مشاهده و خرید مدل های پرفروش کولر آبی

یکی از محبوب ترین سیستم های خنک کننده برای ۶۰٪ مردم کولر آبی است. دلیل این محبوبیت مصرف کم انرژی این دستگاه و سازگاری سیستم عامل با آب و هوای کشور است.

از آنجا که سیستم خنک کننده آب برای آب و هوای گرم و خشک بسیار مناسب است ، با شرایط آب و هوایی بیشتر مناطق کشور مانند تهران سازگار است.

اما مهمترین مرحله برای کولر آبی برای دستیابی به راندمان بالا و مصرف کم انرژی ، انتخاب اندازه مناسب این دستگاه برای نیازهای پروژه است.

به همین دلیل ، در بخش بعدی این مقاله ، در مورد نحوه انتخاب کولر آبی بر اساس متراژ ساختمان بیشتر صحبت خواهیم کرد.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1421966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی سپهر الکتریک مدل SE700

کولر آبی سپهر الکتریک مدل SE700
کولر آبی سپهر الکتریک مدل SE700
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/52c9fa027c7e08fef1f128547efa30831ccacbac_1629134555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولوزی آبسال مدل AC/CP75R

کولر سلولوزی آبسال مدل AC/CP75R
کولر سلولوزی آبسال مدل AC/CP75R
۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0efec89204b27a902194af3a428655dc3129768b_1611515166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال مدل RS2800J

کولر آبی جنرال مدل RS2800J
کولر آبی جنرال مدل RS2800J
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۰۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7fc00cf4385816c964e23813346695d809910bda_1622824261.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال مدل 3500

کولر آبی جنرال مدل 3500
کولر آبی جنرال مدل 3500
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7fc00cf4385816c964e23813346695d809910bda_1622826336.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال مدل 7500

کولر آبی جنرال مدل 7500
کولر آبی جنرال مدل 7500
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹۹.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3006252.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی برفاب مدل BF3-S

کولر آبی برفاب مدل BF3-S
کولر آبی برفاب مدل BF3-S
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2564739.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی پرتابل ریتون مدل PC-2500

کولر آبی پرتابل ریتون مدل PC-2500
کولر آبی پرتابل ریتون مدل PC-2500
۱,۹۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۷۵۶,۰۰۰ تومان
۱۹۵۰۰۰۰۰
٪۱۰
۷۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5518877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 15000F

کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 15000F
کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 15000F
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۱۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/07605add86865262bd61d50105ed9d46c2e6b95a_1628258852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولوزی باسئوس مدل cxtm-21

کولر سلولوزی باسئوس مدل cxtm-21
کولر سلولوزی باسئوس مدل cxtm-21
۹۷۰,۰۰۰
٪۳۲
۶۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/125260.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولزی تبخیر انرژی مدل EC0550 هوادهی از بغل

کولر سلولزی تبخیر انرژی مدل EC0550 هوادهی از بغل
کولر سلولزی تبخیر انرژی مدل EC0550 هوادهی از بغل
۱۰,۴۲۲,۰۰۰ تومان
۴۲.۱۰میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3dda8197202d3e8ceebdf532e06274c0442aed83_1622218834.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی هیتما مدل EHPC38HB

کولر آبی هیتما مدل EHPC38HB
کولر آبی هیتما مدل EHPC38HB
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۸میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83c3970d267de95d47280650137fc805b1906598_1621406519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی برفاب مدل BF3-Z

کولر آبی برفاب مدل BF3-Z
کولر آبی برفاب مدل BF3-Z
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲۳.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b4cf1fafcb822c7c9b5ff1117999324cf1da179_1627966625.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی مدل 3500

کولر آبی مدل 3500
کولر آبی مدل 3500
۴,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۳
۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰۰۰۰
٪۱۳
۴۸.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b91ab8c3651603d733acb9dd28c25509d6aa4a85_1623851555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی باسئوس مدل CXTM-21

کولر آبی باسئوس مدل CXTM-21
کولر آبی باسئوس مدل CXTM-21
۹۳۰,۰۰۰
٪۲۹
۶۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111001827.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی آبسال مدل AC26

کولر آبی آبسال مدل AC26
کولر آبی آبسال مدل AC26
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/291ffda285e0fed4fa19e9a070b44192989703a8_1618759683.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال مدل 2800

کولر آبی جنرال مدل 2800
کولر آبی جنرال مدل 2800
۱,۱۸۰,۰۰۰
٪۷
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۸۰۰۰۰۰
٪۷
۱۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5e1d48271c5898e317bf9e0ff914a7b28523e436_1639038632.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولوزی ایران شرق مدل ترموستاتیک IS80S

کولر سلولوزی ایران شرق مدل ترموستاتیک IS80S
کولر سلولوزی ایران شرق مدل ترموستاتیک IS80S
۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/305da6ab4b62f1a2f7936f431e51168801a9971d_1620840812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جهان افروز مدل JAC 320A

کولر آبی جهان افروز مدل JAC 320A
کولر آبی جهان افروز مدل JAC 320A
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9235fd390eceaeece5c34611f105068d44fec6fd_1610525705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی مدل 50000

کولر آبی مدل 50000
کولر آبی مدل 50000
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9de2bc7654bd68e4973a92955f57254b5c5e6f7d_1613983422.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال مدل J2800 به همراه پایه

کولر آبی جنرال مدل J2800 به همراه پایه
کولر آبی جنرال مدل J2800 به همراه پایه
۱,۱۷۰,۰۰۰
٪۸
۱,۰۷۶,۴۰۰ تومان
۱۱۷۰۰۰۰۰
٪۸
۰۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111002380.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی آبسال مدل AC31D

کولر آبی آبسال مدل AC31D
کولر آبی آبسال مدل AC31D
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9bd9a00ccc8c12a79b7e31eabaf3633ac68d294c_1639983071.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولوزی ایران شرق مدل ترموستاتیک IS 60 S

کولر سلولوزی ایران شرق مدل ترموستاتیک IS 60 S
کولر سلولوزی ایران شرق مدل ترموستاتیک IS 60 S
۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121871159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال مدل 2800 A

کولر آبی جنرال مدل 2800 A
کولر آبی جنرال مدل 2800 A
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۰۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل VC0600 هوادهی از بالا

کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل VC0600 هوادهی از بالا
کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل VC0600 هوادهی از بالا
۱۱,۴۸۸,۶۰۰ تومان
۴۹.۱۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7949e30e7bed61b3868fc63d1ba231e0ec533b73_1615360060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال شرق مدل 5500

کولر آبی جنرال شرق مدل 5500
کولر آبی جنرال شرق مدل 5500
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5517026.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالازن 18000U

کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالازن 18000U
کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالازن 18000U
۱۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵.۱۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/43eda7108dd97df28597bb8656831f15da625c5d_1621657521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

الکترو موتور کولر آبی فیدار مدل 3/4

الکترو موتور کولر آبی فیدار مدل 3/4
الکترو موتور کولر آبی فیدار مدل 3/4
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5517003.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 18000D

کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 18000D
کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 18000D
۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵.۱۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1683791.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی برفاب مدل BF2

کولر آبی برفاب مدل BF2
کولر آبی برفاب مدل BF2
۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان
۷۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b4cf1fafcb822c7c9b5ff1117999324cf1da179_1614781881.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر ابی مدل جنرال فام 350

کولر ابی مدل جنرال فام 350
کولر ابی مدل جنرال فام 350
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111372455.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی آزمایش مدل AZ3500

کولر آبی آزمایش مدل AZ3500
کولر آبی آزمایش مدل AZ3500
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4489fe8f4dc1028cd7ca07120693a62053f9d84f_1610281016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی مدل Hu110

کولر آبی مدل Hu110
کولر آبی مدل Hu110
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d449a40c20ffc8d48bf50016868157c98b1973c_1614342159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولوزی شرکت آران گاز طوس مدل AR4200S

کولر سلولوزی شرکت آران گاز طوس مدل AR4200S
کولر سلولوزی شرکت آران گاز طوس مدل AR4200S
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۵.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3329064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی فریدولین مدل PC3000

کولر آبی فریدولین مدل PC3000
کولر آبی فریدولین مدل PC3000
۲,۵۱۵,۰۰۰ تومان
۵۲.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4f40d018895cf2a3857b83dd521fad3f1adca1ee_1622824881.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال مدل 5500

کولر آبی جنرال مدل 5500
کولر آبی جنرال مدل 5500
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b90eb9471efab733caf0c96a3191e14a24402694_1625333161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی مشهد دوام مدل MD600

کولر آبی مشهد دوام مدل MD600
کولر آبی مشهد دوام مدل MD600
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۹۵.۴میلیونتومان

کولر آبی لادیز مدل LZ3800

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۳میلیونتومان

کولر آبی جهان افروز مدل JAC320

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۲میلیونتومان

کولر آبی مدل LZ3300

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۳میلیونتومان

کولر آبی برفاب مدل BF5-O

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵.۴میلیونتومان

کولر آبی پلار مدل 7000

۶,۳۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۶۳۰۰۰۰۰۰
٪۱۰
۶۷.۵میلیونتومان

کولر آبی جنرال پویا مدل GP-550

۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸.۴میلیونتومان

کولر آبی ایران شرق مدل ترموستاتیک IS 80

۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۳۷.۶میلیونتومان

کولر آبی جنرال پویا مدل GP-6000B

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۴میلیونتومان

کولر آبی مدل an3200

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۲میلیونتومان

کولر آبی لادیز مدل LZ5800

۴,۶۹۸,۰۰۰ تومان
۷۰.۴میلیونتومان

کولر آبی جنرال شرق مدل J350

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳میلیونتومان

کولر آبی ایران شرق مدل ترموستاتیک IS 60

۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲۶.۵میلیونتومان

کولر آبی جنرال مدل RS28002

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۰۸.۱میلیونتومان

الکترو موتور کولر آبی الکتروژن مدل 1/2 EG

۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۲۸.۱میلیونتومان

کولر آبی لورچ مدل LC70

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۶میلیونتومان

کولر آبی برفاب مدل BF7

۵,۹۸۵,۰۰۰ تومان
۹۹.۵میلیونتومان

کولر آبی جنرال هوانا مدل G 7000

۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹۹.۴میلیونتومان

کولر آبی مروارید سوز مدل 8000

۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵.۵میلیونتومان

کولر آبی جنرال ترمیک مدل PC-2500

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۲میلیونتومان

کولر سلولوزی ایران شرق مدل 6000

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵.۶میلیونتومان

کولر آبی جهان افروز مدل JAC700B

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۵میلیونتومان

کولر آبی شرکت آران گاز طوس مدل AR8000

۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵.۵میلیونتومان

کولر آبی جنرال مدل RS28001

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۰۵.۱میلیونتومان

کولر آبی شرکت آران گاز طوس مدل AR6800

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵میلیونتومان

کولر آبی آذر درخشان مدل AD350

۳,۱۰۰,۰۰۰
٪۸
۲,۸۵۲,۰۰۰ تومان
۳۱۰۰۰۰۰۰
٪۸
۸۵.۲میلیونتومان

کولر آبی جنرال سانتوس مدل 320 الکتروژن

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۲میلیونتومان

کولر آبی رابو مدل PC2500

۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۸۸.۱میلیونتومان

کولر آبی شرکت آران گاز طوس مدل AR3000

۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۴.۲میلیونتومان

کولر آبی جنرال مدل AVR300 طرح کنترل از راه دور

۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان
۲۷.۱میلیونتومان

کولر آبی جنرال شرق مدل G7500

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۹۵.۴میلیونتومان

کولر آبی جنرال مدل AVR 300P به همراه پایه

۱,۵۸۰,۰۰۰
٪۸
۱,۴۵۳,۶۰۰ تومان
۱۵۸۰۰۰۰۰
٪۸
۴۵.۱میلیونتومان

کولر آبی آزمایش مدل AZ-2800

۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
۲میلیونتومان

کولر آبی هیتما مدل AHPC37HG

۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۸۰.۶میلیونتومان

کولر آبی آذر درخشان مدل AD350n

۳,۴۵۰,۰۰۰
٪۸
۳,۱۷۴,۰۰۰ تومان
۳۴۵۰۰۰۰۰
٪۸
۱۷.۳میلیونتومان

کولر آبی آزمایش مدل 5800

۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۹.۵میلیونتومان

کولر آبی آذر درخشان مدل RSN28004

۱,۳۵۰,۰۰۰
٪۸
۱,۲۴۲,۰۰۰ تومان
۱۳۵۰۰۰۰۰
٪۸
۲۴.۱میلیونتومان

کولر آبی تاپینا مدل 280

۱,۵۵۰,۰۰۰
٪۸
۱,۴۲۶,۰۰۰ تومان
۱۵۵۰۰۰۰۰
٪۸
۴۳.۱میلیونتومان

کولر آبی لادیز مدل LZ3500

۳,۱۸۶,۰۰۰ تومان
۱۹.۳میلیونتومان

کولر آبی جنرال پویا مدل GP-8000B

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۵میلیونتومان

کولر آبی مدل جنرال فام 550

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۴میلیونتومان

کولر آبی تاپینا مدل 280P

۱,۶۵۰,۰۰۰
٪۸
۱,۵۱۸,۰۰۰ تومان
۱۶۵۰۰۰۰۰
٪۸
۵۲.۱میلیونتومان

کولر آبی ایران شرق مدل IS 60 طرح خروجی بالا

۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۹۰.۵میلیونتومان

کولر آبی جنرال پویا مدل 6000B طرح خروجی بالا

۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۵میلیونتومان

کولر آبی ایران شرق مدل ترموستاتیک IS 40

۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸.۴میلیونتومان

کولر آبی جبال مدل GB-330

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۲میلیونتومان

کولر آبی ایران شرق مدل 8000

۶,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۴۷.۶میلیونتومان

کولر آبی جنرال پویا مدل GP-7500

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۵میلیونتومان

الکترو موتور کولر آبی مدل B3/4 بسته 2 عددی

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۰۵.۱میلیونتومان

کولر آبی جبال مدل GB400

۳,۹۸۵,۰۰۰ تومان
۹۹.۳میلیونتومان

کولر آبی آبسال مدل AC35

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۴میلیونتومان

کولر آبی آبسال مدل AC55R ریموت دار

۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵.۵میلیونتومان

کولر آبی مدل جنرال سون مدل 2800

۲,۱۰۰,۰۰۰
٪۳۴
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰۰۰۰۰۰
٪۳۴
۳۹.۱میلیونتومان

سبد پمپ آب کولر کد 5966

۱۱,۰۰۰
٪۲۷
۸,۰۵۰ تومان

کولر آبی ارنست مدل 4000

۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۰۵.۴میلیونتومان

کولر آبی برفاب مدل BF5

۵,۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲۴.۵میلیونتومان

کولر آبی جهان افروز مدل JAC380B

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵.۴میلیونتومان

کولر آبی جنرال مدل T3200

۲,۹۰۰,۰۰۰
٪۲۴
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹۰۰۰۰۰۰
٪۲۴
۲۰.۲میلیونتومان

کولر آبی آذر درخشان مدل RSN2800

۱,۶۵۰,۰۰۰
٪۸
۱,۵۱۸,۰۰۰ تومان
۱۶۵۰۰۰۰۰
٪۸
۵۲.۱میلیونتومان

کولر آبی جنرال مدل F3500

۳,۹۰۰,۰۰۰
٪۲۳
۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰۰۰۰۰۰
٪۲۳
۰۱.۳میلیونتومان

کولر آبی جنرال مدل Plus2800

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۰۷.۱میلیونتومان

کولر آبی آذر درخشان مدل RS3500

۳,۸۵۰,۰۰۰
٪۸
۳,۵۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸۵۰۰۰۰۰
٪۸
۵۴.۳میلیونتومان

کولر آبی مشهد دوام مدل MD3500

۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
۹۶.۳میلیونتومان

الکترو موتور کولر آبی الکتروصنعت ری مدل B 3/4

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۱میلیونتومان

کولر آبی آذر درخشان  مدل RS5500

۴,۸۲۰,۰۰۰
٪۸
۴,۴۳۴,۴۰۰ تومان
۴۸۲۰۰۰۰۰
٪۸
۴۳.۴میلیونتومان

الکترو موتور کولر آبی الکتروصنعت ری مدل 3/4 A

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵.۱میلیونتومان

کولر شرکت آران گاز طوس مدل AR6400

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۴میلیونتومان

کولر آبی آران گاز طوس مدل AR4200

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۳میلیونتومان

الکتروموتور کولر آبی الکتروژن مدل 1/2 EG

۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۳۷.۱میلیونتومان

کولر آبی جبال مدل GB-290 P

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۱میلیونتومان

دلیل اهمیت توجه به اندازه و ظرفیت کولر آبی


انتخاب کولر آبی بدون در نظر گرفتن اندازه ساختمان و سایر عواملی که بر این مقدار آب تأثیر می گذارند ، می تواند انتخاب نامطلوبی باشد.

در هر صورت ، انتخاب کولر آبی زیر ظرفیت مورد نیاز و بیش از ظرفیت مورد نیاز ، می تواند مشکلات زیادی در تجهیزات ایجاد کند و نیاز به تعمیر کولر آبی را افزایش دهد.

به عنوان مثال ، اگر کولر آبی با ظرفیت کمتری از نیاز خانه استفاده شود ، برای خنک سازی محیط ساعت ها کار می کند.

در نتیجه ، مصرف برق کولر گازی افزایش می یابد ، کارایی دستگاه کاهش می یابد و فشار بیشتری به اجزای داخلی کولر گازی از جمله موتور خنک کننده آب وارد می شود.

برعکس ، اگر ظرفیت کولر آبی بیشتر از نیاز ساختمان باشد ، فضای داخلی خیلی سرد خواهد شد و مصرف برق خانه افزایش می یابد.

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *