33% تخفیف!

دانلود راهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک بر اساس الگوی تغییر یافته ماتریکس، آذرخش مکری

تومان79,900

دسته:

توضیحات

درمان سوء مصرف مواد محرک

فایل به صورت pdf هستش

فهرست مطالب
دیباچه…………………………………………………………………………………………………. ۶
پیش گفتار……………………………………………………………………………………………. ۱۰
مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۱۲
فصل ۱: مصرف مواد محرک و اثرات آن ها………………………………………………. ۲۴
اثرات کوتاه مدت مصرف مواد محرک (مت آمفتامین) ………………………………. ۲۹
فصل ۲: مصاحبه او لیه با بستگان بیمار، زما نی که اطرافیان به مصرف
مواد مشکوک هستند …………………………………………………………………….. ۴۰
نکات بالینی………………………………………………………………………………………………… ۶۴
فصل ۳: آماده سازی مصرف کنندگان و بیماران غیرراغب بر ای مراجعه…….. ۶۶
آن چه مانع ورود بیماران به درمان می شود ………………………………………………. ۶۸
انجام مداخله……………………………………………………………………………………………… ۷۵
جایگزین هایی برای مداخله جانسونی……………………………………………………….. ۸۳
فصل ۴: مصاحبه و برخورد او لی ه با بیمار مراجعه کننده…………………………… ۸۹
فصل ۵: کلیات نیازها و مداخلات درمانی در مصر ف کنندگان مواد
محرک…………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
الگوی ارائه خدمات…………………………………………………………………………………. ۱۰۹
راهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک ۳
۱٫ بررسی از نظر پسیکوز………………………………………………………………….. ۱۱۰
۲٫ بررسی از نظر پرخاشگری……………………………………………………………. ۱۱۵
۳٫ بررسی از نظر افسردگی شدید و افکار خودکشی……………………….. ۱۱۵
۴٫ اشکالات عمده شناختی………………………………………………………………. ۱۱۸
۵٫ عوارض خفیف تر مصرف مت آمفتامین و وابستگی به آن……………. ۱۱۸
فصل ۶: جلسات ساختا ر ی روان درمانی………………………………………………. ۱۳۵
نمای کلی جلسات…………………………………………………………………………………… ۱۳۶
اهداف کلی و مشترک جلسات ساختاری………………………………………………. ۱۴۱
ساختار و محتوای جلسات……………………………………………………………………… ۱۴۸
جلسات……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴
توضیح محتوای جلسات ساختاری………………………………………………………….. ۱۵۶
جلسه اول: چرا مواد را ترک می کنم (ترازوی تغییر)………………………. ۱۵۶
جلسه های دوم، چهارم و پنجم: شروع کننده ها………………………………… ۱۶۷
جلسه سوم: سیر بهبودی………………………………………………………………….. ۱۷۲
جلسه ششم: مشکلات عمده در بهبود ی: ( ۱) بی اعتمادی
خانواده………………………………………………………………………………………………. ۱۸۰
جلسه هفتم: مشکلات عمده در بهبودی: ( ۲) کاهش انرژی
و توان………………………………………………………………………………………………… ۱۸۸
جلسه هشتم : مشکلات عمده در بهبود ی: ( ۳) مصرف نابه ج ای
دارو و مواد دیگر به عنوان جایگزین………………………………………………….. ۱۹۱
جلسه های نهم، دهم و یازدهم: وسوسه …………………………………………… ۱۹۶
۴ راهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک
جلسه دوازدهم: افکار، احساسات و رفتارهای پیش ساز مصرف………. ۲۰۲
جلسه سیزدهم: احساس بی حوصلگی و افسردگی…………………………… ۲۰۷
جلسه های چهاردهم و پانزدهم : جلوگیری از عود فعا لی ت ه ای
جلوگیرنده از و مستعد کننده عود…………………………………………………….. ۲۰۹
جلسه شانزدهم: کار و بهبودی…………………………………………………………. ۲۱۱
جلسه هفدهم: شرم و گناه……………………………………………………………….. ۲۱۴
جلسه هجدهم: مشغول ماندن…………………………………………………………… ۲۱۸
جلسه نوزدهم: انگیزه برای بهبودی…………………………………………………. ۲۱۹
جلسه بیستم: راست گویی ………………………………………………………………… ۲۲۰
جلسه بیست ویکم: پاکی کامل…………………………………………………………. ۲۲۱
جلسه بیست ودوم: روابط جنسی اعتیادگونه……………………………………. ۲۲۳
جلسه بیست وسوم: پیش بینی عود و جلوگیری از آن……………………… ۲۲۴
جلسه بیست وچهارم: زرنگ باشید نه قوی………………………………………. ۲۲۵
فصل ۷: خاتمه درما ن ……………………………………………………………………….. ۲۲۷
فصل ۸: برخی مفاهیم نظری و نکات عملی در روان درمانی
مصرف کنندگان مواد……………………………………………………………………. ۲۳۴
آزمایش ادرار…………………………………………………………………………………………… ۲۳۴
برخورد با آزمایش مثبت………………………………………………………………………… ۲۴۲
مطلوب نمایی اجتماعی…………………………………………………………………………….. ۲۴۶
دارومحوری……………………………………………………………………………………………… ۲۵۳
سبک مقابله ای شیمیایی………………………………………………………………….. ۲۵۳
راهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک ۵
استفاده از اثردارونمایی در درمان وابستگی به مواد محرک…………………… ۲۶۴
دو دیدگاه درباره مسئله انگیزه……………………………………………………………….. ۲۶۸
افسردگی و بی حوصلگی………………………………………………………………………….. ۲۷۶
راهکارهای مداخله در افسردگی…………………………………………………………….. ۲۹۱
وجه بازدارنده و سازنده در درمان اعتیاد……………………………………………….. ۲۹۷

===========================

حساسیت و واکنش
مصرف کننده به نشانه های هیجانی نزدیکان و عزیزان نیز دچار نقصان میگردد. بخشی از این بی تفاوتی ناشی از بروز افسردگی است اما تمام آن به افسردگی مربوط نبوده و شباهتی به علایم منفی در بیماری های پسیکوتیک دارد.
افسردگی: تقریباً مرحله نهایی استفاده از محرک های نیرومندی چون مت آمفتامین بروز افسردگی است . ناامیدی، بی اشتهایی، بی خوابی، دلشوره و اضطراب، خُلق افسرده، گریه های ناگهانی و بی وقفه ، میل به مرگ و افکار خودکشی در مصرف مت آمفتامین شایع است .

و…….