاح] ۱۹۶
[وقایع فارس در روزگار ابو جعفر منصور] ۱۹۷
[وقایع فارس در روزگار مهدی محمد بن منصور و مهدی و موسی هادی بن مهدی] ۱۹۸
[وقایع فارس در روزگار هارون الرشید] ۲۰۰
[وقایع فارس در روزگار مأمون] ۲۰۱
[وقایع فارس در روزگار المعتصم بالله] ۲۰۳
[وقایع فارس در روزگار جعفر بن محمد معتصم (المتوکل علی الله) و منتصر] ۲۰۳
[وقایع فارس در روزگار المستعین بالله] ۲۰۶
[وقایع فارس در روزگار المعتز بالله] ۲۰۶
[وقایع فارس در روزگار مهتدی بالله] ۲۰۸
[وقایع فارس در روزگار المعتمد علی الله] ۲۰۹
[وقایع فارس در روزگار المعتضد بالله] ۲۱۱
[وقایع فارس در روزگار المکتفی بالله] ۲۱۲
[وقایع فارس در روزگار صفاریان] ۲۱۲
[وقایع فارس در روزگار آل بویه: عماد الدوله] ۲۱۴
[وقایع فارس در روزگار رکن الله] ۲۱۷
[وقایع فارس در روزگار عضد الدوله] ۲۱۷
[وقایع فارس در روزگار شرف الدوله] ۲۲۲
[وقایع فارس در روزگار ابو علی بن شرف الدوله] ۲۲۳
وقایع فارس در روزگار صمصام الدوله] ۲۲۴
[وقایع فارس در روزگار بهاء الدوله] ۲۲۵
[وقایع فارس در روزگار ابو شجاع سلطان الدوله] ۲۲۶
[وقایع فارس در روزگار ابو الفوارس] ۲۲۷
[وقایع فارس در روزگار ابو کالنجار] ۲۲۸
[وقایع فارس در روزگار ابو منصور فولادستون] ۲۳۰
[وقایع فارس در روزگار سلاجقه] ۲۳۱
[وقایع فارس در روزگار طغرل] ۲۳۱
[وقایع فارس در روزگار الب ارسلان] ۲۳۲
[وقایع فارس در روزگار ملکشاه و برکیارق] ۲۳۴
[وقایع فارس در روزگار سلطان محمد] ۲۳۶
[وقایع فارس در روزگار سلطان محمود] ۲۴۱
[وقایع فارس در روزگار سنجر] ۲۴۲
[وقایع فارس در روزگار سلطان محمد، ملکشاه بن محمود] ۲۴۲
[اتابک ایلدگز و اتابک مظفر] ۲۴۷
[وقایع فارس در روزگار اتابک شمله] ۲۴۸
[وقایع فارس در روزگار مظفر الدین تکلّه] ۲۴۸
[وقایع فارس در روزگار سعد بن اتابک زنگی] ۲۵۱
[وقایع فارس در روزگار مظفر الدین قتلغ خان ابو بکر] ۲۵۴
[وقایع فارس در روزگار اتابک سعد بن ابو بکر] ۲۶۲
وقایع فارس در روزگار ترکان خاتون] ۲۶۲
[وقایع فارس در دوره مغول و تیموری، اتابکان و ترکمانان] ۲۶۵
[وقایع فارس در روزگار هلاکو] ۲۶۶
[وقایع فارس در روزگار اباقاآن] ۲۶۶
[وقایع فارس در روزگار نکودار] ۲۷۲
[وقایع فارس در روزگار ارغون] ۲۷۴
[وقایع فارس در روزگار کیاخاتون] ۲۷۸
[وقایع فارس در روزگار بایدو خان] ۲۷۹
[وقایع فارس در روزگار غازان خان] ۲۸۱
[وقایع فارس در روزگار سلطان محمد خدابنده] ۲۸۶
[وقایع فارس در روزگار سلطان ابو سعید بهادر خان] ۲۸۷
[وقایع فارس در روزگار مظفریان] ۲۸۸
[وقایع فارس در روزگار ارپا خان] ۲۸۹
[وقایع فارس در روزگار موسی خان] ۲۹۱
[وقایع فارس در روزگار سلطان محمد خان] ۲۹۱
[وقایع فارس در روزگار جلال الدین مسعود شاه] ۲۹۳
[وقایع فارس در روزگار ساتی بیگ] ۲۹۳
[وقایع فارس در روزگار سلیمان خان] ۲۹۳
[وقایع فارس در روزگار امیر شیخ حسن کوچک] ۲۹۴
[وقایع فارس در روزگار شاه شیخ ابو اسحق] ۲۹۶
[وقایع فارس در روزگار شاه شجاع] ۳۰۵
[وقایع فارس در روزگار سلطان زین العابدین] ۳۱۶
[وقایع فارس در روزگار تیمور گورکان] ۳۱۷
[وقایع فارس در روزگار شاه منصور] ۳۱۸
[وقایع فارس در روزگار تا پایان کار آل مظفر] ۳۲۱
[وقایع فارس در روزگار امیرزاده پیر محمد] ۳۲۱
[وقایع فارس در روزگار شاهرخ] ۳۲۶
[وقایع فارس در روزگار سلطان محمد] ۳۳۷
[وقایع فارس در روزگار بابر] ۳۳۸
[وقایع فارس در روزگار میرزا عبد الله شیرازی] ۳۴۲
[وقایع فارس در روزگار میرزا سلطان ابو سعید] ۳۴۵
[وقایع فارس در روزگار یعقوب بهادر] ۳۴۶
[وقایع فارس در روزگار میرزا بایسنقر] ۳۴۸
[وقایع فارس در روزگار صفویه] ۳۵۵
اشاره ۳۵۵
رباعی ۳۷۹
[وقایع فارس در روزگار شاه طهماسب] ۳۸۰
اشاره ۳۸۰
بیت ۳۸۵
نظم: ۳۹۷
نظم: ۳۹۷
قطعه: ۳۹۹
شعر: ۴۰۱
نظم: ۴۰۴
نظم: ۴۰۴
شعر: ۴۰۴
نظم: ۴۰۶
[وقایع فارس در روزگار اسماعیل ثانی] ۴۰۶
اشاره ۴۰۶
بیت: ۴۰۷
نظم: ۴۰۸
غزل: ۴۰۸
نظم: ۴۱۰
[وقایع فارس در روزگار فخر النساء] ۴۱۰
[وقایع فارس در روزگار شاه عباس] ۴۱۲
اشاره ۴۱۲
بیت: ۴۱۴
بیت: ۴۱۹
قطعه: ۴۲۰
بیت: ۴۲۲
قطعه: ۴۲۴
قطعه: ۴۲۸
رباعی: ۴۳۰
بیت: ۴۳۷
(نظم): ۴۴۳
[وقایع فارس در روزگار شاه صفی] ۴۶۱

و………..

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کتاب فارسنامه ناصری( دو جلدی) pdf”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *