خانه و آشپزخانه

معرفی و خرید ۴۷ مدل لامپ ال ای دی پرفروش

مدل های لامپ کم مصرف و ال ای دی

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/600730.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 40 وات نور مدل NES-FS-40W پایه E27

لامپ کم مصرف 40 وات نور مدل NES-FS-40W پایه E27
لامپ کم مصرف 40 وات نور مدل NES-FS-40W پایه E27
۲۷,۵۰۰
٪۳
۲۶,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f62cd4c19f2e45ac4222063e15c2dae3aa01c26d_1603476747.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 9 وات اس پی ان کد SKI21 پایه E14

لامپ کم مصرف 9 وات اس پی ان کد SKI21 پایه E14
لامپ کم مصرف 9 وات اس پی ان کد SKI21 پایه E14
۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/989fe3408b66d76f8fa73f22b76c68907b53d132_1604850895.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 13 وات فروزش مدل SM-13 پایه E14

لامپ کم مصرف 13 وات فروزش مدل SM-13 پایه E14
لامپ کم مصرف 13 وات فروزش مدل SM-13 پایه E14
۱۹,۹۰۰
٪۳۵
۱۲,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120584816.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 15 وات لامپ نور مدل NES پایه E14

لامپ کم مصرف 15 وات لامپ نور مدل NES پایه E14
لامپ کم مصرف 15 وات لامپ نور مدل NES پایه E14
۲۰,۳۰۰
٪۷
۱۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f6f99da982c291787c8e805a9ee014a0865c9966_1615042213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 9 وات پارس نوین مدل P-C-13 پایه E14

لامپ کم مصرف 9 وات پارس نوین مدل P-C-13 پایه E14
لامپ کم مصرف 9 وات پارس نوین مدل P-C-13 پایه E14
۱۴,۹۰۰
٪۳۰
۱۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5471060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 50 وات خزرشید مدل FS پایه E27

لامپ کم مصرف 50 وات خزرشید مدل FS پایه E27
لامپ کم مصرف 50 وات خزرشید مدل FS پایه E27
۶۰,۰۰۰
٪۳۵
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/80575221fbc98dab4e963dc5ec7b313d15626ba4_1603477051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 15 وات لومیکس کد SKI21 پایه E27

لامپ کم مصرف 15 وات لومیکس کد SKI21 پایه E27
لامپ کم مصرف 15 وات لومیکس کد SKI21 پایه E27
۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119139655.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 18 وات خزرشید مدل KH127 پایه E27

لامپ کم مصرف 18 وات خزرشید مدل KH127 پایه E27
لامپ کم مصرف 18 وات خزرشید مدل KH127 پایه E27
۲۳,۵۰۰
٪۱۶
۱۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1970100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 80 وات دلتا مدل تمام پیچ پایه E27

لامپ کم مصرف 80 وات دلتا مدل تمام پیچ پایه E27
لامپ کم مصرف 80 وات دلتا مدل تمام پیچ پایه E27
۱۰۳,۷۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117380848.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 13 وات خزرشید مدل لوتوس پایه E27

لامپ کم مصرف 13 وات خزرشید مدل لوتوس پایه E27
لامپ کم مصرف 13 وات خزرشید مدل لوتوس پایه E27
۱۴,۹۸۰
٪۷
۱۳,۹۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/888c5a668633a5ea1213895dee9e892f94c1c868_1603549583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 12 وات ای وای سی کد SKI21 پایه E27

لامپ کم مصرف 12 وات ای وای سی کد SKI21 پایه E27
لامپ کم مصرف 12 وات ای وای سی کد SKI21 پایه E27
۲۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1139673.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 11 وات نور مدل NES-FS-11W پایه E27

لامپ کم مصرف 11 وات نور مدل NES-FS-11W پایه E27
لامپ کم مصرف 11 وات نور مدل NES-FS-11W پایه E27
۱۹,۵۰۰
٪۱۲
۱۷,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121697288.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 26 وات پارس خزر مدل 1560L پایه E27

لامپ کم مصرف 26 وات پارس خزر مدل 1560L پایه E27
لامپ کم مصرف 26 وات پارس خزر مدل 1560L پایه E27
۲۶,۵۰۰
٪۱۷
۲۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/459738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 18 وات نور مدل NES-FS-18W پایه E27

لامپ کم مصرف 18 وات نور مدل NES-FS-18W پایه E27
لامپ کم مصرف 18 وات نور مدل NES-FS-18W پایه E27
۲۲,۰۰۰
٪۱۰
۱۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/898332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 11 وات لامپ نور مدل NES-FS-11W پایه E14

لامپ کم مصرف 11 وات لامپ نور مدل NES-FS-11W پایه E14
لامپ کم مصرف 11 وات لامپ نور مدل NES-FS-11W پایه E14
۱۹,۹۰۰
٪۱۴
۱۷,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7799d1de0038bb514178eef3a5fe7df5ec14f812_1605700581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 40 وات لامپ نور مدل BL پایه E27 بسته 2 عددی

لامپ کم مصرف 40 وات لامپ نور مدل BL پایه E27 بسته 2 عددی
لامپ کم مصرف 40 وات لامپ نور مدل BL پایه E27 بسته 2 عددی
۵۹,۹۰۰
٪۱۳
۵۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/02176a9dee62fe21245ddd9f1a1e82b051797454_1603476393.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 9 وات شعاع پارس کد SKI21 پایه E14

لامپ کم مصرف 9 وات شعاع پارس کد SKI21 پایه E14
لامپ کم مصرف 9 وات شعاع پارس کد SKI21 پایه E14
۱۷,۰۰۰
٪۲۹
۱۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a212d684ce922ae77eaf8cb4e3eb1271b9204686_1601921974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 30وات آنتیک مدلFDSA پایه E27

لامپ کم مصرف 30وات آنتیک مدلFDSA پایه E27
لامپ کم مصرف 30وات آنتیک مدلFDSA پایه E27
۴۷,۱۵۰
٪۲۰
۳۷,۷۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e35e9e6af336031bba9f9cdeb85be7177888defa_1603549533.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 10 وات ای وای سی کد SKI21 پایه E14

لامپ کم مصرف 10 وات ای وای سی کد SKI21 پایه E14
لامپ کم مصرف 10 وات ای وای سی کد SKI21 پایه E14
۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121956717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف ۷۵ وات کد SH_0104 پایه E27

لامپ کم مصرف ۷۵ وات کد SH_0104 پایه E27
لامپ کم مصرف ۷۵ وات کد SH_0104 پایه E27
۵۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110605056.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 30 وات میرا مدل تمام پیچ پایه E27

لامپ کم مصرف 30 وات میرا مدل تمام پیچ پایه E27
لامپ کم مصرف 30 وات میرا مدل تمام پیچ پایه E27
۳۰,۰۰۰
٪۸
۲۷,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1836848.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 105 وات دلتا مدل لوتوس پایه E27

لامپ کم مصرف 105 وات دلتا مدل لوتوس پایه E27
لامپ کم مصرف 105 وات دلتا مدل لوتوس پایه E27
۱۷۴,۶۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b94dd7af8b6f3ba41588272be72162f256b6bddf_1615182041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 9 وات پارس نوین مدل P-C-13 پایه E14 بسته 10 عددی

لامپ کم مصرف 9 وات پارس نوین مدل P-C-13 پایه E14 بسته 10 عددی
لامپ کم مصرف 9 وات پارس نوین مدل P-C-13 پایه E14 بسته 10 عددی
۱۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5471094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 25 وات خزرشید مدل HS پایه E27

لامپ کم مصرف 25 وات خزرشید مدل HS پایه E27
لامپ کم مصرف 25 وات خزرشید مدل HS پایه E27
۲۴,۵۰۰
٪۷
۲۲,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/77657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 25 وات نور مدل NES-HS-25W پایه E27

لامپ کم مصرف 25 وات نور مدل NES-HS-25W پایه E27
لامپ کم مصرف 25 وات نور مدل NES-HS-25W پایه E27
۲۳,۵۰۰
٪۹
۲۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122013243.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 70 وات پارس خزر مدل Pk101 پایه E27

لامپ کم مصرف 70 وات پارس خزر مدل Pk101 پایه E27
لامپ کم مصرف 70 وات پارس خزر مدل Pk101 پایه E27
۵۹,۹۰۰
٪۱۳
۵۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e4bc8067b33c78b366391fb17c7aede2a309798_1615886573.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 50 وات خزرشید مدل KHZ50 پایه E27

لامپ کم مصرف 50 وات خزرشید مدل KHZ50 پایه E27
لامپ کم مصرف 50 وات خزرشید مدل KHZ50 پایه E27
۵۸,۰۰۰
٪۳۳
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/32cef404e5cc36f0b7bc5004699b50a1326ef136_1606988153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 9 وات لامپ نور مدل BL پایه E27

لامپ کم مصرف 9 وات لامپ نور مدل BL پایه E27
لامپ کم مصرف 9 وات لامپ نور مدل BL پایه E27
۱۵,۹۰۰
٪۳
۱۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0496f0476d8902062380bb9b83c89b4e8b8d5d09_1615890560.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 11 وات نور طلایی مدل Half Spiral پایه E14

لامپ کم مصرف 11 وات نور طلایی مدل Half Spiral پایه E14
لامپ کم مصرف 11 وات نور طلایی مدل Half Spiral پایه E14
۱۶,۰۰۰
٪۲۰
۱۲,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2e6cd0d8bab68703d90b9d04b75fd50d03b4769f_1608239593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 15 وات برجیس کد bbaa پایهE27

لامپ کم مصرف 15 وات برجیس کد bbaa پایهE27
لامپ کم مصرف 15 وات برجیس کد bbaa پایهE27
۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/76aa5df91d3171971e0f5fb229b6029856b14c32_1614603918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 18 وات دلتا مدل تمام پیچ پایه e27

لامپ کم مصرف 18 وات دلتا مدل تمام پیچ پایه e27
لامپ کم مصرف 18 وات دلتا مدل تمام پیچ پایه e27
۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f573672bce2cf2de4aa306a390a862d33abdbb50_1612676554.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 23 وات ایران زمین مدل T3hz پایه E27

لامپ کم مصرف 23 وات ایران زمین مدل T3hz پایه E27
لامپ کم مصرف 23 وات ایران زمین مدل T3hz پایه E27
۴۰,۰۰۰
٪۱۵
۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121457782.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 11 وات دلتا مدل لوتوس پایه E27

لامپ کم مصرف 11 وات دلتا مدل لوتوس پایه E27
لامپ کم مصرف 11 وات دلتا مدل لوتوس پایه E27
۱۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122011105.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 52 وات پارس خزر مدل Pk100 پایه E27

لامپ کم مصرف 52 وات پارس خزر مدل Pk100 پایه E27
لامپ کم مصرف 52 وات پارس خزر مدل Pk100 پایه E27
۴۴,۹۶۰
٪۱۳
۳۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121996780.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 15 وات لامپ نور مدل GFRT پایه E14 بسته 10 عددی

لامپ کم مصرف 15 وات لامپ نور مدل GFRT پایه E14 بسته 10 عددی
لامپ کم مصرف 15 وات لامپ نور مدل GFRT پایه E14 بسته 10 عددی
۲۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ad0fcc37f99b28923126c1ac8ec5eb2874630d15_1614095416.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ کم مصرف 50 وات خزرشید مدل HS پایه E27

لامپ کم مصرف 50 وات خزرشید مدل HS پایه E27
لامپ کم مصرف 50 وات خزرشید مدل HS پایه E27
۵۸,۰۰۰
٪۳۳
۳۹,۰۰۰ تومان
20٪
4.2 (13 نظر)
20000 16000
19٪
5 (2 نظر)
31000 25000
23٪
3.8 (6 نظر)
22000 17000

خرید لامپ کم مصرف
خرید لامپ کم مصرف ارزان
خرید لامپ کم مصرف بروکس
خرید لامپ کم مصرف پارس شهاب
خرید لامپ کم مصرف مهتابی
خرید لامپ کم مصرف افراتاب
خرید لامپ کم مصرف پیچی
خرید لامپ کم مصرف دلتا
خرید لامپ کم مصرف ۴۰ وات
خرید لامپ کم مصرف پارس

برای مشاهده مدل های دیگر لامپ کم مصرف و ال ای دی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر لامپ کم مصرف و ال ای دی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر لامپ کم مصرف و ال ای دی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا