کتاب کُندالینی و چاکراها

کتاب کُندالینی و چاکراها

کتاب کُندالینی و چاکراها

نویسنده: جنویو لویس پاولسون مترجم: دکتر آرام(جمشید هاشمی)
کتاب کندالینی و چاکراها کتاب کندالینی و چاکراها اثر جنویولویس پا ولسون که توسط دکتر آرام ترجمه شده است. در کتاب کندالینی و چاکراها به مطالعه چاکراهای بدن ،کالبدهای انرژی می پردازد. به دنبال آن با نیروی کندالینی که بسیار مرموز و قوی است آشنا می شدید. این نیرو می تواند تمام توانایی های فرد را تقویت کند و تاثیرات فیزیکی و روانی شدیدی را همراه باشد. انرژیِ کندالینی معتقد هستند که در…

توسط
تومان