جغرافیا

نقشه GIS حوضه آبریز رودخانه زاینده رود و محدوده های مطالعاتی آن

نقشه GIS حوضه آبریز رودخانه زاینده رود و محدوده های مطالعاتی آن

نقشه GIS حوضه آبریز رودخانه زاینده رود و محدوده های مطالعاتی آن

لایه های اطلاعاتی تهیه شده در شرکت آب منطقه ای اصفهان (در فرمت ESRI Shapefile) :حوضه آبریز رودخانه زاینده رود و محدوده های مطالعاتی آن
 

سیستم مرجع

WGS 1984

مقیاس

۱/۲۵۰۰۰

نحوه نمایش مکانی داده

برداری

فرمت داده

ESRI Shapefile

دکمه بازگشت به بالا