17% تخفیف!

دانلود طرح توجیهی باغ رستوران- طراحی و ساخت باغ رستوران

تومان50,000

دسته:

توضیحات

طرح توجیهی باغ رستوران- طراحی و ساخت باغ رستوران

فهرست مطالب

۱-۱- شناخت منطقه ( بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی)

پروژه حاضر که به منظور طراحی و ساخت باغ-رستوران مورد مطالعه و طراحی قرار می­گیرد، مربوط به سایتی به مساحت ۷۶۲۰ متر مربع است که در روستای صادق‌آباد در شهرستان تفت ، در قسمت ورودی روستا و روبروی خانه بهداشت( واقع در روستای صادق­آباد) و در بر خیابان ۱۶ متری قرار گرفته است. نقشه زیر وضعیت سایت مورد مطالعه در روستای صادق‌آباد و دیگر پهنه‌های روستایی شهرستان را نشان می‌دهد

فهرست مطالب.. أ‌

فهرست نقشه ها.. ت‌

فهرست جداول.. ث‌

فصل اول.. ۱

شناخت وضع موجود.. ۱

-۱-۱شناخت منطقه ( بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی) ۲

۱-۲-شناخت و بررسی سایت.. ۴

۱-۲-۱٫کروکی جانمایی سایت ذکر ابعاد و اندازه.. ۴

۱-۲-۲٫ بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی منتهی به سایت بر روی نقشه ۵

۱-۲-۲-۱٫ در سطح منطقه ای.. ۵

۱-۲-۲-۲٫در سطح محلی.. ۵

۱-۲-۳٫ بررسی تاسیسات زیربنایی در سایت و محدوده آن بر روی نقشه ( آب، برق، گاز، فاضلاب، راه و …) ۷

۱-۳- بررسی کاربری های اطراف سایت ( اراضی و کاربریهای همجوار).. ۸

۱-۳-۱٫ مقیاس محلی یا روستا.. ۸

۱-۳-۲٫ مقیاس منطقه.. ۱۰

۱-۴- بررسی کاربری ملک مورد نظر در وضع موجود و طرح ناحیه ای مجموعه شهری، جامع، تفضیلی ۱۲

۱-۵- بررسی ضوابط بالادست شامل فعالیتهای مجاز و ضوابط مربوطه ( سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و …) ۱۴

فصل دوم : مبانی اولیه طراحی.. ۱۵

۲-۱- تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی احداث پروژه.. ۱۶

۲-۱-۱٫ اهداف کلیدی.. ۱۷

۲-۱-۲٫ روند کلی ایده پردازی (طرح باغ- رستوران صادقآباد تفت).. ۱۷

۲-۱-۳٫ استراتژیها و سیاست های اجرایی.. ۱۹

۲-۱-۴٫ کاربری ها و عملکردها.. ۲۱

۲-۱-۴-۱٫ زون کاربری باغ.. ۲۱

۲-۱-۴-۲٫ زون رستوران.. ۲۱

۲-۲- جدول برنامه فیزیکی شامل: فضاهای اصلی و متراژ تقریبی و تعیین درصد هر فعالیت و کاربری و هر یک از این فضاها و تعداد طبقات و حداکثر ارتفاع ۲۲

۲-۳- ارائه جدول پیش بینی فرآیند مالی طرح و برنامه سرمایه گذاری به صورت برآورد تقریبی هزینه های اجرایی طرح و پروژه بر اساس جدول برنامه فیزیکی ارایه شده.. ۲۳

۲-۳-۱٫ هزینه های ثابت سرمایه گذاری.. ۲۳

۲-۳-۱-۱٫ زمین.. ۲۳

۲-۳-۱-۲٫ برآوردهزینهاحداثکاربریهابراساسهزینهواحدفعالیتوحجمکل ۲۳

۲-۳-۱-۳٫ هزینه های محوطه سازی.. ۲۴

۲-۳-۱-۴٫ هزینه های تجهیزات و تاسیسات.. ۲۴

۲-۳-۱-۵٫ هزینه های مربوط به قبل از ساخت.. ۲۵

۲-۳-۱-۶٫ جمع بندی هزینه های ثابت سرمایه گذاری طرح.. ۲۵

۲-۳-۲٫ برآورد هزینه های جاری طرح.. ۲۶

۲-۳-۲-۱٫ هزینه های انرژی های مصرفی.. ۲۶

۲-۳-۲-۲٫هزینه تهیه مواد اولیه.. ۲۶

۲-۳-۲-۳٫هزینه حقوق پرسنل.. ۲۷

۲-۳-۲-۴٫ هزینه تعمیرات و نگهداری و استهلاک.. ۲۷

۲-۳-۲-۵٫ جمع بندی هزینه های جاری.. ۲۸

۲-۳-۳٫ برآورد درآمد های احتمالی و بازگشت سرمایه گذاری.. ۲۸

۲-۳-۴٫ محاسبه زمان بازگشت سرمایه.. ۲۹

۲-۳-۴٫ زمان بندی طرح.. ۲۹

۳- سایت پلان.. ۳۰

 

فهرست نقشه ها

نقشه شماره (۱) وضعیت قرار گیری روستای صادق‌آباد و سایت مورد مطالعه نسبت به روستاهای اطراف و شهرهای مجاور.. ۲

نقشه شماره (۲) وضعیت آخرین تقسیمات کشوری شهرستان تفت در سال ۱۳۹۱ ۳

نقشه شماره (۳) موقیعیت سایر در روستا و شهرستان.. ۳

نقشه شماره (۴) موقعیت سایت در روستا در حاشیه شمالی جاده یزد- سورمق ۴

نقشه شماره (۵) کروکی جانمایی سایت.. ۴

نقشه شماره (۶) دسترسی های منطقه ای به باغ رستوران.. ۶

نقشه شماره (۷)سایر دسترسیهای داخل روستا و موقعیت سایت نسبت به دسترسی ها ( ماخذ طرح هادی روستا).. ۷

نقشه شماره (۸) نقشه کاربری اراضی روستای صادق آباد ( ماخذ: طرح هادی روستا).. ۱۰

نقشه شماره (۹) همجواری های با عملکرد گردشگری در ارتباط با زمین مورد نظر.. ۱۲

نقشه شماره (۱۰) کاربری پیشنهادی برای زمین در طرح هادی روستا.. ۱۳

نقشه شماره (۱۱) سایت پلان مجموعه.. ۳۰

 

فهرست جداول

جدول شماره (۱) استراتژی ها و سیاستهای اجرایی اقتصادی.. ۱۹

جدول شماره (۲) استراتژی ها و سیاستهای اجرایی عملکردی.. ۱۹

جدول شماره (۳) استراتژی ها و سیاستهای اجرایی کالبدی – فضایی.. ۲۰

جدول شماره (۴) استراتژی ها و سیاستهای اجرایی اجتماعی.. ۲۰

جدول شماره (۵) سطح و سطوح پیشنهادی کاربری ها.. ۲۲

جدول شماره ( ۶) هزینه های ساختمان سازی.. ۲۳

جدول شماره (۷) هزینه های مربوط به ساختمان سازی در کاربری های فرعی ۲۴

جدول شماره (۸) هزینه های مربوط تجهیزات و تاسیسات.. ۲۴

جدول شماره (۹) هزینه های مربوط تجهیزات و تاسیسات زیرساختی.. ۲۴

جدول شماره (۱۰) هزینه های مربوط به قبل از ساخت.. ۲۵

جدول شماره( ۱۱) جمع بندی هزینه های ثابت سرمایه گذاری.. ۲۵

جدول شماره (۱۲) هزینه های مربوط انرژی های مصرفی.. ۲۶

جدول شماره (۱۳) هزینه های مربوط مواد اولیه.. ۲۶

جدول شماره (۱۴) هزینه های پرسنل.. ۲۷

جدول شماره (۱۵) هزینه های مربوط تعمیرات و نگهداری و استهلاک.. ۲۷

جدول شماره (۱۶) جمع بندی هزینه های جاری.. ۲۸

جدول شماره( ۱۷) برآوردهای درآمد های احتمالی.. ۲۸

جدول شماره (۱۸) محاسبه زمان بازگشت سرمایه.. ۲۹

جدول شماره (۱۹) زمان بندی اجرای طرح.. ۲۹