حراج!

دانلود نقد جاودان نظری به زندگی علامه میرجهانی و کتاب گنج رایگان ۶ جدی

تومان40,000 تومان20,000

دسته:

دفتر اول نظری به دوران زندگی علامه
مهاجرت
بخش اول:اولین مهاجرت به اصفهان
الف-حکایتی در محضر استاد
ب- کشف سیادت
۱-نشست بزگان فامیل و سفر به جشوقان
. . . .
. . . .
. . . .
دفتر دوم گنج رایگان
گفتار اول ختوم:
الف- ختم ایه نور
ب- ختم منسوب به حضرت زهرا(سلام الله علیها)
ج-ختم قل هو الله
د-ختم منقول از شیخ بهایی
ه- ختم دیگری از ایه نور(اربعین)
و-ختم در تصفیه قلب
ز- ختم بسم الله برای شفای مریض
ح-ختم دیگر از آفادات شیخ حسنعلی اصفهانی(ره)در تهذیب نفس
ط-ختم منقول از اقا نجفی اصفهانی
ی- ختم بحر العلوم نجفی
ک- ختم سوره قیامت و ذکر امام سجاد در مکاشفه بحر العلوم
ل- ختم و شرح دعای طمطام
م-ختم آیه قل اللهم مالک الملک
ن- ختم برای زیاد شدن حافظه

گفتار دوم قواعد:
قاعده اول:شناخت طالع وقت و بروج
الف-شناخت طالع وقت
ب- شناخت طالع بروج
قاعده دوم: در دانستن برج ماه
طریق اول
طریق دوم
طریق سوم
طریق چهارم
طریق پنجم
طریق ششم
قاعده سوم: در طلوع و غروب ماه
قاعده چهارم: در دانستن طالع شخص
قاعده پنجم:در دانستن طالع محل اقامت
قاعده ششم:در شناختن ساعت خوب و بد
قاعده هفتم: بیان محدوده شب
قاعده هشتم: تقابل کواکب
قاعده نهم: در تعیین زمان استجابت دعا
قاعده دهم: در تعیین اول ماه,روز عرفه,عید قربان و یوم الشک
ملخص این قاعده
قاعده یازدهم: روا شدن حاجت مضطر
قاعده دوازدهم:در تعیین توافق و تنافر بین دو نفر
قاعده سیزدهم: نکته ای از جفر

قاعده چهاردهم: در اسم اعظم (بیانمحمود دهدار)
بیانی دیگر(۱)
بیانی دیگر(۲)
نیکو تدبر کن
دایره ابجدی دور کبیر
دایره ابجدی دور صغیر
قاعده پانزدهم: اطلاع از چگونگی بر آورده شدن حاجت
در اطلاع از ضمیر سوال کننده
قاعده شانزدهم: در بیان منازل قمر و کواکب
قاعده هفدهم: نسبت بروج و اعضاء بدن
قاعده هجدهم: محل مناسب نشستن در مجلس بزرگان
قاعده نوزدهم: احکام بیوت و طوالع
تبصره:
قاعده بیستم:معرفت فصول و وزیدن بادها(به قول حکیم سادن هندی)
قاعده بیست و یکم: در کیفیت استخاره از قرآن مجید
الف-تفال
ب- منسوب و موید
موعظه
قاعده بیست و دوم: استخراج کسور مربعات
قاعده بیست و سوم:در دفع شر
قاعده بیست و چهار: بعضی از قواعد مثلث و احکام آن
خاصیت دیگر
قاعده بیست و پنجم: زیاد شدن حافظه
در صاحب فرزند شدن
حکایت سنگ یا علی
پند و اندرز
قاعده بیست و ششم:سرمه اسرار
قاعده بیست و هفتم:برای رفع تاریکی چشم
قاعده بیست و هشتم:برای تقویت دماغ
قاعده بیست و نهم:سرمه برای چشم
قاعده سیم: در معرفت طالع
قاعده سی و یکم: از خواص حروف بسم الله
قاعده سی و دوم:در رمل
از خواجه نصر الدین طوسی
نکته ای دیگر از رمل(بیرون اوردن دفینه)
قاعده سی و سوم:دعای قاموس القدره و فوائد آن
قاعده سی و چهارم:حروف قلقطیر و شرح آن
قاعده سی و پنجم:دعای حرز یمانی(سیفی) و برخی خواص آن
الف-طریق گرفتن مدخل(شیخ بهایی)
ب- اسامی دیگر حرز یمانی و برخی نکات خاص
ج-خواص حرز یمانی
۱- خواص اخرویه
۲- خواص دنیوی 
د-برخی از آثار این حرز
ه- در شرایط خواندن حرز
خاتم
و- روشی دیگر در استفاده از خاتم
ز-محل اشارات حرز
۱- اشارات ظاهر
۲- اشارات خفی
۳- ادعیه وسط اشارات خفی
ح- اشارات اربعه قتل
*بیان نکته ای مهم
ط- اعتصام سیفی
ی- اعتصام دیگر
ک-اعتصام مناجات سیفی
ل-اعتصام سید علی همدانی
م-دعای سیفی مبارک
ن- اختتام سیفی
قاعده سی و ششم- اشتراک حروف
قاعده سی و هفتم-قاعده اتصالات در جفر
الف- مقدمه اول
ب- مقدمه دوم
فصل اول:اتصال کلی جامع
فصل دوم:اتصال عنصری
فصل سوم:اتصال مرتبه ای
ج-مقدمه سوم در نحوه سوال
جدول نظریه نظریه نظریه
باب اول:نحوه بدست آوردن چهار حرف
بخش اول:اتصال کلی حروف
بخش دوم:قاعده کلیه(طرح بروجی)
بخش سوم:اتصال عنصری طبی و احکام آن
صور اتصال حروف
(الف)صور موافق و ممائل و طالب و مطلوب
مثال اول
مثال دوم
مثال سوم
مثال چهارم
تنصره
(ب)صور مخالف و ضد و نقیض
مثال اول
مثال دوم
مثال سوم
۱-نکته اول
۲-نکته دوم
بخش چهرم: اتصال مرتبه ای و احکام آن
قسم اول-صور بدون طرح
بحث اول
بحث دوم
بحث سوم
بحث چهارم:توضیح مقال در شرح این اتصال
قسم دوم اتصال مرتبه ای
فرع اول:شرحی بر قاعده
فرع دوم:چند نکته
باب دوم:قاعده مستحصله گرفتن
بخش اول:قسمت بدون تلافی
بخش دوم:قسمت با تلافی
قاعده سی و هشتم: نکاتی در طب
قاعده سی و نهم: جدول (آنچه هنگام دیدن ماه باید به آن نگریست)
قاعده چهلم: جدول (انچه هر ماه بر روی آن بینند)
رخ مه لقا
قاعده چهل و یکم:سخنان علی(علیه السلام)در قلم و کتاب
قاعده چهل و دوم:حروف خط میخی اریایی
قاعده چهل و سومسخنان علی علیه السلام در فلسفه
قاعده چهل و چهارم:خط عبری
بخش اول:حروف عبری
بخش دوم:اعراب خطوط عبری
بخش سوم:برخی اصطلاحات اسرائیلیان
قاعده چهل و پنجم: نکته ای از جفر خافیه
الف-عنصر آتش
ب-عنصر باد
ج-عنصر خاک
د-عنصر آب
قاعده چهل و ششم:سخنان علی (علیه السلام) در کیمیا
علم سر و تعالی و کمال
قاعده چهل و هفتم:خواص رئوس اربعه و عزیمت آن
عزیمت رئوس اربعه
قاعده چهل و هشتم:نکته ای در اجابت سریعتر دعا و طلب
قاعده چهل و نهم:عمل محبت
قاعده پنجاهم: در ساختن انواع رنگها
قاعده پنجاه و یکم: برای تخریب و تفریق
قاعده پنجاه و دوم:دفع نحوست از عامل
قاعده پنجاه و سوم: عمل محبت و عزیمت آن
قاعده پنجاه و چهارم:دعای قرئیا
در اصول دین
قاعده پنجاه و پنجم:پیدایش فرقه متصوفه ذهبیه
قاعده پنجاه و ششم:ادویه برخی امراض
۱-دوای صرع و ام صبیان
۲-دفع و ریختن سنگ مثانه
۳-امراض گوش و کری قدیمی
۴-بند آوردن حیض(نامنظم)
منضج دیگر
۶-مطبوخ ضد کرم امعاء
۷-منضج سودا
۸-درد سینه ,سرفه و امراض سینه
۹-ذات الجنب و ذات الریه و درد سینه و صرفه
۱۰-اقسام بو اسیر به طور کلی
قاعده پنجاه و هفتم: ابطال سحر
نامه ای از مرحوم نخودکی
قاعده پنجاه و هشتم:مساله فقهیه
قاعده پنجاه و نهم: از سخنان علی علیه السلام در ریاضی
قاعده شصتم: جذر اعداد اصم
قاعده شصت و یکم : در هندسه
قاعده شصت و دوم: انواع خطاب های قرآن

مشخصات کتاب:

نام کتاب: گنج رایگان – نقد جاوید

نام نویسنده: سعید جازاری معموئی

دکمه بازگشت به بالا