دانلود تحقیق درباره”ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌ آن” ۲۲۷ ص

توضیحات مختصر محصول

«ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن

بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم

الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )

          ب) معامله

ج) ابهام و جلو ه های آن در مورد معامله

  • مفهوم جهل و ابهام

۲) انواع جهل در مورد معامله

-مجهول بودن ذات مورد معامله

-مجهول بودن اوصاف مورد معامله

  • مجهول بودن مقدار مورد معامله

  • انواع دیگر جهل

بخش دوم :بررسی فقهی شرایط عوضین

 فصل نخست : علم به بهای کالا (ثمن)

دلایل بطلان عقد

دلیل اوّل :

دلیل دوم :

دلیل سوم :

دلیل چهارم: 

تأویل و توجیه

نتیجه بحث

          سخن ابن جنید اسکافی (ره)

          بررسی روایت از دیدگاه امام خمینی (ره) [۱]

اشکال و پاسخ

فصل دوم : علم به مثمن (مبیع)

  دلایل مسأله

الف دلیل عام :

 ب- دلیل خاص :

۱-صحیحه حلبی

اشکال محقّق اردبیلی (ره) بر استدلال به صحیحه حلبی

پاسخ شیخ انصاری (ره) به سخن محقق اردبیلی (ره) :

اشکال و پاسخ

 دیدگاه امام خمینی (ره) :[۲]

 روایت ابن محبوب از زرعه

۳-روایت أبان از محمد بن حمران

۴-اولویت مفهوم روایت ابی العطارد

مرسله ابن بکیر

آیا علم به عوضین ، شرط صحّت معامله است یا جهل به آنها مانع صحّت ؟        

  بخش سوم : بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

         فصل نخست : مبنای تحلیلی

الف ) نظم عمومی :

ب ) سیره ی عقلا :

فصل دوم : مبنای روایی :

 

 الف )اعتبار حدیث غرر

          ب ) دلالت حدیث

  • واژی غرر ازدیدگاه اهل لغت :

۲ ) مهم ترین موارد غرر و خطر :

 استناد فقها به حدیث غرر در ذیل شرط «قدرت بر تسلیم»

بررسی نظر مخالفین و شواهد آنها

ذکر دو شاهد برای تأیید مدّعی :

چکیده سخن مخالفین

 پاسخ شیخ انصاری (ره) به استدلال مخالفین

دفع اشکال

مؤیّد دیگر بر مدّعا

گفتار شهید اول (ره) در تفسیر کلمه “ غرر”

اشکال و اعتراض

 

گفتار شهید اوّل (ره) در شرح ارشاد :

ردّ گفتار شهید از شیخ انصاری (ره)

حاصل گفتار در مورد استدلال به روایت نبوی (ص)

 نظر امام خمینی (ره) :

۳) دیدگاه فقیهان

۴) رابطه غرر و  جهل :

 نتیجه گیری

رفع غرر :

 ۶) آیا حدیث غرر ، در خصوص بیع است یا قراردادهای دیگر همچون اجاره و را نیز شامل می

شود ؟

سؤال و پاسخ :

«بخش چهارم – بررسی تأثیر جهل بروضعیّت عقد و روابط متعاملین »

فصل نخست : بیان کیفیّت تأثیر جهل بر وضعیّت عقد از دیدگاه فقهی

أشکال تأثیر

 

فصل دوم : بررسی تأثیر جهل برروابط طرفین

الف) ضمان طرفین :

 دلیل اوّل :

اشکال و پاسخ

دلیل دوم‌: روایتی است که بسیاری از محدّثین واز جمله صاحب کتاب وسائل الشیعه آن را نقل نموده اند :[۳]

بیان چگونگی استدلال

خدشه در استدلال و پاسخ آن

دلیل سوم

پیشینه ی این قاعده

بررسی معنای قاعده :

الف) عقد :

ب) مقصود از ضمان چیست ؟

جبران خسارت مال تلف شده ، به چند صورت امکان پذیر است ؟

سؤال وپاسخ

آیا می توان خسارت وارده رابه وسیله ی عوض غیر واقعی جبران نمود ؟

دلیل مدّعا

دلیل نخست :

دلیل دوم :

نکته قابل توجّه

ج) عمومیّت قاعده

د)اقتضا و نحوه ی آن

آیا می توان کلّیّت قاعده را از نظر افراد دانست ؟

 

ه) بررسی معنای «با»

ردّ و پندار بی اساس :

آیاآگاهی وجهل پرداخت کننده یاگیرنده نسبت به فساد و بطلان معامله ، درضمان مؤثّر است ؟

اشکال و پاسخ

عکس قاعده ی « کل عقد »

ب) لزوم بازگرداندن مال به مالک

دلیل فوریّت وجوب رد ّ :

اشکال و پاسخ

نتیجه

ج) هزینه ی بازپرداخت مال به مالک

بخش پنجم : چگونگی رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست: «معیار رفع ابهام از اوصاف »

الف ) بیان نظریّه ها :

ب) تفاوت نظریّه ها :

ج) نظر برگزیده

بررسی دلیل رفع ابهام از اوصاف :

فصل دوم : معیار رفع ابهام از مقداد

مبحث نخست : غرر نوعی یا شخصی ؟

سؤال و پاسخ :

سؤال این است که آیامی توان فروشِ کالای مکیل وموزون رابدون پیمانه وترازو تصوّر نمود ؟

شمارش معدود :

۱- اتفّاق نظر همه ی علما

در برخی از روایات مثل صحیحه ی حلبی

ملاک معدود بودن مبیع

 

آیا می توان در تعیین انــــدازه و مقدار مبیع به جای استفاده از روش متـعارف از روش دیگر [۴] استفاده نمود ؟

 

بررسی اقوال موجود در مسأله :

          پاسخ شیخ انصاری (ره) به این دلیل:

          سؤال و پاسخ:

نظر

شیخ انصاری (ره)

گفتار  علّامه حلّی (ره)

اشکال شیخ انصاری (ره) بر استدلال  علّامه (ره)

ب) استفاده از روش غیر متعارف به عنوان کاشف ، بدون اغماض از تفاوت احتمالی:

ج ) استفاده از روش غیر متعارف به عنوان مستقل و بدون در نظر گرفتن روش متعارف :

 

حکم خرید و فروش موزون با عنوانی که فقط نزدیکی از متعاملین معلوم است !

استفاده از روش غیر متعارف در کالاهای معدود :

پرسش و پاسخ

مبحث دوم : «بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری »

ملاک مکیل یا موزون بودن چیست ؟

نظر شیخ انصاری (ره)

چکیده بحث و نتیجه مطالب پیشین :

یک اشکال :

پاسخ :

ایراد شیخ انصاری (ره) به پاسخ اشکال :

بررسی نظر مشهور در ضابطه مکیل و موزون

امّا محقّق کرکی (ره) در این باره چنین می گوید :

پاسخ شیخ انصاری (ره)

          گفتار محقّق اردبیلی (ره) و تأیید نظر شیخ انصاری (ره)

          نظر صاحب حدائق (محقّق بحرانی (ره))

          نقد و ردّ شیخ انصاری (ره) بر محقّق بحرانی و محقّق کرکی (ره)

          چکیده سخن :

اختلاف  عرفها

مسأله اوّل : اختلاف شهرها

          مسأله دوم : معلوم نبودن وسیله ی اندازه گیری درزمان شارع

          مسأله سوم : اختلاف عرف شارع با عرف خاص

          نتیجه

مسأله چهارم : اختلاف عرف و عادات

          روایت علی بن ابراهیم بن هاشم ، مؤید مطالب پیشین :

          در صورت اختلاف عرف و عادت ، آیا کدام شهر را باید مبنا قرارداد ؟

          گفتار شیخ جعفر کاشف الغطا (ره)

اشکال و پاسخ :

ملاک ، حصول اطمینان است !

نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) :

 

درصورت کشف بطلان ادعای فروشنده ،حکم چیست ؟

        نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) درباره ی سخنان محقّق کرکی (ره)

      

تخیّل خیار غبن :

        نظرشیخ انصاری (ره)

مقایسه وصف مورد بحث با وصف صحت :

حاصل و چکیده ی بحث :

 

می

تعمیم حکم

حکم خریدو فروش کالای مختلف الاجزا بدون اندازه گیری و تعیین مقدار چیست ؟

نظر شیخ انصاری (ره)

سؤال و پاسخ

سؤال :ثمره ی نزاع در کفایت مشاهده ( ازاندازه گیری) و عدم کفایت آن چیست ؟

تعیین ملاک در داد وستد کالای مختلف الأجزا

مبحث چهارم  : «بیع بعض از کالای متساوی الاجزا»

صورت اوّل (فروش درصدی معیّن)

چند نکته :

سخن علامه حلی (ره) و توجیه آن

صورت دوم (فروش فرد مردّد بین افراد متعدّد )

نظر علمای ما

مؤیّد دلیل دوم :

پاسخ به دلیل اوّل (جهالت )

اظهار نظر شیخ انصاری (ره)دراین مورد:

پاسخ به دلیل دوم (ابهام)

 

پاسخ به دلیل سوم (غرر)

پاسخ به دلیل چهارم (نیاز مالکیّت به موضوع مشخّص و موجود در خارج)

          نتیجه ی بحث :

          گفتار شیخ جعفر کاشف الغطاء :

یک مسأله

 

صورت سوم : بیع کلّی در معیّن

فرق صوَر سه گانه :

اشکال و پاسخ :

سخن فخر المحقّقین (ره) :

آیا بیع کلّی در معیّن -صورت سوم -صحیح است ؟

دلایل کسانی که بیع کلّی در معیّن را باطل می دانند :

پاسخ أدلّه مبطلین :

لو باع صاعاً من صبره

احتمال کلّی در معیّن :

پاسخ شیخ انصاری (ره) به دو دلیل محقّق کرکی(ره) :

نظرشیخ انصاری (ره):

 

نتیجه :

نظر امام خمینی (ره)

فروعات و آثاربیع کلّی در معیّن و فرق آن با داد و ستد درصد مشاع :

الف) صاحب اختیار بودن فروشنده :

ب) اختصاص داشتن مقدار باقیمانده به مشتری :

ج) دو بیع کلّی در معیّن ، درطول یکدیگر :

صور مختلف کالای کلّی ، پس از تحویل به مشتری و حکم هرصورت :

صورت اوّل :

صورت دوم :

مبحث پنجم :اقسام مختلف دادو ستد کالای متساوی الأجزا(بیع صبره)

 

          بحثی پیرامون فرض سوم :

اشکال و پاسخ :‌

چکیده ی بحث :

بررسی فرض چهارم (فروش مجموع کالا برمبنای هرپیمانه به بهایی معیّن)

بیع کالای رؤیت شده بصورت غیابی :

سؤال و پاسخ :

 

درصورت کشف خلاف :

دلیل ثبوت خیار :

ردّ یک پندار بی اساس :

احتمال صاحب نهایه :

پاسخ شیخ انصاری (ره)

مبحث ششم : استثنا از مورد معامله و اندار

بررسی مساله «اندار »  واقوال و ادّله ی آنها

بررسی اقوال علما در جواز اندار

صورت مسأله:

جایگاه این دو نظر در آیینه ی کلام بزرگان :

نکته وپاسخ یک اشکال

نظر شیخ انصاری (ره)

اشکال و پاسخ

عنوان مسأله از نظر محقق اردبیلی (ره )

نظر صاحب حدائق ، محدث بحرانی (ره)

بررسی ادلّه و روایات اندار

بررسی گفتار صاحب جواهر (ره )

مؤیّد این برداشت

سؤال و پاسخ :

بررسی عبارت : « ان کان یزید و ینقص فلا بأس »

مؤیّد هریک از این سه احتمال :

نظر شیخ انصاری (ره ) در مساله اندار : 

اندار از منظر قواعد فقهی

سؤال و پاسخ:

اندار از منظر اخبار و روایات

نکته

آیا جواز اندار ، مخصوص ظرف خاصی می باشد ؟

          یک گام فراتر !

آیا می توان کالا را همراه با ظرف آن توزین کرده و بدون اطلاع از وزن دقیق هریک ، و تنها با استناد به وزن مجموع داد وستد نمود ؟

بخش ششم : استثنای لزوم رفع ابهام ، فروش مجهول به ضمیمه ی معلوم

نظر علما در مورد بیع مجهول (همراه با ضمیمه )

 و حواشی شهید بر قواعد [۵] نیز قابل برداشت است .

مروری برروایات

 اظهار نظر شیخ (ره) در مورد این روایات :

اشکال و پاسخ

 آخرین سخن در باب روایات هفتگانه

تاریخچه ی پیدایش نظریه تفصیل

مقصود و تابع یعنی چه ؟

شواهد

 اشکال مهم

دو سؤال و پاسخ

توجیه دیگر

جمع بندی و نتیجه

بخش هفتم : بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین

«بررسی مستندات لزوم رفع ابهام ناشی از جهل و اشتباه در قصد»

مبحث نخست :« بررسی قاعده : العقود تابعه للمقصود »

          الف ) بررسی مفاد و مفهوم قاعده :

 ب) سند و مدرک قاعده :

۱) روایات

۲) اصل عدم :

مبحث دوم – مباحث فقهی 

 

سببیّت عقدباطل را نسبت به ضمان ، به دو صورت می توان تصوّر نمود :

الف) عقدباطل ، سبب می شود که شخص ،اقدام به دریافت کالای موردنظر نماید که درنتیجه ی دریافت (قبض) موجب تحقّق ضمانت و متعهّد گشتن وی در قبال آن خواهد بود .بنابراین ، عقد علّه العلل ضامن بودن محسوب می شود . به عبارت دیگر ،عقد باطل سبب قبض وقبض سبب ضمانت می شود .بر اساس این توجیه ، عقد باطل ، سبب سبب ضمانت محسوب می شود .

ب) عقد باطل ، سبب ناقص ضمانت بوده و آنگاه علّت تحقّق آن ، تکمیل می شود که قبض ، ضمیمه ی عقد شود .

به عبارت دیگر ، سبب تام مرکبّ از عقد و قبض بوده ودر عین حال ،عقد خود سببی ناقص برای ضمانت است که شرط آن ، انضمام قبض می باشد ، چنانکه دربیع صرف و سلم نیز شارع ،دریافت را

 

و……..

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق درباره”ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌ آن” ۲۲۷ ص”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *