حراج!

تحقیق درباره “چوب چوکا” ۴۱ ص ورد

تومان12,000

چوب چوکا

مقدمه

تاریخچه صنایع چوب وکاغذ

 صنایع چوب

واحد تخته چند لائی

واحد چوب بری

چوب چوکا

واحد آماده سازی

صنایع کاغذ

واحد تولید خمیر وتهیه مایع پخت

۱-۱- قسمت انتقال خرده چوب

۱-۲- قسمت برج پخت

۱-۳-  قسمت بازیابی مواد قلیایی:

 1. واحد نیرو وبازیابی مواد شیمیایی

 2. واحد تصفیه آب فاضلاب

 3. واحد تولید کاغذ

۱-۴- قسمت آماده سازی خمیر ومواد افزودنی:

۲-۴- ماشین کاغذ:

 1. واحد تکنیکال

واحد مهندسی و امور سرویس‌ها

شهرک مسکونی کارکنان

گزارش کار:

گزارش تصفیه اولیه وچگونگی حذف یونهای مزاحم در T.H

گزارش تصفیه ثانویه وچگونگی افزایش عمررزینها

خواص فیزیکی

خواص شیمیایی:

اندازه گیری سختی آب درآزمایشگاه تصفیه

آلوده کنندهای معدنی وغیرفلزی:

کنداکتیویته آب:

روشهای تصفیه آب درچوکا:

بررسی سیستم تصفیه آب در چوکا:

سیستم پمپ خانه شفارود

مواد شیمیایی مورد استفاده درتصفیه اولیه

سیستم جمع آوری لجن اته کلاریفایر:

تست‌هایی که در تصفیه اولیه به کار می‌رود

تعیین اندازه گیری سختی آب:

قلیائیت آب:

آزمایش باقیمانده سولفیت

چوب چوکا

آزمایشهای سود سازی وبازیابی مواد شیمیایی

مقدمه:

 

روش انجام آزمایش

آزمایش از لکیور سفید:

تعیین درصد CaO درآهک پخته

تعیین درصد سود جامد:

آماده سازی خمیر

مقدمه

محاسبه درصد خشکی

اندازه‌گیری کاپا:

آزمایشگاه تحقیقات محلول‌سازی

قسمت محلول‌سازی:

استاندارد کردن:

 1. از روی استاندارد اولیه:

 2. به صورت تیترازول:

 3. مقدار توزین شده ای ازاستاندارد ثانویه ای:

روش تهیه محلولها:

 1. مایع از مایع:

 2. مایع درجامد:

 3. تهیه محلول بانرمالیته پایین از محلول با نرمالیته بالا:

 4. نسبت حجم محلول به حجم رقیق کننده:

 5. تهیه محلولهای چند درصدی:

محلولهای بافر:

معرف‌ها:

اسامی بعضی محلولها:

منابع :          

دراوایل سال۱۳۶۵ بخش جنگل چوکاازشرکت متنزع وبه شرکت مستقلی به نام شرکت جنگل شفارود وابسته به وزارت کشاورزی گردید وهمچنین واحدصنایع ملی قرارگرفت. براساس برنامه ریزی‌های به عمل آمده تأمین چوب موردنیازصنعت می بایست از۴۰۰ هزار هکتارجنگل‌های منطقه گیلان ازسفیدرود تاآستارا تأمین گردد.

صنایع چوب وکاغذایران “چوکا” ازدوواحد صنایع کاغذ تشکیل شده است. چوبهای مورد مصرف پس ازقطع ازجنگل توسط کامیون‌ها وتریلرها به یارد (انبارگرده بینه)حمل می شود. چوب‌های جنگلی موردمصرف اغلب عبارتند از ممرز- راش – بلوط – صنوبر- انجیلی خرمندی وافرا.

درابتدای امرلازم به ذکراست که گفته شود کاغذ درابتدا چگونه وبرای چه به وجودآمده است.اگرزمانهای گذشته راتداعی کنیم یعنی زمانهای بابلی عاشوری آنها برای نوشتن با حکاکی کردن برروی پوست را یادگرفتند که این امرتوسط ایرانیان باستان برروی پوست حیوانات آغاز گردید. طبق گزارشات اولین نوشته ۴۹۶۴ سال قبل ازمیلادبرروی سفال انجام شده است.

حال کلمه کاغذرا بازگومی کنیم.درزبان انگلیسی Paper وآلمانی Papier نام داردکه ازکلمه پاپیروس نام یک گیاه درسواحل رودنیل به فراوانی می روید. حدود ۳۰۰۰ سال قبل ازمیلادمصریها گیاه پاپیروس رابرای تحریربه کارمی برندودرآن هنگام هم ازمواد دیگر از قبیل خشت – سفال – سنگ – فلزات- استخوان- عاج فیل وپوست درختان- برگ خرما – پوست گاو – گوساله- گوسفند – بزوآهواستفاده می شد.

و…….                                                                              

دکمه بازگشت به بالا