حراج!

دانلود تحقیق “همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی” ۳۰ ص

تومان20,000

اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی

«فهرست مطالب»

مقدمه

پیشینه های تحقیق

خلاصه تحقیق

« فصل اول»

بیان مسئله

هدف از تحقیق

فرضیه های تحقیق

«فصل دوم »

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار و وسائل تحقیق

«فصل سوم »

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری

«فصل چهارم »

بحث و نتیجه گیری

محدودیت و مشکلات اجرایی تحقیق

نمونه پرسشنامه

متغیرهای پرسشنامه :

۱ـ جنسیت ۲ـ سن ۳ـ میزان تحصیلات ۴ـ وضعیت تأهل ۵ـ بطور کلی سؤالات پیرامون توافق با همسر .

 

نحوه جمع آوری اطلاعات و روش آماری :

پرسشنامه ای در اختیار آزمودنیها قرار می گیرد و سپس بارسم جدول و درج نتایج آن با بدست آوردن فراوانی از آزمون مجذور خی وتی تفسیر
می شود .

 

« فصل سوم»

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها :

۱ـ در این تحقیق از روش مجذور خی استفاده می شود ومنطق استفاده از این روش این است که چون دو گروه از لحاظ متغیر های مختلفی که به صورت کیفی ارزشیابی شده اند باهم مقایسه می گردند در چنین مواردی مناسب ترین روش آماری که به منظور آزمودن فرض مستقل بودن یک متغیر از متغیر دیگر بکار می رود روش مجذور خی یا کااسکور x2 می باشد .

۲ـ روش دیگری که بکار می رود آزمون تی است که برای مقایسه میانگینهای معدلهای دو گروه بکار رفته منطق استفاده از این روش این است که چند معدل راکه به صورت کمی و با مقیاس فاصله ای سنجیده می شود و با روش آزمودن تی معنی دار بودن تفاوت میانگینها روشن می شود .

۳ـ برای تنظیم پرسشنامه جهت کار آماری دو وضعیت خیلی زیاد و زیاد را در یک گروه زیاد ، تا حدودی در گروه متوسط کم و اصلاً …

والدین گرامی این پرسشنامه به منظور انجام پژوهشی در زمینه بررسی رابطه اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی فرزندان تنظیم شده است خواهشمند است با پاسخهای دقیق و صحیح خود اینجانب را در پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی خود یاری نمائید .

دکمه بازگشت به بالا