مرگ آخرین مرحله رشد

مرگ آخرین مرحله رشد

مرگ آخرین مرحله رشد

مرگ آخرین مرحله رشد نویسنده : دکتر الزابت کوبلر راس
مترجم : پروین قایمی
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه : سیری در واقعیت مرگ و رشد
دیباچه
چرا مردن اینقدر سخت است
مرگ از منظر دیگران
مردن آسان ولی زندگی کردن سخت است
مرگ و رشد : شرکای ناجور
مرگ آخرین مرحله رشد…

محمد باقر

نظرات بسته شده است.