معرفی و خرید ۳۶ مدل پرفروش شال و روسری

شال و روسری

انتخاب روسری و روسری یکی از اصولی است که درست و غلط می تواند زیبایی شما را تغییر دهد.رنگ هایی که برای این پوشش انتخاب می کنید قدرت این را دارد که شما را تازه یا بی حال نشان دهد.

مدلی که برای بستن روسری و روسری انتخاب کرده اید می تواند صورت شما را فرم دهد یا از فرم خارج کند.همه اینها باعث می شود شما به یک راهنمای جمع و جور برای انتخاب روسری و روسری نیاز داشته باشید.

 

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112498182.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه کد L132

روسری زنانه کد L132
روسری زنانه کد L132
۲۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111012326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه پلیسه نخ پنبه کد P11

شال زنانه پلیسه نخ پنبه کد P11
شال زنانه پلیسه نخ پنبه کد P11
۲۴,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119922793.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه کد 0206

روسری زنانه کد 0206
روسری زنانه کد 0206
۵۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111816057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه مدل OR22

روسری زنانه مدل OR22
روسری زنانه مدل OR22
۳۶,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120023691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه مدل flow04

روسری زنانه مدل flow04
روسری زنانه مدل flow04
۴۱,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112805823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه کد 015

روسری زنانه کد 015
روسری زنانه کد 015
۲۵,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb97d080c982e339afc40870550cf70ca9922cfc_1607158296.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه مدل M1420-6

شال زنانه مدل M1420-6
شال زنانه مدل M1420-6
۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111089266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه کد P21

شال زنانه کد P21
شال زنانه کد P21
۲۷,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111569126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه مدل 3098

روسری زنانه مدل 3098
روسری زنانه مدل 3098
۴۱,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd5c5e0ec636b27b617de9190c6bf8fda4b5041d_1605997715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه مدل 178

شال زنانه مدل 178
شال زنانه مدل 178
۵۸,۰۰۰
٪۱۰
۵۲,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a8af1dd6606055bc0935b4a08ca7ca3e47847bf_1597756430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه کد 680

روسری زنانه کد 680
روسری زنانه کد 680
۴۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120531123.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه کد 103

روسری زنانه کد 103
روسری زنانه کد 103
۲۹,۹۹۰
٪۳۳
۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3173235.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال سوپر نخ ساده روژند کد tp_6167_11

شال سوپر نخ ساده روژند کد tp_6167_11
شال سوپر نخ ساده روژند کد tp_6167_11
۳۱,۷۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120658083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه کد 104

روسری زنانه کد 104
روسری زنانه کد 104
۲۴,۰۰۰
٪۱۷
۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119472190.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه مدل 00278

روسری زنانه مدل 00278
روسری زنانه مدل 00278
۶۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dc50ef4a9d152fe780a392b8418614bd4c935ddc_1599996031.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه طرح خال خال کد AG18

شال زنانه طرح خال خال کد AG18
شال زنانه طرح خال خال کد AG18
۴۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111012434.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه پلیسه نخ پنبه کد P14

شال زنانه پلیسه نخ پنبه کد P14
شال زنانه پلیسه نخ پنبه کد P14
۲۴,۲۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111012328.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه مدل P10

شال زنانه مدل P10
شال زنانه مدل P10
۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3537537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه مدل tp_6166_10

شال زنانه مدل tp_6166_10
شال زنانه مدل tp_6166_10
۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bdc21ff7ad864449a95e471b23caa56fa574a4f8_1599845068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه مدل مارپل کد AG13

شال زنانه مدل مارپل کد AG13
شال زنانه مدل مارپل کد AG13
۵۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121575896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه کد L184

روسری زنانه کد L184
روسری زنانه کد L184
۳۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3498728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال ساده مدل روژند کد tp_6162_10

شال ساده مدل روژند کد tp_6162_10
شال ساده مدل روژند کد tp_6162_10
۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f7be192b3ba1ee47772cf66e4505fd69cc7403a_1603247488.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال بافت زنانه بلو اسکارف کد P1

شال بافت زنانه بلو اسکارف کد P1
شال بافت زنانه بلو اسکارف کد P1
۵۲,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/866d657b374dd4f2b4386736988271ff01985958_1609181123.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه مدل A11 کد 0232

شال زنانه مدل A11 کد 0232
شال زنانه مدل A11 کد 0232
۶۹,۰۰۰
٪۱۷
۵۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115051907.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه کد 234

روسری زنانه کد 234
روسری زنانه کد 234
۱۱۶,۰۰۰
٪۲۸
۸۳,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113683057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه طرح پلنگی کد KL-004

شال زنانه طرح پلنگی کد KL-004
شال زنانه طرح پلنگی کد KL-004
۴۵,۷۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/81bee581ef6f5a33b0e1b1998707071696be94ef_1607115774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه مدل 202088

روسری زنانه مدل 202088
روسری زنانه مدل 202088
۵۰,۰۰۰
٪۵۰
۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112056314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه مدل پلیسه کد P28

شال زنانه مدل پلیسه کد P28
شال زنانه مدل پلیسه کد P28
۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/713681715e00ac348f8587d6be6f323f58fcde0a_1598866474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه کاراینو کد KRN-054

شال زنانه کاراینو کد KRN-054
شال زنانه کاراینو کد KRN-054
۴۶,۰۰۰
٪۱۳
۳۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6eed052cbe0551edb63a1963a8be4ed956146705_1597501754.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه کد SH1101

شال زنانه کد SH1101
شال زنانه کد SH1101
۳۹,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112111579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه طرح پلیسه کد P29

شال زنانه طرح پلیسه کد P29
شال زنانه طرح پلیسه کد P29
۳۰,۰۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121453664.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه سالینو کد SAL 3148

روسری زنانه سالینو کد SAL 3148
روسری زنانه سالینو کد SAL 3148
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b60e6d8abbcf661861780e9ba558b67d2f233346_1602423694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه مدل 85698

شال زنانه مدل 85698
شال زنانه مدل 85698
۷۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3993308.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری مدل ترکمن کد 01

روسری مدل ترکمن کد 01
روسری مدل ترکمن کد 01
۹۸,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ccdc32b435cae3e4ec82f8134830296e46537f1f_1594208768.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روسری زنانه مدل ترکمن کد H01

روسری زنانه مدل ترکمن کد H01
روسری زنانه مدل ترکمن کد H01
۱۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120253646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شال زنانه کد 201032

شال زنانه کد 201032
شال زنانه کد 201032
۳۳,۰۰۰ تومان

روسری یا شال؟

اولین و صحیح ترین مرحله در انتخاب پوشش مناسب برای موهای شما این است که بدانید روسری یا روسری برای شما مناسب است.
البته از نظر ظاهری ، این دو تفاوت زیادی با هم ندارند. ماموریت آنها پوشاندن موهای شما است.

اما این فرم قرارگیری و بسته شدن این دو پوشش است که باعث می شود صورت شما کاملا تغییر کند.

گاهی زیباتر می شود و گاه برعکس.

در نگاه عمومی ، روسری برای افرادی که کمی از سنین جوانی دور هستند و می خواهند در همه جا رسمی تر ظاهر شوند ، مناسب تر است.
اما شال ، به قول معروف ، “جوان تر است”. اگرچه به نظر نمی رسد این ایده خیلی خوبی باشد ، اما بهتر است هنگام انتخاب خود به آن توجه کنید.

نکته دیگری که باید هنگام خرید لباس ، روسری و شال به آن توجه کنید فرم و فرم اندام شماست.
اگر برجستگی زیادی روی سینه دارید و دوست دارید آن را بپوشانید ، انتخاب روسری های مربعی ، نخی و بلند می تواند انتخاب خوبی برای شما باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان