پاورپوینت بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر

پاورپوینت بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر

پاورپوینت-بررسی-تحلیلی-تاریخ-محلی-در-ایران-معاصرمباحث اصلی پژوهش:
تبیین مولفه های تاریخ نگاری محلی معاصر
مرز های تاریخ نگاری محلی با حوزه های مرتبط مانند جغرافیای تاریخی،تاریخ شهری و تاریخ منطقه ای
وضعیت تاریخ نگاری محلی در ایران معاصر(انواع تاریخ نگاری محلی-مورخان- انتشارات)
محلی نگاری در خراسان و اصفهان و مقایسه آن ها

فصل بندی پژوهش:

فصل اول:تعاریف و کلیات(پیشینه،سوالات و اهداف-تعریف تاریخ محلی،جغرافیای تاریخی و تاریخ شهری و مقایسه آن ها با تاریخ محلی)
فصل دوم:شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران،آمریکا و اروپا
فصل سوم:تبیین مولفه های تاریخ محلی(موضوع- مورخ و انتشارات) و توصیف هر کدام برای فهم بیشتر موضوع
فصل چهارمبررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در خراسان
فصل پنجم :بررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در اصفهان
فصل ششم:بررسی مقایسه ای تاریخ محلی اصفهان و خراسان

دانلود فایل

توسط
تومان