حراج!

دانلود روانشناسی مرضی کودک pdf

تومان25,000 تومان17,000

دسته:

 

فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
پیش گفتار ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
شکل گیری آسیب های روانی……………………………………………………………………………………………………….. ۴
خانواده ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
فصل اول: ارزیابی و طبقه بندی…………………………………………………………………………………………… ۷
ارزیابی اختلالات کودکان…………………………………………………………………………………………………………….. ۸
درمان اختلالات کودکان…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
فصل دوم: الگوی اختلالات دوران کودکی ………………………………………………………………………… ۱۴
الگو های زیست شناختی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
مغز………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
ارزشیابی الگوی زیست شناختی……………………………………………………………………………………………………. ۱۷
الگوی روانپویشی………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
نوفرویدی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
ارزیابی مبتنی بر روانپویشی…………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
رفتارگرایی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
شرطی سازی کلاسیک…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
شرطی سازی کنشگر……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
یادگیری مشاهده ای…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
ارزیابی مبتنی بر رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
الگوی شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
تحریف ها و نواقص شناختی………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
الگوی شناختی رفتاری…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
نظریه سیستمی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
الگوی استعداد برای تنیدگی………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
ب روان شناسی مرضی کودک و نوجوان
خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
فصل سوم: افسردگی……………………………………………………………………………………………………. ۳۳
تعریف و طبقه بندی………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
برای اختلال افسردگی…………………………………………………………. ۳۴ DSM-IV-TR ملاک های تشخیصی
ارزیابی افسردگی در کودکان……………………………………………………………………………………………………. ۳۶
علل………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
پیش آگهی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
درمان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
فصل چهارم: اختلالات اضطرابی…………………………………………………………………………………….. ۴۲
رشد عاطفی بهنجار…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
تعریف و طبقه بندی…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
اختلال اضطراب تعمیم یافته…………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
اختلال وسواس بی اختیاری……………………………………………………………………………………………………. ۴۵
اختلال اضطراب جدایی…………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
ملاک های تشخیصی اضطراب جدایی………………………………………………………………………………………… ۴۷
ترس از مدرسه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
ارزیابی اختلالات اضطرابی………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
شیوع …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
علل………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
درمان……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
فصل پنجم: عقب ماندگی ذهنی……………………………………………………………………………………….. ۵۶
تعریف و طبقه بندی…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
شیوع……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
علل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
محیط قبل از تولد…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
فهرست مطالب
محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
مداخله و درمان……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
دارودرمانی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
فصل ششم: اختلالات فراگیر تحول یا اختلال نافذ رشد……………………………………………………….. ۶۷
درخودماندگی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
اختلال رت……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
اختلال ازهم پاشیدگی کودکی……………………………………………………………………………………………………… ۶۹
اختلال آسپرگر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
علل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
پیش آگهی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
درمان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
آموزش والدین………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
خودآزاری…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
فصل هفتم: اختلال رفتار مهار شده (اختلال سلوک)………………………………………………………………. ۷۹
ویژگی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
اختلال لجبازی – نافرمانی…………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
نقش خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
پیش آگهی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
درمان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
فصل هشتم: اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه………………………………………………………………. ۹۰
الف درجه بندی رفتار کودک……………………………………………………………………………………………………… ۹۱
علل………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۹۶ ………………………………………………………………………..ADHD تحول کودک و
پیش آگهی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
ث روان شناسی مرضی کودک و نوجوان
درمان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
فصل نهم: اختلالات یادگیری آموزشگاهی…………………………………………………………………………. ۱۰۳
تعریف و طبقه بندی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
اختلالات یادگیری تحولی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
اختلال توجه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
اختلال حافظه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
ادراک بینایی و شنوایی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
اختلال های یادگیری تحصیلی…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
هوش……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
شیوع……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
علل………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
بدکارکردی مغز……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
درمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
فصل دهم: اختلالات خوردن و خوراندن………………………………………………………………………….. ۱۱۱
اختلال خوردن در نوزادان……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
بی اشتهایی عصبی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
تعریف و طبقه بندی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
ملاک های تشخیصی اختلال بی اشتهایی عصبی…………………………………………………………………………….. ۱۱۳
عوامل روان شناختی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
عوامل زیست شناختی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
پرخوری عصبی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
تعریف و طبقه بندی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
ملاک های تشخیصی اختلال پرخوری عصبی………………………………………………………………………………. ۱۱۹
درمان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
فهرست مطالب
فصل یازدهم: اختلالات دفع………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
بی اختیاری ادرار…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
ملاک های تشخیصی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
علل ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
درمان…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
بی اختیاری مدفوع………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
ملاک های تشخیصی بی اختیاری مدفوع…………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
علل……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
درمان……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
فصل دوازدهم: اختلالات تیک……………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
تیک تورت………………………………………………………………………… ۱۳۱ DSM-IV-TR ملاک های تشخیصی
علل……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
اختلال تیک گذرا………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
ملاک های تشخیصی تیک گذرا ………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی…………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
ملاک های تشخیصی اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی……………………………………………………………. ۱۳۴
درمان…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵
واژه نامه انگلیسی به فارسی…………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
فهرست اعلام……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷

پیشگفتار ۱

 

اختلالات دفعی
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
خلاصه مقایسه DSM-5 و DSM-4
اختلال های اضطرابی
اختلال تغذیه ای
کودکان بیش فعال
جزوه روانشناسی مرضی کودک
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
اوتیسم
روانشناسی مرضی کودک و نوجوان
دکتر محمد خدایاری فرد
اختلال تغذیه ای
اختلالات دفعی
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
اختلالات اضطرابی کودکان
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
خلاصه تغییرات DSM 5
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
موضوع: اختلال دلبستگی
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
اختلالات خواب در کودکی
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
اختلال های افسرگی و خود کشی در کودکی

دکمه بازگشت به بالا