هرمنوتیک مدرن

هرمنوتیک مدرن

هرمنوتیک مدرن

هرمنوتیک مدرننویسنده : نیچه ، هایدگر ، گادامر ، ریکور و…
مترجم : بابک احمدی – مهران مهاجر – محمد نبوی
تعداد صفحات : ۴۲۵ صفحه
چاپ : هفتم…

توسط
تومان