لوازم ماهیگیریمحصولات پرفروش

معرفی و خرید ۵۰ مدل پرفروش چوب ماهیگیری

مدل های چوب ماهیگیری با کیفیت

یافتن ماهیگیر بدون میله ماهیگیری سخت است! البته ممکن است افرادی باشند که فقط با تور ماهی می گیرند اما بیشتر ماهیگیران حداقل یک وسیله ماهیگیری در وسایل خود دارند. میله ماهیگیری در واقع یکی از اصلی ترین تجهیزات مورد نیاز برای ماهیگیری است و تنوع موجود در بازار انتخاب بین این نوع چرخ دنده ها را کمی دشوار می کند.

*****

*****

از آنجا که انتخاب میله ماهیگیری به عوامل مختلفی بستگی دارد ، در این مقاله قصد داریم انواع میله های ماهیگیری را معرفی کرده و مشخصات آنها را لیست کنیم تا بتوانید از اطلاعات ذکر شده به عنوان مرجع مناسب راهنمای خرید استفاده کنید.

پرفروش ترین و بهترین های چوب ماهیگیری

 

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111694909.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زنگ چوب ماهیگیری مدل V20

زنگ چوب ماهیگیری مدل V20
زنگ چوب ماهیگیری مدل V20
۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120857862.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری ساپا مدل VALERIE-240

چوب ماهیگیری ساپا مدل VALERIE-240
چوب ماهیگیری ساپا مدل VALERIE-240
۱۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/725d2b83302620fb3146e221860f6d40cbeb1d37_1607895103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل کاسی کد cr_360

چوب ماهیگیری مدل کاسی کد cr_360
چوب ماهیگیری مدل کاسی کد cr_360
۱۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c717426be50d6256f84c557311470692940db5ed_1618572070.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری سامورایی مدل 240

چوب ماهیگیری سامورایی مدل 240
چوب ماهیگیری سامورایی مدل 240
۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88d8fe79b9b5431b5a74a125ebef40d3b2b2ff0b_1608899752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری ساپا مدل VALERIE-210

چوب ماهیگیری ساپا مدل VALERIE-210
چوب ماهیگیری ساپا مدل VALERIE-210
۱۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/20fbd767197c17d02ca4cbe9786d892a33b590b6_1607149761.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری جوجیشو مدل CHAOYING-360

چوب ماهیگیری جوجیشو مدل CHAOYING-360
چوب ماهیگیری جوجیشو مدل CHAOYING-360
۴۱۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dad47ebf8606fa8b3e74bdb2fd31bd1f20f60307_1602434377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل کاسی کد cr-450

چوب ماهیگیری مدل کاسی کد cr-450
چوب ماهیگیری مدل کاسی کد cr-450
۱۹۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119940069.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری فایر فاکس مدل FF-360

چوب ماهیگیری فایر فاکس مدل FF-360
چوب ماهیگیری فایر فاکس مدل FF-360
۵۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ef8a2f9dfef3d4cf652d20c87ccb16d860a1db1d_1600090963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری یانگ سونگ مدل Telepartner 360

چوب ماهیگیری یانگ سونگ مدل Telepartner 360
چوب ماهیگیری یانگ سونگ مدل Telepartner 360
۳۳۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5211a8d1878a5d609d8e9fbe9ee3c1283aeb6f65_1606849064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری ساپا مدل 330

چوب ماهیگیری ساپا مدل 330
چوب ماهیگیری ساپا مدل 330
۲۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5211a8d1878a5d609d8e9fbe9ee3c1283aeb6f65_1606849683.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری ساپا مدل SAPA-360

چوب ماهیگیری ساپا مدل SAPA-360
چوب ماهیگیری ساپا مدل SAPA-360
۲۵۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110566142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری کربنی 360 سانتی متری مدل ZD-2001

چوب ماهیگیری کربنی 360 سانتی متری مدل ZD-2001
چوب ماهیگیری کربنی 360 سانتی متری مدل ZD-2001
۵۴۰,۰۰۰
٪۸
۴۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/44e6ca76a46ee3c69f01b201eb18603a01b7620b_1595942208.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل ex-180

چوب ماهیگیری مدل ex-180
چوب ماهیگیری مدل ex-180
۱۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120358546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل GW-360

چوب ماهیگیری مدل GW-360
چوب ماهیگیری مدل GW-360
۴۲۹,۰۰۰
٪۷
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ed3dfc9fcf7c283d2cac8db9ecda69731fbe2bd_1606214476.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل Kasi-lance430

چوب ماهیگیری مدل Kasi-lance430
چوب ماهیگیری مدل Kasi-lance430
۲۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a5903176b95f568c15969a20e89416f04d1e4d3_1616829297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری سامورایی مدل 270

چوب ماهیگیری سامورایی مدل 270
چوب ماهیگیری سامورایی مدل 270
۵۷۰,۰۰۰
٪۲۵
۴۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0531f4d5b9673a362e344798381443d790e9be7c_1596120043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل EX-210

چوب ماهیگیری مدل EX-210
چوب ماهیگیری مدل EX-210
۲۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5745d1b31e532e1efac0d32f61a7a769c1cc3a24_1595860382.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل ex-210

چوب ماهیگیری مدل ex-210
چوب ماهیگیری مدل ex-210
۲۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119940090.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری فایر فاکس مدل FF-450

چوب ماهیگیری فایر فاکس مدل FF-450
چوب ماهیگیری فایر فاکس مدل FF-450
۸۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113355617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل FH400

چوب ماهیگیری مدل FH400
چوب ماهیگیری مدل FH400
۳۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f17cad8ad3cdeecbdacb7b7e3da50a61301e3523_1606152220.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل GLD-360

چوب ماهیگیری مدل GLD-360
چوب ماهیگیری مدل GLD-360
۳۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/781cbac094733f7d0bdeba251062ca37bf0e80ee_1611142581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل ZH-210

چوب ماهیگیری مدل ZH-210
چوب ماهیگیری مدل ZH-210
۲۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113355315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل FH300

چوب ماهیگیری مدل FH300
چوب ماهیگیری مدل FH300
۳۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2a22fd9cda14275f63ae8c0cd0e97380eb5d4c6a_1605729015.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری شیمانو مدل katana-210

چوب ماهیگیری شیمانو مدل katana-210
چوب ماهیگیری شیمانو مدل katana-210
۷۹۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113951505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری کد ZD360-a

چوب ماهیگیری کد ZD360-a
چوب ماهیگیری کد ZD360-a
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0d5fb6b476d0e3ee404f70a3b2f71c3a2e2d8ed1_1595500147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل ww-360

چوب ماهیگیری مدل ww-360
چوب ماهیگیری مدل ww-360
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a06fb246d6772a41fb30705abb09f0223a60acb5_1611267036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری بندائو مدل Kasilance

چوب ماهیگیری بندائو مدل Kasilance
چوب ماهیگیری بندائو مدل Kasilance
۶۰۰,۰۰۰
٪۱۷
۴۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dad47ebf8606fa8b3e74bdb2fd31bd1f20f60307_1602434573.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل کاسی کد cr_540

چوب ماهیگیری مدل کاسی کد cr_540
چوب ماهیگیری مدل کاسی کد cr_540
۴۵۰,۰۰۰
٪۳۴
۲۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3b375a69f16d59ebee0222fb19284ffe6c625669_1611594887.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری ماراتون مدل OSP-500

چوب ماهیگیری ماراتون مدل OSP-500
چوب ماهیگیری ماراتون مدل OSP-500
۸۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۶۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119940020.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل FF-270

چوب ماهیگیری مدل FF-270
چوب ماهیگیری مدل FF-270
۶۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119939923.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری کد FF-210

چوب ماهیگیری کد FF-210
چوب ماهیگیری کد FF-210
۵۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119940008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری کد FF-240

چوب ماهیگیری کد FF-240
چوب ماهیگیری کد FF-240
۵۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6f1d52c378fa4dbf6ad26ca62214acf34f262e40_1600072215.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری یانگ سونگ مدل CarbonPartner 420

چوب ماهیگیری یانگ سونگ مدل CarbonPartner 420
چوب ماهیگیری یانگ سونگ مدل CarbonPartner 420
۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c28a6f9ca9ae575f50e488f057c28d2c9cc2e9f_1616190861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری کاپیتان مدل کینگ فیشر 135

چوب ماهیگیری کاپیتان مدل کینگ فیشر 135
چوب ماهیگیری کاپیتان مدل کینگ فیشر 135
۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110760800.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری فایبر 360 سانتی متری مدل ZD-1001

چوب ماهیگیری فایبر 360 سانتی متری مدل ZD-1001
چوب ماهیگیری فایبر 360 سانتی متری مدل ZD-1001
۵۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۴۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2cd167a19da67e8b533772874c0d30aaa96a4865_1615208944.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب ماهیگیری مدل GW

چوب ماهیگیری مدل GW
چوب ماهیگیری مدل GW
۷۵۰,۰۰۰
٪۸
۶۹۰,۰۰۰ تومان

جدیدترین های چوب ماهیگیری

 

چوب ماهیگیری سامورایی مدل 270

۵۷۰,۰۰۰
٪۲۵
۴۳۰,۰۰۰ تومان

چوب ماهیگیری مدل GW

۷۵۰,۰۰۰
٪۸
۶۹۰,۰۰۰ تومان

چوب ماهیگیری ماراتون مدل OSP-500

۸۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۶۴۰,۰۰۰ تومان

چوب ماهیگیری ماراتون مدل OSP-600

۹۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۷۲۰,۰۰۰ تومان

چوب ماهیگیری بندائو مدل Kasilance

۶۰۰,۰۰۰
٪۱۷
۴۹۸,۰۰۰ تومان

چوب ماهیگیری یانگ سانگ مدل Tele Partner 360

۱,۸۰۰,۰۰۰
٪۱۲
۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان

چوب ماهیگیری مدل ZH-210

۲۱۰,۰۰۰ تومان

چوب ماهیگیری مدل GLD-360

۳۷۵,۰۰۰ تومان

چوب ماهیگیری مدل کاسی کد cr_540

۴۵۰,۰۰۰
٪۳۴
۲۹۹,۰۰۰ تومان

چوب ماهیگیری کریپتون مدل CR-360

۴۲۱,۰۰۰
٪۴
۴۰۴,۱۶۰ تومان

چوب ماهیگیری مدل ex-180

۱۹۰,۰۰۰ تومان

چوب ماهیگیری مدل ex-210

۲۳۶,۰۰۰ تومان

چوب ماهیگیری مدل EX-210

۲۴۵,۰۰۰ تومان

چوب ماهیگیری مدل ww-360

۴۰۰,۰۰۰ تومان

نکات بیشتر درباره میله های ماهیگیری

با توجه به نیاز خود میله ماهیگیری تهیه کنید. موضوعات زیر را در نظر بگیرید:
چوب فایبرگلاس از چوب کربن ارزان تر و سنگین تر است.
اگر قصد ماهیگیری در آب شیرین را دارید ، از چوبهایی با طول ، عمل و استحکام متوسط ​​استفاده کنید زیرا صید چنین ماهی های جغرافیایی با این چوب ها امکان پذیر است.
برای ماهیگیری در وسط آب یا قایق به تخته پرتابی نیاز ندارید. بنابراین از چوب های متوسط ​​و کوتاه استفاده کنید تا کنترل بیشتری بر کار خود داشته باشید.
برای مبتدیان ، میله تلسکوپی ۲۷۰ سانتی متر بهترین انتخاب است. بعد از شروع و تجربه این چوب ، سعی کنید چوب های حرفه ای تری پیدا کنید.
به یاد داشته باشید که هرچه حلقه های طول چوب بیشتر باشد ، نیروی کمتری به میله وارد می شود و احتمال شکستن نخ نیز کمتر است.
علاوه بر میله صیادی مناسب ، از نخ و چرخ برای کار خود استفاده کنید.
در آخر ، به خاطر داشته باشید که بدون ابزار مناسب ، ماهیگیری آسان نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا