معرفی و خرید ۳۶ مدل فرش ماشینی پرفروش

خرید فرش ماشینی پرفروش

فرش ماشینی پرفروش پوشش مناسب کف یکی از اصلی ترین نکاتی است که باید رعایت شود. با انتخاب یک کف مناسب ، راحتی و راحتی از پاها به کل بدن منتقل می شود. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که خانه را به عنوان مکانی برای استراحت و آرامش انتخاب می کنید. بهتر است درباره نوع کفپوش خانه وسواس خاصی به خرج دهید تا فضای کاملا ایده آل و آرامش بخشی برای شما در خانه فراهم شود. فکر کردن در مورد سبک زندگی و همچنین عادت های روزمره می تواند شما را به انتخاب صحیح برای فرشی با دوام برساند. بنابراین ضمن در نظر گرفتن موارد مربوط به درجه بندی فرش ماشینی ، مراحل زیر را برای داشتن فرش مناسب انجام دهید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/869167c64663111b9b53275b5889bfd30ea4dee8_1612455186.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2021

فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2021
فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2021
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a15a11c9168cc98fd05fa77a54987c07cdecea86_1613001331.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2022

فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2022
فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2022
۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56ce65e00a3ab8c781f0beae282e8833f174fcf0_1612790987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2021

فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2021
فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2021
۲۵۰,۰۰۰
٪۷۵
۶۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2daefda8e73ab5b583ec55a47485f8db3251fb4f_1614459167.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل فانتزی کد B2RN2021

فرش ماشینی مدل فانتزی کد B2RN2021
فرش ماشینی مدل فانتزی کد B2RN2021
۳۵۰,۰۰۰
٪۸۱
۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f2dbd96d0ab00f39ab183ab6a85a9808e76a4f87_1635179544.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی شاران هوم طرح خز پرز بلند مدل اسفنج دار

فرش ماشینی شاران هوم طرح خز پرز بلند مدل اسفنج دار
فرش ماشینی شاران هوم طرح خز پرز بلند مدل اسفنج دار
۲۲۰,۰۰۰
٪۵۵
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113057971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی

فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی
فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی
۱۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2943042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم

فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم
فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم
۴۵,۰۰۰
٪۷
۴۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54309f77e17894f6cb19b4a30b7bc7fdcbcd50ad_1623672118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4025 زمینه طوسی

فرش ماشینی ساوین کد 4025 زمینه طوسی
فرش ماشینی ساوین کد 4025 زمینه طوسی
۱۲۱,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4985410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی
فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/900964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح کوکب کد FSM52 زمینه قرمز

فرش ماشینی ساوین طرح کوکب کد FSM52 زمینه قرمز
فرش ماشینی ساوین طرح کوکب کد FSM52 زمینه قرمز
۱۳۸,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f2dbd96d0ab00f39ab183ab6a85a9808e76a4f87_1636725428.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش فانتزی شاران هوم طرح خز پرز بلند

فرش فانتزی شاران هوم طرح خز پرز بلند
فرش فانتزی شاران هوم طرح خز پرز بلند
۱۲۰,۰۰۰
٪۳۴
۷۹,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113021758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی
فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی
۱۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/200091c04a04b226d60c33fb1b045ecc9b2077ce_1609096597.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4061 زمینه طوسی

فرش ماشینی ساوین کد 4061 زمینه طوسی
فرش ماشینی ساوین کد 4061 زمینه طوسی
۱۴۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cdbbf230e2c4d9ac9327e093b77278ee12cc61db_1614211870.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل فانتزی کد B3RN2021

فرش ماشینی مدل فانتزی کد B3RN2021
فرش ماشینی مدل فانتزی کد B3RN2021
۹۰۰,۰۰۰
٪۸۹
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/004e34fbb212377c37057a8626853521348b4d6a_1597003882.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد ۴۰۸۲ زمینه نقره ای

فرش ماشینی ساوین کد ۴۰۸۲ زمینه نقره ای
فرش ماشینی ساوین کد ۴۰۸۲ زمینه نقره ای
۱۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22b9e45eedcca12ae54ee20e95f09d668501711a_1609442854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4083 زمینه طوسی

فرش ماشینی ساوین کد 4083 زمینه طوسی
فرش ماشینی ساوین کد 4083 زمینه طوسی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110057421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034
فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034
۴۰۶,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115099038.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی محتشم طرح طاووس کد 100457

فرش ماشینی محتشم طرح طاووس کد 100457
فرش ماشینی محتشم طرح طاووس کد 100457
۷۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e98cbe8f8a3e47a54b2e2f5ece364fe07d9e8f09_1600674651.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4083 زمینه مشکی

فرش ماشینی ساوین کد 4083 زمینه مشکی
فرش ماشینی ساوین کد 4083 زمینه مشکی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73e6f1d17291b3d7513254d5d7dd51f3a6724cdd_1636812093.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی شاران هوم طرح خز پرز بلند مدل اسفنج دار

فرش ماشینی شاران هوم طرح خز پرز بلند مدل اسفنج دار
فرش ماشینی شاران هوم طرح خز پرز بلند مدل اسفنج دار
۲۲۰,۰۰۰
٪۵۵
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112283329.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای
۶۳۲,۰۰۰
٪۱۰
۵۶۸,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ac4a56f91107ea4b2db08395e89663b2b38bc2c_1597212137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

 فرش ماشینی محتشم طرح به آشپزخانه من خوش آمدید کد 100495 زمینه قهوه ای

 فرش ماشینی محتشم طرح به آشپزخانه من خوش آمدید کد 100495 زمینه قهوه ای
 فرش ماشینی محتشم طرح به آشپزخانه من خوش آمدید کد 100495 زمینه قهوه ای
۲۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1778145.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح چهل تیکه کد FSM53 زمینه قرمز

فرش ماشینی ساوین طرح چهل تیکه کد FSM53 زمینه قرمز
فرش ماشینی ساوین طرح چهل تیکه کد FSM53 زمینه قرمز
۱۴۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/622928.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح شیوا کد FSM49 زمینه سرمه‌ ای

فرش ماشینی ساوین طرح شیوا کد FSM49 زمینه سرمه‌ ای
فرش ماشینی ساوین طرح شیوا کد FSM49 زمینه سرمه‌ ای
۱۳۹,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2157499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای

فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای
فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای
۱۸۶,۰۰۰
٪۱۰
۱۶۷,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110390761.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۲ زمینه شکلاتی

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۲ زمینه شکلاتی
فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۲ زمینه شکلاتی
۴۲۱,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d47bf5385023e707471d85c8a44e64fc7686e691_1637478866.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش فانتزی شاران هوم طرح خز پرز بلند مدل اسفنج دار زمینه نسکافه ای

فرش فانتزی شاران هوم طرح خز پرز بلند مدل اسفنج دار زمینه نسکافه ای
فرش فانتزی شاران هوم طرح خز پرز بلند مدل اسفنج دار زمینه نسکافه ای
۲۲۰,۰۰۰
٪۵۵
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/509d09b05905fdf7368214b0096fc5a00403f543_1606812831.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل آشپزخانه کد afrand_136

فرش ماشینی مدل آشپزخانه کد afrand_136
فرش ماشینی مدل آشپزخانه کد afrand_136
۱۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea2d98074b7269dec00a7e3b9ff9a77a2c0e8482_1614701092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل شگی فلوکاتی زمینه نوک مدادی

فرش ماشینی مدل شگی فلوکاتی زمینه نوک مدادی
فرش ماشینی مدل شگی فلوکاتی زمینه نوک مدادی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/67a4d6a3ea3896a9ec71eb527e42bca232278a4b_1639072420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی تیگران مفشوو مدل فانتزی کد BRN2021

فرش ماشینی تیگران مفشوو مدل فانتزی کد BRN2021
فرش ماشینی تیگران مفشوو مدل فانتزی کد BRN2021
۱۷۵,۰۰۰
٪۴۳
۹۹,۷۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea3edec121b41193ab28023a0bff750308b511a1_1609864729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل شگی طرح رویال زمینه شیری

فرش ماشینی مدل شگی طرح رویال زمینه شیری
فرش ماشینی مدل شگی طرح رویال زمینه شیری
۱۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/31114f571949f0fb034984112b0efd35a2912a07_1628676563.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی نیروانا طرح گبه کد 560-1

فرش ماشینی نیروانا طرح گبه کد 560-1
فرش ماشینی نیروانا طرح گبه کد 560-1
۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1753337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی سهند کد B045.BJ طرح هریس زمینه قرمز کالیته بختیاری

فرش ماشینی سهند کد B045.BJ طرح هریس زمینه قرمز کالیته بختیاری
فرش ماشینی سهند کد B045.BJ طرح هریس زمینه قرمز کالیته بختیاری
۷۱,۰۰۰
٪۱۰
۶۳,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/455e688f7793b751352d2a82c9af2f17d800711e_1628676168.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی نیروانا طرح گبه کد 547-1

فرش ماشینی نیروانا طرح گبه کد 547-1
فرش ماشینی نیروانا طرح گبه کد 547-1
۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114059696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.V5 زمینه کرم

فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.V5 زمینه کرم
فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.V5 زمینه کرم
۴۲۴,۰۰۰
٪۱۰
۳۸۱,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4853617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح مهر کد FSM51 زمینه قرمز

فرش ماشینی ساوین طرح مهر کد FSM51 زمینه قرمز
فرش ماشینی ساوین طرح مهر کد FSM51 زمینه قرمز
۱۳۶,۶۰۰ تومان

[BASALAM41617673737]

گام اول:

برای مشاهده مدل های دیگر فرش ماشینی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر فرش ماشینی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر فرش ماشینی کلیک کنید

فرش ماشینی
فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی طرح دستباف
فرش ماشینی تبریز
فرش ماشینی مدرن
فرش ماشینی دیجی کالا
فرش ماشینی مشهد
فرش ماشینی دست دوم
فرش ماشینی ابریشمی
فرش ماشینی جدید

گام اول:

فرش ماشینی پرفروش برای انتخاب یک فرش مناسب و ایده آل ، اولین قدم در نظر گرفتن نحوه استفاده از اتاق و نوع کاربرد آن است. به عنوان مثال ، فرشی که در یک اتاق نشیمن شلوغ یا در یک اتاق ناهار خوری شلوغ پرتاب می شود ، باید بتواند بخورد و برای استفاده طولانی مدت و مقاومت در برابر گرد و غبار انتخاب شود ، اما برای فضای مانند اتاق خواب ، محلی برای استراحت و آرامش است. هنوز شلوغ نیست ، می توانید از فرشی با جنسیت ملایم و طیف وسیعی از رنگ های روشن استفاده کنید. با این نوع فرش ها فضای اتاق نرم و لطیف می شود.

گام ۲:

در مرحله دوم بهتر است همانطور که در طرح و رنگ فرش اتومبیل گفته شد به سبک زندگی خود توجه کنید. اگر فرزند دارید یا از حیوانات خانگی نگهداری می کنید و حتی اگر اعضای خانواده شما ورزشکار هستند ، بهتر است از طرح ها و نقشه ها استفاده کنید. که شلوغ و تاریک هستند و کثیفی نشان نمی دهند. باید به خاطر داشته باشید که این سبک زندگی با افرادی که تنها زندگی می کنند بسیار متفاوت است. اما اگر شما از آن دسته افرادی هستید که خانواده کوچکی دارید و عادت به مسافرت و ازدحام جمعیت ندارید ، بهتر است از فرشی استفاده کنید که نقش و نگارهای کمی داشته باشد و رنگ های روشن داشته باشد.

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *