حراج!

دانلود جزوه سیاست های پولی و مالی pdf

تومان15,000

دسته:

جزوه درس
سیاست های پولی و مالی رشته مدیریت بازرگانی

درس سیاست پولی و مالی با هدف آشنایی دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی با
ابزارها و اهداف سیاست های پولی و مالی به ارائه مطالبی در حوزه اقتصاد کلان می
پردازد.
با توجه به تفاوت در مبانی نظری دو دیدگاه اصلی در اقتصاد یعنی دیدگاه کلاسیک
ها و کینزین ها، در بخش اول درخصوص این دو مکتب توضیحاتی ارائه شده است.
در بخش دوم تعاریف در حوزه سیاست های پولی و مالی ارائه و در بخش بعد با
استخراج منحنی اقتصادی های عرضه و تقاضای کل، به بررسی نحوه تاثیر گذاری
سیاست های پولی و مالی بر تعادل اقتصاد و حالت های خاص می پردازیم.

فهرست مطالب
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
وظایف اقتصادی دولت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴
بخش اول: مکاتب اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱ دیدگاه کلاسیک – ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۲ کینز – ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
بخش دوم: سیاست های پولی و مالی ………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱ سیاست پولی – …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
ابزارهای سیاست پولی در ایران ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱- ابزارهای مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲- ابزارهای غیرمستقیم ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲ سیاست مالی – …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
بخش سوم: تحلیل نموداری سیاست های پولی و مالی ………………………………………………………………………………………. ۲۶
۱ منحنی تقاضای کل) – AD ) ………………………………………………………………………………………………………………. 26
۲ منحنی عرضه کل ) – AS ) ………………………………………………………………………………………………………………… 26
۲ تعادل همزمان بخش عرضه و تقاضای اقتصاد و اثرسیاست های اقتصادی – ……………………………………………………………. ۱۱
۱ ۲ حالت کلاسیک عرضه کل – – ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲ ۲ حالت کینزی عرضه کل – – …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲ ۲ تاثیر سیاست های پولی و مالی در شرایط وجود چسبندگی دستمزد – – …………………………………………………………… ۶۱
۴ ۲ تاثیر سیاست های پولی و مالی در شرایط وجود چسبندگی قیمت – – …………………………………………………………….. ۶۷

 

دکمه بازگشت به بالا