دانلود کتاب روش ها و فنون مشاوره مولف:دکتر عبدالله شفیع آبادی pdf

توضیحات مختصر محصول

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمات مشاوره راهنمایی……………………………………………………………………………………….. ۹
انواع راهنمایی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
شرایط و خصوصیات راهنما و مشاور ………………………………………………………………………………………….. ۱۱
ویژگیهای شخصیتی و رفتاری ………………………………………………………………………………………………… ۱۲
ویژگیهای شغلی مشاور(صلاحیتها)……………………………………………………………………………………………. ۱۳
نکات مهم در انجام مصاحبه ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
تعریف فنون مشاوره ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
تعریف مشاوره از نظر پاترسون………………………………………………………………………………………………… ۱۴
اهداف مشاوره و روان درمانی …………………………………………………………………………………………………. ۱۴
رابطه یاورانه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
اصول و فنون مشاوره …………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
راهنمایی……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
اصول اساسی راهنمایی ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
مدلهای اولیه راهنمایی ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
هفت اصل اساسی مدل بروئر………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
پرونده تحصیلی و فنون راهنمایی …………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۳۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ « فنون راهنمایی و مشاوره »: فصل دوم
تعریف راهنمایی………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
فنون راهنمایی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
اصول و روش های مشاهده …………………………………………………………………………………………………… ۳۴
مشکلات مشاهده……………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
-۲ واقعه نویسی………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
نتایج و فوائد واقعه نویسی…………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
محدودیت های واقعه نویسی………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
شکل های مختلف مقیاس درجهبندی………………………………………………………………………………………… ۳۸
خطاهای درجه بندی رفتار……………………………………………………………………………………………………. ۳۹
-۴ پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
اَشکال مختلف پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………… ۴۰
-۵ شرح حال نویسی …………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
انواع شرح حال نویسی………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
-۶ فهرست مطابقه (چک لیست)……………………………………………………………………………………………… ۴۲
تعریف بعضی از اصطلاحات گروه سنجی………………………………………………………………………………………. ۴۴

روشهای گروه سنجی…………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
روشهای تهیه گروه نگار ………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
-۸ آزمون (تست)…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
انواع آزمونها ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
شرایط اساسی آزمونها………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
-۹ مصاحبه…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
انواع مصاحبه…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
نکات مهم در انجام مصاحبه مشاورهای و درمانی …………………………………………………………………………….. ۴۹
انواع مصاحبهی مشاورهای……………………………………………………………………………………………………. ۴۹
اختلالات مهم دو روش مستقیم و غیرمستقیم ……………………………………………………………………………….. ۵۱
-۳ روش انتخابی……………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
مراحل روش انتخابی …………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
سؤالات چهار گزینهای فصل اول………………………………………………………………………………………….. ۵۳
پاسخنامه بخشاول ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
سؤالات چهار گزینهای بخشدوم…………………………………………………………………………………………. ۵۹
پاسخنامه بخشدوم ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
فصل سوم: مشاوره و راهنمایی از دیدگاه اسلام …………………………………………………………………………. ۶۷
تفاوت روان درمانی و مشاوره …………………………………………………………………………………………………. ۶۷
هدفهای راهنمایی ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
اهمیت مشاوره از دیدگاه اسلام و قرآن ……………………………………………………………………………………….. ۶۹
نمونههایی از مشورتهای اسلامی………………………………………………………………………………………………. ۷۰
در مشاوره………………………………………………………………………………………………… ۷۲ « شیوههای عملی »
اهمیت نظر کردن در اسلام…………………………………………………………………………………………………… ۷۳
وظایف و نقش مشاور…………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۷۶ …………………………………………………………………………………………………………… « تفاوتهای فردی »
زمینه های فعالیت مشاور مدرسه ……………………………………………………………………………………………… ۷۷
وظایف شورای راهنمایی مدرسه………………………………………………………………………………………………. ۷۹
وظیفه معلمان در برنامه راهنمایی و مشاوره ………………………………………………………………………………….. ۸۰
مصاحبهی مشاورهای…………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
شرایط انجام مصاحبه مشاورهای……………………………………………………………………………………………… ۸۳
شیوههای اثربخشی در یک رابطه مشاورهای …………………………………………………………………………………. ۸۴
-۱ صمیمت………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
-۲ اطمینان ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
-۳ تصدیق و قبول……………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
-۴ لطیفه گویی………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
-۵ استفاده از تجراب شخصی ………………………………………………………………………………………………… ۸۴
-۶ شکل سؤال ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
-۷ انعکاس گفتار ………………….

تست ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
سؤالات چهار گزینهای بخشسوم ……………………………………………………………………………………….. ۸۵
پاسخنامه سوالات ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
فصل چهارم: نظریه شناختی پیاژه ……………………………………………………………………………………….. ۹۷
تعادل یابی……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
مراحل رشد ذهنی ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
توانایی طبقه بندی کردن اشیاء……………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
توانایی ردیف کردن …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
استفاده از نظریه رشد ذهنی پیاژه در آموزش……………………………………………………………………………….. ۱۰۳
سه اصل فرعی تداعی اندیشه ها…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
برداشتهای مختلف مکاتب رفتارگرایی و شناختی ازیافتههای پژوهش……………………………………………………….. ۱۰۶
روش کاهش گرایی و روش کل گرایی ………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
عوامل کنترل کننده رفتار …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
نظریه شرطی سازی کلاسیک……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
ویژگیهای مهم بازتابها ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
نظریه شرطی سازی رفتار کنشگر …………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
فرایند شرطی کردن رفتار کنشگر …………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
انواع تقویت …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
انواع تقویت کننده ها ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
نقش محرک در شرطی سازی کنشگر ………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
فرق محرک فراخوان و محرک تمیزی ………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
سؤالات چهار گزینهای فصل چهارم ……………………………………………………………………………………… ۱۱۳
پاسخنامه سؤالات چهارگزینهای فصل چهارم…………………………………………………………………………… ۱۱۵
فصل پنجم: نظریه یادگیری گشتالت …………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
تعریف مفهوم گشتالت………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
تعریف یادگیری در نظریه گشتالت………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
تعریف بینش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
ویژگیهای یادگیری از راه بینش از نظر هیلگارد و باور……………………………………………………………………….. ۱۱۷
قوانین سازمان در نظریه گشتالت……………………………………………………………………………………………. ۱۱۷
استفاده از نظریه گشتالت در آموزش………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
نظریه یادگیری معنی دار……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
انواع مشمول کننده ها………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
استفاده از نظریه یادگیری معنی دار در آموزش……………………………………………………………………………… ۱۲۰
پیش سازمان دهنده ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
انگیزش و یادگیری معنی دار ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
نظریه خبرپردازی یادگیری (جزء نظریه شناختی)…………………………………………………………………………… ۱۲۱
حافظه حسی و حافظه کوتاه مدت ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
راههای مختلف برای معنی دار کردن مطالب………………………..

نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
یادگیری مشاهدهای ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
مراحل یادگیری مشاهدهای…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
یادگیری نهفته ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
تقویت و تنبیه جانشینی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
فرق انگیزه و انگیزش……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
فرق بازتاب و غریزه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
نقشپذیری………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
نیاز و سائق…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
طبقه بندی مازلو ازنیازها …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
نظریه برانگیختگی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
رابطه برانگیختگی و انگیزش………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
برانگیختن و یادگیری ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
انگیزش بیرونی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
تاثیر موفقیت و مکتب تحصیلی برانگیزش و یادگیری ………………………………………………………………………. ۱۳۰
فنون ایجاد انگیزش در یادگیرندگان………………………………………………………………………………………… ۱۳۰
ویژگیهای استنباطهای علی از نظر واینر…………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
مفهوم درماندگی آموخته شده………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
استفاده از نظریه انگیزش نسبت دادن در آموزش…………………………………………………………………………… ۱۳۴
اصول کلی آموزش………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
آموزش نمایشی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵
امتیازهای روش آموزشی نمایشی …………………………………………………………………………………………… ۱۳۵
روش اکتشافی هدایت شده ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
روش سخنرانی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶
فنون موثر روش سخنرانی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷
نحوه سخن گفتن…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
بحث انتقادی روش سخنرانی……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷
مقایسه اثربخشی روش بحث گروهی و روش سخنرانی ……………………………………………………………………… ۱۳۹
مراحل برنامه تغییر رفتار……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
انتخاب وابستگیهای رفتار …………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
روشهای افزایش رفتار ………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰
انتخاب تقویت کنندههای مناسب…………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
یادگیری ازراه مشاهده یا سرمشق گیری ……………………………………………………………………………………. ۱۴۱
تقویت تفکیکی و شکل دهی رفتار………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
روشهای کاهشدادن رفتارهای نامطلوب…………………………………………………………………………………….. ۱۴۶
مشکلات ناشی از تنبیه……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷
روش آموزش مفاهیم و اصول……………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸
طبقه بندی مفاهیم از نظر برونر وهمکاران…………………………………………………………………………………..

مفاهیم عینی و انتزاعی (گانیه) ……………………………………………………………………………………………… ۱۴۹
روش آموزش مفاهیم (مبتنی بر مدل عمومی آموزش)………………………………………………………………………. ۱۵۰
تفکر آفرینش و تفکر بازآفرینشی ……………………………………………………………………………………………. ۱۵۲
حل مسئله به عنوان انتقال یادگیری………………………………………………………………………………………… ۱۵۲
نظریه عناصر مشترک……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳
دیدگاههای تازه درباره انتقال یادگیری ……………………………………………………………………………………… ۱۵۴
روش آموزش حل مسئله ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴
آفرینندگی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶
روش آموزش آفرینندگی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
دی چکوو کرافورد…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸
روش آموزش برای یادگیری درحد تسلط……………………………………………………………………………………. ۱۵۹
مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط…………………………………………………………………………………. ۱۶۰
آموزش برنامهای…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱
مراحل تهیه آموزش برنامهای ……………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲
اشاره ها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲
انواع اشارههای مضمونی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳
ارزشیابی تراکمی (تلخیص) …………………………………………………………………………………………………. ۱۶۵
ارزشیابی ملاکی وارزشیابی هنجاری ………………………………………………………………………………………… ۱۶۵
عوامل موثر درایجاد ارزشیابی هنجاری………………………………………………………………………………………. ۱۶۶
عوامل موثر در ارزشیابی ملاکی……………………………………………………………………………………………… ۱۶۶
سوالات چهار گزینهای فصل پنجم………………………………………………………………………………………. ۱۶۸
پاسخنامه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۱
مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی در مشاوره…………………………………………………………………….. ۱۷۲
پاسخنامه مجموعه تستروشها و فنون راهنمایی و مشاوره………………………………………………………….. ۱۸۲
مجموعه تست…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۶
پاسخنامه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۰
منابع:……………………………………………

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کتاب روش ها و فنون مشاوره مولف:دکتر عبدالله شفیع آبادی pdf”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

تومان25,000 تومان18,000