47% تخفیف!

“رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان” ۲۵۰ صفحه

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان79,000 است.

 

 

دسته:

توضیحات

“رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان” ۲۵۰ صفحه

چکیده
مقدمه :خودآسیب رسانی به دو دسته مستقیم مانند خودجرحی بدون خودکشی و غیرمستقیم مثل خطرجویی و
سوء مصرف مواد تقسیمبندی میشود. اهداف این مطالعه عبارت بودند از ۱(بررسی تجربه زیسته و
پدیدارشناسی خودآسیب رسانی در نوجوانان ایرانی، ۲(سنجش مدلی مبتنی بر شواهد تجربی از عوامل خطر و
انگیزه های روان شناختی و اجتماعی خودآسیب رسانی، ۳( مقایسه خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم و
ارتباط آن ها با اقدام و احتمال خودکشی. روش: از یک طرح ترکیبی از نوع لانهای استفاده شد. در بخش کیفی
۲۲ شرکت کننده از موقعیتهای بالینی و غیربالینی و در بخش کمی ۲۴۲ شرکت کننده از موقعیت های بزهکار
و آزاردیده بررسی شدند.در بخش کیفی از روش مصاحبه و در بخش کمی از ابزارهای سیاهه خود آسیب
رسانی، مقیاس انگیزه های خودآسیب رسانی، مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی، مقیاس خودانتقادی، پرسشنامه
قلدری/قربانی و مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان استفاده شد. دادههای بخش کیفی با روش
پدیدارشناسی توصیفی ) روش کلایزی( و داده های بخش کمی با روش مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل
عاملی اکتشافی و تجزیه و تحلیل واریانس دوراهه تحلیل شدند

فهرست موضوعی

گفتار اول

مقدمه. ۴

بیان مساله. ۶

اهمیت و ضرورت پژوهش. . ۲۱

اهداف پژوهش. ۲۱

سوالها یا فرضیه های پژوهش. . ۲۱

تعریف نظری و عملی مفاهیم. ۲۴

خود آسیب رسانی . ۲۴

عوامل روانشناختی . ۲۴

تنظیم هیجانی . ۲۱

خود انتقادی ۲۱

عوامل همسالان . ۲۱

احتمال خودکشی . ۲۶

گفتار دوم

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

ه

مقدمَه. ۱

تعریف خود آسیب رسانی. ۱

اصطلاح شناسی خود آسیب رسانی. ۱

تاریخچه مطالعات خود آسیب رسانی. ۱

طبقه بندی انواع رفتارهای خود آسیب رسانی. ۲۲

ماهیت و معنای خودآسیب رسانی در پژوهش های کیفی. . ۲۱

شباهت ها و تفاوت های خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم. ۱۲

خود جرحی و طبقات تشخیصی. . ۱۱

خود جرحی در نسخه جدید DSM 11 . .

شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی خود جرحی. . ۹

خودآسیب رسانی در نوجوانان گروه های خاص. ۱۹

مدل های علت شناسی. ۱۲

الف(مدل تحولی خودجرحی. ۱۲

ب(مدل تنظیم هیجانی. . ۱۴

پ(مدل اجتناب از تجربه. ۱۱

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

و

ت( مدل محیطی خود جرحی. ۱۹

ث ( مدل روابط ابژه ای. . ۱۹

ج( مدل تلفیقی تحول و تداوم خودجرحی. ۴۴

چ(مدل تجزیه ای. . ۴۱

ح( مدل خود تنبیهی خودجرحی. . ۴۴

خ(مدل کارکردی خودجرحی بدون خودکشی. ۴۱

د(مدل اجتماعی خود جرحی. ۴۶

ذ(مدل مازوخیسمی. . ۴۹

ر(مدل ضد خودکشی. ۱۴

عوامل خطر و محافظت کننده خود جرحی. . ۱۴

عوامل خطر روان شناختی. . ۱۲

الف(تصور از خویشتن و خود جرحی ۱۲

عوامل همسالان. . ۱۱

الف(عوامل همسالان و خودجرحی ۱۱

انگیزه ها و کارکردهای خودآسیب رسانی مستقیم. ۱۹

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

ز

رابطه خود جرحی بدون خودکشی و اقدام خودکشی. . ۶۱

۲٫نظریه دروازه ای . ۶۱

۱٫نظریه بین فردی خودکشی. ۶۶

۱٫مدل تلفیقی خودجرحی و اقدام خودکشی . ۱۴

۴٫نظریه متغییر سوم ۱۲

تفاوت و تشابه خود جرحی با اقدام خودکشی. . ۱۱

احتمال خودکشی. ۱۶

احتمال خودکشی در خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم. ۱۱

خودآسیب رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان ایرانی . ۱۹

جمع بندی. . ۶۴

گفتار سوم

مقدمه. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

روش پژوهش. ۶۱

جامعه و نمونه. . ۶۴

بخش کیفی. ۶۴

ابزارها. . ۶۱

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

ح

۲(پرسشنامه خود آسیب رسانی. ۶۱

۱(مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی. . ۶۱

۱(مقیاس انواع انتقاد از خود/حمله به خود و خود اطمینان بخشی ۶۶

۴(مقیاس رفتارها و کارکردهای خودجرحی ۶۶

۱(مقیاس احتمال خودکشی ۶۱

۶(پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس ۶۶

خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان ۶۶

مصاحبه نیمه ساختار یافته ۶۹

شیوه اجرای بخش کیفی. . ۶۹

تجزیه و تحلیل مصاحبه های بخش کیفی. ۹۴

شیوه اجرای بخش کمی. ۹۱

شیوه تجزیه و تحلیل. ۹۱

گفتار چهارم

نتایج بخش کیفی. . ۹۱

سوال اول. ماهیت و معنای خودآسیب رسانی در نزد نوجوانانی که سابقه این رفتارها را دارند به چه صورت است؟ . ۹۶

خوشه الف (معنای خود آسیب رسانی. ۹۶

مضمون اول :روشها و تعاریف خود آسیب رسانی ۹۶

مضمون دوم : حالتهای هیجانی . ۲۴۴

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

ط

مضمون سوم: پیام اجتماعی ۲۴۲

خوشه )ب(: انواع خود جرحی. . ۲۴۱

خوشه )ج(: علل خود جرحی. . ۲۴۱

مضمون اول(عوامل روان شناختی. . ۲۴۴

۲٫۲ (آشفتگی های هیجانی . ۲۴۴

۱٫۲ ( نقص حل مساله. . ۲۴۴

۱٫۲ ( نقص خود تسکینبخشی . ۲۴۱

۴٫۲ (رسیدن به جایگاه اجتماعی در گروه همسالان . ۲۴۱

۱(عوامل محیطی. ۲۴۶

۲٫۱ (الگوگیری ۲۴۶

۱٫۱ ( خانواده نابهنجار . ۲۴۶

۱٫۱ ( مصرف و سوء مصرف مواد و الکل . ۲۴۶

سوال دوم. چه عواملی در پدیدایی خودآسیب رسانی نوجوانان نقش دارند؟ ۲۴۱

نمودار مسیر خود جرحی. ۲۴۱

الف(مدل خودجرحی رهایی بخش. . ۲۴۱

ب( مدل خودجرحی قدرت بخش. ۲۴۹

یافته های بخش کمی. ۲۲۴

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

ی

الف( یافته های توصیفی . ۲۲۴

شیوع رفتارهای خود آسیب رسانی. . ۲۲۴

عوامل پیشایند خود جرحی ۲۲۴

مقایسه ویژگی های گروه بزهکار و آزاردیده. ۲۲۴

نتایج همبستگی متغییرهای پژوهش. ۲۲۶

سوال سوم : انگیزه های اصلی رفتارهای خودآسیب رسانی مستقیم نوجوانان چیست؟ . ۲۲۹

سوال چهارم :چه رابطه ای بین خودآسیب رسانی و اقدام خودکشی وجود دارد؟. . ۲۱۴

فرضیه اول:مشکلات تنظیم هیجانی،خودانتقادی، قربانی شدن و الگوگیری از همسالان خودآسیب رسانی را پیش بینی میکنند

۲۱۶

فرضیه دوم: خود انتقادی دررابطه نقایص تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش واسطه ای دارد ۲۱۴

فرضیه سوم : الگوگیری از همسالان در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش تعدیل کننده دارد.

۲۱۱

فرضیه چهارم: قربانی شدن در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خودجرحی نقش تعدیل کننده دارد. . ۲۱۴

فرضیه پنجم : احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم بیشتر از خودآسیب رسانی غیر مستقیم است. ۲۱۴

سوال پنجم : چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم از لحاظ مهارت های تنظیم هیجانی وجود

دارد؟ ۲۱۱

سوال ششم: چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم از لحاظ خودانتقادی وجود دارد؟ ۲۱۶

مقدمه. ۲۴۴

خود آسیبرسانی در نوجوانان .

گفتار پنجم

بحث سوال اول. ۲۴۲

مقایسه یافته های جمعیت شناختی خودآسیب رسانی نوجوانان ایرانی. . ۲۴۱

بحث سوال دوم . ۲۴۶

بحث سوال سوم. . ۲۱۴

بحث سوال چهارم. . ۲۱۹

بحث سوال پنجم. . ۲۶۲

بحث سوال ششم. . ۲۶۱

بحث فرضیه اول. ۲۶۴

بحث فرضیه دوم. . ۲۶۱

بحث فرضیه سوم. . ۲۱۴

بحث فرضیه چهارم. ۲۱۱

بحث فرضیه پنجم. ۲۱۱

نتیجه گیری. ۲۱۶

محدودیتها. . ۲۱۹

خود آسیب رسانی در نوجوانان .

پیشنهادهای نظری ۲۱۹

پیشنهادهای کاربردی . ۲۶۴

منابع ۲۶۲