ابزار آشپزی

۴۵ مدل انبر سالاد ۱۴۰۰ پرفروش ترین ها

مدل های پرفروش انبر سالاد

۴۵ مدل انبر سالاد ۱۴۰۰ پرفروش ترین ها
20٪
5 (4 نظر)
25000 20000
5 (1 نظر)
44000
25٪
5 (1 نظر)
135000 101000
5 (1 نظر)
50000 48000
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2916956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد فیسیون کد 172

انبر سالاد فیسیون کد 172
انبر سالاد فیسیون کد 172
۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2171892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد تی اس مدل Mirror

انبر سالاد تی اس مدل Mirror
انبر سالاد تی اس مدل Mirror
۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2380060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد سان کوک مدل A1

انبر سالاد سان کوک مدل A1
انبر سالاد سان کوک مدل A1
۱۶,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2654120.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد تولز مدل T216

انبر سالاد تولز مدل T216
انبر سالاد تولز مدل T216
۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2688759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد سروینگ مدل XB08

انبر سالاد سروینگ مدل XB08
انبر سالاد سروینگ مدل XB08
۱۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1234684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد تی اس مدل New mirror

انبر سالاد تی اس مدل New mirror
انبر سالاد تی اس مدل New mirror
۱۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2665057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد مدل XC007 بسته 2 عددی

انبر سالاد مدل XC007 بسته 2 عددی
انبر سالاد مدل XC007 بسته 2 عددی
۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121651608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد مدل VIn1

انبر سالاد مدل VIn1
انبر سالاد مدل VIn1
۱۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121636108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد مدل FM20

انبر سالاد مدل FM20
انبر سالاد مدل FM20
۱۳,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114992583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد مدل SH_055

انبر سالاد مدل SH_055
انبر سالاد مدل SH_055
۱۱,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b0a0b05c5bd2f0ab6307e75df3d662cfae422030_1610431440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد مدل SLVR کد SHR 415

انبر سالاد مدل SLVR کد SHR 415
انبر سالاد مدل SLVR کد SHR 415
۳۷,۳۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/08a7ab20596e4fbbfaf9b5308aa482eddb3453ca_1617644337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد طرح قلب مدل H1

انبر سالاد طرح قلب مدل H1
انبر سالاد طرح قلب مدل H1
۲۸,۰۰۰
٪۱۸
۲۲,۹۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bc34de8d0f4528120ce03dfc41c25444ec35b808_1594074772.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد کد 6431

انبر سالاد کد 6431
انبر سالاد کد 6431
۱۵,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3547485.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد استیل کد 120

انبر سالاد استیل کد 120
انبر سالاد استیل کد 120
۱۶,۴۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112673560.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد کد 697822B

انبر سالاد کد 697822B
انبر سالاد کد 697822B
۴۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120501007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد اِی.ای.بی مدل 3035

انبر سالاد اِی.ای.بی مدل 3035
انبر سالاد اِی.ای.بی مدل 3035
۷۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4f3b4f0e122d8b0ed88d110e0e140c78f29446b8_1606026096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد شنگیا مدل 001

انبر سالاد شنگیا مدل 001
انبر سالاد شنگیا مدل 001
۷۰,۰۰۰
٪۵۶
۳۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121902507.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد انیمنت مدلds552

انبر سالاد انیمنت مدلds552
انبر سالاد انیمنت مدلds552
۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7d63076368cd1f68ad0190aa58cd9fda7971fa31_1612008955.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد مدل S21

انبر سالاد مدل S21
انبر سالاد مدل S21
۱۰,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121902352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد انیمنت مدل a5

انبر سالاد انیمنت مدل a5
انبر سالاد انیمنت مدل a5
۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5dcd3a2a03601bcc03b25710da4546c3a44f48f0_1596357684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد مدل Kzil-3

انبر سالاد مدل Kzil-3
انبر سالاد مدل Kzil-3
۲۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e736d020f29420502d18cc3aaf81542682fa4ab_1593702483.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد مدل 222

انبر سالاد مدل 222
انبر سالاد مدل 222
۴۱,۷۰۰
٪۹
۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112142032.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد مدل art 30

انبر سالاد مدل art 30
انبر سالاد مدل art 30
۳۲,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4532010.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد سلی کالا مدل 1-35038

انبر سالاد سلی کالا مدل 1-35038
انبر سالاد سلی کالا مدل 1-35038
۱۶,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03be6438eb9cc8d6977a44c353ecd85dd3174daf_1606291009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد تلن مدل T04

انبر سالاد تلن مدل T04
انبر سالاد تلن مدل T04
۴۹,۰۰۰
٪۲۰
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2398947.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد بنتاتی مدل BN1057

انبر سالاد بنتاتی مدل BN1057
انبر سالاد بنتاتی مدل BN1057
۳۵۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d50969f2539d004a518242171402205c4838097_1612868813.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد کد 55

انبر سالاد کد 55
انبر سالاد کد 55
۲۰,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cbcd90490b9f1411b2c23c0d6a0fd69f8bb10f7a_1614582123.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد اچ سی وای مدل XB169

انبر سالاد اچ سی وای مدل XB169
انبر سالاد اچ سی وای مدل XB169
۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110606662.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد اسکای واکر کد 381

انبر سالاد اسکای واکر کد 381
انبر سالاد اسکای واکر کد 381
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fece7fdbb4604c70fe044aadb9cdc05e6b420bd2_1608111859.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد مدل hm112

انبر سالاد مدل hm112
انبر سالاد مدل hm112
۹۰,۰۰۰
٪۵۱
۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54242ad62a9e7cc14f1b6effac0c58be1d48332b_1624108694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد تولز مدل دالبر

انبر سالاد تولز مدل دالبر
انبر سالاد تولز مدل دالبر
۷۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97f9ed77bdfab0aa1fe087a2c5b585602e0b17c2_1593953920.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد یزدگل کد 132

انبر سالاد یزدگل کد 132
انبر سالاد یزدگل کد 132
۲۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5724b781c20e188ed3287b909bc6e603c3e6d896_1605283684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد کد D22

انبر سالاد کد D22
انبر سالاد کد D22
۲۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4573220.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد گرد مدل M500 جار

انبر سالاد گرد مدل M500 جار
انبر سالاد گرد مدل M500 جار
۱۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ac6ba831a7bd8633c94e424365cf37218f78a2c5_1617644600.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد مدل G1

انبر سالاد مدل G1
انبر سالاد مدل G1
۲۳,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33b9ad29369263d563070c2704417c6dab3348da_1621492979.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر سالاد هوآیینگ کد 1020

انبر سالاد هوآیینگ کد 1020
انبر سالاد هوآیینگ کد 1020
۸۳,۸۰۰ تومان

انبر سالاد
انبر سالاد یونیک
انبر سالاد خوری
انبر سالاد پلاستیکی
انبر سالاد سیلیکونی
انبر سالاد سیلور
انبر سالاد طلایی
انبر سالاد چوبی

مشخصات فنی

مشخصات

 • ابعاد

  ۲۷×۵×۷ سانتی‌متر
 • وزن

  ۹۰ گرم
 • کشور مبداء برند

  چین

 • جنس بدنه

  استیل

 • جنس دسته

  استیل

دکمه بازگشت به بالا