اجاق و ظرف سفری

ظرف غذا سفری تتیس مدل FJ-03 و ۶۷ مدل ظرف غذا پرفروش

مدل های ظرف غذا پرفروش

ظرف غذا سفری تتیس مدل FJ-03 و ۶۷ مدل ظرف غذا پرفروش

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110859009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا برقی لانچ باکس مدل GYT-S19 کد 2501162

ظرف غذا برقی لانچ باکس مدل GYT-S19 کد 2501162
ظرف غذا برقی لانچ باکس مدل GYT-S19 کد 2501162
۲۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112750541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل LBG01

ظرف غذا مدل LBG01
ظرف غذا مدل LBG01
۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110347273.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل لانچ باکس کد 1002277

ظرف غذا مدل لانچ باکس کد 1002277
ظرف غذا مدل لانچ باکس کد 1002277
۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e18563a6b5b74467f27300e33cd3bde0ebfb4cdd_1618930661.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مادام کوکو کد 1KSAKL0343394

ظرف غذا مادام کوکو کد 1KSAKL0343394
ظرف غذا مادام کوکو کد 1KSAKL0343394
۱۶۰,۰۰۰
٪۲۰
۱۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5491109.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا پرانی مدل 7022

ظرف غذا پرانی مدل 7022
ظرف غذا پرانی مدل 7022
۴۲,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f70dd7d3c6cad239d36eff0fb83afa6d6eed9370_1623190067.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا تینگ لی کد 8143

ظرف غذا تینگ لی کد 8143
ظرف غذا تینگ لی کد 8143
۳۰۰,۰۰۰
٪۲
۲۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5c661e34b26055801edf782b7667a1f406468334_1623190424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا تینگ لی کد 8103

ظرف غذا تینگ لی کد 8103
ظرف غذا تینگ لی کد 8103
۱۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5397141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل 7020 سایز کوچک

ظرف غذا مدل 7020 سایز کوچک
ظرف غذا مدل 7020 سایز کوچک
۳۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2299567.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف نگهداره غذا بلور کاوه مدل Classic بسته 3 عددی

ظرف نگهداره غذا بلور کاوه مدل Classic بسته 3 عددی
ظرف نگهداره غذا بلور کاوه مدل Classic بسته 3 عددی
۴۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26edda8550b8a8fec36fa97b6ee96b4f3435ae36_1620335161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل لانچ باکس

ظرف غذا مدل لانچ باکس
ظرف غذا مدل لانچ باکس
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112804087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا پیرپناهی کد P01

ظرف غذا پیرپناهی کد P01
ظرف غذا پیرپناهی کد P01
۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d6a02fe53b4f548aed41c10fd6eb95fd302ca3a_1620020844.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا تیتیز مدل 9080 کد 35040

ظرف غذا تیتیز مدل 9080 کد 35040
ظرف غذا تیتیز مدل 9080 کد 35040
۶۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112804049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا پیرپناهی کد P02

ظرف غذا پیرپناهی کد P02
ظرف غذا پیرپناهی کد P02
۴۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/25bfb3103bbb5fbf980273243a80e4e2c5440a69_1612282742.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا پاک تفلون کد 800011

ظرف غذا پاک تفلون کد 800011
ظرف غذا پاک تفلون کد 800011
۵۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4809247077a0b29ae09eed8e935d0bbe6c58dd5c_1602347346.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا آفتاب کد 114

ظرف غذا آفتاب کد 114
ظرف غذا آفتاب کد 114
۴۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/62b1d4b4d931e80719826ef69e6000d039a08ab0_1607946583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل پرستیژ کد 1

ظرف غذا مدل پرستیژ کد 1
ظرف غذا مدل پرستیژ کد 1
۶۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5398505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل 7021 سایز متوسط

ظرف غذا مدل 7021 سایز متوسط
ظرف غذا مدل 7021 سایز متوسط
۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d9bd47b47180853c29748aa39af3ae4a83a1af8_1601914171.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا کد 113

ظرف غذا کد 113
ظرف غذا کد 113
۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4506057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا کد 001

ظرف غذا کد 001
ظرف غذا کد 001
۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4809247077a0b29ae09eed8e935d0bbe6c58dd5c_1602347626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا آفتاب کد 115

ظرف غذا آفتاب کد 115
ظرف غذا آفتاب کد 115
۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112749946.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل LBG02

ظرف غذا مدل LBG02
ظرف غذا مدل LBG02
۸۳,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120118121.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا کد 120

ظرف غذا کد 120
ظرف غذا کد 120
۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/62b1d4b4d931e80719826ef69e6000d039a08ab0_1607946712.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل پرستیژ کد 2

ظرف غذا مدل پرستیژ کد 2
ظرف غذا مدل پرستیژ کد 2
۶۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4506067.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا کد 003

ظرف غذا کد 003
ظرف غذا کد 003
۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/71fb73a58184c378bcae3942e5c2f597fe6b4660_1607946101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل تکنو کد 3

ظرف غذا مدل تکنو کد 3
ظرف غذا مدل تکنو کد 3
۵۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/534f15e32fc599364f6b04f1e0640364b590dd2c_1615126343.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل 3T

ظرف غذا مدل 3T
ظرف غذا مدل 3T
۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a774484a099c23b2ffe1b23260d26e7332582f3_1599644280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا پرنس هوم مدل هارلم کد 30

ظرف غذا پرنس هوم مدل هارلم کد 30
ظرف غذا پرنس هوم مدل هارلم کد 30
۴۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a454ed4caea7c3959dbec66db61a67f1700c13ca_1617455988.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل q111

ظرف غذا مدل q111
ظرف غذا مدل q111
۱۴۵,۰۰۰
٪۱۰
۱۳۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5c22b7f4c82d1c7ddd281d9df3d88d2a73e1a3f1_1615025489.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل Small-A1

ظرف غذا مدل Small-A1
ظرف غذا مدل Small-A1
۴۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c18dec992d0fca7b14bcdc8576f8cbfe5c95b592_1615105781.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل 2T

ظرف غذا مدل 2T
ظرف غذا مدل 2T
۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112810405.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا پیرپناهی کد P04

ظرف غذا پیرپناهی کد P04
ظرف غذا پیرپناهی کد P04
۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd5ce84bfee78dd16ada0a366863dd97dfcea3d2_1618581164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل نوین

ظرف غذا مدل نوین
ظرف غذا مدل نوین
۲۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a5010f997519004c9d3d6eb74feb2d5e24d13f6_1623151305.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل 1B

ظرف غذا مدل 1B
ظرف غذا مدل 1B
۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6dbc11299f5bea353fd7d045c44537f4e542adaf_1612851709.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل آراد کد 2230

ظرف غذا مدل آراد کد 2230
ظرف غذا مدل آراد کد 2230
۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a5010f997519004c9d3d6eb74feb2d5e24d13f6_1623151333.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل 2B

ظرف غذا مدل 2B
ظرف غذا مدل 2B
۷۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9a77a375c578629b6a0db99e8ff37381372fe913_1614952152.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف غذا مدل A2

ظرف غذا مدل A2
ظرف غذا مدل A2
۴۵,۰۰۰ تومان

ظرف غذا مدل تکنو 1

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرف غذا مدل CUBOID

۵۷,۰۰۰ تومان

ظرف غذا مدل SV574

۴۳,۷۰۰ تومان

ظرف غذا مدل A3

۴۶,۴۰۰ تومان

ظرف غذا مدل SIMLPE

۴۸,۴۰۰ تومان

ظرف غذا مدل 1002

۷۵,۰۰۰ تومان

ظرف غذا سفری مدل R03

۴۲,۰۰۰ تومان

ظرف غذا مدل myk9116

۲۹۰,۰۰۰
٪۲۰
۲۳۲,۰۰۰ تومان

ظرف غذا سفری مدل 01

۶۷,۰۰۰ تومان

ظرف غذا مانیا کد 7777

۲۵,۰۰۰ تومان

ظرف غذا سفری  مدل ZX1006

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ میلیون تومان

ظرف غذا سفری مدل R01

۳۸,۵۰۰ تومان

ظرف غذا سفری کد 02

۶۵,۰۰۰ تومان

ظرف غذا سفری مدل Cl 1

۶۱,۳۴۰ تومان

ظرف نگهدارنده غذا مدل Charming

۲۰۰,۰۰۰
٪۲۶
۱۴۹,۰۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده غذا مدل HotPot-M مجموعه 3 عددی

۱,۲۱۹,۰۰۰ تومان
۱.۲۱۹ میلیون تومان

مشخصات فنی

مشخصات ظرف غذا

 • ابعاد

  ۵٫۵ × ۱۶٫۵ × ۲۱ سانتی‌متر
 • تعداد

  ۱ عدد
 • درجه بندی

  ندارد

 • جنس

  آلومینیوم

 • حجم

  ۱٫۵ لیتر
 • دستگیره

  ندارد

 • کیف

  ندارد

 • قابلیت گرم نگه داشتن

  ندارد

 • سایر توضیحات

  سبک


 • کم حجم

 • قابلیت گرم کردن غذا

 • دارای دو بست محکم کننده درب
دکمه بازگشت به بالا