خانه و آشپزخانهخدمات

معرفی و خرید ۲۰ مدل آژیر اعلام سرقت و دزدگیر اماکن

دزدگیرها یک سری هشدارها برای کاربران درب های ضد سرقت است که مواردی را نشان می دهد که به امنیت درب های ضد سرقت آسیب می رساند. این هشدارها شامل هشدارهای باز شدن درب ، هشدارهای نتیجه فشار ، یا حرکات درب منزل و غیره است.
پیچ های لولایی پیچ های بلندی هستند که برای محافظت از باز شدن و حرکت درب نصب می شوند. آژیر اعلام سرقت اگر افراد پایه های لولا را باز کنند ، این پیچ لولا از باز شدن درب جلوگیری می کند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3121869840ed38f4d720f6b883e6d2a5e1f5ef49_1612166507.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-05

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-05
دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-05
۵۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63eae8c26bb7b13be41f7a00685468429748cbef_1617292620.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو زنوتیک مدل کیلس استارتر نیو 2020

دزدگیر خودرو زنوتیک مدل کیلس استارتر نیو 2020
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل کیلس استارتر نیو 2020
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۹۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6f0d7de8f43ece27e1b953d3a6dece9e500a04e_1624367773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i135as

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i135as
دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i135as
۵,۶۹۲,۰۰۰
٪۳
۵,۵۲۱,۲۴۰ تومان
۵.۶۹۲
٪۳
۵.۵۲۱۲۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5501234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-4328

دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-4328
دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-4328
۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان
۱.۸۶۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/518a6ab473e7828c84c5d1f9cd06bb0a461fa325_1617686228.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو رابین مدل R750-S

دزدگیر خودرو رابین مدل R750-S
دزدگیر خودرو رابین مدل R750-S
۲,۹۷۰,۰۰۰
٪۳
۲,۸۸۰,۹۰۰ تومان
۲.۹۷
٪۳
۲.۸۸۰۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5497347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5163

دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5163
دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5163
۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان
۱.۹۴۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5494584.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل 888E

دزدگیر خودرو استیل میت مدل 888E
دزدگیر خودرو استیل میت مدل 888E
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۲۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/71eb9ab38cf15cde3d8919d5648f4f32189a4bd8_1616661272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل BMW-102

دزدگیر خودرو استیل میت مدل BMW-102
دزدگیر خودرو استیل میت مدل BMW-102
۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۱.۸۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/444679.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل M130A

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل M130A
دزدگیر خودرو ماجیکار مدل M130A
۴,۴۶۱,۰۰۰ تومان
۴.۴۶۱ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ca17cc9db18f29109f0b2f213e3793d2f39c35cc_1612166373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-04

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-04
دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-04
۵۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121382688.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل 838 کد ST02

دزدگیر خودرو استیل میت مدل 838 کد ST02
دزدگیر خودرو استیل میت مدل 838 کد ST02
۷۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6789591c168520d0496d72c0f965dd1e286c11af_1615117493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو چیتا مدل FMF5

دزدگیر خودرو چیتا مدل FMF5
دزدگیر خودرو چیتا مدل FMF5
۲,۰۵۵,۶۹۰ تومان
۲.۰۵۵۶۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a6e10df82a0788ac2493a12ce57691d289231dd4_1605508792.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو چیتا مدل CH03

دزدگیر خودرو چیتا مدل CH03
دزدگیر خودرو چیتا مدل CH03
۴۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113203962.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل I127A

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل I127A
دزدگیر خودرو ماجیکار مدل I127A
۳,۶۶۴,۰۰۰
٪۳
۳,۵۵۴,۰۸۰ تومان
۳.۶۶۴
٪۳
۳.۵۵۴۰۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a75e60ea07770b8501e5b32c19358f4e71711637_1605777532.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L128

دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L128
دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L128
۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان
۱.۴۰۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a25e8d9f4b3bc8a9469d810d8525ab24f806f0ae_1623040742.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو رابین مدل R540-S

دزدگیر خودرو رابین مدل R540-S
دزدگیر خودرو رابین مدل R540-S
۲,۶۸۰,۰۰۰
٪۳
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۶۸
٪۳
۲.۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/708af019b42380e4693f208876bbcdff98d38be0_1601379686.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو کویزر مدل KZ1000

دزدگیر خودرو کویزر مدل KZ1000
دزدگیر خودرو کویزر مدل KZ1000
۲۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cbdf5e64d71d1ebb3430e1c492ae2b70f7f8a244_1605779131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L132

دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L132
دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L132
۱,۵۰۸,۲۰۰ تومان
۱.۵۰۸۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c3dc1530694e405bab82bfd68304405fede465b_1610969105.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو چیتا مدل BT-CH06

دزدگیر خودرو چیتا مدل BT-CH06
دزدگیر خودرو چیتا مدل BT-CH06
۴۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee5ee2d6841e7424b57a22be2b8fa1fb9d922101_1613630273.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل T8209

دزدگیر خودرو استیل میت مدل T8209
دزدگیر خودرو استیل میت مدل T8209
۲,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۲.۲۲۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/45cca80cb68d8afdff10f7d3fa9b50e561870454_1624455322.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i130AS

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i130AS
دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i130AS
۴,۵۱۰,۰۰۰
٪۲
۴,۴۱۹,۸۰۰ تومان
۴.۵۱
٪۲
۴.۴۱۹۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2609559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i125A

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i125A
دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i125A
۳,۶۳۳,۰۰۰
٪۳
۳,۵۲۴,۰۱۰ تومان
۳.۶۳۳
٪۳
۳.۵۲۴۰۱ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/df7eaabf9343cf986df4714a7b9783b43e6cb41b_1598358363.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر استیل میت مدل 5164

دزدگیر استیل میت مدل 5164
دزدگیر استیل میت مدل 5164
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱.۹۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53783f9627fe07470cba3ac1050a42241f489445_1606315638.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چشمی دزدگیر خودرو مدل PRO

چشمی دزدگیر خودرو مدل PRO
چشمی دزدگیر خودرو مدل PRO
۸۲,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/02ca408be1ed3e216ccb96d3d627959f856323bd_1598521608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-4328 single

دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-4328 single
دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-4328 single
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۱.۸۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af3f422a4164eaa5a9c0a7cf5988df4e3d32f605_1612434602.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیلاک مدل M9

دزدگیر خودرو استیلاک مدل M9
دزدگیر خودرو استیلاک مدل M9
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱.۱۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/135a8bbb8c1b9d7a47c05b91898abcd19d2c5227_1609404812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل 838 کد ST07

دزدگیر خودرو استیل میت مدل 838 کد ST07
دزدگیر خودرو استیل میت مدل 838 کد ST07
۶۹۹,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110813842.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریموت تاشو خودرو مناسب برای پژو 206 و 207 برای مدل های زیر 92 کد 2008

ریموت تاشو خودرو مناسب برای پژو 206 و 207 برای مدل های زیر 92 کد 2008
ریموت تاشو خودرو مناسب برای پژو 206 و 207 برای مدل های زیر 92 کد 2008
۳۹۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6f0d7de8f43ece27e1b953d3a6dece9e500a04e_1625917363.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i135A

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i135A
دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i135A
۵,۴۵۰,۰۰۰
٪۳
۵,۲۸۶,۵۰۰ تومان
۵.۴۵
٪۳
۵.۲۸۶۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3fde9d85d1f2a587a01eda245bd4a44f4fa629ee_1612166934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد RDBAT-08

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد RDBAT-08
دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد RDBAT-08
۵۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42cad28c86415470517fe8bfbbcdb40ec1ed8739_1598521821.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5160 single

دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5160 single
دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5160 single
۱,۸۰۴,۹۰۰ تومان
۱.۸۰۴۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e185c23ebe8f3f036cdfc62b9c24cf2f68d4652_1598522170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو ردبت مدل 8006

دزدگیر خودرو ردبت مدل 8006
دزدگیر خودرو ردبت مدل 8006
۱,۸۲۹,۹۹۰ تومان
۱.۸۲۹۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2801056.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو هوتای کد 01

دزدگیر خودرو هوتای کد 01
دزدگیر خودرو هوتای کد 01
۱,۳۵۸,۰۰۰ تومان
۱.۳۵۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1114480.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو هوتای

دزدگیر خودرو هوتای
دزدگیر خودرو هوتای
۴۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b32de1e7a25f98bcd9547e8da0a542e576ff8e3_1610010638.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریموت یدکی دزدگیر خودرو مدل M315

ریموت یدکی دزدگیر خودرو مدل M315
ریموت یدکی دزدگیر خودرو مدل M315
۵۲,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110933681.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو مگاکار مدل MC3012C-A2

دزدگیر خودرو مگاکار مدل MC3012C-A2
دزدگیر خودرو مگاکار مدل MC3012C-A2
۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۲.۵۲ میلیون تومان

دزدگیر استیل میت مدل 5164

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ میلیون تومان

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل I127AS

۳,۹۴۹,۰۰۰
٪۳
۳,۸۳۰,۵۳۰ تومان
۳.۹۴۹
٪۳
۳.۸۳۰۵۳ میلیون تومان

دزد گیر خودرو رد بات مدل BMW-10

۹۹۹,۰۰۰
٪۲۵
۷۵۰,۰۰۰ تومان

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i125AS

۳,۷۹۵,۰۰۰
٪۳
۳,۶۸۱,۱۵۰ تومان
۳.۷۹۵
٪۳
۳.۶۸۱۱۵ میلیون تومان

دزدگیر خودرو چیتا مدل F5X

۱,۵۹۷,۵۲۰ تومان
۱.۵۹۷۵۲ میلیون تومان

دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5163 single

۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۱.۸۷ میلیون تومان

دزدگیر خودرو استیل میت مدل BMW-105

۲,۱۷۹,۰۰۰ تومان
۲.۱۷۹ میلیون تومان

دزدگیر خودرو استیل میت مدل BMW-106

۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲.۳۲ میلیون تومان

دزدگیر خودرو زنوتیک مدل کیلس PKE

۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۱.۷۷ میلیون تومان

دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L129

۱,۴۱۶,۵۷۰ تومان
۱.۴۱۶۵۷ میلیون تومان

دزدگیر خودرو اسپای مدل LQ090C

۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان
۱.۹۸۵ میلیون تومان

دزدگیر خودرو زنوتیک مدل SPY Keyless 2019

۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان
۱.۹۵۵ میلیون تومان

دزدگیر خودرو هوتای مدل TWO WAY

۱,۳۵۸,۰۰۰ تومان
۱.۳۵۸ میلیون تومان

دزدگیر خودرو استیل میت مدل 888N1

۲,۲۹۸,۳۹۰ تومان
۲.۲۹۸۳۹ میلیون تومان

دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5164

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ میلیون تومان

دزدگیر خودرو چیتا مدل S886D

۱,۴۴۸,۳۴۰ تومان
۱.۴۴۸۳۴ میلیون تومان

دزدگیر خودرو زنوتیک مدل هوتای HUATAI Car Alarm Xenotic X555

۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۱.۴۳ میلیون تومان

دزدگیر خودرو اکتیو مدل K9

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۷۵ میلیون تومان

دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5160

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۸ میلیون تومان

دزدگیر خودرو چیتا مدل F5

۱,۵۱۳,۳۳۰ تومان
۱.۵۱۳۳۳ میلیون تومان

دزدگیر خودرو استیلاک مدل LF861

۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱.۴۷ میلیون تومان

دزدگیر خودرو استیلاک مدل LFF826

۱,۶۳۵,۰۰۰ تومان
۱.۶۳۵ میلیون تومان

دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L121

۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱.۵۴ میلیون تومان

دزدگیر خودرو استیلاک مدل LF-825-single

۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان
۱.۴۶۵ میلیون تومان

دزدگیر خودرو اکتیو مدل X7

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۷۵ میلیون تومان

ریموت دزدگیر کد 350- M

۱۴۵,۰۰۰
٪۳۱
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دزدگیر خودرو پروماتیکس مدل A9500-B920

۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان
۲.۱۴۹ میلیون تومان

دزدگیر خودرو ماجیکار مدل i130A

۴,۵۰۰,۰۰۰
٪۲
۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۴.۵
٪۲
۴.۴۱ میلیون تومان

دزدگیر مدل ZL58

۶۶,۲۲۰ تومان

دزدگیر اماکن جی ام کا کد 890

۲,۶۳۹,۹۹۰ تومان
۲.۶۳۹۹۹ میلیون تومان

مگنت دزدگیر مدل M31

۳۷,۰۰۰ تومان

آژیر آنیک مدل piezo 1065

۵۲,۷۵۰ تومان

آژیر دزدگیر مدل S500

۸۳,۵۰۰ تومان

بلندگو دزدگیر مدل 6xt

۶۶,۰۰۰ تومان

دزدگیر اماکن فایروال مدل F9

۲,۵۳۶,۸۳۰ تومان
۲.۵۳۶۸۳ میلیون تومان

سیستم امنیتی سیم کارتی کلاسیک مدل CLGS4-F

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۷ میلیون تومان

سنسور حرکتی دزدگیر دامتک مدل PIR

۱۹۹,۰۰۰
٪۳۷
۱۲۴,۷۰۰ تومان

دزدگیر سیمکارتی اماکن سایلکس مدل +SG7

۲,۲۰۹,۰۰۰ تومان
۲.۲۰۹ میلیون تومان

برد آژیر کد 411

۳۷,۰۰۰ تومان

چشمی دزدگیر مدل 315

۲۱۹,۲۴۰ تومان

دزدگیر اماکن سایلکس مدل SG8-805S

۲,۱۴۷,۴۹۰ تومان
۲.۱۴۷۴۹ میلیون تومان

سیستم دزدگیر اماکن سیم کارتی مدل A12

۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۲.۶۲ میلیون تومان

آژیر مدل 103

۷۴,۰۰۰ تومان

درهایی که از امنیت بالایی برخوردار هستند ساخته می شوند تا لولاهای درب از چشم دیگران محافظت شود. درب های ضد سرقت معمولاً از چند لایه تشکیل شده اند. لایه داخلی معمولاً از فولاد ساخته شده است که با لایه ای از مواد مختلف مانند MDF ، HDF ، فلز ، شیشه و غیره پوشانده شده است. فضای خالی درب ضد سرقت معمولاً با پشم سنگ پر می شود ، که باعث ایجاد ضد سرقت عایق صدا و…

درب ضد سرقت ممکن است نتواند کاملاً شما را در برابر سرقت و سارق محافظت کند. اما مطمئناً میزان مقاومت در برابر سارقان را نسبت به درهای معمولی تا حدود زیادی افزایش می دهد. بنابراین درب ضد سرقت در کنار دزدگیر منزل و ساختمان می تواند یک محصول یا فناوری بسیار مناسب برای گسترش امنیت در ساختمان ها باشد.

برای مشاهده مدل های دیگر از دزدگیر اماکن کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر از دزدگیر اماکن کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر از دزدگیر اماکن کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر از دزدگیر اماکن کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا