ظروف سرو و پذیرایی

خرید کیک خوری پاشاباغچه مدل ۹۵۲۴۰ و ۳۶ مدل سروپذیرایی

مشاهده انواع ظروف سرو و پذیرایی

خرید کیک خوری پاشاباغچه مدل ۹۵۲۴۰ و ۳۶ مدل سروپذیرایی

مشاهده قیمت و خرید

مشخصات فنی

18٪
5 (6 نظر)
110000 90000
4.7 (3 نظر)
76000
5 (1 نظر)
300000 280000
5 (1 نظر)
465000 450000

مشخصات

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f282473060c3ba7c2a70a3de8eafccf96bb31e9.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

درب کیک خوری مدل 4030

درب کیک خوری مدل 4030
درب کیک خوری مدل 4030
۲۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112939597.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری کد 101

کیک خوری کد 101
کیک خوری کد 101
۶۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114338058.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری کد 403

کیک خوری کد 403
کیک خوری کد 403
۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/acc215547a6a3b07b29f33fc51c5654b57c93e34_1604073310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری کد 35

کیک خوری کد 35
کیک خوری کد 35
۵۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/201005ea9f832b3e689ae5de952ae38c1bf8f265_1610287006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

درب ظرف کیک خوری مدل 681 بسته دو عددی

درب ظرف کیک خوری مدل 681 بسته دو عددی
درب ظرف کیک خوری مدل 681 بسته دو عددی
۵۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121518088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

درب کیک خوری مدل imperial

درب کیک خوری مدل imperial
درب کیک خوری مدل imperial
۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d1b100726c087a7ae509b3c3560a84f0ea69c78f_1607609824.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری رایکا مدل 01

کیک خوری رایکا مدل 01
کیک خوری رایکا مدل 01
۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a2851b71eb81493a35c0b0051c629a0d321d600_1609955759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

درب کیک خوری مدل667

درب کیک خوری مدل667
درب کیک خوری مدل667
۲۶,۲۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116605611.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری کد ASM - DLT134-B1117

کیک خوری کد ASM - DLT134-B1117
کیک خوری کد ASM - DLT134-B1117
۱۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5ccb8ad42092171b364ea5865276d215f1f288a_1605858904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری لومینارک کد 320

کیک خوری لومینارک کد 320
کیک خوری لومینارک کد 320
۹۶,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121001690.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

درب کیک خوری کد45

درب کیک خوری کد45
درب کیک خوری کد45
۳۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9d2f9103dc1585fba763a90a81b25864805b0752_1619609186.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری مدل Cute-012

کیک خوری مدل Cute-012
کیک خوری مدل Cute-012
۵۰,۰۰۰
٪۱۲
۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114395513.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

درب کیک خوری کد 1662

درب کیک خوری کد 1662
درب کیک خوری کد 1662
۳۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8821fc44f9019cca40999eff62da8cb9c436d8d5_1619808721.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری مدل q564

کیک خوری مدل q564
کیک خوری مدل q564
۲۳۸,۰۰۰
٪۴۰
۱۴۲,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5d09c08988c6ccd15ecc7b92649dafb4a971fb9d_1621198226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری کد a00121

کیک خوری کد a00121
کیک خوری کد a00121
۲۴۰,۰۰۰
٪۵۵
۱۰۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/428621.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری پاشاباغچه مدل Patisserie 95200

کیک خوری پاشاباغچه مدل Patisserie 95200
کیک خوری پاشاباغچه مدل Patisserie 95200
۴۱۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/847887.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2165

سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2165
سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2165
۶۲۵,۰۰۰
٪۱۳
۵۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3256129.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری آسا پلاستیک مدل 420

کیک خوری آسا پلاستیک مدل 420
کیک خوری آسا پلاستیک مدل 420
۷۱,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d432f896accdf410e354fb1f01b21aff5615bc5d_1600345307.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف کیک خوری مدل ZM کد 1370

ظرف کیک خوری مدل ZM کد 1370
ظرف کیک خوری مدل ZM کد 1370
۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112939812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری کد 102

کیک خوری کد 102
کیک خوری کد 102
۶۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117390355.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری کد ۱۰۰۶

کیک خوری کد ۱۰۰۶
کیک خوری کد ۱۰۰۶
۷۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3117748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2171

سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2171
سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2171
۶۳۰,۰۰۰
٪۱۳
۵۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2448585.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2164

سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2164
سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2164
۶۲۵,۰۰۰
٪۱۳
۵۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/36e16ca2976b0f93ef1e2935df8c131d417b1542_1595226642.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری کد 9506

کیک خوری کد 9506
کیک خوری کد 9506
۹۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2078001.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2170

سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2170
سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2170
۶۲۵,۰۰۰
٪۱۳
۵۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/efed40121f469b970a1a44737f8bbc7024a48627_1613202893.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری مدل کاپ کیک

کیک خوری مدل کاپ کیک
کیک خوری مدل کاپ کیک
۷۸,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb0d26c808c3e125bdb0f1ddb3ab99ee9d2b6297_1619704184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری کد AS701

کیک خوری کد AS701
کیک خوری کد AS701
۸۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87d0e47c50ddde7b7726e54b9807e47ce1c94f20_1614768689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری کد 103

کیک خوری کد 103
کیک خوری کد 103
۷۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/123ac7c3ecbb50f38bacbdfbc656aa0e0e46585d_1596629080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری هوم کینگ کد 6009

کیک خوری هوم کینگ کد 6009
کیک خوری هوم کینگ کد 6009
۴۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1004210.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2166

سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2166
سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2166
۵۸۵,۰۰۰
٪۷
۵۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112418328.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری چوبیس کد 1-900

کیک خوری چوبیس کد 1-900
کیک خوری چوبیس کد 1-900
۱۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2497410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2160

سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2160
سرویس کیک خوری 8 پارچه کد 2160
۶۲۵,۰۰۰
٪۱۳
۵۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f724a57ddb6fa7e2efa0c942c8a7bdeb9aa848e8_1611837104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری مدل آنجلس کد 1022

کیک خوری مدل آنجلس کد 1022
کیک خوری مدل آنجلس کد 1022
۱۵۰,۹۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f5bf29b661418e59d1caa90d7600393a74af729_1600103449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری طرح گل و پرنده مدل GZ99282

کیک خوری طرح گل و پرنده مدل GZ99282
کیک خوری طرح گل و پرنده مدل GZ99282
۳۴۵,۰۰۰
٪۱۰
۳۱۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e6688dede4cc8a89ba8a37b6e0a4da843ae8bcf0_1611008908.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری مدل 666

کیک خوری مدل 666
کیک خوری مدل 666
۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8bb86ee68da57e3c88d6faa5e7a364ef09250573_1609232716.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیک خوری کد 5031

کیک خوری کد 5031
کیک خوری کد 5031
۷۴,۰۰۰ تومان
  • ابعاد
    ۱۲ × ۲۸ × ۲۸ سانتی متر
  • وزن
    ۱۲۰۰ گرم
  • جنس   بلور

جعبه پذیرایی لوکس باکس مدل LB11

۶۱,۰۰۰
٪۲
۵۹,۷۸۰ تومان

جعبه پذیرایی لوکس باکس کد LB23-1

۱۲۰,۰۰۰
٪۳۶
۷۷,۰۰۰ تومان

تخته سرو چوب مدل 441 بسته 15 عددی

۱۵,۰۰۰
٪۴۱
۸,۸۰۰ تومان

جعبه پذیرایی مدل 613

۴۴,۰۰۰ تومان

جعبه پذیرایی لوکس باکس کد LB106-M

۲۵۹,۰۰۰
٪۲
۲۵۳,۸۲۰ تومان

شکلات خوری مدل tower

۴۹,۵۸۰ تومان

میوه خوری بوهمیا مدل PK

۳۵,۵۰۰,۰۰۰
٪۴۵
۱۹,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵.۵
٪۴۵
۱۹.۵۲۵ میلیون تومان

جعبه پذیرایی لوکس باکس کد LB25-1

۱۲۰,۰۰۰
٪۴۳
۶۹,۰۰۰ تومان

کیک خوری کد 403

۷۸,۰۰۰ تومان

جعبه پذیرایی کد W212

۵۰,۰۰۰
٪۸
۴۵,۸۰۰ تومان

اردو خوری مدل UN 4001

۷۶,۰۰۰
٪۸
۷۰,۰۰۰ تومان

تخته سرو مدل CH-SE-31361

۲۶,۰۰۰
٪۱۹
۲۱,۰۰۰ تومان

کیک خوری کد 101

۶۳,۰۰۰ تومان

جعبه پذیرایی لوکس باکس کد LB046

۱۴۲,۰۰۰
٪۲
۱۳۹,۱۶۰ تومان

سینی سرو مدل CH.2

۱۳۱,۰۰۰ تومان

سرویس پذیرایی 23 پارچه فایواستارز مدل 2020 کد 456

۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷.۲۵ میلیون تومان

جعبه پذیرایی لوکس باکس کد LB19

۱۴۵,۰۰۰
٪۴
۱۳۹,۲۰۰ تومان

جعبه پذیرایی لوکس باکس کد LB23

۱۲۰,۰۰۰
٪۳۶
۷۷,۰۰۰ تومان

شکلات خوری مدل NGL484

۹۶,۰۰۰ تومان

جهت مشاهده مدل های دیگر ظروف پذیرایی کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر ظروف پذیرایی کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر ظروف پذیرایی کلیک کنید

ظروف سرو و پذیرایی دیجی کالا
ظروف سرو و پذیرایی بامبو
ظروف سرو و پذیرایی سیلویا
ظروف سرو و پذیرایی ایکیا
ظروف سرو و پذیرایی لمونژ
ظروف سرو و پذیرایی کریستال
ظروف سرو و پذیرایی جدید
جدیدترین ظروف سرو و پذیرایی
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
انواع ظروف سرو و پذیرایی

دکمه بازگشت به بالا