چند روش برای ارضا کردن جنسی زن ها

ارضا کردن  زن ها

زنانی که مشکل ارضا شدن در رابطه جنسی دارد، کلیپ زیر را نگاه کنند.

در ارتباط با مسئله انتخاب و گزینشها، واقعیّاتى جلب توجه مى کنند که انسان را به سوى خویش جذب مى نمایند ولى در خود همین کار، باز هم، او ملاکهایى را، مدّنظر دارد، مانند: لذّت، منفعت، تأمین نیازها و رفع کمبودها، در این صورت باز هم، مسئله معرفت و آگاهى ضرورت پیدا مى کند تا او بتواند انتخابها را با ملاکات معقول و مفید و ارزش آفرین، انجام دهد به خاطر اینکه مسئله لذّت براى انسان، یک حقیقت ثابت و غیرقابل تغییر نیست تا او مى‏خواهد از هر چیزى در هر صورتى احساس لذّت کند، اما لذّت بردن، به آگاهى و معرفت او، در مورد هر چیزى نیاز دارد، ممکن است کسى از تمایلات نفسانى و شهوانى احساس لذّت کند و دیگرى از مسائل معنوى و عقلانى لذّت ببرد. ولى باید خود لذّت کننده را در وجود شناسایى کرد.
کلیپ سرا وب‌سایت

نظرات بسته شده است.