معرفی و خرید ۴۶ مدل اتوبخار پرفروش، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

خرید اتو بخار

اتوی بخار
داشتن ظاهری مرتب و مرتب برای همه مهم است. به همین دلیل است که داشتن آهن خوب در هر خانه ضروری است. اما انتخاب اتوی مناسب مانند هر وسیله خانگی دیگر آسان نیست. اتوها انواع و مشخصات مختلفی دارند و افراد باید متناسب با نیاز خود بهترین گزینه را از بین آنها انتخاب کنند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112307811.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-300

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-300
اتو بخار گوسونیک مدل GSI-300
۵۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/267586.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501
اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501
۸۳۰,۰۰۰
٪۸
۷۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2550705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پارس خزر مدل SI-702

اتو بخار پارس خزر مدل SI-702
اتو بخار پارس خزر مدل SI-702
۹۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a76c79fb7050cf9fff9ddf006c2c9c3ac44b1137_1601885503.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار هاردستون مدل SIP2610S

اتو بخار هاردستون مدل SIP2610S
اتو بخار هاردستون مدل SIP2610S
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/576c005c28c4090572e92c5579dee4b3c893cab8_1619256902.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار بیم مدل SI3903

اتو بخار بیم مدل SI3903
اتو بخار بیم مدل SI3903
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c6b3ee0858047ce4af78b4845f966b1e2d8f641_1601545073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فوما مدل 2004

اتو بخار فوما مدل 2004
اتو بخار فوما مدل 2004
۷۱۴,۹۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/902fd87b3ea4c6d04f93ed0357f6214617e17b50_1605886952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار درما مدل dem-hs218

اتو بخار درما مدل dem-hs218
اتو بخار درما مدل dem-hs218
۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۷۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/accebc9017c78112450f15180f0f6769d0b08d5f_1640777314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فیلیپس مدل GC2998/80

اتو بخار فیلیپس مدل GC2998/80
اتو بخار فیلیپس مدل GC2998/80
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۶۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/91c8670ea92b468dec80a17ac23c5981cc2f7a07_1632920377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-298

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-298
اتو بخار گوسونیک مدل GSI-298
۵۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116935091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فوما مدل FU-1859

اتو بخار فوما مدل FU-1859
اتو بخار فوما مدل FU-1859
۵۷۹,۶۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112997987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار میگل مدل GSI 120

اتوبخار میگل مدل GSI 120
اتوبخار میگل مدل GSI 120
۵۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/68988f4e621bc799865a02d7dac73a49c058d976_1630913094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار هاردستون مدل SIP2213L

اتو بخار هاردستون مدل SIP2213L
اتو بخار هاردستون مدل SIP2213L
۸۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be0319233806e8eb33bdbf98bb0326d1af668982_1607760641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار برگامو مدل BG-SI1154SBG

اتو بخار برگامو مدل BG-SI1154SBG
اتو بخار برگامو مدل BG-SI1154SBG
۱,۷۷۰,۰۰۰
٪۳۸
۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۱۷۷۰۰۰۰۰
٪۳۸
۱۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/088fb095381f6812cde49ee72355a8634a7a3dff_1619257714.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار بیم مدل SI3906

اتو بخار بیم مدل SI3906
اتو بخار بیم مدل SI3906
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۴۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b5b3a13ad54a490d6f6b86a8d74cf89b7f69b1e8_1614606248.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار هاردستون مدل SIP2210B

اتو بخار هاردستون مدل SIP2210B
اتو بخار هاردستون مدل SIP2210B
۹۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112836293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پاناسونیک مدل NI-M300T

اتو بخار پاناسونیک مدل NI-M300T
اتو بخار پاناسونیک مدل NI-M300T
۸۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16383.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پارس خزر مدل SI-602

اتو بخار پارس خزر مدل SI-602
اتو بخار پارس خزر مدل SI-602
۹۲۰,۰۰۰
٪۷
۸۵۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110903578.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار سیماران مدل 8808

اتو بخار سیماران مدل 8808
اتو بخار سیماران مدل 8808
۱,۰۱۰,۰۰۰
٪۵
۹۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/049f751e8fd2bc8db154ae50f965371201017039_1605685868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پاناسونیک مدل NI-JW670

اتو بخار پاناسونیک مدل NI-JW670
اتو بخار پاناسونیک مدل NI-JW670
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/229566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارگر بایترون مدل BGC-405

بخارگر بایترون مدل BGC-405
بخارگر بایترون مدل BGC-405
۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e520c69ed68290b46859bfea9d449e0937f2a317_1611566283.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار بوش مدل TDA503001P

اتو بخار بوش مدل TDA503001P
اتو بخار بوش مدل TDA503001P
۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۸۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c45ad4ec2610c302e97dc9de95a9dab594fd738b_1630911278.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار هاردستون مدل SIP2211S

اتو بخار هاردستون مدل SIP2211S
اتو بخار هاردستون مدل SIP2211S
۹۸۰,۰۰۰
٪۱۸
۷۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d75db1dd490ee2629464787df4b722545dc565e_1624367036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار بیم مدل SI3905

اتو بخار بیم مدل SI3905
اتو بخار بیم مدل SI3905
۱,۱۰۰,۰۰۰
٪۴
۱,۰۵۲,۰۰۰ تومان
۱۱۰۰۰۰۰۰
٪۴
۰۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c0b8f245961082d676a306ed7de958747312127_1615656280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار بوش مدل TDA503011P

اتو بخار بوش مدل TDA503011P
اتو بخار بوش مدل TDA503011P
۲,۳۳۵,۰۰۰ تومان
۳۴.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4273135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار سیماران مدل SSI-5001

اتو بخار سیماران مدل SSI-5001
اتو بخار سیماران مدل SSI-5001
۸۸۵,۰۰۰
٪۱۵
۷۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2636212.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو پرس هایسونگ مدل N-SP8910

اتو پرس هایسونگ مدل N-SP8910
اتو پرس هایسونگ مدل N-SP8910
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۱۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/17019a1028fb429e6d7e03170f15c980f171ff42_1607596991.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار یورولوکس مدل EU-SI5022KBS

اتو بخار یورولوکس مدل EU-SI5022KBS
اتو بخار یورولوکس مدل EU-SI5022KBS
۸۵۰,۰۰۰
٪۹
۷۷۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/912976.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو پرسی ژانومه مدل 3300

اتو پرسی ژانومه مدل 3300
اتو پرسی ژانومه مدل 3300
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114895018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار سایا مدل Titanium

اتوبخار سایا مدل Titanium
اتوبخار سایا مدل Titanium
۸۲۵,۰۰۰
٪۷
۷۷۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78156d9536e03a30fcbcbbda8973f70a3df9fd5f_1602359994.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مخزن دار بوش مدل TDS6040

اتو مخزن دار بوش مدل TDS6040
اتو مخزن دار بوش مدل TDS6040
۵,۷۴۹,۹۸۰ تومان
۷۵.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/130191.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پاناسونیک مدل NI-JW660

اتو بخار پاناسونیک مدل NI-JW660
اتو بخار پاناسونیک مدل NI-JW660
۲,۱۷۳,۰۰۰ تومان
۱۷.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e380fa40ec9b17e867255758b916343ad729987e_1632921321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-295

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-295
اتو بخار گوسونیک مدل GSI-295
۵۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2011042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارگر بایترون مدل BGC-320 WH

بخارگر بایترون مدل BGC-320 WH
بخارگر بایترون مدل BGC-320 WH
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1249234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو پرسی بایترون مدل BSI-100

اتو پرسی بایترون مدل BSI-100
اتو پرسی بایترون مدل BSI-100
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/50caefc20b6a3c229e76650c6e8c958cf14ea343_1631351469.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار نانیوا مدل 2200B

اتو بخار نانیوا مدل 2200B
اتو بخار نانیوا مدل 2200B
۷۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2960495.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو پرسی ژانومه مدل 4950

اتو پرسی ژانومه مدل 4950
اتو پرسی ژانومه مدل 4950
۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹.۵میلیونتومان
[BASALAM91619165948]

اتو بخار
اتوبخار پارس خزر
اتو بخار ایستاده
اتو بخار فیلیپس
اتو بخار تفال
اتو بخار بوش
اتوبخار فیلیپس مدل gc2998
اتو بخار فوما
اتوبخار تفال مدل fv9650
اتو بخار سایاانواع اتو بخار
اتوها انواع مختلفی دارند و عملکردهای مختلفی دارند. به طور کلی می توانیم آهن ها را به چهار دسته اصلی تقسیم کنیم:
اتوی بخار دستی: متداول ترین نوع اتو خانگی است که به راحتی می توانید با آن کار کنید. کف آنها معمولاً از تیتانیوم یا سرامیک ساخته می شود و به راحتی چین و چروک های لباس را از بین می برد.
• بخارشوی پارچ: اینها مانند آهن های دستی با مخزن بخار اضافی هستند که به شما اجازه می دهند ساعتها بدون نیاز به دوباره پر کردن اتو بزنید.
• بولدوزر: بولدوزر ایستاده ماشین آلات حرفه ای هستند. صادقانه بگویم ، استفاده از این اتوها آسان نیست و احتمالاً برای اتو کردن یقه مناسب نیست. اما حتی می توانید پرده ها را در کمترین زمان اتو کنید.
• بخارپز: بخارپزها صفحه ای برای اتو ندارند ، آنها با بخار کار می کنند و گزینه مناسبی برای نصب کت و شلوار یا لباس مجلسی هستند ، اما انتظار ندارید که اتو داشته باشند.
بهترین مارک های تولید کننده بخار
اگر برای خرید یک اتو بخرید ، با نام های مختلفی روبرو خواهید شد که انتخاب را دشوار می کند. نام تجاری یک مسئله مهم است ، بهتر است از یک مارک معروف با کیفیت خاص و خدمات پس از فروش قابل قبول خریداری کنید. اتو بخار فیلیپس ، اتو بخار تفال و اتو فلر شناخته شده ترین نوع آهن موجود در بازار هستند که در میان کیفیت های داخلی از جمله اتو بخار ساوان و پارس خزر هستند. برند ژانومه نیز موفق به ساخت بولدوزر عمودی شده است و اگر از طرفداران بولدوزر بخار هستید به هانوفر بروید. اگرچه تعداد اتوهای خشک موجود در بازار کم است اما اگر یکی بخواهید ، McStyler گزینه های مختلفی را ارائه می دهد.
خرید اتو بصورت آنلاین
فروشگاه اینترنتی است که می تواند در انتخاب بهترین آهن به شما کمک کند. برای انتخاب خوب از بین آهن های موجود در بازار می توانید به این صفحه دسته بندی در دیجی کالا مراجعه کرده و مشخصات فیلتر مانند مارک ، نوع آهن ، سیستم رسوب ، کف مواد مواد ، قیمت و غیره را دنبال کنید ، می توانید گزینه های مناسب خود را پیدا کنید و مشخصات محصول تحقیق و نظرات و امتیازات کاربران بهترین گزینه را انتخاب کنید. خرید از دیجی کالا به شما این امکان را می دهد که به جای اینکه در هر ساعت از شبانه روز که می خواهید یک تور بگردید ، وقت و تلاش خود را صرف رفتن به فروشگاه ها کنید ، به خرید و تحویل در هر آدرس دلخواه بپردازید. نمایشگاه های بزرگ کالا در بازار.

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *