۴۷ مدل پرفروش سرویس چای خوری، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

خرید سرویس چای خوری
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5304b6b6ac443469a5ed5dfb747f9dc494ccfe18_1624277118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مقصود کد FN022

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مقصود کد FN022
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مقصود کد FN022
۱۸۹,۵۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/846c7858e47600c41fc90c4146295aa4ca1999fe_1609250292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چایی خوری 14 پارچه مدل S500

سرویس چایی خوری 14 پارچه مدل S500
سرویس چایی خوری 14 پارچه مدل S500
۳۳۸,۰۰۰
٪۱۵
۲۸۷,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111691410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل RL60

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل RL60
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل RL60
۱۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2583210975e324aeb55f65c8fe70c62c7ddfa429_1601989732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا سری امپریال مدل 182102W

سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا سری امپریال مدل 182102W
سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا سری امپریال مدل 182102W
۳۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111085007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل هتلی 130 میلی لیتر

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل هتلی 130 میلی لیتر
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل هتلی 130 میلی لیتر
۱۷۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114690900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل اسپاتی درجه عالی

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل اسپاتی درجه عالی
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل اسپاتی درجه عالی
۳۳۸,۰۰۰
٪۸
۳۱۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/90d1fd978dec5b532ea8491f652adddb0b1664ad_1636807291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 7 پارچه ساکورا مدل کنزو

سرویس چای خوری 7 پارچه ساکورا مدل کنزو
سرویس چای خوری 7 پارچه ساکورا مدل کنزو
۲۰۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110935050.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست استکان نعلبکی 12پارچه کاوه سری گلجام کد 218

ست استکان نعلبکی 12پارچه کاوه سری گلجام کد 218
ست استکان نعلبکی 12پارچه کاوه سری گلجام کد 218
۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1ee8456c2dc9ad3ed998fa79b3546eea83cce107_1624700215.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مقصود طرح دانمارکی

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مقصود طرح دانمارکی
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مقصود طرح دانمارکی
۱۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26e13f86629df0fed226c868e9371d4f9a44425b_1620640909.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 5 پارچه آلدر مدل BK-224

سرویس چای خوری 5 پارچه آلدر مدل BK-224
سرویس چای خوری 5 پارچه آلدر مدل BK-224
۱۷۵,۰۰۰
٪۲۱
۱۳۸,۲۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/faebc7eb2e509e15053f11fa8146012b1cb77b1e_1596022256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قهوه خوری 12 پارچه کد 025

سرویس قهوه خوری 12 پارچه کد 025
سرویس قهوه خوری 12 پارچه کد 025
۱۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c04ed60eef40fa2ac5d90d15826a2180e60f16ac_1624352229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مقصود کد FN011

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مقصود کد FN011
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مقصود کد FN011
۱۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ce60e081e624683a10c4c283721af1ca93f047f_1632597041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قهوه خوری 12 پارچه مقصود مدل دانمارکی 89

سرویس قهوه خوری 12 پارچه مقصود مدل دانمارکی 89
سرویس قهوه خوری 12 پارچه مقصود مدل دانمارکی 89
۱۵۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0703890a6946ee67b8a7a46d540deebe16153aee_1607414774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 14 پارچه لمونژ مدل کارمن کد 504

سرویس چای خوری 14 پارچه لمونژ مدل کارمن کد 504
سرویس چای خوری 14 پارچه لمونژ مدل کارمن کد 504
۲۸۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb59141fd18bf149640377a32f62c3545eb4dad9_1636463661.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست استکان و نعلبکی 12 پارچه مدل کمر باریک

ست استکان و نعلبکی 12 پارچه مدل کمر باریک
ست استکان و نعلبکی 12 پارچه مدل کمر باریک
۲۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c3f00078605fd9b093362da0b67cf679043cac42_1620139558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 8 پارچه کد 008

سرویس چای خوری 8 پارچه کد 008
سرویس چای خوری 8 پارچه کد 008
۲۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/265213ad16a8c78dfdb3cb4290299377a06ec0b5_1612779810.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست استکان و نعلبکی 12 پارچه لاو مدل کلاسیک

ست استکان و نعلبکی 12 پارچه لاو مدل کلاسیک
ست استکان و نعلبکی 12 پارچه لاو مدل کلاسیک
۸۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87e76b39ce7b5a80e6d2ca628e9016ee04f8ceef_1626787973.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست قهوه خوری 12پارچه چینی زرین ایران مدل ایتالیا اف

ست قهوه خوری 12پارچه چینی زرین ایران مدل ایتالیا اف
ست قهوه خوری 12پارچه چینی زرین ایران مدل ایتالیا اف
۲۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b429fa76cf3a940613bdac17fc88d1fef5c8e1d1_1629695677.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست فنجان نعلبکی 12 پارچه چینی زرین مدل ایتالیا

ست فنجان نعلبکی 12 پارچه چینی زرین مدل ایتالیا
ست فنجان نعلبکی 12 پارچه چینی زرین مدل ایتالیا
۳۰۰,۰۰۰
٪۱۵
۲۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5607c0e50d68241c65f0e93f637670873d7c0720_1627106162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 12 پارچه مقصود کد FN033

سرویس چای خوری 12 پارچه مقصود کد FN033
سرویس چای خوری 12 پارچه مقصود کد FN033
۲۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2521509b06c426059b87fa7ea4399357c9549bf8_1633943954.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست قهوه خوری 2 پارچه مدل B1018

ست قهوه خوری 2 پارچه مدل B1018
ست قهوه خوری 2 پارچه مدل B1018
۱۳۹,۹۰۰
٪۳۰
۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120296914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه پاشاباغچه مدل vella

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه پاشاباغچه مدل vella
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه پاشاباغچه مدل vella
۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f8a1b46c3add87f16bbad7bf884cb4eac6bf741c_1597132224.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مدل بیسیک

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مدل بیسیک
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مدل بیسیک
۲۳۰,۰۰۰
٪۱۷
۱۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7d0bf98c09d112a4f33517db991d5631fb842226_1622791187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 12 پارچه کاوه مدل VENICE

سرویس چای خوری 12 پارچه کاوه مدل VENICE
سرویس چای خوری 12 پارچه کاوه مدل VENICE
۶۸,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/58e1c383745f419cfcec62d636c7b2ba3a283d64_1628337115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس مدل هتلی رلیف

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس مدل هتلی رلیف
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس مدل هتلی رلیف
۲۹۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb62d8a8ab17456f6f5beafda152e093e9ec0367_1608726042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 15پارچه طرح شاه عباسی

سرویس چای خوری 15پارچه طرح شاه عباسی
سرویس چای خوری 15پارچه طرح شاه عباسی
۳۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/234c0b4d3109399030bd361c139432fba5c5bab2_1610812819.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست فنجان نعلبکی 12 پارچه چینی زرین مدل سوئدی

ست فنجان نعلبکی 12 پارچه چینی زرین مدل سوئدی
ست فنجان نعلبکی 12 پارچه چینی زرین مدل سوئدی
۳۸۰,۰۰۰
٪۱۳
۳۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87ad923571e97940fe8dd070978e2a230096386f_1607834479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس کد 130-1

سرویس چای خوری 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس کد 130-1
سرویس چای خوری 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس کد 130-1
۱۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4484613.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست استکان و نعلبکی 12 پارچه پاشاباغچه کد 96574

ست استکان و نعلبکی 12 پارچه پاشاباغچه کد 96574
ست استکان و نعلبکی 12 پارچه پاشاباغچه کد 96574
۲۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114178749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 12 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل فلورانس

سرویس چای خوری 12 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل فلورانس
سرویس چای خوری 12 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل فلورانس
۳۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3c4487fc86b2d8afcca0ca92e21988581da5c22b_1636526041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 12 پارچه مدل بامبو کد BA700-M

سرویس چای خوری 12 پارچه مدل بامبو کد BA700-M
سرویس چای خوری 12 پارچه مدل بامبو کد BA700-M
۵۹۰,۰۰۰
٪۱۵
۵۰۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0349be5b0631cb02226dd3dd40e4618caddb21f9_1640463468.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چایی خوری 12 پارچه مدل شاه عباسی

سرویس چایی خوری 12 پارچه مدل شاه عباسی
سرویس چایی خوری 12 پارچه مدل شاه عباسی
۱۶۰,۰۰۰
٪۴۰
۹۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d3001affbc898cfdbd14856f08537abd2221af2_1603192913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W

سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W
سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W
۳۴۰,۰۰۰
٪۵۰
۱۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f27c951b8a6316a11d6ed158cf86591f9245f6e7_1620144472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست قهوه خوری 8 تکه کد 008

ست قهوه خوری 8 تکه کد 008
ست قهوه خوری 8 تکه کد 008
۲۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/974584.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 12 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Zarin درجه عالی

سرویس چای خوری 12 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Zarin درجه عالی
سرویس چای خوری 12 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل Zarin درجه عالی
۳۶۰,۰۰۰
٪۹
۳۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eceaf158c08b5823e7711f7bdf3644e66a68d229_1637087376.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 14 پارچه طرح شاه عباسی

سرویس چای خوری 14 پارچه طرح شاه عباسی
سرویس چای خوری 14 پارچه طرح شاه عباسی
۳۴۰,۰۰۰
٪۳۰
۲۳۸,۰۰۰ تومان
[BASALAM21620630017]

برای مشاهده مدل های دیگر سرویس چای خوری کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر سرویس چای خوری کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر سرویس چای خوری کلیک کنید

داشتن یک اتاق ناهار خوری شیک یکی از مهمترین موارد در تهیه ظروف خانگی و آشپزخانه ، به ویژه هنگام تهیه جهیزیه است. به همین دلیل ، بسیاری از افراد در انتخاب چنین لوازم جانبی بسیار حساس هستند. بنابراین ، این حساسیت در میان بسیاری از تنوع ها باعث سردرگمی آنها می شود. تا آنجا که برخی از افراد در این بازار بزرگ و متنوع این انتخاب را انجام می دهند ، ممکن است انتخاب صحیحی نباشد یا هزینه زیادی برای آنها داشته باشد و مجبور شوند بیشتر بودجه خود را برای دستگاه های لوازم مورد نیاز غذا صرف کنند.

به همین دلیل ، علاوه بر انتخاب این لوازم خاص سرگرمی و وسواس ، باید لوازم جانبی مورد نظر خود را از قبل بدانید تا در نهایت به دنبال آن لوازم جانبی باشید. این زمانی است که انتخاب های حلقه شما محدودتر می شود و به آرمان خود می رسید.

در میان مراکز پذیرایی برای بسیاری از افراد در نظر گرفته شده است ، از جمله در بیشتر مواردی که مهمانی های شام در آنها برگزار می شود. این یک سرویس چای است. خدمات شامل قوری ، شکر ، یخ ، لیوان و بشقاب است. اگر بخواهید با سرویس چینی خود هماهنگ باشید ، این خدمات معمولاً قابل انجام است و بیشتر سرویس های چینی معمولاً خدمات چای دارند. اما برخی افراد ترجیح می دهند سرویس چای جدا از سرویس چینی خود داشته و آن را با عطر و طعم دیگری مخلوط کنند.

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *