نمونه سوال
فاقد تصویر شاخص
نمونه سوال درس اول دین وزندگی ( پایه دهم، دوره دوم متوسطه) ( ادبیات و علوم انسانی) به همراه پاسخاین فایل حاوی ۶ صفحه و ۲۱ سوال از درس اول دین وزندگی ( پایه دهم، دوره دوم متوسطه) ( ادبیات ...
فاقد تصویر شاخص
نمونه سؤال درس اول جغرافیا به همراه پاسخ ( پایه دهم، دوره دوم متوسطه) ( کلیه رشته ها)این فایل حاوی ۶ صفحه نمونه سؤال درس اول جغرافیا پایه دهم ( دوره دوم متوسطه) ( کلیه رشته ها) به همراه پاسخ ...
فاقد تصویر شاخص
نمونه سوالات درس دوم دین و زندگی ( پایۀ دهم، دوره دوم متوسطه) (ادبیات و علوم انسانی) به همراه پاسخاین فایل حاوی ۲۹ سوال و ۸ صفحه نمونه سوالات درس دوم دین و زندگی ( پایۀ دهم، دوره دوم متوسطه) ...
فاقد تصویر شاخص
نمونه سوالات درس سوم دین و زندگی ( پایۀ دهم، دوره دوم متوسطه) (ادبیات و علوم انسانی) به همراه پاسخاین فایل حاوی ۱۲ سوال و ۴ صفحه نمونه سوالات درس سوم دین و زندگی ( پایۀ دهم، دوره دوم متوسطه) ...
فاقد تصویر شاخص
نمونه سوالات درس اول اقتصاد ( پایه دهم، دوره دوم متوسطه) ( ادبیات و علوم انسانی) به همراه پاسخاین فایل حاوی ۶۱ سوال و ۱۷ صفحه نمونه سوالات درس اول اقتصاد ( پایه دهم، دوره دوم متوسطه) ( ادبیات و ...
توسط
تومان