دامپزشکی
فاقد تصویر شاخص
جایگاه مناسب جهت پراربندیجایگاه مناسب جهت پراربندی : هر چند گوسفند از نظر جا کم توقع است و به تاسیسات گرانی نیاز ندارد و در صورت داشتن تغذیه مناسب در برابر نا ملایمات جوی مقاوم و بردبار است ، ولی ...
توسط
تومان