تقدیم به امام زمان جمعه ۲۵ دی ۹۴

تقدیم به امام زمان جمعه 25 دی 94

 

تقدیم به امام زمان جمعه ۲۵ دی ۹۴

ﻫﺮ قطره دریا می شود وقتی بیایی

صحرا شکوفا می شود وقتی بیایی

آئینه در آئینه در آئینه لبخند

دنیا چه زیبا می شود وقتی بیایی

چیزی شبیه آنچه در باور نگنجد

مانند رؤیا می شود وقتی بیایی

رمز تمام قفلهای بسته ی ما

یک لحظه پیدا می شود وقتی بیایی

یوسف که در مصر ملاحت پادشاه است

محو تماشا می شود وقتی بیایی

در باور ما ریشه دارد وعده ی وحی

” ﻓﺘﺤﺎ ﻣﺒﯿﻨﺎ ” می شود وقتی بیایی

تلخ است صبر و انتظار اما به کامم

شهد گوارا می شود وقتی بیایی

ﺁﻥ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩ

ﺩﺭ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯿﺎﯾﯽ

ﺑﺮ ﻧﯿﺰﻩ ﺁﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺭﺍﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻭ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯿﺎﯾﯽ

ﯾﺎﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ! ﻋﻘﺪﻩ ﺯ ﮐﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﯼ ﻣﺎ

ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﻭﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ بیایی

 

 

پاپلی یزدی از مافیای آب می گوید /استاد دانشگاه فردوسی مشهد و جغرافی دان مشهور افشاگری میکند
توسط
تومان