“رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان” ۲۵۰ صفحه

دسته:
توضیحات مختصر محصول

“رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان” ۲۵۰ صفحه

 

چکیده
مقدمه :خودآسیب رسانی به دو دسته مستقیم مانند خودجرحی بدون خودکشی و غیرمستقیم مثل خطرجویی و
سوء مصرف مواد تقسیمبندی میشود. اهداف این مطالعه عبارت بودند از ۱(بررسی تجربه زیسته و
پدیدارشناسی خودآسیب رسانی در نوجوانان ایرانی، ۲(سنجش مدلی مبتنی بر شواهد تجربی از عوامل خطر و
انگیزه های روان شناختی و اجتماعی خودآسیب رسانی، ۳( مقایسه خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم و
ارتباط آن ها با اقدام و احتمال خودکشی. روش: از یک طرح ترکیبی از نوع لانهای استفاده شد. در بخش کیفی
۲۲ شرکت کننده از موقعیتهای بالینی و غیربالینی و در بخش کمی ۲۴۲ شرکت کننده از موقعیت های بزهکار
و آزاردیده بررسی شدند.در بخش کیفی از روش مصاحبه و در بخش کمی از ابزارهای سیاهه خود آسیب
رسانی، مقیاس انگیزه های خودآسیب رسانی، مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی، مقیاس خودانتقادی، پرسشنامه
قلدری/قربانی و مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان استفاده شد. دادههای بخش کیفی با روش
پدیدارشناسی توصیفی ) روش کلایزی( و داده های بخش کمی با روش مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل
عاملی اکتشافی و تجزیه و تحلیل واریانس دوراهه تحلیل شدند

 

 

فهرست موضوعی

 

گفتار اول

 

مقدمه. ۴

 

بیان مساله. ۶

 

اهمیت و ضرورت پژوهش. . ۲۱

 

اهداف پژوهش. ۲۱

 

سوالها یا فرضیه های پژوهش. . ۲۱

 

تعریف نظری و عملی مفاهیم. ۲۴

 

خود آسیب رسانی . ۲۴

 

عوامل روانشناختی . ۲۴

 

تنظیم هیجانی . ۲۱

 

خود انتقادی ۲۱

 

عوامل همسالان . ۲۱

 

احتمال خودکشی . ۲۶

 

گفتار دوم

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

ه

 

مقدمَه. ۱

 

تعریف خود آسیب رسانی. ۱

 

اصطلاح شناسی خود آسیب رسانی. ۱

 

تاریخچه مطالعات خود آسیب رسانی. ۱

 

طبقه بندی انواع رفتارهای خود آسیب رسانی. ۲۲

 

ماهیت و معنای خودآسیب رسانی در پژوهش های کیفی. . ۲۱

 

شباهت ها و تفاوت های خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم. ۱۲

 

خود جرحی و طبقات تشخیصی. . ۱۱

 

خود جرحی در نسخه جدید DSM 11 . .

 

شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی خود جرحی. . ۹

 

خودآسیب رسانی در نوجوانان گروه های خاص. ۱۹

 

مدل های علت شناسی. ۱۲

 

الف(مدل تحولی خودجرحی. ۱۲

 

ب(مدل تنظیم هیجانی. . ۱۴

 

پ(مدل اجتناب از تجربه. ۱۱

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

و

 

ت( مدل محیطی خود جرحی. ۱۹

 

ث ( مدل روابط ابژه ای. . ۱۹

 

ج( مدل تلفیقی تحول و تداوم خودجرحی. ۴۴

 

چ(مدل تجزیه ای. . ۴۱

 

ح( مدل خود تنبیهی خودجرحی. . ۴۴

 

خ(مدل کارکردی خودجرحی بدون خودکشی. ۴۱

 

د(مدل اجتماعی خود جرحی. ۴۶

 

ذ(مدل مازوخیسمی. . ۴۹

 

ر(مدل ضد خودکشی. ۱۴

 

عوامل خطر و محافظت کننده خود جرحی. . ۱۴

 

عوامل خطر روان شناختی. . ۱۲

 

الف(تصور از خویشتن و خود جرحی ۱۲

 

عوامل همسالان. . ۱۱

 

الف(عوامل همسالان و خودجرحی ۱۱

 

انگیزه ها و کارکردهای خودآسیب رسانی مستقیم. ۱۹

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

ز

 

رابطه خود جرحی بدون خودکشی و اقدام خودکشی. . ۶۱

 

۲٫نظریه دروازه ای . ۶۱

 

۱٫نظریه بین فردی خودکشی. ۶۶

 

۱٫مدل تلفیقی خودجرحی و اقدام خودکشی . ۱۴

 

۴٫نظریه متغییر سوم ۱۲

 

تفاوت و تشابه خود جرحی با اقدام خودکشی. . ۱۱

 

احتمال خودکشی. ۱۶

 

احتمال خودکشی در خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم. ۱۱

 

خودآسیب رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان ایرانی . ۱۹

 

جمع بندی. . ۶۴

 

گفتار سوم

 

مقدمه. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

 

روش پژوهش. ۶۱

 

جامعه و نمونه. . ۶۴

 

بخش کیفی. ۶۴

 

ابزارها. . ۶۱

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

ح

 

۲(پرسشنامه خود آسیب رسانی. ۶۱

 

۱(مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی. . ۶۱

 

۱(مقیاس انواع انتقاد از خود/حمله به خود و خود اطمینان بخشی ۶۶

 

۴(مقیاس رفتارها و کارکردهای خودجرحی ۶۶

 

۱(مقیاس احتمال خودکشی ۶۱

 

۶(پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس ۶۶

 

خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان ۶۶

 

مصاحبه نیمه ساختار یافته ۶۹

 

شیوه اجرای بخش کیفی. . ۶۹

 

تجزیه و تحلیل مصاحبه های بخش کیفی. ۹۴

 

شیوه اجرای بخش کمی. ۹۱

 

شیوه تجزیه و تحلیل. ۹۱

 

گفتار چهارم

 

نتایج بخش کیفی. . ۹۱

 

سوال اول. ماهیت و معنای خودآسیب رسانی در نزد نوجوانانی که سابقه این رفتارها را دارند به چه صورت است؟ . ۹۶

 

خوشه الف (معنای خود آسیب رسانی. ۹۶

 

مضمون اول :روشها و تعاریف خود آسیب رسانی ۹۶

 

مضمون دوم : حالتهای هیجانی . ۲۴۴

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

ط

 

مضمون سوم: پیام اجتماعی ۲۴۲

 

خوشه )ب(: انواع خود جرحی. . ۲۴۱

 

خوشه )ج(: علل خود جرحی. . ۲۴۱

 

مضمون اول(عوامل روان شناختی. . ۲۴۴

 

۲٫۲ (آشفتگی های هیجانی . ۲۴۴

 

۱٫۲ ( نقص حل مساله. . ۲۴۴

 

۱٫۲ ( نقص خود تسکینبخشی . ۲۴۱

 

۴٫۲ (رسیدن به جایگاه اجتماعی در گروه همسالان . ۲۴۱

 

۱(عوامل محیطی. ۲۴۶

 

۲٫۱ (الگوگیری ۲۴۶

 

۱٫۱ ( خانواده نابهنجار . ۲۴۶

 

۱٫۱ ( مصرف و سوء مصرف مواد و الکل . ۲۴۶

 

سوال دوم. چه عواملی در پدیدایی خودآسیب رسانی نوجوانان نقش دارند؟ ۲۴۱

 

نمودار مسیر خود جرحی. ۲۴۱

 

الف(مدل خودجرحی رهایی بخش. . ۲۴۱

 

ب( مدل خودجرحی قدرت بخش. ۲۴۹

 

یافته های بخش کمی. ۲۲۴

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

ی

 

الف( یافته های توصیفی . ۲۲۴

 

شیوع رفتارهای خود آسیب رسانی. . ۲۲۴

 

عوامل پیشایند خود جرحی ۲۲۴

 

مقایسه ویژگی های گروه بزهکار و آزاردیده. ۲۲۴

 

نتایج همبستگی متغییرهای پژوهش. ۲۲۶

 

سوال سوم : انگیزه های اصلی رفتارهای خودآسیب رسانی مستقیم نوجوانان چیست؟ . ۲۲۹

 

سوال چهارم :چه رابطه ای بین خودآسیب رسانی و اقدام خودکشی وجود دارد؟. . ۲۱۴

 

فرضیه اول:مشکلات تنظیم هیجانی،خودانتقادی، قربانی شدن و الگوگیری از همسالان خودآسیب رسانی را پیش بینی میکنند

 

۲۱۶

 

فرضیه دوم: خود انتقادی دررابطه نقایص تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش واسطه ای دارد ۲۱۴

 

فرضیه سوم : الگوگیری از همسالان در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش تعدیل کننده دارد.

 

۲۱۱

 

فرضیه چهارم: قربانی شدن در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خودجرحی نقش تعدیل کننده دارد. . ۲۱۴

 

فرضیه پنجم : احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم بیشتر از خودآسیب رسانی غیر مستقیم است. ۲۱۴

 

سوال پنجم : چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم از لحاظ مهارت های تنظیم هیجانی وجود

 

دارد؟ ۲۱۱

 

سوال ششم: چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم از لحاظ خودانتقادی وجود دارد؟ ۲۱۶

 

مقدمه. ۲۴۴

 

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

 

گفتار پنجم

 

بحث سوال اول. ۲۴۲

 

مقایسه یافته های جمعیت شناختی خودآسیب رسانی نوجوانان ایرانی. . ۲۴۱

 

بحث سوال دوم . ۲۴۶

 

بحث سوال سوم. . ۲۱۴

 

بحث سوال چهارم. . ۲۱۹

 

بحث سوال پنجم. . ۲۶۲

 

بحث سوال ششم. . ۲۶۱

 

بحث فرضیه اول. ۲۶۴

 

بحث فرضیه دوم. . ۲۶۱

 

بحث فرضیه سوم. . ۲۱۴

 

بحث فرضیه چهارم. ۲۱۱

 

بحث فرضیه پنجم. ۲۱۱

 

نتیجه گیری. ۲۱۶

 

محدودیتها. . ۲۱۹

 

خود آسیب رسانی در نوجوانان .

 

پیشنهادهای نظری ۲۱۹

 

پیشنهادهای کاربردی . ۲۶۴

 

منابع ۲۶۲

 

نمایش بیشتر
قیمت محصول

تومان24,000