حراج!

دانلود تحقیق درباره “فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستممها” ۸۵ ص

تومان25,000

ارتباطات و مبادله اطلاعات

فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین

سیستممها ـ شبکه های محلی و شهری ـ مشخصات
مشترک  ـ
 پروتکل بارگذاری سیستم

فهرست مطالب

  • هدف و دامنه کاربرد………………………………………………………………۱

۲        کلیات…………. ………….…………………………………………..………۳

۳        مراجع الزامی ……….………….….……………………………………………۵

۴        اصطلاحات و تعاریف………………….…….………………………………….۷

۵        منبع موثق ………………….………………………………………………… ۸

۶        معماری  ………………….……………………………………..…………….۸

۷        تعریف سرویس………………………………………………………..………۱۰

  • System –Load request……………..….…………………..…………………۱۱

  • System – Load indication………………..……………….…………………۱۲

  • System –Load response.………………………………….…………..……..۱۳

  • System –Load confirm………………….……………..…………….………۱۴

۸      مشخصات پروتکل…..………..…….………………………………….………۱۶

۸-۱ خلاصه ای از واحدهای داده پروتکل (PDU ها)…………….…………………….۱۶

۸-۲ Load Request PDU …………………………………………….……………۱۷

۸-۳ Load Response PDU ……………….…………………………….…………۲۲

۸-۴ Groupstatus PDU …………………………………………….……………..۲۶

۸-۵ Group status Request PDU …………………………………………………۲۸

۸-۶ Load Data PDU …………………….………………………………………۲۹

۸-۷ عناصر عملیات  ………………………………………………………………۳۱

۸-۸ استفاده از سرویس های لایه ای  …………………………………………….…۵۵

الف

۸-۹ کد گذاری ASN.1 ……………………………………………………………۵۷

۹ کلاس های شئ مدیریت شونده پروتکل بارگذاری سیستم  …………………………۶۱

۹-۱ کلیات  ……………………………………………………………………….۶۱

۹-۲ تعاریف شئ مدیریت شونده پروتکل بارگذاری سیستم  ……………………..……۶۳

۹-۳ تعاریف کلاس شئ مدیریت شونده پروتکل بارگذاری سیستم ….………………….۷۲

۱۰ تطابق  ………..………………………………………………………………..۸۲

۱۰-۱ تطابق با این استاندارد ملی ……………………………………………………۸۲

۱۰-۲ اظهار تطابق …………………………………………………………………۸۳

پیوست الف (الزامی ) پروفرمای اظهار تطابق پیاده سازی پروتکل (PICS)………………۸۴

پیوست ب (الزامی )  تخصیص مقادیر شناساننده های شئ ……………………………۱۰۰

پیوست پ (الزامی ) عملکرد های سیستم ……………………………………………۱۰۳

 

پیشگفتار

فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها ـ شبکه های محلی و شهری ـ مشخصات مشترک ـ بخش چهارم : پروتکل بارگذاری سیستم که پیش نویس ان توسط موسسه استاندارد  وتحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده که در پانزدهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد در رایانه و فرآوری داده ها مورخ ۱۰/۱۲/۸۲ مورد تایید قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد ملی منتشر میشود .

ارتباطات و مبادله اطلاعات.برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهایملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد . تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

منابع و مآخذ که برای تهیه این استاندارد بکار رفته است به شرح زیر است :

IS /IEC 15802-4,1994 :Information Technology – Telecommunication

and information exchange between systems – Local and metroplitan area networks – common specification – Part 4:System load protocol

 ۱             هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعریف یک پروتکل بنام پروتکل بارگذاری سیستم است که بتواندحافظه پردازش داده در تجهیزات شبکه های نصب شده مطابق با استاندارد IEEE802 را

بارگذاری نماید . علاوه براین تعاریف زیر نیز در دامنه کاربرد این استاندارد آمده است :

الف ) تعریف الگوی واحد داده پروتکل (PDU) برای بارگذاری یک سیستم انتهایی

ب ) تعریف پروتکل برای بارگذاری یک سیستم انتهایی

پ ) توصیف خدمات مورد انتظاراز سیستم انتهایی بارگذاری شده (دستگاه بارپذیرLD ) بمنظور تکمیل موفق عملیات بارگذاری

ت) توصیف خدمات موردانتظاراز سیستم انتهایی بارگذاری تامین کننده بار( سرویس گر بار یا LS) بمنظور تکمیل موفق عملیات بارگذاری

ث ) تعریف قواعد دستوری اشیاء مدیریت شونده LSوLD که دستکاری پارامترهای عملیاتی   ماشین های حالت LDو LS ، اعلان سرویس گرهای  بارگذاری، و مقداردهی اولیه  بارگذاری طرف سوم را میسر می سازد.

ج)تعریف قواعد نگارشی مورد استفاده در هنگام اجرای عملیات مدیریت از طریق پروتکل مدیریت LAN/MAN استاندارد ISO/IEC802.1B

چ ) تعریف قواعد نگارشی مورد استفاده در هنگام اجرای عملیات مدیریت از طریق پروتکل مدیریت سیستم CMIP (استاندارد ISO/IEC  ۹۵۹۶-۱ ).

مشخصات این پروتکل در مورد LS به اندازه ای وارد جزئیات می شود که مورد نیاز پروتکل

بارگذاری است .تصمیمهای LS و مدیریت (از قبیل آنهایی که بایستی به عنوان نتیجه رویداد های LD یا LS انجام شوند یا وقتی که LS یا مدیر خراب می شود)موارد مربوط ….

و……

دکمه بازگشت به بالا