کتاب صوتی رهایی از دانستگی

کتاب صوتی رهایی از دانستگی

کتاب صوتی رهایی از دانستگی

کتاب صوتی رهایی از دانستگی نویسنده : کریشنا مورتی
ترجمه : مرسده اسانی
فهرست مطالب
مقدمه مترجم
درباره کریشنا مورتی
دیدن ندیدن
فصل اول : جستجوی انسان ، ذهن شکنجه شده ، طرز نگرش سنتی ،تله مورد احترام بودن ،موجود بشری و فرد ،نبرد هستی و ….
فصل دوم : آموختن درباره خویش ، سادگی و فروتنی ، شزطی شدن
فصل سوم : خودآگاهی ، تمامیت زندگی ، هشیاری
فصل چهارم : در تعقیب لذت ، آرزو ، انحراف ناشی از فکر ، حافظه و شادی
فصل پنجم : خود بین ، در طلب مقام و…

محمد باقر

نظرات بسته شده است.