روانپزشکی
فاقد تصویر شاخص
تحقیق در مورد افسردگی در کودکانتعریف افسردگی کودکان افسردگی در کودک و بزرگسال معنای مشابهی ندارد و نشانه های هر کدام متفاوت است. به طور کلی ، افسردگی عبارت است از احساس درماندگی و به بن بست رسیدن ؛ گاهی ...
توسط
تومان