حراج!

دانلود کتاب درمان مبتنی بر حضور ذهن pdf

تومان20,000

بخش اول: حضور ذهن: ماهیت، مکانیسم ها و درمانها فصل اول حضور ذهن: ریشه ها………….. تعریف حضور ذهن ……… خاستگاه حضور ذهن …………………. حضور ذهن و ادبیات…………. فصل دوم نظریه های حضور ذهن ۰۰۰۰۰۰ توجه و آسیب شناسی روانی …………………………………………………. درک بنیان آسیب پذیری در افسردگی ………………………. نظریه سبک پاسخ ………………………………………………………….. فعال سازی افتراقی……………………………………………. مقایسه درمان شناختی با روش های مبتنی بر حضور ذهن در درمان افسردگی………………………………………………………………………………….. نظریه زیر سیستم های شناختی متعامل ………………………………. فصل سوم درمان های مبتنی بر حضور ذهن ……….. کاربرد حضور ذهن در قالب کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن بنیان های حضور ذهن بر اساس دیدگاه کابات زین …………………………………. رفتار درمانی دیالکتیک …………………………….. مهارتهای هسته ای حضور ذهن در رفتار درمانی دیالکتیک . مهارتهای «چها حضور ذهن ………………………………………………………………. مهارت های اچگونگی» حضور ذهن …………………………………………….

کاربرد حضور ذهن در درمان پذیرش و تعهد ………………. نظریه چهارچوب رابطه ای …………………………………………..

درمان های مبتنی بر حضور ذهن

نظریه آسیب شناسی روانی ACT: انعطاف ناپذیری روانشناختی… نظریه ای برای تغییر: انعطاف پذیری روانشناختی……………………………………………………………… تکنیک های حضور ذهن در ACT…………………………………………………. روانشناسی مثبت و حضور ذهن ……………… درمان های رفتاری مبتنی بر پذیرش فرمول بندی رویکرد رفتاری مبتنی بر پذیرش از مشکلات بالینی ……. فرمول بندی مورد بر اساس رویکردهای رفتاری مبتنی بر پذیرش .. مداخله های مبتنی بر حضور ذهن برای رفتارهای اعتیادی … معنویت و وابستگی و مصرف مواد و الکل …………………………………………………………………….. برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر حضور ذهن ………………………………………………………. حضور ذهن گسلیده در درمان فراشناختی……………………………………. ملاحظاتی در ارتباط با کاربرد حضور ذهن برای متخصصان …………………… کاربرد حضور ذهن در رویکرد روانکاوی ……………………………………. فصل چهارم مکانیسم های اثر گذاری حضور ذهن…………………………. تمرکز توجه بر هدف و متمرکز بر لحظه حال……………………………….. توجه کردن به شیوهی غیر قضاوتی…………………………………………… توسعه آگاهی فراشناختی ………………………. کاهش تفاوت بین خود واقعی و خود ایده آل ……………………………………………. پذیرش ………………………………. یافته های مرتبط با نوروسایکولوژی حضور ذهن …………………………………………………. نقدی بر حضور ذهن ……………………………………………………………

ده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ۱۰۸ بخش دوم: راهنمای عملی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن فصل اول چگونه و چرا………………… مسایل کاربردی …………….. کار با شرکت کنندگان افسرده بهبود یافته ……………………………… خودتان نیز تمرین ها را انجام دهید………………….. بازنگری کلی بر درمان شناختی حضور ذهن ……………………………………………. نگرش های متفاوت شرکت کنندگان نسبت به کلاس ..

هدایت تمرین ۰۰۰۰۰. یافتن بهترین روش پیشگیری از ایجاد و تداوم الگوهای تفکر منفی ………………….. چه عاملی باعث راه اندازی عادات قدیمی تفکر می شود؟ ……………… مهارت اصلی چیست؟ ….. نتیجه گیری ………………………………………………………. ۔۔۔۔۔ فصل دوم هدایت خود کار ……………… رونوشت: تمرین خوردن کشمش ……………………………………… ده .. استفاده از بدن به عنوان یک کانون …… ایجاد یک موقعیت برای تمرین منظم حضور ذهن ۰۰۰۰۰………. تمرین وارسی بدنی ……………………………………………………….. واکنش ها و پاسخها ……………………………………………………………… حضور ذهن از فعالیت های روزمره ……….. فصل سوم رویارویی با موانع……………………… موضوع و برنامه جلسه ۲. موضوع ۰۰۰۰۰۰۰ دستور جلسه ………………………………. نگرش نسبت به تمرین ………………………………………..

ناراحتی . ده ده .

شرایط مناسب نبودند ……………….. افکار و احساسات ……………. ارتباط مدل شناختی افسردگی با تمرین افکار و احساسات ………………….. آگاهی از وقایع خوشایند ……………………………………………………….. قرار گرفتن در فضای تنفس …………………………………….. خلاصه جلسه ۲: رویارویی با موانع …………………….. توصیه هایی برای وارسی بدنی …………….

۱۷۲ …. ۱۷۴ …………………. ۱۷۵ ….

فصل چهارم تنفس ……………….

.دم به ده ……. ۲۱۰

ثبت وقایع خوشایند……………….

حضور ذهن از تنفس … تأمل در وضعیت نشسته ………………………. موضوع و برنامه جلسه ۳… موضوع………………………………….. دستور جلسه ………………………………. در هنگام بروز هیجان های شدید چه باید کرد تقویم وقایع خوشایند ………………………………………………….. فضای تنفس ۳ دقیقه ای ………………………………………………………………….. فضای تنفس – رونوشت ……………… بدن به عنوان پنجره ای در ذهن – قدم زدن همراه با حضور ذهن .. قدم زدن با حضور ذهن ثبت وقایع ناخوشایند……………………………………………………………… خلاصه جلسه ۳: تنفس همراه با حضور ذهن ……………………………….. تمرکز بر تنفس ………………………………………… اصول ……………………………………….. ۱٫ آگاهی ………………………………………………………………… ۲. یکپارچه سازی …………………………………………………………. ۳ گسترش دادن … فصل پنجم تماس راحت…………………………………………… دلبستگی و بیزاری………………………………… محدود کردن و گسترش دادن توجه ……. موضوع و برنامه جلسه ۴……………………………………………………….. دستور جلسه …. حضور ذهن از صداها و افکار …………………………………………………. وغازهای وحشیاب افکار خودکار منفی و نشانه های افسردگی …………… پرسش نامه افکار خودکار …………………………………………………………..

ملاکهای تشخیص دوره افسردگی اساسی …………. خلاصه جلسه ۴: ماندن در زمان حال …………… تکلیف خانگی برای هفته بعد از جلسه ۴……………….. برگه ثبت تکلیف ۔ جلسه ۴……………………………………………… حضور در زمان حال …………………………………………………………….. فصل ششم ایجاد رابطه ای متفاوت با تجربه .. موضوع و برنامه کار برای جلسه ۵۔ موضوع ……………………………………………………………. دستور جلسه …………………………. ۔ آماده سازی و برنامه ریزی ……… مهمانسراء …. چرا پذیرش / اجازه حضور مهم است؟…………….. فضاهای تنفس ………………………………………. حضور ذهن و درد مزمن …………………. خلاصه جلسه پنجم: اجازه / مجوز حضور … ۱٫ آگاهی………………………………………………………. ٢. جهت دهی مجدد توجه ……………………. ٣. گسترش توجه ………………………………………… فصل هفتم موضوع و برنامه جلسه ۶ .. دستور جلسه …………………………………………………. پاسخ به افکار تنها راه برقراری رابطه متفاوت با آنها نیست ……………………….. خلاصه جلسه ۶: افکار حقایق نیستند……………………………………………. فصل هشتم موضوع و برنامه جلسه ۷…………. توجه به ارتباط بین فعالیت و خلق استفاده از تنفس: گام فعالیت.. بازنگری مطالب گذشته .

فصل نهم

جلسه ۸……………………………………………. نگاه رو به جلو ……………………………………………………………………………………………….. برنامه های فعالیت برای پیشگیری از عود ……………………………………

۳۲۸ …………………..

……………. و در ۳۳۱

ضمیمه تأمل شماره ۱…………. تأمل شماره ۲ – تأمل شماره ۳ … تأمل شماره ۴…. واژه نامه ………………….. منابع فارسی … منابع لاتین ……………………………………………

دکمه بازگشت به بالا